IPPB5/423-188/13-4/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji w związku z zawarciem umowy cash poolingu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13.03.2013 r. (data wpływu 15.03.2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23.04.2013 r. (data nadania 23.04.2013 r., data wpływu 25.04.2013 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPP1/443-228/13-2/EK oraz IPPB5/423-188/13-2/JC z dnia 11.04.2013 r. (data doręczenia 16.04.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji w związku z zawarciem umowy cash poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji w związku z zawarciem umowy cash poolingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza zawrzeć umowę o współpracy w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi (cash pooling, dalej: „Umowa”). Stronami Umowy (uczestnikami struktury cash poolingu), poza Spółką, będą podmioty z grupy L., tj. R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością D. Sp. k., R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., LS. TF Poland Sp. z o.o., R. Sp. z o.o. oraz H. Polska Sp. z o.o. (każda ze stron Umowy zwana dalej: „Stroną” lub „Uczestnikiem”).

Dodatkowo, jedna z tych spółek będzie szczególnego rodzaju Uczestnikiem, pełniącym dodatkowo funkcję agenta rozliczeniowego struktury (tzw. pool leadera - dalej: „Agent”).

Celem współpracy Stron będzie zapewnienie optymalnego korzystania ze środków finansowych, tj. z jednej strony - maksymalizacja przychodów odsetkowych, z drugiej - minimalizacja obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia.

Zgodnie z Umową, Agent będzie zobowiązany do zarządzania, realizacji i kontroli przepływów pieniężnych Uczestników w ramach struktury cash poolingu, polegającego na wyrównywaniu sald dziennych na rachunkach bieżących należących do Uczestników. W celu automatyzacji przelewów pieniężnych oraz ułatwienia rozliczeń w ramach struktury, Agent zawrze z bankiem umowę o świadczenie usług cash poolingu rzeczywistego. Na podstawie tej umowy, bank (przy użyciu platformy bankowej), będzie dokonywał każdego dnia roboczego operacji bankowych polegających na:

 • przenoszeniu środków wynikających z dodatniego salda na rachunkach bieżących na rachunek rozliczeniowy (dalej: „Rachunek skonsolidowany”) przy użyciu odpowiedniego subkonta, oraz
 • przenoszeniu środków z Rachunku skonsolidowanego w celu pokrycia salda ujemnego powstałego na rachunku bieżącym przy użyciu odpowiedniego subkonta.

W wyniku powyższych operacji stan każdego rachunku bieżącego oraz subkonta będzie „zerowy” na koniec danego dnia roboczego.

Uczestnikom w ramach struktury cash poolingu będą przysługiwały odsetki z tytułu środków przekazanych na Rachunek skonsolidowany. Uczestnicy będą zobowiązani do zapłaty odsetek od środków pozyskanych w celu pokrycia salda ujemnego.

Obowiązki Agenta będą obejmowały:

 1. monitorowanie stanu zadłużenia poszczególnych Uczestników cash poolingu,
 2. analizę stanu zobowiązań/należności a następnie naliczanie, księgowanie i zapłata odsetek z tytułu cash poolingu,
 3. analizę sald kont, negocjowanie i zakładanie lokat,
 4. analizę sald kont w innych bankach oraz przygotowywanie przelewów na Rachunek skonsolidowany,
 5. analizę i ustalenie poziomów intraday limits dla poszczególnych kont, poszczególnych Uczestników, a następnie monitorowanie ich poziomów wahań i ewentualnej korekty,
 6. przygotowywanie okresowych/dziennych raportów dotyczących stanu środków u poszczególnych Uczestników na poszczególnych kontach,
 7. przygotowywanie prognoz dot. posiadanych środków.

Agent będzie uprawniony do zatrzymania nadwyżki odsetek wpłaconych przez Uczestników od środków pozyskanych w celu pokrycia salda ujemnego nad odsetkami wypłaconymi z Rachunku skonsolidowanego Uczestnikom z tytułu nadwyżki przekazania środków na ten rachunek. Ponadto Agent będzie miał prawo do odsetek wynikających z lokowania na rachunkach terminowych środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku skonsolidowanym. Umowa nie będzie przewidywać dodatkowego wynagrodzenia dla Agenta w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami w ramach Umowy.

Jednocześnie, Spółka zaznacza, że w zakresie przestawionych w zdarzeniu przyszłym zagadnień dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w związku z uczestnictwem Spółki w dotychczasowym systemie cash poolingu, Spółka uzyskała pozytywne interpretacje Ministra Finansów potwierdzające prawidłowość stanowiska Spółki w tym zakresie (interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2011 r. o sygn. IPPB5/423-81/11-2/JC, sygn. IPPP1-443-154/11-2/MP, oraz o sygn. IPPB2/436-33/11-2/MZ). Jednakże, z uwagi na planowane włączenie do struktury cash poolingu banku, z którym Agent zawrze umowę w celu automatyzacji dokonywanych operacji bankowych, Spółka zdecydowała się wystąpić o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w nieco zmienionym stanie faktycznym.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 23.04.2013 r. Wnioskodawca wskazał, że nie będzie pełnił funkcji Agenta w przedstawionej strukturze. Podmiotem pełniącym taką funkcję (organizującym cash pooling) będzie H. Polska Sp. z o.o. (dalej: „H.”). Natomiast odnośnie roli banku w systemie cash poolingu, to bank będzie pełnił rolę pomocniczą w strukturze. Zapewni on automatyzację procesów zarządzania stanami na poszczególnych rachunkach. Każdy z uczestników cash poolingu będzie posiadał subkonto (rachunek bieżący), a Agent (H.) będzie dodatkowo zarządzał środkami na rachunku skonsolidowanym. Środki finansowe z rachunków bieżących jej uczestników będą przesyłane do rachunku skonsolidowanego w sposób zautomatyzowany. Natomiast dotychczas, bez udziału banku, każdy przelew musiał być wykonany osobiście przez pracowników Agenta bądź pracowników Spółki. Środki zgromadzone na rachunkach bieżących będą codziennie bilansowane (zerowane), bo wszystkie te rachunki będą obsługiwane przez bank i jego systemy informatyczne. Dzięki rachunkowi skonsolidowanemu, który zostanie udostępniony Agentowi przez bank, będzie można w sposób zautomatyzowany kompensować nadwyżki wykazywane u jednych uczestników z niedoborami innych uczestników. Nadwyżkami pozostałymi po automatycznej kompensacie na rachunku skonsolidowanym będzie zarządzał Agent. Korzystanie z platformy bankowej uprości natomiast dokonywanie przelewów środków pieniężnych w ramach systemu, bowiem wyeliminuje konieczność dokonywania wielokrotnych transferów przez ich uczestników i Agenta.

Jak wynika to z przedstawionych powyżej wyjaśnień funkcją banku jest automatyzacja transferów, które do tej pory były wykonywane przez uczestników. Agent nadal pozostanie podmiotem, który formalnie zarządza systemem, przy czym zarządzanie to zostanie wsparte przez udział banku.

Natomiast w odniesieniu do powiązań pomiędzy Spółką a uczestnikami cash poolingu, Spółka informuje, że H. (pełniąca rolę Agenta) posiada co najmniej 50% udziałów w pozostałych spółkach wchodzących w skład systemu cash pooling, w tym w Spółce. Spółka nie jest powiązana z innymi uczestnikami systemu cash pooling. Jednocześnie Spółka zaznacza, że Agent nie udziela pożyczki pozostałym uczestnikom, dlatego też pytanie o powiązania pomiędzy spółką a pozostałymi uczestnikami oraz bankiem, zdaniem Spółki, wydaje się być nierelewantne.

Mając powyższe na uwadze, Spółka zaznacza (co podkreśliła w złożonym wniosku), że w zakresie przestawionych w zdarzeniu przyszłym zagadnień dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w związku z uczestnictwem Spółki w dotychczasowym systemie cash poolingu, Spółka uzyskała pozytywne interpretacje Ministra Finansów potwierdzające prawidłowość stanowiska Spółki w tym zakresie (interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2011 r. o sygn. IPPB5/423-81/11-2/JC, sygn. IPPP1-443-154/11-2/MP, oraz o sygn. IPPB2/436-33/11-2/MZ). Zdaniem Spółki, sam udział banku w strukturze, w celu automatyzacji systemu, nie zmienia sytuacji Spółki w zakresie powołanych przepisów podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Udział banku w strukturze cash pooling ma bowiem charakter czysto techniczny, dokonuje on bowiem technicznych rozliczeń miedzy jego uczestnikami, co nie powinno wpływać na zmianę konkluzji wydanych już na rzecz Spółki interpretacji w zakresie powołanych podatków. W szczególności w żaden sposób udział banku nie zmienia sytuacji Spółki w kontekście przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji. W ramach zakładanego systemu cash poolingu Spółka nie będzie otrzymywać pożyczek od Agenta, więc art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekazanie przez Spółkę środków z jej rachunku bieżącego na Rachunek skonsolidowany oraz otrzymanie środków z Rachunku skonsolidowanego na rachunek bieżący będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekazanie przez Spółkę środków z jej rachunku bieżącego na Rachunek skonsolidowany oraz otrzymanie środków z Rachunku skonsolidowanego na rachunek bieżący będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym odsetki płacone przez Spółkę w ramach Umowy będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w zakresie uznania ich za koszty uzyskania przychodów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytania dotyczącego podatku od towarów i usług oraz pytania dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki płacone przez Spółkę w ramach Umowy nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w zakresie uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

 • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni,
 • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

W myśl art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, przez pożyczkę, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Dodatkowo, przez pożyczkę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy oraz lokatę.

Zdaniem Spółki, powyższe przepisy nie mogą mieć zastosowania w rozważanej sytuacji, gdyż odsetki, które będą potencjalnie wpłacane przez Spółkę od środków pozyskanych w celu pokrycia salda ujemnego nie będą stanowić odsetek od pożyczek w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

Cash pooling nie może zostać uznany za umowę pożyczki w świetle przepisów ustawy o CIT gdyż nie zawiera elementów przedmiotowo istotnych dla tego rodzaju umów. Jak zaznaczyła to Spółka w argumentacji przedstawionej w pkt 2 uzasadnienia dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych (która będzie miała tutaj odpowiednie zastosowanie), w transakcjach dokonywanych w ramach cash poolingu brak jest bowiem zobowiązania do przeniesienia określonej ilości środków finansowych na określony w umowie podmiot. Podmiot uczestnicząc w systemie cash poolingu nie jest zobowiązany na podstawie umowy do przeniesienia z góry określonej wartości środków finansowych, lecz udostępnia i pobiera środki w zależności od swojej dziennej sytuacji finansowej. Wartości środków finansowych, jakie podmiot otrzymuje lub wpłaca na rachunek pool leadera nie są znane na podstawie umowy regulującej przystąpienie podmiotu do systemu cash poolingu.

W szczególności, w tego typu transakcjach uczestnik cash poolingu nie będzie miał wiedzy, czy pobrana od niego nadwyżka środków finansowych zostanie wykorzystana, w jakiej wysokości i przez jaki podmiot. W sytuacji natomiast posiadania salda ujemnego, uczestnik cash poolingu nie będzie w stanie zidentyfikować, od jakiego konkretnie podmiotu pochodzą środki finansowe otrzymane w celu pokrycia debetu.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, transfery środków pieniężnych dokonywane pomiędzy rachunkami bieżącymi Uczestników cash poolingu a Rachunkiem skonsolidowanym będą dokonywane automatycznie przez bank. W konsekwencji, Uczestnicy nie będą składać dyspozycji wykonania transferów i nie będą w stanie ustalić, czyje środki są wykorzystywane w danym przypadku przez bank np. w celu pokrycia salda ujemnego Uczestnika. Zatem, Uczestnicy nie będą wobec siebie stronami stosunku zobowiązaniowego, określonego w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT.

Spółka podnosi, iż powyższe podejście potwierdzają interpretacje indywidualne Ministra Finansów. Przykładowo, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 listopada 2012 r. o sygn. IPPB5/423-688/l2-4/JC, w której stwierdzono, iż: „W szczególności, należy podkreślić, że w wyniku realizacji umowy nie będzie dochodziło do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak będzie zobowiązania do przeniesienia określonej ilości środków finansowych na określony w umowie podmiot. Wnioskodawca nie będzie wiedział czy wpłacana przez niego nadwyżka środków finansowych zostanie wykorzystana, w jakiej wysokości i przez jaki podmiot. Również w przypadku zasilenia rachunku Wnioskodawcy (w przypadku posiadania salda ujemnego), następującego za pośrednictwem rachunku prowadzonego przez Agenta, na którym będą kumulować się środki zgromadzone w ramach sytemu, w praktyce nie jest możliwa identyfikacja od jakiego konkretnie uczestnika pochodzą środki na sfinansowanie takiego debetu. Wobec powyższego, w analizowanym przypadku nie będzie można wskazać podmiotów, które spełniałyby definicje stron umowy pożyczki, tj. pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. W związku z powyższym, należy uznać, że odsetki od otrzymanych środków finansowych, które byłyby wypłacane przez Wnioskodawcę (potrącane z salda) w ramach systemu cash poolingu, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w zakresie uznania ich za koszty uzyskania przychodów”. Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji, które zostały dotychczas wydane, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2013 r. o sygn. IPTPB3/423-362/12-3/MF oraz w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 stycznia 2012 r. o sygn. IPPB5/423-1225/11-2/JC.

W związku z powyższym, należy uznać, że odsetki, które będą płacone od środków otrzymanych w celu pokrycia salda ujemnego wypłacane przez Spółkę w ramach Umowy, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w zakresie uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 61 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Stosownie natomiast do treści art. 16 ust. 7b powołanej ustawy przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

Umowa cash poolingu nie jest formą tradycyjnej pożyczki udzielanej sobie nawzajem przez podmioty powiązane, lecz ma charakter bieżącego wyrównywania sald. W przypadku „cash poolingu” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu. Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Spółka uczestnicząc w systemie nie jest zobowiązana na podstawie umowy do przeniesienia z góry ustalonej ilości pieniędzy na rzecz określonego podmiotu, lecz udostępnia lub pobiera środki w zależności od swojej sytuacji finansowej. Transfery środków w ramach struktury cash poolingu będą odbywały się automatycznie, bez żadnego zaangażowania ze strony uczestników.

W konsekwencji powołane przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji w opisanej strukturze nie powinny mieć zastosowania, z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek wskazanej w tych przepisach: podstawą dokonywanych transferów w ramach struktury nie będą bowiem pożyczki, o których mowa w tych przepisach.

W kontekście powyższego, w odniesieniu do odsetek obciążających Spółkę w ramach Umowy nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Należy przy tym podkreślić, że uzyskanie niezbędnych i koniecznych informacji, istotnych z punktu widzenia prawidłowego opodatkowania powinno stanowić element organizacji cash poolingu i umożliwić prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

Tut. Organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, jednakże w oparciu o inne uzasadnienie prawne niż to, które Spółka przedstawiła we własnym stanowisku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę zawieranej umowy cash poolingu. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Wskazać przy tym należy, iż powyższe ma także zastosowanie do interpretacji wydanych wcześniej dla Wnioskodawcy. Przepisy Rozdziału 1a: art. 14b i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa regulujące kwestie wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego nie przewidują, przy wydawaniu tych interpretacji indywidualnych, odnoszenia się do wcześniejszych rozstrzygnięć wydawanych dla tego samego podmiotu, często w innym stanie faktycznym – co ma miejsce także na gruncie niniejszej sprawy. Należy zauważyć, iż sama Spółka wskazuje: „Jednakże, z uwagi na planowane włączenie do struktury cash poolingu banku, z którym Agent zawrze umowę w celu automatyzacji dokonywanych operacji bankowych, Spółka zdecydowała się wystąpić o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w nieco zmienionym stanie faktycznym”.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o ściśle określony stan faktyczny / zdarzenie przyszłe i tylko do niego się odnosi.

Podkreślenia także wymaga, iż powołując interpretację indywidualną wydaną przez tut. Organ w dniu 09.11.2012 r. o sygn. IPPB5/423-688/12-4/JC Wnioskodawca cytuje stwierdzenia, które wcale nie dotyczą stanowiska tut. Organu podatkowego lecz stanowisko wnioskodawcy, który ubiegał się o wydanie tej interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
Mając na uwadze powyższe interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Zainteresowanego i nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do pozostałych Uczestników struktury.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.