ILPB2/415-1264/14-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochody od osób fizycznych – Kapitały pieniężne.
ILPB2/415-1264/14-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. umorzenie
 3. umorzenie przymusowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu: 24 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych automatycznego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem oraz skutków podatkowych umorzenia automatycznego za wynagrodzeniem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Zainteresowany wraz z żoną w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej jest współwłaścicielem udziałów i akcji w polskich spółkach kapitałowych, w tym pakietu akcji w spółce notowanej na giełdzie papierów wartościowych uprawniającego do około 13,00% praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki giełdowej i takiego też udziału w zyskach tej spółki (dalej: „Pakiet Akcji” a łącznie z udziałami i akcjami w polskich spółkach kapitałowych „Aktywa Kapitałowe”).

Wnioskodawca wraz z żoną rozważają restrukturyzację posiadanych aktywów kapitałowych w taki sposób, aby należące do nich udziały i/lub akcje spółek kapitałowych w tym też Pakiet Akcji wnieść do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (dalej: „FIZ AN”), działającego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, tekst jednolity, dalej „u.f.i.”) i objąć w zamian certyfikaty inwestycyjne emitowane przez FIZ AN, korzystając z możliwości wpłaty na certyfikaty inwestycyjne w formie bezgotówkowej. Wartość obejmowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w zamian za posiadane Aktywa Kapitałowe będzie ustalona przez FIZ AN w oparciu o wycenę wnoszonych Aktywów Kapitałowych ustalanej zgodnie z przepisami u.f.i.

Alternatywnie Zainteresowany wraz z żoną rozważają wniesienie należącego do nich Pakietu Akcji, jak też akcji i udziałów w innych spółkach kapitałowych mających siedzibę w Polsce do spółki kapitałowej polskiej lub do spółki kapitałowej z siedzibą w innym Państwie Członkowskim w zamian za udziały spółki polskiej lub spółki zagranicznej. Wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę i Jego żonę w ramach wspólności majątkowej w zamian za Aktywa Kapitałowe wniesione w formie aportu byłaby niższa niż wartość rynkowa wnoszonych w formie aportu aktywów, natomiast wartość emisyjna udziałów wydawanych przez spółkę, do której aport zostałby wniesiony i obejmowanych przez Wnioskodawcę odpowiadałaby wartości rynkowej wnoszonych aktywów. Nadwyżka pomiędzy wartością nominalną a wartością emisyjną, stanowiąca tak zwane agio, zostałaby wykazana w kapitałach zapasowych spółki otrzymującej aport.

Umowa spółki kapitałowej polskiej lub spółki kapitałowej z siedzibą w innym Państwie Członkowskim, do której Aktywa Kapitałowe lub wyłącznie Pakiet Akcji należące do Wnioskodawcy wraz z żoną byłyby wniesione, będzie przewidywała, że wydawane przez nią udziały mogą być umarzane w trybie umorzenia automatycznego w razie ziszczenia się jakiegoś zdarzenia przewidzianego w umowie spółki, albo mogą podlegać umorzeniu w trybie nabycia udziałów własnych przez spółkę w celu umorzenia.

Możliwe będzie, że w przyszłości udziały w tej spółce kapitałowej polskiej lub spółce kapitałowej z siedzibą w innym Państwie Członkowskim objęte przez Zainteresowanego w zamian za aport wszystkich lub niektórych Aktywów Kapitałowych zostaną umorzone w trybie umorzenia automatycznego lub w trybie nabycia przez spółkę własnych udziałów celem umorzenia za cenę, która może być niższa niż cena rynkowa umarzanych lub nabywanych celem umorzenia udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku, gdy udziały w spółce kapitałowej polskiej lub w spółce z siedzibą w Państwie Członkowskim zostaną umorzone w trybie umorzenia automatycznego za wynagrodzeniem w wysokości niższej niż wartość rynkowa umarzanych udziałów to przychodem podatkowym Wnioskodawcy z tego tytułu będzie wyłącznie kwota ustalonego wynagrodzenia a organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie będą mogły zastosować do tak ustalonego wynagrodzenia przepisów art. 19 ustawy o PIT...
 2. Czy w przypadku, gdy udziały w spółce kapitałowej polskiej lub z siedzibą w Państwie Członkowskim zostaną umorzone w trybie nabycia udziałów w celu umorzenia za wynagrodzeniem w wysokości niższej niż wartość rynkowa nabywanych w celu umorzenia udziałów to przychodem podatkowym Wnioskodawcy będzie kwota tak ustalonego wynagrodzenia a organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie będą mogły zastosować do tak ustalonego wynagrodzenia przepisów art. 19 ustawy o PIT...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie pierwsze, natomiast w zakresie pytania drugiego wniosek został załatwiony pismem z 24 marca 2015 r. nr ILPB2/415-1263/14-3/WM.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania pierwszego – umorzenie automatyczne udziałów w polskiej spółce kapitałowej lub spółce kapitałowej mającej siedzibę w innym Państwie Członkowskim za wynagrodzeniem, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu, w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, wyłącznie w wysokości ustalonej przez spółkę, której udziały są umarzane w trybie umorzenia automatycznego i do tak ustalonego przychodu nie będzie mógł być zastosowany przepis art. 19 ustawy o PIT.

Instytucja umorzenia automatycznego akcji (udziałów) została uregulowana w przepisach Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), odpowiednio w art. 199 (w razie umorzenia udziałów) i art. 359 (w razie umorzenia akcji). Umorzenie automatyczne przewidziane jest w art. 199 § 4 i odpowiednio art. 359 § 6 k.s.h.

Co do zasady umorzenie automatyczne jest możliwe, gdy odpowiednio umowa spółki lub jej statut stanowi, że udziały/akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. Oznacza to, że do umorzenia automatycznego dochodzi automatycznie w wyniku dojścia do skutku określonego zdarzenia przewidzianego w statucie i nie jest konieczne podejmowanie uchwały w tym zakresie przez walne zgromadzenie jak też zawieranie umowy pomiędzy wspólnikiem/akcjonariuszem, którego udziały/akcje są automatycznie umarzane, a spółką.

Zgodnie z k.s.h. wynagrodzenie w przypadku umorzenia automatycznego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o umorzeniu przymusowym, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

W przypadku spółki kapitałowej z siedzibą w innym Państwie Członkowskim automatycznie umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami właściwymi państwa siedziby tej spółki, w sytuacji gdy nastąpi ziszczenie się określonego zdarzenia przewidzianego wcześniej w zapisach regulujących zasady funkcjonowania tej spółki zagranicznej.

Przychody uzyskiwane z tytułu umorzenia udziałów/akcji są, w świetle art. 17 ustawy o PIT, traktowane jako przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT). Powołany przepis stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

W odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego od spółki tytułem umorzenia udziałów ustawa o PIT nie przewiduje możliwości zastosowania art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Brak możliwości zastosowania tego przepisu do przychodu uzyskanego z tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały/akcje wynika z treści art. 17 ust. 2 ustawy o PIT, który stanowi, że przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 9 -10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Wspomniany art. 17 ust. 2 ustawy o PIT, wskazując kategorie przychodów, do których zastosowanie może mieć art. 19 ustawy o PIT, nie wymienia dochodów z tytułu umorzenia udziałów/akcji. Cytowany wyżej art. 17 ust. 2 ustawy o PIT, w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych odwołuje się wyłącznie do jednego źródła przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wymienionych w art. 17 ust .1 pkt 4, a mianowicie do przychodów z majątku likwidowanej spółki.

Analiza treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, który wskazuje jakie kategorie przychodów z kapitałów pieniężnych należy traktować jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce i do którego odnosi się powołany przepis, prowadzi do jednoznacznego wniosku, że prawo do określenia przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej przychodu w wysokości wartości rynkowej zbywanego prawa, w przypadku przychodów uzyskiwanych tytułu udziału w zyskach osób prawnych przysługuje organom jedynie przypadku przychodu uzyskiwanego z tytułu podziału majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Na gruncie omówionych wyżej przepisów ustawy o PIT należy zatem stwierdzić, że ustawa o PIT nie przewiduje możliwości szacowania dochodów w przypadku uzyskiwania przychodów z tytułu umorzenia udziałów/akcji.

Na marginesie jedynie należy wskazać, pomimo wyłączenia zastosowania art. 19 ustawy o PIT, do przychodów uzyskiwanych tytułem umorzenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o PIT, brak możliwości jego zastosowania do przychodów uzyskiwanych z tego tytułu wynika również z tego, że w przypadku ustalania wynagrodzenia z tytułu umorzenia nie można mówić ani o cenie, jak i o wartości rynkowej transakcji, które to pojęcia stanowią podstawę zastosowania art. 19 ust. 1 (...).

Podsumowując powyższe, należy uznać, że – w przypadku umorzenia udziałów/akcji w trybie umorzenia automatycznego w spółce kapitałowej polskiej lub spółce kapitałowej z siedzibą w innym Państwie Członkowskim – przychodem polskiego rezydenta podatkowego, w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, jest wyłącznie wynagrodzenie ustalone przez spółkę i do jego wysokości nie będzie miał zastosowania przepis art. 19 ustawy o PIT, co powoduje, niezależnie od tego, czy wysokość wynagrodzenia ustalona z tego tytułu odpowiada wartości umarzanych udziałów, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie miał prawa określania tego przychodu w wysokości wartości rynkowej.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 12 czerwca 2012 r. znak: IPPB2/415-427/12-3/AK w zakresie umorzenia automatycznego.

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w zakresie pytania 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z faktem, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ustalenie skutków podatkowych umorzenia automatycznego za wynagrodzeniem udziałów w spółce kapitałowej polskiej lub w spółce z siedzibą w Państwie Członkowskim, należy podkreślić, że przedstawiony powyżej sposób opodatkowania będzie właściwy jedynie w sytuacji, gdy zostaną umorzone udziały polskiej spółki lub stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a konkretnym państwem obcym, stanowić będzie, że przedmiotowy przychód podlega opodatkowaniu w Polsce.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, należy stwierdzić, że wydana została w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kapitały pieniężne
ILPB2/415-1263/14-2/WM | Interpretacja indywidualna

umorzenie
IPPB5/4510-1198/14-5/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.