ILPB2/4511-1-20/16-2/DJ | Interpretacja indywidualna

Skutki udziału w programie motywacyjnym.
ILPB2/4511-1-20/16-2/DJinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. program motywacyjny
 3. rada nadzorcza
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przepisy przejściowe i końcowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka będzie w przyszłości dokonywać wypłat w związku z istnieniem motywacyjnego systemu wynagrodzeń dla zarządu Spółki („System”), skierowanego do kluczowych osób współpracujących ze Spółką, wśród których znajduje się również Y („Wnioskodawca”).

Zasady funkcjonowania Systemu, osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w związku z istnieniem Systemu oraz warunki, których spełnienie uprawnia do otrzymania świadczeń określa uchwała rady nadzorczej Spółki. Zgodnie z tą uchwałą, uprawnienie do otrzymywania świadczeń w związku z uczestnictwem w Systemie przysługiwać będzie członkom zarządu Spółki, a także innym osobom wskazanym przez prezesa zarządu Spółki.

Wnioskodawca wskazuje, że w chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu Spółki na podstawie powołania go do tej funkcji przez zgromadzenie wspólników Spółki. Wnioskodawca zawarł także ze Spółką umowę („Umowa”), która reguluje wzajemne stosunki pomiędzy nim a Spółką w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka zarządu.

Zgodnie z Umową, Wnioskodawcy przysługują świadczenia finansowe, w szczególności wynikające z motywacyjnego systemu wynagradzania członków zarządu, przyznawane na postawie stosownych uchwał rady nadzorczej. W przypadku doprowadzenia do rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy na skutek działania lub zaniechania Wnioskodawcy, niezależnie od przyczyny takiego zachowania, a także w przypadku naruszenia tajemnicy Spółki oraz zakazu konkurencji Wnioskodawca utraci prawo do Bonusu. Jednakże Wnioskodawca zachowa prawo do Bonusu należnego za rok, w którym Umowa wygasła lub została rozwiązana, proporcjonalnie do ilości miesięcy trwania Umowy w tym roku. Tak więc prawo do otrzymania Bonusu wynika z uchwały rady nadzorczej („Uchwała”).

W ramach programu Wnioskodawca, po spełnieniu określonych warunków, uzyska prawo do otrzymania w przyszłości świadczenia pieniężnego od Spółki („Bonus”).

Bonus zostanie wypłacony Wnioskodawcy po zatwierdzeniu przez zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki zaudytowanego sprawozdania finansowego za dany rok.

Zgodnie z Uchwałą, pakiet wynagrodzenia członków zarządu w roku 2015 będzie następujący:

 1. premia gotówkowa: 12,5% faktycznie zrealizowanej wartości EBITDA w roku 2015 (do wyliczenia premii będzie brana znormalizowana EBITDA, czyli wartość EBITDA zrealizowana przez Spółkę w roku 2015 po „oczyszczeniu” o zdarzenia jednorazowe oraz zdarzenia „niegotówkowe”, może to oznaczać, że wartość znormalizowanej EBITDA będzie różna od zrealizowanej EBITDA,
 2. model wypłaty: premia jednorazowa (po zatwierdzeniu przez ZZW Spółki zaudytowanych sprawozdań finansowych za rok 2015,
 3. przez premię rozumie się całkowity koszt ponoszony przez Spółkę.

Zgodnie z Uchwałą, w Systemie uczestniczą: Wnioskodawca, drugi członek zarządu Spółki oraz inne osoby wskazane przez prezesa zarządu Spółki. Udział członków zarządu w wypłacanej premii pieniężnej zostanie ustalony uchwałą rady nadzorczej, dokonanej w oparciu o rekomendację prezesa zarządu.

Na potrzeby niniejszego wniosku przez EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) należy rozumieć wynik finansowy brutto Spółki, powiększony o kwotę odsetek oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl Uchwały, model zapadalności Bonusu będzie adekwatny do stopnia realizacji celów finansowych (przychody oraz EBITDA), alokacja nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok przez ZZW Spółki, według poniższej formuły:

 • 0% - w przypadku realizacji poniżej 80%,
 • 80% - w przypadku realizacji 80% parametrów,
 • następnie wzrost do maksymalnej wartości wynikającej z realizacji 100% planowanych parametrów proporcjonalnie do wzrostu parametrów przychody i EBITDA ponad 80% ich wartości (np. przy realizacji przychodów i EBITDA na poziomie 85% - członkowie zarządu mają prawo do 85% maksymalnej premii).

Uchwała określa proponowane wartości przychodów oraz EBITDA, które zostały przyjęte jako cele na rok 2015. W Uchwale określono także średnioroczny poziom zadłużenia Spółki, który nie powinien zostać przekroczony.

Osiągnięcie planowanych celów będzie wyliczane według formuły:

(zrealizowane przychody / planowane przychody) x 50% + (zrealizowana EBITDA / planowana EBITDA) x 50%.

Uprawnienie do otrzymywania Bonusu wygaśnie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę w związku z otrzymaniem przez niego Bonusu będą przychodami ze źródła kapitały pieniężne...

Zdaniem Wnioskodawcy, Bonus będzie stanowić pochodny instrument finansowy w myśl przepisów ustawy PIT, w związku z czym przychody osiągnięte w związku z otrzymaniem przez Zainteresowanego Bonusu będą przychodami ze źródła kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

W myśl art. 5a pkt 13 ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o Obrocie, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Art. 3 pkt 28a ustawy o Obrocie stanowi zaś, że ilekroć w ustawie jest mowa o instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Wnioskodawca twierdzi, że za pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy PIT należy uważać tylko takie prawa majątkowe, które spełniają przesłanki wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 28a ustawy o Obrocie. Tylko taka interpretacja przepisów będzie zgodna z zasadą wyrażoną w art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którą nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Bonus spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o Obrocie. W opinii Wnioskodawcy Bonus będzie innym instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowym jest wskaźnik finansowy oraz który jest dokonywany przez rozliczenie pieniężne.

Definicja instrumentu pochodnego została zawarta w art. 3 pkt 28a ustawy o Obrocie. Zdaniem Wnioskodawcy instrument w postaci Bonusu spełni warunki do uznania go za instrument pochodny w myśl powołanego przepisu, ponieważ będzie on innym prawem majątkowym, którego cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości wskaźników finansowych. W przypadku Bonusu cena tego instrumentu jest wyrażona w wartości ewentualnej wypłaty i bezpośrednio zależy od wysokości wskaźników finansowych - wysokości znormalizowanej EBITDA, poziomu przychodów przy określonym poziomie zadłużenia.

Wymienione wskaźniki finansowe są zarazem, zdaniem Wnioskodawcy, instrumentem bazowym dla instrumentu w postaci Bonusu.

Przez rozliczenie pieniężne należy, w opinii Wnioskodawcy, rozumieć sytuację, w której doszło do zawarcia kontraktu dotyczącego pochodnego instrumentu finansowego, którego realizacja nie odbywa się poprzez dostarczenie instrumentu bazowego, ale przez wypłatę środków pieniężnych. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wypłata Bonusu będzie stanowić rozliczenie pieniężne.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że Bonus będzie spełniał wszystkie kryteria niezbędne do uznania go za pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy PIT. Wobec tego przychód z realizacji Bonusu będzie przychodem ze źródła kapitały pieniężne.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 3 lutego 2015 r. (ILPB2/415-1082/14-3/JK).

W przypadku uznania, że przychody te nie będą stanowić przychodów ze źródła kapitały pieniężne Wnioskodawca prosi o wyjaśnienie, do jakiego źródła należy zaliczyć te przychody oraz w jaki sposób należy je opodatkować.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Z kolei stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) - instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Według art. 3 pkt 28a tej ustawy – przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Odrębnym od kapitałów pieniężnych źródłem przychodów jest natomiast działalność wykonywana osobiście.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca pełniący funkcję Członka Zarządu Spółki na podstawie powołania go do tej funkcji przez zgromadzenie wspólników Spółki - zawarł także ze Spółką umowę, która reguluje wzajemne stosunki pomiędzy nim a Spółką w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka zarządu. Zgodnie z Umową, Zainteresowanemu przysługują świadczenia finansowe, w szczególności wynikające z motywacyjnego systemu wynagradzania członków zarządu, przyznawane na postawie stosownych uchwał rady nadzorczej. W ramach Systemu Wnioskodawca, po spełnieniu określonych warunków, uzyska prawo do otrzymania w przyszłości świadczenia pieniężnego od Spółki („Bonus”). Bonus zostanie wypłacony Wnioskodawcy po zatwierdzeniu przez zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki zaudytowanego sprawozdania finansowego za dany rok.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu ustalenia do jakiego źródła przychodu należy zaliczyć przychód, który otrzyma Wnioskodawca z tytułu realizacji Bonusu należy wziąć pod uwagę tę okoliczność, że prawo Wnioskodawcy do otrzymania świadczenia (kwoty realizacji Bonusu) z tytułu uczestnictwa w motywacyjnym systemie wynagrodzeń - wynika nie tylko z regulaminu ww. Systemu , lecz przede wszystkim z faktu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Wszelkie kwoty (świadczenia) wypłacane Wnioskodawcy w ramach Systemu będą stanowiły element wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu. Oznacza to, że w rzeczywistości kwoty realizacji świadczenia pieniężnego (Bonusu), które Wnioskodawca otrzyma w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym są sposobem obliczenia dodatkowego wynagrodzenia członka zarządu o charakterze premii za określone wyniki finansowe Spółki. Innymi słowy kwoty te są wyłącznie świadczeniem z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i jako takie powinny być traktowane bez względu na to w jaki sposób to świadczenie będzie wypłacone.

W konsekwencji, Wnioskodawca uzyska przychód będący elementem wynagrodzenia przysługującego z uwagi na funkcję jaką pełni w Spółce. Nie może być tak, że ten sam przychód będzie kwalifikowany częściowo z różnych źródeł. Jeżeli Wnioskodawca osiąga przychód z wynagrodzenia z tytułu pełnionej w Spółce funkcji, to nie ma znaczenia jak ten przychód jest wyliczony, czy składa się wyłącznie z elementu stałego, czy również zmiennego uzależnionego od wysokości przychodów Spółki.

Tym samym przychód z tytułu uczestnictwa w omawianym Systemie czyli otrzymany Bonus Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa art. 13 pkt 7 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu – w myśl regulacji zawartej w art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tytułu wypłaty ww. wynagrodzenia będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Reasumując, przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę w związku z otrzymaniem Bonusu nie będą przychodami ze źródła kapitały pieniężne. Przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do przywołanej we wniosku interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzić należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.