Kara | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
mar

Istota:

W zakresie ustalenia, czy wypłacone przez Spółkę na rzecz klienta odszkodowania (kary) nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Nie oznacza to zatem, że każda kara umowna, naliczona przez uprawnionego, może stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Istotnym jest bowiem w tym względzie, aby zapłacenie kary umownej nie było związane z nieprawidłowościami, których powstanie zostało spowodowane (zawinione) przez podatnika. Ponadto poniesienie kary musi być właściwie udokumentowane. Z tej też przyczyny, każda zapłacona kara umowna wymaga indywidualnej oceny w aspekcie całokształtu prowadzonej działalności gospodarczej, okoliczności, których była następstwem oraz formy udokumentowania. Zauważyć przy tym należy, że zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, mogą podlegać wyłącznie te kary umowne, których zapłata oparta jest na obiektywnych przesłankach, wskazujących, że podmiot zobowiązany do jej uiszczenia dochował należytej staranności, tj. podjął wszelkie działania stanowiące podstawę prawidłowej realizacji umowy (np. poprzez weryfikację ofert i wybór rzetelnych Podwykonawców). Zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, nie mogą podlegać bowiem te kary umowne, których powstanie było następstwem celowego (świadomego) działania podatnika lub wynikało z jego zaniedbań.

2017
11
maj

Istota:

Koszty wykonawstwa zastępczego oraz kary umowne mają charakter odszkodowawczy, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu

Fragment:

Podobnie kary umowne, stosowane na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez dany podmiot świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.

2017
23
lut

Istota:

W zakresie możliwości rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych ze świadczeniem usług transportowych z udziałem podwykonawców.

Fragment:

W konsekwencji, w takich sytuacjach to działania podwykonawców powodują, że Spółka jest zobligowana do zapłaty kar lub odszkodowania na rzecz Kontrahentów. Zapłata kary lub odszkodowania na rzecz kontrahenta przez Wnioskodawcę powoduje natomiast, że Spółce przysługuje roszczenie regresowe od Podwykonawców, w związku z czym ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów kar ponoszonych na rzecz kontrahentów. Zauważyć zatem należy, iż charakter prawny, świadczeń (kar lub odszkodowań) zarówno wypłacanych na rzecz kontrahenta, jak i otrzymanych od Podwykonawców jest tożsamy, i w obu przypadkach wynika z zaistnienia jednego zdarzenia (niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnego zlecenia transportowego). Mając na względzie powyższe, tj. fakt, że odpowiedzialność Spółki względem kontrahentów, jak i roszczenie regresowe wobec Podwykonawców opierają się na tożsamym stanie faktycznym (wadliwe wykonanie usługi transportowej), uznać należy, iż kary lub odszkodowania uzyskiwane od Podwykonawców stanowią zwrot wydatków (kar lub odszkodowań) poniesionych przez Spółkę na rzecz kontrahentów, przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego (jest tym samym wydatkiem, który zostaje zwrócony). Tym samym, również drugi z ww. warunków zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy jest w niniejszym stanie faktycznym spełniony.

2014
10
maj

Istota:

Jakie są skutki podatkowe umorzenia osobie fizycznej administracyjnej kary pieniężnej?

Fragment:

Nr 157, poz. 1240, ze zm.) decyzją nr .../2013 z 25 stycznia 2013 r. umorzył osobie fizycznej część administracyjnej kary pieniężnej. Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia została wymierzona na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.); ma ona charakter należności publicznoprawnej. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4-6 (art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Przepis art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) stanowi, iż środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego: (...)

2014
28
mar

Istota:

- zwrot kosztów wykonania zastępczego realizowanego przez osoby trzecie oraz kary umowne, którymi obciążany jest podwykonawca dopuszczający się zaniedbań, nie podlega opodatkowaniu- opodatkowanie kosztów wykonania zastępczego wykonanego własnymi zasobami, którymi obciążany jest podwykonawca dopuszczający się zaniedbań.

Fragment:

Podobnie kary umowne, stosowane na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez dany podmiot świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.

2013
6
gru

Istota:

1. Czy obciążenie Podwykonawcy za usunięcie wad lub zastępcze wykonanie usługi (dostawę towarów) realizowanych przez osoby trzecie należy traktować jako odpłatne świadczenie usług (dostawę towarów) podlegające opodatkowaniu VAT?
2. Czy nałożenie kary umownej na Podwykonawcę za odstąpienie, nieterminowe zakończenie robót budowlanych lub nieterminowe lub niewłaściwe usunięcie wad podlega udokumentowaniu fakturą VAT czy notą obciążeniową?

Fragment:

Podobnie kary umowne, stosowane na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez klienta świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.

2013
19
cze

Istota:

Czy w przypadku umorzenia nałożonej kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia umorzenie to stanowić będzie przychód z innych źródeł strony, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) kar za zniszczenie zieleni na 2011 r., rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów. Decyzją z dnia 5 marca 2012 r., Wójt Gminy umorzył nałożoną na Wnioskodawczynię karę pieniężną wraz z odsetkami. Decyzja, na wiosek Wnioskodawczyni, oparta została na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust. 1 w zw z art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zaistniałej sytuacji, po wydaniu decyzji umarzającej karę pieniężną, Urząd Gminy wystawił i skierował do Urzędu Skarbowego PIT - 8C, w którym jako przychód Wnioskodawczyni przyjął przychód z tytułu umorzenia kary wraz z odsetkami. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.), wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4-6 (art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

2013
20
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania kwoty umorzonej kary z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia do kategorii przychodu podatkowego.

Fragment:

W związku z powyższym stanowiskiem Zainteresowana zwróciła się o wyjaśnienie, czy kwota ta jest faktycznym przychodem, skoro dotyczy ona kary, a nie stypendium, nagrody, czy innej formy materialnej rzeczywistego wynagradzania. Wnioskodawczyni stwierdza, iż otrzymała przecież karę, a z definicji samej kary wynika, że jest ona dolegliwością finansową związaną z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zainteresowana wyraziła zdziwienie, by kara w postaci grzywny, mandatu, czy innej dolegliwości finansowej – w wysokości niezapłaconej stanowiła przychód, skoro jest to dodatkowa dolegliwość dla podatnika. Odwrotnie przecież – kary nie są naliczane w odpisy jako wydatki. W tej sytuacji Zainteresowana uważa, że uznanie Jej kary jako przychód (w części nieuiszczonej) jest krzywdzące. Z informacji sądowej Zainteresowana dowiedziała się, że umorzenie kosztów procesu, czy innej formy postępowania, a także umorzenie grzywny nie jest w żaden sposób traktowane jako przychód i zgłaszane urzędowi skarbowemu. Taka sytuacja jest nader trudna dla osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, do których Zainteresowana się zalicza, albowiem musiałaby ona być naliczana z uszczerbkiem dla utrzymania i leczenia. Rozpatrując sprawę przez analogię spraw sądowych i administracyjnych, kary za przewinienia, których następuje umorzenie lub częściowe umorzenie nie mogą być traktowane jako przychód tym bardziej, że takie umorzenie następuje z uwagi na nader trudną sytuację materialną ukaranego i na jego wniosek, a nie z urzędu.

2013
17
sty

Istota:

Kwoty wpłacone na rachunek bankowy Spółki przez korzystającego po wypowiedzeniu umowy leasingu, niewynikające z wezwania do zapłaty, zaliczane przez Spółkę na poczet odszkodowania za szkodę powstałą w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie korzystającego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT.

Fragment:

W tym miejscu, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przedmiotowe kwoty nie można uznać również za związane z powstrzymaniem się przez Spółkę od określonego zachowania, tolerowaniem określonego zachowania, ani też z wykonaniem konkretnych (dodatkowych) czynności. Brak takich cech omawianego stosunku zobowiązaniowego potwierdza zdaniem Spółki, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o usłudze/czynności opodatkowanej VAT. Potwierdzeniem stanowiska Spółki jest m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010r. (sygn. akt III SA/Wa 2774/10), w którym stwierdzono, że: „Spółka zasadnie (...) podkreśliła, iż zrzeczenie się przez nią roszczeń (zobowiązanie do powstrzymania od dokonania czynności) jest prostą, prawną konsekwencją otrzymania odszkodowania. Przypomnieć należy, że obowiązująca w prawie cywilnym zasada pełnej kompensacji szkody nie pozwala na otrzymanie odszkodowania w wysokości przekraczającej wartość tej szkody. Wyplata odszkodowania nie może być źródłem dodatkowego, bezpodstawnego wzbogacenia. Zatem nawet bez tego zastrzeżenia umownego, na mocy którego Skarżąca zrzekła się ostatecznie i nieodwołalnie swoich roszczeń pod warunkiem wypłaty umówionego odszkodowania, Spółka i tak nie byłaby uprawniona do otrzymania żadnego dalszego odszkodowania od najemcy.

2013
16
sty

Istota:

Opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego oraz kar umownych

Fragment:

Podobnie kary umowne, stosowane na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez klienta świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.