Kara | Interpretacje podatkowe

Kara | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jakie są skutki podatkowe umorzenia osobie fizycznej administracyjnej kary pieniężnej?
Fragment:
Nr 157, poz. 1240, ze zm.) decyzją nr .../2013 z 25 stycznia 2013 r. umorzył osobie fizycznej część administracyjnej kary pieniężnej. Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia została wymierzona na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.); ma ona charakter należności publicznoprawnej. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4-6 (art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Przepis art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) stanowi, iż środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego: (...)
2014
10
maj

Istota:
- zwrot kosztów wykonania zastępczego realizowanego przez osoby trzecie oraz kary umowne, którymi obciążany jest podwykonawca dopuszczający się zaniedbań, nie podlega opodatkowaniu- opodatkowanie kosztów wykonania zastępczego wykonanego własnymi zasobami, którymi obciążany jest podwykonawca dopuszczający się zaniedbań.
Fragment:
Podobnie kary umowne, stosowane na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez dany podmiot świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.
2014
28
mar

Istota:
1. Czy obciążenie Podwykonawcy za usunięcie wad lub zastępcze wykonanie usługi (dostawę towarów) realizowanych przez osoby trzecie należy traktować jako odpłatne świadczenie usług (dostawę towarów) podlegające opodatkowaniu VAT?
2. Czy nałożenie kary umownej na Podwykonawcę za odstąpienie, nieterminowe zakończenie robót budowlanych lub nieterminowe lub niewłaściwe usunięcie wad podlega udokumentowaniu fakturą VAT czy notą obciążeniową?
Fragment:
Podobnie kary umowne, stosowane na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez klienta świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.
2013
6
gru

Istota:
Czy w przypadku umorzenia nałożonej kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia umorzenie to stanowić będzie przychód z innych źródeł strony, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) kar za zniszczenie zieleni na 2011 r., rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów. Decyzją z dnia 5 marca 2012 r., Wójt Gminy umorzył nałożoną na Wnioskodawczynię karę pieniężną wraz z odsetkami. Decyzja, na wiosek Wnioskodawczyni, oparta została na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust. 1 w zw z art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zaistniałej sytuacji, po wydaniu decyzji umarzającej karę pieniężną, Urząd Gminy wystawił i skierował do Urzędu Skarbowego PIT - 8C, w którym jako przychód Wnioskodawczyni przyjął przychód z tytułu umorzenia kary wraz z odsetkami. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.), wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4-6 (art. 89 ust. 1 ww. ustawy).
2013
19
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania kwoty umorzonej kary z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia do kategorii przychodu podatkowego.
Fragment:
W związku z powyższym stanowiskiem Zainteresowana zwróciła się o wyjaśnienie, czy kwota ta jest faktycznym przychodem, skoro dotyczy ona kary, a nie stypendium, nagrody, czy innej formy materialnej rzeczywistego wynagradzania. Wnioskodawczyni stwierdza, iż otrzymała przecież karę, a z definicji samej kary wynika, że jest ona dolegliwością finansową związaną z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zainteresowana wyraziła zdziwienie, by kara w postaci grzywny, mandatu, czy innej dolegliwości finansowej – w wysokości niezapłaconej stanowiła przychód, skoro jest to dodatkowa dolegliwość dla podatnika. Odwrotnie przecież – kary nie są naliczane w odpisy jako wydatki. W tej sytuacji Zainteresowana uważa, że uznanie Jej kary jako przychód (w części nieuiszczonej) jest krzywdzące. Z informacji sądowej Zainteresowana dowiedziała się, że umorzenie kosztów procesu, czy innej formy postępowania, a także umorzenie grzywny nie jest w żaden sposób traktowane jako przychód i zgłaszane urzędowi skarbowemu. Taka sytuacja jest nader trudna dla osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, do których Zainteresowana się zalicza, albowiem musiałaby ona być naliczana z uszczerbkiem dla utrzymania i leczenia. Rozpatrując sprawę przez analogię spraw sądowych i administracyjnych, kary za przewinienia, których następuje umorzenie lub częściowe umorzenie nie mogą być traktowane jako przychód tym bardziej, że takie umorzenie następuje z uwagi na nader trudną sytuację materialną ukaranego i na jego wniosek, a nie z urzędu.
2013
20
kwi

Istota:
Kwoty wpłacone na rachunek bankowy Spółki przez korzystającego po wypowiedzeniu umowy leasingu, niewynikające z wezwania do zapłaty, zaliczane przez Spółkę na poczet odszkodowania za szkodę powstałą w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie korzystającego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT.
Fragment:
W tym miejscu, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przedmiotowe kwoty nie można uznać również za związane z powstrzymaniem się przez Spółkę od określonego zachowania, tolerowaniem określonego zachowania, ani też z wykonaniem konkretnych (dodatkowych) czynności. Brak takich cech omawianego stosunku zobowiązaniowego potwierdza zdaniem Spółki, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o usłudze/czynności opodatkowanej VAT. Potwierdzeniem stanowiska Spółki jest m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010r. (sygn. akt III SA/Wa 2774/10), w którym stwierdzono, że: „Spółka zasadnie (...) podkreśliła, iż zrzeczenie się przez nią roszczeń (zobowiązanie do powstrzymania od dokonania czynności) jest prostą, prawną konsekwencją otrzymania odszkodowania. Przypomnieć należy, że obowiązująca w prawie cywilnym zasada pełnej kompensacji szkody nie pozwala na otrzymanie odszkodowania w wysokości przekraczającej wartość tej szkody. Wyplata odszkodowania nie może być źródłem dodatkowego, bezpodstawnego wzbogacenia. Zatem nawet bez tego zastrzeżenia umownego, na mocy którego Skarżąca zrzekła się ostatecznie i nieodwołalnie swoich roszczeń pod warunkiem wypłaty umówionego odszkodowania, Spółka i tak nie byłaby uprawniona do otrzymania żadnego dalszego odszkodowania od najemcy.
2013
17
sty

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego oraz kar umownych
Fragment:
Podobnie kary umowne, stosowane na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez klienta świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.
2013
16
sty

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie kosztów napraw gwarancyjnych wykonanych na zlecenie podwykonawcy
Fragment:
Podobnie kary umowne, stosowane na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez klienta świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.
2013
16
sty

Istota:
Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu kwoty zapłaconej w 2011r. wynikającej z ugody sądowej?
Fragment:
(...) kary wynikającej z ugody sądowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.02.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej kary wynikającej z ugody sądowej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółdzielnia zawarła w 1997 roku z firmą „X” umowę na doprowadzenie telewizji kablowej do lokali mieszkalnych. Umowa została rozwiązana przez Spółdzielnię (decyzją Walnego Zgromadzenia) po upływie okresu wypowiedzenia – 31.12.2001. W umowie był zapis, że jeżeli Spółdzielnia wypowie umowę zwraca poniesione nakłady firmie „X”. Sprawa trafiła do Sądu ponieważ Spółdzielnia poniesionych nakładów zwrócić nie chciała. W związku z powyższym w 2004r. została utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania. W pierwszej instancji Spółdzielnia sprawę przegrała. We wrześniu 2011 r. została zawarta ugoda przed Sądem II instancji. Kwotę na jaką zawarto ugodę Spółdzielnia zapłaciła we wrześniu 2011r. Zdarzenie zaistniałe - kwota na jaką zawarto ugodę przewyższała utworzoną w 2004r. rezerwę na przyszłe zobowiązania.
2012
12
maj

Istota:
Skoro Podatnik jako wystawca noty osiąga przychód podatkowy w momencie uznania noty przez swojego dostawcę, sam otrzymując takie noty jako dostawca może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie uznania/potrącenia z zapłaty. Wyłączenie w art. 16 ust. 1 pkt. 22 z kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług dotyczą zdarzeń gospodarczych spowodowanych wadliwością towarów lub robót i usług zawinionych przez podatnika, co nie znajduje odzwierciedlenia w zaistniałym stanie faktycznym, gdyż kara jest „przerzucana” na sprawcę czynu poprzez wystawienie przez podatnika noty obciążeniowej dla swojego dostawcy.
Fragment:
Podatnik otrzymuje od sieci noty obciążeniowe o treści: „kara za zły kod kreskowy”, „kara za braki w dostawie”, którymi potem Podatnik obciąża swoich dostawców, gdyż to nie Podatnik ponosi winę za zaistniałe zdarzenie tylko jego dostawcy. Rozliczenie not następuje poprzez jej uznanie w formie potrącenia. W momencie otrzymania noty obciążeniowej od sieci handlowej Podatnik nie zalicza jej do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 updop. Podatnik wystawia następnie notę obciążeniową swojemu dostawcy (o takiej samej treści i kwocie) i w momencie jej uznania zalicza do przychodów podatkowych. W związku z powyższym zadano pytania: Czy Podatnik ma prawo zaliczyć kary nałożone przez sieci handlowe notami obciążeniowymi do kosztów uzyskania przychodów... Czy w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze Podatnik może wg zasady koszt nie podatkowy - przychód nie podatkowy nie zaliczać do przychodów podatkowych uznanych przez swoich dostawców not obciążeniowych, które są niejako „refakturą” not obciążeniowych opisanych w pytaniu pierwszym ... Zdaniem Wnioskodawcy kary winny stanowić koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, ponieważ: pozostają w związku (...)
2011
1
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kara
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.