Kapitały pieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitały pieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
21
lip

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym

Fragment:

Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy PIT, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Osób Uprawnionych i właściwego urzędu skarbowego. Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że przychód po stronie Osób Uprawnionych powstaje dopiero w chwili realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego staje się należna), który w konsekwencji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT. W rezultacie, na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu Ustawy PIT, natomiast ciąży na niej obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2016
21
lip

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym

Fragment:

Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy PIT, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Osób Uprawnionych i właściwego urzędu skarbowego. Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że przychód po stronie Osób Uprawnionych powstaje dopiero w chwili realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego staje się należna), który w konsekwencji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT. W rezultacie, na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu Ustawy PIT, natomiast ciąży na niej obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2016
12
lip

Istota:

Czy kwalifikując otrzymanie akcji na własność do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, opodatkowanie wystąpi tylko w momencie ich sprzedaży według zryczałtowanej stawki 19%?

Fragment:

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Odnosząc się do skutków podatkowych odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę nabytych nieodpłatnie zastrzeżonych akcji spółki amerykańskiej w ramach opisanego we wniosku programu motywacyjnego, należy stwierdzić, że uzyskany z tego tytułu przychód należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1ab ww. ustawy wg stanu prawnego od dnia 1 stycznia 2016 r. – przychód określony w ust. 1 pkt 6: z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie realizacji tych praw. W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

2016
12
lip

Istota:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym źródłem powstania przychodu z tytułu uczestnictwa pracowników uprawnionych zatrudnianych u Wnioskodawcy w Planie motywacyjnym są tzw. kapitały pieniężne a nie stosunek pracy?
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to w takim razie czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będą na Nim ciążyły obowiązki płatnika w związku z przychodem powstałym w ramach realizacji Planu po stronie Jego pracowników?

Fragment:

W konsekwencji, dochód otrzymany przez Pracowników Uprawnionych, w tym pracowników Wnioskodawcy, na skutek sprzedaży (lub wypłaty dywidendy) akcji ... zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% stawką podatku. Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie kwalifikacji źródła przychodu jako przychodu z kapitałów pieniężnych należy zatem uznać za prawidłowe oraz w pełni uzasadnione. Ad. 2 Odnosząc się zatem do najistotniejszego dla Wnioskodawcy pytania, tj. ustalenia czy ciążą na Nim ewentualne obowiązki płatnika w rozumieniu art. 31 ustawy o PIT z tytułu otrzymania przez Pracowników Uprawnionych, będących pracownikami Wnioskodawcy, nieodpłatnych akcji, należy stwierdzić, że jeżeli słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy opisane w punkcie 1 powyżej, to Wnioskodawca nie pełni roli płatnika w związku z realizacją analizowanego Planu motywacyjnego. Wnioskodawca uważa, że na ... nie będą ciążyły obowiązki płatnika, gdyż źródłem powstałego przychodu nie będzie stosunek pracy, ale kapitały pieniężne a moment opodatkowania zostanie odroczony do momentu zbycia przedmiotowych akcji. Dochody tego rodzaju są opodatkowane bez pośrednictwa płatników. Wszelkie obowiązki w powyższym zakresie będą ciążyły na Pracownikach Uprawnionych. Po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego (...)

2016
6
maj

Istota:

Możliwość i moment rozliczenia straty wynikającej z rozliczenia zawartych transakcji opcji walutowych w ramach źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy obrót opisanymi we wniosku instrumentami finansowymi, w świetle powyżej cytowanych przepisów, nie stanowiący przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jako niepodejmowany w „ wykonywaniu działalności gospodarczej ”, należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT, tj. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że straty stanowiące wynik na przeprowadzanych przez Wnioskodawcę operacjach realizacji kontraktów na opcje walutowe stanowią stratę, koszt uzyskania przychodu, rozliczany w ramach źródła jakim są kapitały pieniężne. Wnioskodawca odnosząc się do kwestii ustalania dochodu, bądź straty ze źródła kapitały pieniężne, wskazuje na art. 30b Ustawy PIT. Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu. Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT, dochodem o którym mowa w ust. 1, jest między innymi osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, osiągnięta w roku podatkowym.

2016
6
maj

Istota:

Możliwość i moment rozliczenia straty wynikającej z rozliczenia zawartych transakcji opcji walutowych w ramach źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy obrót opisanymi we wniosku instrumentami finansowymi, w świetle powyżej cytowanych przepisów, nie stanowiący przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jako niepodejmowany w „ wykonywaniu działalności gospodarczej ”, należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT, tj. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że straty stanowiące wynik na przeprowadzanych przez Wnioskodawcę operacjach realizacji kontraktów na opcje walutowe stanowią stratę, koszt uzyskania przychodu, rozliczany w ramach źródła jakim są kapitały pieniężne. Wnioskodawca odnosząc się do kwestii ustalania dochodu, bądź straty ze źródła kapitały pieniężne, wskazuje na art. 30b Ustawy PIT. Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu. Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT, dochodem o którym mowa w ust. 1, jest między innymi osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, osiągnięta w roku podatkowym.

2016
6
maj

Istota:

Możliwość i moment rozliczenia straty wynikającej z rozliczenia zawartych transakcji opcji walutowych w ramach źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawczyni obrót opisanymi we wniosku instrumentami finansowymi, w świetle powyżej cytowanych przepisów, nie stanowiący przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, jako niepodejmowany w „ wykonywaniu działalności gospodarczej ”, należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT, tj. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Uwzględniając powyższe, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że straty stanowiące wynik na przeprowadzanych przez Wnioskodawczynię operacjach realizacji kontraktów na opcje walutowe stanowią stratę, koszt uzyskania przychodu, rozliczany w ramach źródła jakim są kapitały pieniężne. Wnioskodawczyni odnosząc się do kwestii ustalania dochodu, bądź straty ze źródła kapitały pieniężne, wskazuje na art. 30b Ustawy PIT. Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu. Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT, dochodem o którym mowa w ust. 1, jest między innymi osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, osiągnięta w roku podatkowym.

2016
6
maj

Istota:

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Fragment:

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanych w ramach programu pochodnych instrumentów finansowych wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego. Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawcy zostaną przyznane akcje fantomowe (stanowiące według oceny Wnioskodawcy pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi). Realizacja akcji fantomowych polega na wypłaceniu przez Spółkę Kwoty Rozliczenia. Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w związku z realizacją akcji fantomowych Wnioskodawca osiągnie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
3
maj

Istota:

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionych, z tytułu nabycia i realizacji Prawa, powstanie tylko w momencie wypłaty Kwoty Realizacji i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT?

Fragment:

Wobec powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że wypłata Kwoty Realizacji na rzecz Uprawnionych w formie pieniężnej (w oparciu o wartości wskaźników finansowych Spółki) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. A zatem również w chwili dokonania na rzecz Uprawnionych wypłaty Kwoty Realizacji, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla każdego Uprawnionego imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Uprawnionych i właściwych urzędów skarbowych. W związku z powyższym na Spółce nie będą ciążyły obowiązku płatnika w rozumieniu Ustawy o PIT, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2016
1
maj

Istota:

Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.

Fragment:

Nie było zatem możliwości zaliczenia przysporzenia z tytułu Prawa do innych (niż kapitały pieniężne) źródeł przychodów, w szczególności do takich, które bezpośrednio wynikają z relacji Uprawnionych ze Spółką. 1.4. Sposób opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 1.5. Podsumowanie. Spółka stoi na stanowisku, że przyznanie Uprawnionym Praw skutkowało powstaniem po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznej realizacji Prawa, tj. wypłaty Uprawnionemu Rozliczenia Pieniężnego. Środki otrzymane w wyniku Rozliczenia Pieniężnego stanowiły dla Uprawnionych przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, tj. przychód z kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki PIT, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.