IPTPB3/4511-404/15-3/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą przychodów z kapitałów pieniężnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą przychodów z kapitałów pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą przychodów z kapitałów pieniężnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 2 marca 2016 r., nr IPTPB3/4511-404/15-2/KJ (doręczonym w dniu 7 marca 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 14 marca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 10 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest rolniczą spółdzielnią produkcyjną. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego. Zgodnie ze statutem Spółdzielni członkowie zobowiązani są do wniesienia wkładu pieniężnego, a także świadczenia pracy na rzecz Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni wynagradzani są za pracę, uczestnicząc w podziale osiągniętego dochodu. Członkami Spółdzielni pozostają także osoby pobierające rentę lub emeryturę, które nie świadczą pracy na rzecz Spółdzielni.

Statut Spółdzielni w § 63 przewiduje, że każdy członek Spółdzielni będący emerytem lub rencistą, który zrezygnuje z członkostwa w Spółdzielni w drodze złożenia pisemnego wypowiedzenia stosunku członkostwa w Spółdzielni, nabywa prawo do jednorazowego świadczenia wysokości netto określonej iloczynem lat pracy członkowskiej i kwoty 10 000 zł (tj. lata pracy x 10 000 zł = wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu rezygnacji z członkostwa w spółdzielni).

Spółdzielnia w przyszłym roku, po zatwierdzeniu bilansu, zamierza wypłacić na rzecz czterech członków Spółdzielni, będących emerytami lub rencistami, jednorazowe świadczenie przewidziane w statucie Spółdzielni, w związku z rezygnacją przez nich z członkostwa w Spółdzielni w drodze wypowiedzenia stosunku członkostwa w Spółdzielni .

Powyższe świadczenia zostaną zakwalifikowane jako przychody tych osób z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) i opodatkowane zryczałtowanym 19% podatkiem, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Spółdzielnia jako płatnik dokona obliczenia zryczałtowanego podatku i jego pobrania zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Spółdzielnia wskazała, że:

 1. jednorazowe świadczenie wypłacane członkom Spółdzielni, którzy są emerytami lub rencistami z tytułu rezygnacji z członkostwa w drodze złożenia pisemnego wypowiedzenia stosunku członkostwa w Spółdzielni, wypłacone zostanie z dochodu ogólnego Spółdzielni;
 2. jednorazowe świadczenie zostanie zakwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału;
 3. jednorazowe świadczenie zostanie wypłacone w pieniądzu w drodze przelewu bankowego, na konto bankowe byłych członków. Potwierdzeniem wykonania świadczenia będzie przelew bankowy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wypłata przez Spółdzielnię jednorazowego świadczenia na rzecz członków Spółdzielni będących emerytami lub rencistami, w związku z rezygnacją przez nich z członkostwa w Spółdzielni w drodze wypowiedzenia stosunku członkostwa, jest dla nich przychodem z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy... W takim przypadku Spółdzielnia jako płatnik zobowiązana jest do obliczenia i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisu art. 138 Prawa spółdzielczego, przedmiotem działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego. Spółdzielnia może też prowadzić inną działalność gospodarczą. Statut spółdzielni może zobowiązywać członków do wniesienia określonego wkładu pieniężnego. Z członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej wiąże się obowiązek pracy. Członkowie spółdzielni rolniczych wynagradzani są za pracę, uczestnicząc w podziale osiągniętego dochodu, tzw. dochodu podzielonego (art. 158), powstałego po odliczeniu od dochodu ogólnego (art. 166) odpisów na fundusze przewidziane w art. 168 i 171 Prawa spółdzielczego.

Zgodnie z art. 171 § 1 Prawa spółdzielczego, dochód spółdzielni, który podlega podziałowi między członków z tytułu ich wkładu pracy nosi nazwę dochodu podzielnego.

Stosownie do przepisu art. 166 Prawa spółdzielczego, dochód ogólny stanowi różnicę między przychodem uzyskanym w danym roku obrachunkowym z produkcji i usług oraz zysków nadzwyczajnych, a sumą poniesionych kosztów na działalność, pomniejszoną o straty nadzwyczajne i należne podatki powiększone lub pomniejszone o różnice wartości zapasów między stanem na koniec roku obrachunkowego, a stanem na początek tego roku. Natomiast stosownie do przepisu art. 171 § 1 Prawa spółdzielczego, część dochodu ogólnego po dokonaniu odpisów, o których mowa wyżej, stanowi dochód podzielny podlegający podziałowi między członków i domowników z tytułu wykonywanej pracy. Z przepisów powyższych wynika, że dochód podzielny powstaje z części dochodu ogólnego i jest źródłem finansowania z tytułu pracy wykonywanej na rzecz rolniczej spółdzielni przez członków i domowników.

Wypłaty dokonywane przez spółdzielnie, na rzecz członków spółdzielni z tytułu wykonywanej przez nich pracy, pochodzą z dochodu podzielnego i są kwalifikowane jako przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub domownika z tytułu wkładu pracy oraz z innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych przychodów udziałów w przychodzie podzielonym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych.

Zamierzona wypłata opisanego wyżej jednorazowego świadczenia dokonana zostanie w związku z rezygnacją z członkostwa w drodze wypowiedzeniem stosunku członkostwa w Spółdzielni przez emerytów i rencistów. Nie jest świadczeniem z tytułu pracy na rzecz Spółdzielni.

Z tego względu, zdaniem Spółdzielni, powinna być zakwalifikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 19% stawką podatkową. Spółdzielnia jako płatnik zobowiązana jest do obliczenia i poboru zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane, w tym również wymienione w lit. a do lit. d tego punktu. Wymienione w tym przepisie lit. a do lit. d tytuły przychodów, z uwagi na użyte sformułowanie „w tym również” mają charter przykładowy.

Jednorazowe świadczenie wypłacane członkom Spółdzielni z tytułu rezygnacji, nie mieści się w żadnym z tytułów wymienionych w pkt 4 lit. a do lit. d, natomiast wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu: dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktyczne uzyskane z udziału, który to przepis ma charakter otwarty. Przedmiotowe świadczenie jest „innym przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskanym z udziału”.

Świadczenie zostanie wypłacone w pieniądzu, z dochodu ogólnego Spółdzielni w rozumieniu art. 166 Prawa spółdzielczego i przekazane uprawnionym przelewami bankowymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

–licząc od dnia nabycia.

Zgodnie z art. 12 ust. 6 ww. ustawy, za przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych przychodów udziałów w dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednym ze źródeł przychodów, określonym w art. 10 ust. 1 ustawy są wskazane w pkt 7 tego artykułu kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl postanowień art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Przepis art. 24 ust. 5 ww. ustawy stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji),
  1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
  1b) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1,
 1. (uchylony),
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;)
 4. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;
 5. w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowane, spółek łączonych lub dzielonych;
 6. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d.

Od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a, o czym stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Podatek od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu m.in. dywidendy i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązani pobierać płatnicy (w tym osoby prawne) – art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy podkreślić, że źródłem przychodów dla osób fizycznych są kapitały pieniężne, do których zalicza się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jednorazowe świadczenie wypłacone członkom Spółdzielni będącym emerytami i rencistami, w związku z rezygnacją przez nich z członkostwa w Spółdzielni w drodze wypowiedzenia stosunku członkostwa z dochodu ogólnego Spółdzielni podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółdzielnia zaś, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winna będzie od wypłaconych świadczeń – zgodnie z powoływanymi uprzednio przepisami art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – obliczyć, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.