Kapitały pieniężne | Interpretacje podatkowe

Kapitały pieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitały pieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym
Fragment:
Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy PIT, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Osób Uprawnionych i właściwego urzędu skarbowego. Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że przychód po stronie Osób Uprawnionych powstaje dopiero w chwili realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego staje się należna), który w konsekwencji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT. W rezultacie, na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu Ustawy PIT, natomiast ciąży na niej obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2016
21
lip

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym
Fragment:
Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy PIT, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Osób Uprawnionych i właściwego urzędu skarbowego. Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że przychód po stronie Osób Uprawnionych powstaje dopiero w chwili realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego staje się należna), który w konsekwencji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT. W rezultacie, na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu Ustawy PIT, natomiast ciąży na niej obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2016
21
lip

Istota:
Czy kwalifikując otrzymanie akcji na własność do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, opodatkowanie wystąpi tylko w momencie ich sprzedaży według zryczałtowanej stawki 19%?
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Odnosząc się do skutków podatkowych odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę nabytych nieodpłatnie zastrzeżonych akcji spółki amerykańskiej w ramach opisanego we wniosku programu motywacyjnego, należy stwierdzić, że uzyskany z tego tytułu przychód należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1ab ww. ustawy wg stanu prawnego od dnia 1 stycznia 2016 r. – przychód określony w ust. 1 pkt 6: z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie realizacji tych praw. W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
2016
12
lip

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym źródłem powstania przychodu z tytułu uczestnictwa pracowników uprawnionych zatrudnianych u Wnioskodawcy w Planie motywacyjnym są tzw. kapitały pieniężne a nie stosunek pracy?
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to w takim razie czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będą na Nim ciążyły obowiązki płatnika w związku z przychodem powstałym w ramach realizacji Planu po stronie Jego pracowników?
Fragment:
W konsekwencji, dochód otrzymany przez Pracowników Uprawnionych, w tym pracowników Wnioskodawcy, na skutek sprzedaży (lub wypłaty dywidendy) akcji ... zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% stawką podatku. Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie kwalifikacji źródła przychodu jako przychodu z kapitałów pieniężnych należy zatem uznać za prawidłowe oraz w pełni uzasadnione. Ad. 2 Odnosząc się zatem do najistotniejszego dla Wnioskodawcy pytania, tj. ustalenia czy ciążą na Nim ewentualne obowiązki płatnika w rozumieniu art. 31 ustawy o PIT z tytułu otrzymania przez Pracowników Uprawnionych, będących pracownikami Wnioskodawcy, nieodpłatnych akcji, należy stwierdzić, że jeżeli słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy opisane w punkcie 1 powyżej, to Wnioskodawca nie pełni roli płatnika w związku z realizacją analizowanego Planu motywacyjnego. Wnioskodawca uważa, że na ... nie będą ciążyły obowiązki płatnika, gdyż źródłem powstałego przychodu nie będzie stosunek pracy, ale kapitały pieniężne a moment opodatkowania zostanie odroczony do momentu zbycia przedmiotowych akcji. Dochody tego rodzaju są opodatkowane bez pośrednictwa płatników. Wszelkie obowiązki w powyższym zakresie będą ciążyły na Pracownikach Uprawnionych. Po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego (...)
2016
12
lip

Istota:
Możliwość i moment rozliczenia straty wynikającej z rozliczenia zawartych transakcji opcji walutowych w ramach źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy obrót opisanymi we wniosku instrumentami finansowymi, w świetle powyżej cytowanych przepisów, nie stanowiący przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jako niepodejmowany w „ wykonywaniu działalności gospodarczej ”, należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT, tj. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że straty stanowiące wynik na przeprowadzanych przez Wnioskodawcę operacjach realizacji kontraktów na opcje walutowe stanowią stratę, koszt uzyskania przychodu, rozliczany w ramach źródła jakim są kapitały pieniężne. Wnioskodawca odnosząc się do kwestii ustalania dochodu, bądź straty ze źródła kapitały pieniężne, wskazuje na art. 30b Ustawy PIT. Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu. Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT, dochodem o którym mowa w ust. 1, jest między innymi osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, osiągnięta w roku podatkowym.
2016
6
maj

Istota:
Możliwość i moment rozliczenia straty wynikającej z rozliczenia zawartych transakcji opcji walutowych w ramach źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy obrót opisanymi we wniosku instrumentami finansowymi, w świetle powyżej cytowanych przepisów, nie stanowiący przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jako niepodejmowany w „ wykonywaniu działalności gospodarczej ”, należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT, tj. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że straty stanowiące wynik na przeprowadzanych przez Wnioskodawcę operacjach realizacji kontraktów na opcje walutowe stanowią stratę, koszt uzyskania przychodu, rozliczany w ramach źródła jakim są kapitały pieniężne. Wnioskodawca odnosząc się do kwestii ustalania dochodu, bądź straty ze źródła kapitały pieniężne, wskazuje na art. 30b Ustawy PIT. Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu. Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT, dochodem o którym mowa w ust. 1, jest między innymi osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, osiągnięta w roku podatkowym.
2016
6
maj

Istota:
Możliwość i moment rozliczenia straty wynikającej z rozliczenia zawartych transakcji opcji walutowych w ramach źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawczyni obrót opisanymi we wniosku instrumentami finansowymi, w świetle powyżej cytowanych przepisów, nie stanowiący przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, jako niepodejmowany w „ wykonywaniu działalności gospodarczej ”, należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT, tj. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Uwzględniając powyższe, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że straty stanowiące wynik na przeprowadzanych przez Wnioskodawczynię operacjach realizacji kontraktów na opcje walutowe stanowią stratę, koszt uzyskania przychodu, rozliczany w ramach źródła jakim są kapitały pieniężne. Wnioskodawczyni odnosząc się do kwestii ustalania dochodu, bądź straty ze źródła kapitały pieniężne, wskazuje na art. 30b Ustawy PIT. Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu. Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT, dochodem o którym mowa w ust. 1, jest między innymi osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, osiągnięta w roku podatkowym.
2016
6
maj

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanych w ramach programu pochodnych instrumentów finansowych wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego. Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawcy zostaną przyznane akcje fantomowe (stanowiące według oceny Wnioskodawcy pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi). Realizacja akcji fantomowych polega na wypłaceniu przez Spółkę Kwoty Rozliczenia. Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w związku z realizacją akcji fantomowych Wnioskodawca osiągnie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
6
maj

Istota:
Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionych, z tytułu nabycia i realizacji Prawa, powstanie tylko w momencie wypłaty Kwoty Realizacji i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT?
Fragment:
Wobec powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że wypłata Kwoty Realizacji na rzecz Uprawnionych w formie pieniężnej (w oparciu o wartości wskaźników finansowych Spółki) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. A zatem również w chwili dokonania na rzecz Uprawnionych wypłaty Kwoty Realizacji, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla każdego Uprawnionego imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Uprawnionych i właściwych urzędów skarbowych. W związku z powyższym na Spółce nie będą ciążyły obowiązku płatnika w rozumieniu Ustawy o PIT, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
3
maj

Istota:
Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.
Fragment:
Nie było zatem możliwości zaliczenia przysporzenia z tytułu Prawa do innych (niż kapitały pieniężne) źródeł przychodów, w szczególności do takich, które bezpośrednio wynikają z relacji Uprawnionych ze Spółką. 1.4. Sposób opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 1.5. Podsumowanie. Spółka stoi na stanowisku, że przyznanie Uprawnionym Praw skutkowało powstaniem po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznej realizacji Prawa, tj. wypłaty Uprawnionemu Rozliczenia Pieniężnego. Środki otrzymane w wyniku Rozliczenia Pieniężnego stanowiły dla Uprawnionych przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, tj. przychód z kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki PIT, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.
2016
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.