ITPB1/415-505/10/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sprzedaż akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu 25 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostaje w stanie rozdzielności majątkowej z małżonkiem, małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki akcyjnej notowanej na New Connect („Spółka Akcyjna”). Pozostałe akcje Spółki Akcyjnej należą do dwóch osób fizycznych, oraz do inwestorów giełdowych. Spółka Akcyjna powstała w 2007 r. w wyniku przekształcenia spółki z o.o. powstałej w 2000 r. („Spółka z o.o.”). Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej wynosi obecnie 700.000 złotych, oraz dzieli się obecnie na 7.000.000 akcji: 5.000.000 akcji serii A (akcje imienne) oraz 2.000.000 akcji serii B (zdematerializowane akcje na okaziciela), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 PLN. Akcje serii A są uprzywilejowane wyłącznie co do głosu (jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, a jedna akcja serii B daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu), natomiast akcje serii A oraz akcje serii B są równe w pozostałym zakresie, w tym co do dywidendy.

Przed dniem 17 lutego 2010 r. Wnioskodawca posiadał m.in. 1.784.452 akcji serii A (akcji imiennych) Spółki Akcyjnej („Akcje”). Akcje imienne serii A nie są notowane na New Connect, notowane są wyłącznie zdematerializowane akcje serii B (akcje na okaziciela). Średni dzienny wolumen obrotu akcjami to 10.000 akcji, zwykle (poza kilkoma wyjątkami) dzienny obrót akcjami Spółki Akcyjnej nie przekracza kilkuset akcji.

Akcje zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób: (i) 1.629.584 akcji - objęte za gotówkę przy założeniu Spółki z o.o. w cenie 0,10 PLN za jedną akcję; (ii) 77.434 akcji - zakupione za gotówkę w cenie 1,80 PLN za jedną akcję (cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki); (iii) 76.667 akcji - zakupione za gotówkę w cenie 1,80 PLN za jedną akcję (cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki); oraz (iv) 767 akcji - zakupione za gotówkę w cenie 1,80 PLN za jedną akcję (cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki). Akcje stanowiły majątek prywatny Wnioskodawcy, nie związany z pozarolniczą działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. W dniu 17 lutego 2010 r., na podstawie umowy sprzedaży („Umowa Sprzedaży z 17 lutego 2010 r.”), Wnioskodawca sprzedał wszystkie Akcje (wraz ze wszystkimi prawami z nich wynikającymi) na rzecz spółki kapitałowej. Zapłata za akcje została dokonana w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż Akcji przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r. stanowi dla Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT)...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży Akcji na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r. jest opodatkowany podatkiem PIT na zasadzie art. 30b ustawy o PIT...
  3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w 2010 r. Wnioskodawca nie ma obowiązku wpłaty zaliczki na podatek PIT z tytułu sprzedaży Akcji na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r....
  4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca ma obowiązek: (i) wykazania przychodu, oraz kosztów uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży Akcji na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r., w rozliczeniu PIT-38 za rok 2010, oraz (ii) zapłaty podatku PIT od dochodu ze sprzedaży Akcji na podstawie tej umowy, w terminie złożenia przez Wnioskodawcę zeznania PIT-38 za rok 2010...
  5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Akcji na podstawie Umowy sprzedaży z 17 lutego 2010 r. stanowią wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie lub nabycie Akcji, tj. (i) kwota wydana na objęcie udziałów Spółki z o.o. (która została przekształcona w Spółkę Akcyjną), oraz (ii) cena za akcje zapłacona poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki...

ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż sprzedaż Akcji na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r. będzie stanowiła dla niego przychód ze źródła przychodów kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (ustawy o PIT), art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT.

Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT stanowi, iż źródłami przychodów są: kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym we wniosku, Akcje stanowiły majątek prywatny Wnioskodawcy, nie związany z pozarolniczą działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. Sprzedaż tych Akcji przez Wnioskodawcę, na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r., nie nastąpiła w wykonywaniu przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca uważa zatem, iż przychód z tytułu sprze¬daży Akcji, na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r. nie stanowi przychodu w ramach źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ustawy o PIT). Zatem prawidłowe jest ujęcie przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu sprzedaży Akcji na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r. w źródle przychodów kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (ustawy o PIT) (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT).

ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż dochód ze sprzedaży Akcji na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r. jest opodatkowany podatkiem PIT na zasadzie art. 30b ustawy o PIT.

Art. 30b ust. 1 ustawy o PIT stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (...) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Art. 30b ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT stanowi, iż dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 (ustawy o PIT), jest: różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g (ustawy o PIT), lub art. 23 ust. 1 pkt 38 (ustawy o PIT). Art. 30b ust. 4 ustawy o PIT stanowi, iż przepisu art. 30b ust. 1 (ustawy o PIT) nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych (...) następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Konsekwencją ww. stanowiska Wnioskodawcy do pytania pierwszego wskazanego we wniosku jest to, iż do dochodu Wnioskodawcy ze zbycia Akcji, na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r., ma zastosowanie art. 30b ustawy o PIT. Wynika to bowiem z wykładni literalnej art. 30b ust. 4 ustawy o PIT. Wnioskodawca uważa więc, iż w sytuacji, gdy Akcje nie stanowiły majątku Wnioskodawcy związanego z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, a jednocześnie sprzedaż Akcji nie nastąpiła w wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży Akcji, na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r., jest opodatkowany podatkiem PIT na zasadzie art. 30b ustawy o PIT.

ad. 3) i ad. 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż w 2010 r. nie ma obo¬wiązku wpłaty zaliczki na podatek PIT z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży.

W ocenie Wnioskodawcy, ustawa o PIT nie wprowadza obowiązku zapłaty zaliczki na podatek PIT od dochodu opodatkowanego na zasadzie art. 30b ustawy o PIT. Obowiązek taki nie wynika ani z przepisów zawartych w rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników ani z art. 30b ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż ma obowiązek wykazania przychodu i kosztu uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży Akcji na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r., w rozliczeniu PIT-38 za 2010 r., oraz zapłaty podatku PIT od dochodu ze sprzedaży Akcji na podstawie tej umowy, w terminie złożenia zeznania PIT-38 za 2010 r. Art. 30b ust. 6 ustawy o PIT stanowi bowiem, iż „po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (ustawy o PIT), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (...) i obliczyć należny podatek dochodowy. Natomiast, art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT stanowi, iż w terminie określonym w art. 45 ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Art. 45 ust. 1 ustawy o PIT określa natomiast termin złożenia zeznania na dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Wnioskodawca uważa zatem, iż przychód oraz koszt uzyskania przychodu ze zbycia Akcji, na podstawie Umowy Sprzedaży z 17 lutego 2010 r., powinny być wykazane w zeznaniu rocznym PIT-38 za rok 2010. Zeznanie to powinno być złożone do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku w którym dokonano odpłatnego zbycia Udziałów Spółek Kapitałowych (a więc do dnia 30 kwietnia 2011 r.). Ponadto, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku PIT od dochodu ze sprzedaży Akcji, na podstawie Umowy z 17 lutego 2010 r., w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-38 za 2010 r.

ad. 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Akcji na podstawie Umowy sprzedaży z 17 lutego 2010 r. stanowią wydatki poniesione przez Niego na objęcie lub nabycie Akcji, tj. (i) kwota wydana na objęcie udziałów Spółki z o.o. (która została przekształcona w Spółkę Akcyjną), oraz (ii) cena za akcje zapłacona poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki.

Art. 30b ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT stanowi, iż dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, jest: różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie (...) art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT (...). Art. 23 ust. 1 pkt 38) ustawy o PIT stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków na objecie lub nabycie (...) udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych (...); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) (...).

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Akcji na podstawie Umowy sprzedaży z 17 lutego 2010 r. stanowią wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie oraz nabycie Akcji, tj. (i) kwota wydana na objęcie udziałów Spółki z o.o. (która została przekształcona w Spółkę Akcyjną), oraz (ii) cena za akcje zapłacona poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki. Przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną a zatem zmiana udziału w akcję, nie powoduje, iż wydatek nie został poniesiony. Również potrącenie należności (tj. roszczenia o zwrot pożyczki z roszczeniem o zapłatę ceny za sprzedawane akcje), nie oznacza, iż nie mamy do czynienia z wydatkiem, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 , 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c) ustawy. Stosownie zaś do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) cytowanej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy jest zgodnie z ust. 2 pkt 1 tegoż artykułu różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Dochodów, o których mowa, zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (art. 30b ust. 5).

Ponadto z przepisu art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy wynika, że podatnik, który uzyskał w roku podatkowym dochód z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b, obowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, złożyć urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 7, odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Dochody uzyskane z ww. źródła przychodów należy wykazać na formularzu zeznania PIT- 38.

Na podstawie art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy, w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zbył akcje spółki akcyjnej. Spółka ta powstała z przekształcenia spółki z o.o. Przedmiotowe akcje zostały objęte w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną (udziały w sp. z o.o. zostały objęte za gotówkę) oraz zakupione (cena za akcję zapłacona została poprzez potrącenie wzajemnych należności, tj. roszczenia o zwrot pożyczki z roszczeniem o zapłatę ceny za sprzedane akcje).

W myśl art. 553 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.). Z powyższego wynika, iż spółka przekształcona staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej.

Stosownie natomiast do postanowień art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna – a więc także spółka akcyjna – zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Ustawodawca regulując zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji, uzależnił je od sposobu nabycia (objęcia) zbywanych akcji. W przypadku więc wskazanym we wniosku gdzie zbywane akcje były objęte (nabyte) za pieniądze, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są koszty poniesione m. in. w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie m.in. udziałów w spółce mającej osobowość prawną, akcji. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustaleniu dochodu z odpłatnego ich zbycia. Kosztem nabycia akcji jest kwota, za którą zostały zakupione (objęte).

W konsekwencji zachowując zasadę sukcesji określoną w powołanych powyżej przepisach należy uznać, że kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą wydatki poniesione na objęcie udziałów w sp. z o.o. W odniesieniu do akcji nabytych na zasadzie wzajemnego potrącenia zobowiązań koszt uzyskania przychodu stanowić będzie wartość faktycznego uszczuplenia pieniężnego z majątku Wnioskodawcy związana z nabyciem tych akcji.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż sprzedaż wskazanych akcji skutkuje powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych. Dochód z tego tytułu opodatkowany jest na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia akcji jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodów – na zasadach wyżej wskazanych. Wnioskodawca będzie również zobowiązany do złożenia odrębnego zeznania podatkowego do dnia 30 kwietnia 2011 r. Jednocześnie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedanych akcji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.