ILPB2/415-1117/13-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków odpłatnego zbycia udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2013 r. (data wpływu 25 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków odpłatnego zbycia udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków odpłatnego zbycia udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W okresie od 2007 r. do końca stycznia 2012 r. Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczył na rzecz C(...). (dalej: „C”) usługi projektowania oraz rozbudowy stron internetowych.

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Zainteresowanego nigdy nie był obrót papierami wartościowymi ani instrumentami finansowymi. Wnioskodawca nigdy nie wykonywał również działalności w tym zakresie. Dnia 1 sierpnia 2009 r. zawarta została umowa, w której określono warunki współpracy w zakresie świadczenia usług informatycznych przez firmę Zainteresowanego na rzecz C, w tym w szczególności ustalono, że wszelkie prawa do programów komputerowych wytworzonych przez firmę Wnioskodawcy dla albo na rzecz C przejdą w całości na własność C. Z zapisów umowy wynika, że „w zamian za powyższe” <tj. za świadczenie usług oraz przeniesienie praw do programów komputerowych> firma Wnioskodawcy otrzyma wynagrodzenie za usługi, a Zainteresowany otrzyma udziały określone w odrębnej umowie.

Na podstawie odrębnej umowy Wnioskodawca nabył udziały C(...) (dalej: „Cx”) od osoby fizycznej będącej udziałowcem tej spółki. Jednym z warunków przeniesienia własności udziałów było potwierdzenie przez C, że firma Zainteresowanego oddała kody źródłowe do wszystkich programów komputerowych wytworzonych w trakcie współpracy z C.

Dnia 30 sierpnia 2013 r. została zawarta umowa, na podstawie której doszło do sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów Cx (w tym udziałów Wnioskodawcy).

Zarówno Cx, jak i C, były i są spółkami posiadającymi osobowość prawną, zarejestrowanymi w USA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę w związku z transakcją odpłatnego zbycia udziałów Cx powinny być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane w związku z transakcją odpłatnego zbycia udziałów Cx powinny być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT „za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych”.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o PIT „od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.

W opinii Zainteresowanego, jeżeli ustawa o PIT zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na potwierdzenie powyższej tezy Wnioskodawca przytoczył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2010 r. (sygn. akt II FSK 47/09).

Zdaniem Zainteresowanego, art. 30b ust. 4 ustawy o PIT stanowi, że „przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej”.

W rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o PIT papierami wartościowymi są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a zatem:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Zgodnie z art. 5a pkt 13 ustawy o PIT, przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, ze są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

W ocenie Wnioskodawcy, z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że udziały nie stanowią papierów wartościowych ani pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 30b ust. 4 ustawy o PIT. W konsekwencji Zainteresowany stoi na stanowisku, że odpłatne zbycie udziałów stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

Na poparcie swojego stanowiska, Wnioskodawca przywołał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Ponadto, zdaniem Zainteresowanego, wynikający z art. 30b ust. 4 ustawy o PIT, wyjątek w zakresie kwalifikowania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ograniczony został do przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, a nie tylko przy okazji wykonywania takiej działalności.

W opinii Wnioskodawcy, podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt II FSK 1364/11.

Zdaniem Zainteresowanego, dla ustalenia, czy dany przychód stanowi przychód z wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej zasadnicze znaczenie ma stwierdzenie, czy spełnione zostały przesłanki pozwalające na uznanie, że dana działalność mieści się w definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

W myśl ww. regulacji, „ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9”.

Z powyższego przepisu wynika, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków; po pierwsze – dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie – działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz po trzecie – w sposób ciągły.

W opinii Wnioskodawcy, w zaistniałym stanie faktycznym ww. przesłanki nie zostały spełnione. Nabywanie lub sprzedaż udziałów nigdy nie była przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Zainteresowanego, Wnioskodawca nigdy nie prowadził innej działalności w tym zakresie. Nabycie przez Zainteresowanego udziałów w Cx stanowiło jedynie dodatkowe wynagrodzenie, bonus z tytułu przystąpienia do umowy z C i przeniesienia praw autorskich do programów komputerowych wytworzonych na rzecz C. Również zbycie udziałów było czynnością, której Wnioskodawca dokonał jednorazowo, bez zamiaru wykonywania jej w sposób ciągły, powtarzalny, w celach zarobkowych. Ponadto, co istotne, w momencie zbycia udziałów Zainteresowany nie posiadał statusu przedsiębiorcy i nie był podmiotem zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej.

Reasumując, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Cx powinien zostać zakwalifikowany do źródła, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany w 2013 r. dokonał odpłatnego zbycia udziałów spółki mającej osobowość prawną.

Z uwagi na fakt, że zbycie przedmiotowych udziałów miało miejsce w 2013 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in. wymienione w punktach 3 i 7 tego przepisu (odpowiednio):

 • pozarolnicza działalność gospodarcza, oraz
 • kapitały pieniężne.

Jak stanowi art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ww. ustawy. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Natomiast, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 30b ust. 1 ww. ustawy stanowi, że dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.

Z kolei, po myśli art. 30b ust. 4 ww. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jak wynika z analizy wniosku, przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy nigdy nie był obrót papierami wartościowymi, ani instrumentami finansowymi. Zainteresowany nigdy też nie wykonywał działalności w tym zakresie.

Reasumując, stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu dokonanego w 2013 r. odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną – po myśli art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – winien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Odnosząc się do powołanych przez Zainteresowanego wyroków sądów administracyjnych, wskazać należy, że stanowisko przyjęte w tych orzeczeniach nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej stanowiska tut. Organu. Powyższe wynika przede wszystkim z przeszkód natury formalnoprawnej. Zgodnie bowiem z art. 153 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia.

Z kolei w odniesieniu do powołanej we wniosku interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, stwierdzić należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.