ILPB3/423-721/14-4/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów dot. tzw. „niedostatecznej kapitalizacji”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki akcyjnej – reprezentowanej przez pełnomocnika – przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów dot. tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 20 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów dot. tzw. „niedostatecznej kapitalizacji”.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

S.A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i eksploatacji koncesyjnego odcinka autostrady (w związku z czym Spółka uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce).

W celu sfinansowania prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności inwestycji w budowę odcinka autostrady, Spółka w przeszłości zaciągała zadłużenie komercyjne, w tym zaciągała finansowanie m.in. na rynku pozabankowym na podstawie umów pożyczek. Przedmiotowe zadłużenie zostało zaciągnięte przez Spółkę w poprzednich latach od podmiotów powiązanych. Koszt odsetkowy ponoszony przez Spółkę w związku z zaciągniętym finansowaniem dłużnym na podstawie umów pożyczek w pełni stanowi koszt podatkowy po stronie Spółki (jako koszt związany z przychodami podatkowymi).

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowych umów pożyczek zawartych przez Spółkę, umowy te przewidują mechanizm tzw. okresowej kapitalizacji należnych odsetek. Oznacza to, iż w dacie (na koniec okresu), w której naliczone odsetki są należne, możliwa jest ich zapłata na rzecz pożyczkodawcy bądź też ich kapitalizacja. Kapitalizacja w tym przypadku oznacza, iż wartość należnych odsetek jest „dopisywana” do kwoty głównej pożyczki i traktowana jako kapitał od którego kalkulowane są nowe odsetki.

W związku z nadchodzącą zmianą przepisów w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji, w tym przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) i wejściem w życie ustawy zmieniającej, po stronie Spółki powstała wątpliwość odnośnie tego, czy znowelizowane przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą mieć potencjalnie zastosowanie w odniesieniu do odsetek od kwot, które zostaną skapitalizowane od dnia 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu wynikającym z ustawy zmieniającej będą mieć zastosowanie do odsetek od kwot skapitalizowanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do kwot pożyczek udzielonych i faktycznie przekazanych przez podmioty powiązane przed zmianą przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu wynikającym z ustawy zmieniającej nie mają zastosowania do odsetek od kwot skapitalizowanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do kwot pożyczek udzielonych i faktycznie przekazanych przez podmioty powiązane przed zmianą przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ww. ustawy.

Uzasadnienie.

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczą ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów podatkowych kosztu odsetkowego wynikającego z zadłużenia zaciągniętego od specyficznego kręgu podmiotów powiązanych. Intencją ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu i przepisach ustawy zmieniającej jest zmiana zakresu stosowania przedmiotowych przepisów. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami przejściowymi wskazanymi w art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. Co istotne, przepisy ustawy zmieniającej (w zakresie nowelizacji art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

W ocenie Wnioskodawcy, treść przywołanego przepisu przejściowego wskazuje, iż zmienione regulacje dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji powinny mieć zastosowanie tylko do odsetek od zadłużenia (czyli kapitału), które zostało faktycznie przekazane/udostępnione pożyczkobiorcy po wejściu w życie ustawy zmieniającej (czyli w dniu/po dniu 1 stycznia 2015 r.). Dla zastosowania nowych przepisów w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji, istotne jest więc, aby doszło do zaciągnięcia zobowiązania (w sensie cywilnoprawnym/zobowiązaniowym) i żeby pożyczkobiorca faktycznie uzyskał finansowanie (żeby przekazano mu kwotę kapitału, która została zaciągnięta jako zadłużenie w ramach) w dniu/po dniu 1 stycznia 2015 r.

W przypadku Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości fakt, iż finansowanie dłużne (umowy pożyczki) zostało zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2015 r. Przed tą datą została również przekazana do dyspozycji Spółki kwota kapitału stanowiącego pierwotne zadłużenie Spółki. Oznacza to więc, iż przed dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka w sensie prawnym zaciągnęła zadłużenie, jak również faktycznie uzyskała możliwość dysponowania tym zadłużeniem. Sam fakt, iż po tym dniu możliwa jest operacja kapitalizacji odsetek (czyli dopisania kwoty odsetek do kwoty głównej/kwoty kapitału), nie oznacza, że kapitalizacja powoduje faktyczne uzyskanie nowego finansowania przez pożyczkobiorcę (w tym przypadku Wnioskodawcę). Kapitalizacja odsetek nie skutkuje zmianą natury istniejącego uprzednio zobowiązania pożyczkobiorcy (Wnioskodawcy). Nie prowadzi też do umorzenia pierwotnego stosunku prawnego i zastąpienia go odrębnym. Kapitalizacja odsetek stanowi uzgodniony mechanizm rozliczenia pożyczki (kredytu) i rozliczenia należności pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i nie jest mechanizmem mającym na celu „udzielanie” pożyczkobiorcy nowej pożyczki (nowego zadłużenia).

W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, kapitalizacja odsetek nie może być utożsamiana z faktycznym przekazaniem nowego zadłużenia (pożyczki) na rzecz Wnioskodawcy, lecz jest to wyłącznie techniczna operacja związana ze sposobem rozliczenia zadłużenia, które zostało Wnioskodawcy udzielone wcześniej (w tym przypadku przed dniem 1 stycznia 2015 r.). Stąd też, opierając się na przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy przyjąć, iż znowelizowane przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą mieć zastosowania do wszystkich odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę (zadłużenia zaciągniętego i faktycznie przekazanego przed dniem 1 stycznia 2015 r.), w tym także do odsetek od kwot, które zostały skapitalizowane w dniu/po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Dodatkowo należy wskazać, iż intencją przepisów przejściowych było ograniczenie przypadków, w których pożyczkobiorcy zawieraliby umowy pożyczki przed dniem 1 stycznia 2015 r., zaś faktyczne przekazanie tych kwot nastąpiłoby dopiero po wejściu w życie nowych regulacji. Przepisy przejściowe mają więc służyć ograniczeniu nadużyć, zabezpieczyć interesy fiskalne budżetu państwa i eliminować struktury mające na celu obchodzenie przepisów w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji. Nie mogą więc dotyczyć one sytuacji kapitalizacji odsetek, która jest standardową operacją gospodarczą stanowiącą sposób rozliczania należnych odsetek (a nie udzielaniem nowego finansowania). Stąd też, mając na względzie cel wprowadzenia tych regulacji należy przyjąć, że stanowisko Wnioskodawcy o braku konieczności stosowania znowelizowanych przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odsetek od odsetek (od pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę przed dniem 1 stycznia 2015 r.) skapitalizowanych w dniu/po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.