ITPB4/4511-498/15-4/JG | Interpretacja indywidualna

Czy przychód (dochód) uzyskany ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy przychód (dochód) ten należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB4/4511-498/15-4/JGinterpretacja indywidualna
  1. kapitały pieniężne
  2. zbycie udziału
  3. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. sposobu opodatkowania dochodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. sposobu opodatkowania dochodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek uzupełniono w dniu 4 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną - wspólnikiem spółki prawa handlowego pod firmą .... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której posiada status komandytariusza (dalej jako „Spółka”). Siedziba Spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka jest przedsiębiorcą i prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa żywności (działalność handlowa). Spółka dokonuje również sprzedaży wcześniej wybudowanych lokali w budynkach apartamentowych.

Spółka zawarła w przedmiocie działalności (wynikającym z umowy) finansową działalność usługową, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Spółka dokonuje transakcji zarówno z kontrahentami krajowymi jak i zagranicznymi. Spółka nabywa i sprowadza towary w przeważającej części z zagranicy. Spółka dokonuje płatności za zakupiony towar w przeważającej części w walucie obcej. Kontrahenci Spółki dokonują na jej rzecz płatności w walucie polskiej oraz w walucie obcej. Po stronie Spółki istnieje obiektywny interes w zabezpieczaniu się przed ryzykiem zmiany kursu waluty.

W sierpniu 2015 r. Spółka zbyła wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udziały zostały nabyte od innego podmiotu z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z posiadaniem udziałów związane było przede wszystkim wykonywanie uprawnień właścicielskich wynikających z Kodeksu spółek handlowych.

Spółka otrzymuje również odsetki od udzielonych innym podmiotom pożyczek. Pożyczki udzielane są zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i osobom prawnym. Spółka udziela pożyczek incydentalnie, celem uzyskania dodatkowego przychodu (dochodu) w sytuacji gdy dysponuje wolnymi środkami.

Spółka uzyskuje nadto środki pieniężne z tytułu rozliczenia z bankiem transakcji terminowych pochodnych - walutowych transakcji terminowych (tzw. premie bankowe). Rozliczenie transakcji może polegać na jej rozliczeniu „netto”, bez wykupu waluty obcej. Wybór rozliczenia „netto” jest co do zasady równoznaczny z zawarciem przez Spółkę i bank w dniu fixingu (tj. dniu przypadającym na dwa dni robocze przed dniem rozliczenia) natychmiastowej transakcji zamykającej, polegającej na odkupie/odsprzedaży sprzedanej/kupionej wcześniej przez bank kwoty transakcji za walutę niebazową według kursu rozliczeniowego. Na skutek zamknięcia transakcji w dniu rozliczenia następuje albo obciążenie rachunku rozliczeniowego Spółki kwotą rozliczenia albo uznanie rachunku rozliczeniowego Spółki.

W uzupełnieniu wniosku wskazano również, że Spółka aktualnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na imporcie i sprzedaży hurtowej żywności w kraju i za granicą, oraz sprzedaży i wynajmie budynków, ich części oraz lokali w budynkach apartamentowych. Ponadto Spółka nie planuje prowadzenia działalności w innych obszarach, w sposób zorganizowany i ciągły.

W najbliższym czasie Spółka rozważa zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakładaniu której uczestniczyła. Spółka nie planuje nabywania udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych oraz nie podejmuje w tym celu żadnych zorganizowanych działań. Spółka nie jest jednak w stanie kategorycznie wykluczyć możliwości, że w przyszłości nie nabędzie udziałów w spółce kapitałowej.

Spółka nie planuje udzielenia w przyszłości pożyczek. Spółka nie podejmuje zorganizowanych działań polegających na wyszukiwaniu potencjalnych pożyczkobiorców. W roku 2015 r. Spółka udzieliła jedynie dwóch pożyczek, w ramach których pożyczkobiorcami były osoby fizyczne. Spółka nie jest jednak w stanie kategorycznie wykluczyć możliwości, że w przyszłości, w ramach prawidłowej gospodarki środkami własnymi, o ile będzie nimi dysponowała, nie udzieli pożyczki innemu podmiotowi.

Spółka zawiera walutowe transakcje terminowe w celu zabezpieczenia ich przed ryzykiem walutowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania oznaczone nr 1 i 2:

Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym przychód (dochód) uzyskany ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Czy przychód (dochód) opisany w pytaniu nr 1 należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, przychód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód (dochód) opisany w pytaniu nr 1 należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem jest natomiast, w świetle art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c tejże ustawy, osiągnięta w roku podatkowym. Na mocy art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. W orzecznictwie przyjmuje się, że zbywanie jedynie „w związku” z działalnością, nie stanowi zbywania „w wykonaniu działalności gospodarczej” (ze zbywaniem „w związku” z działalnością mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy jest ono czynnością poboczną, ma charakter incydentalny, „przy okazji”, nie wchodzi w zakres działalności wykonywanej w sposób ciągły i zorganizowany, w szczególności ma cel ochronny np. w postaci zabezpieczenia się przed zmianą kursu walut, ochroną kapitału itp.) (vide - wyrok NSA z dnia 6 marca 2013 r., II FSK 1364/11).

W sierpniu 2015 r. Spółka zbyła wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wykorzystywała przede wszystkim do wykonywania uprawnień właścicielskich wynikających z Kodeksu spółek handlowych.

Nie sposób przyjąć, że zbycie udziałów posiadanych przede wszystkim celem wykonywania uprawnień właścicielskich następuje jako zbywanie „w wykonaniu działalności gospodarczej”, w rozumieniu art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jedynie „w związku” z działalnością, stąd przychód z ich zbycia należy zakwalifikować do źródła kapitały pieniężne.

Tym samym przychód (dochód) ten wraz z przynależnymi do niego kosztami należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w odrębnym zeznaniu złożonym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania 1-2. Odpowiedź na pytania 3-6 zawarte we wniosku zostanie udzielona odrębnymi pismami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,

W art. 17 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca wskazał, iż przy ustalaniu wartości uzyskanego w wyżej wymieniony sposób przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 102 Kodeksu spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Z powyższego wynika, iż spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej. Z punktu widzenia prawa podatkowego, na gruncie podatku dochodowego podatnikiem/podatnikami nie jest spółka, lecz poszczególni jej wspólnicy. Zgodnie bowiem z treścią art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Zatem zbycie udziałów w spółce kapitałowej należy kwalifikować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Definicja dochodu zawarta jest w art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, który stanowi, iż dochodem z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Jednocześnie, w myśl art. 45 ust. 1a pkt 1 tejże ustawy, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Na podstawie art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy, w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1.

Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę jako komandytariusza, w związku z dokonanym przez spółkę komandytową zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powinien na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostać zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych. Dochód z tego tytułu opodatkowany jest na zasadach określonych w art. 30b ustawy, tj. 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia odrębnego zeznania podatkowego do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.