Kapitalizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitalizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
wrz

Istota:

Zastosowanie do odsetek skapitalizowanych przepisów dot. tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Fragment:

Ustawa zmieniająca obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., co oznacza, że do odsetek od pożyczek udzielonych i faktycznie otrzymanych przed tą datą, zastosowanie znajdą przepisy o niedostatecznej kapitalizacji obowiązujące do końca 2014 r. Przedmiotem wątpliwości Spółki jest ustalenie, czy do kwot odsetek skapitalizowanych będą mieć zastosowanie przepisy dot. tzw. „ niedostatecznej kapitalizacji ” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. U.p.d.o.p. posługuje się pojęciem kapitalizacji odsetek, jednak go nie definiuje. Według Słownika Języka Polskiego ( www.sjp.pwn.pl ), „ kapitalizacja odsetek ” w znaczeniu ekonomicznym oznacza zsumowanie kwot opłat periodycznych w kwotę płatną jednorazowo. Odnosząc się do znaczenia tego pojęcia funkcjonującego w języku powszechnym należy przyjąć, że „ kapitalizacja odsetek ” - w kontekście omawianego przypadku - oznacza dopisywanie odsetek do podstawy kapitału, co powoduje zwiększenie odsetek w następnym okresie; procent składany. W poglądach doktryny utrwalił się pogląd, że wartość skapitalizowanych odsetek jest u pożyczkodawcy przychodem, zaś u pożyczkobiorcy kosztem uzyskania przychodów w dacie kapitalizacji (Podatek dochodowy od osób prawnych. Pod red. J. Marciniuka, Warszawa 2007). Skoro odsetki skapitalizowane stanowią przychód (i koszt) w dacie kapitalizacji, to w tej dacie następuje zapłata odsetek stanowiących przychód u wierzyciela i koszt uzyskania przychodu w dłużnika.

2015
17
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów dot. tzw. „niedostatecznej kapitalizacji”.

Fragment:

Sam fakt, iż po tym dniu możliwa jest operacja kapitalizacji odsetek (czyli dopisania kwoty odsetek do kwoty głównej/kwoty kapitału), nie oznacza, że kapitalizacja powoduje faktyczne uzyskanie nowego finansowania przez pożyczkobiorcę (w tym przypadku Wnioskodawcę). Kapitalizacja odsetek nie skutkuje zmianą natury istniejącego uprzednio zobowiązania pożyczkobiorcy (Wnioskodawcy). Nie prowadzi też do umorzenia pierwotnego stosunku prawnego i zastąpienia go odrębnym. Kapitalizacja odsetek stanowi uzgodniony mechanizm rozliczenia pożyczki (kredytu) i rozliczenia należności pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i nie jest mechanizmem mającym na celu „ udzielanie ” pożyczkobiorcy nowej pożyczki (nowego zadłużenia). W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, kapitalizacja odsetek nie może być utożsamiana z faktycznym przekazaniem nowego zadłużenia (pożyczki) na rzecz Wnioskodawcy, lecz jest to wyłącznie techniczna operacja związana ze sposobem rozliczenia zadłużenia, które zostało Wnioskodawcy udzielone wcześniej (w tym przypadku przed dniem 1 stycznia 2015 r.). Stąd też, opierając się na przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy (...)

2015
5
mar

Istota:

Wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki od pożyczki (pożyczek) udzielonych przez nowego Pożyczkodawcę, mogą stanowić koszt podatkowy wnioskodawcy w momencie kapitalizacji tj. w momencie powiększenia salda kwoty głównej pożyczki (pożyczek) o wartość odsetek naliczonych za dany okres, a niezapłaconych w gotówce bądź nieuregulowanych w inny sposób.

Fragment:

W rezultacie więc, w przedmiotowej sytuacji, kapitalizacja tych odsetek na pożyczce (pożyczkach) udzielonej przez Nowego Pożyczkodawcę powinna być traktowana jak ich zaplata, a przez to data kapitalizacji powinna stanowić ten moment, w którym skapitalizowane odsetki mogą zostać uznane za koszt podatkowy po stronie Wnioskodawcy. Kapitalizacja ta bowiem będzie stanowić formę zapłaty i dzień jej wystąpienia powinien być traktowany jako moment podatkowy (moment odniesienia kapitalizowanych odsetek w koszty podatkowe). Finalnie więc, moment kapitalizacji tych odsetek będzie stanowił moment, w którym odsetki będą mogły zostać odniesione w koszty podatkowe Wnioskodawcy. Powyższe stanowisko znajduje również poparcie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo zostało potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-670/12/PC : „ (...) skapitalizowane odsetki są kosztem uzyskania przychodu u dłużnika w dacie ich kapitalizacji, dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów. Skoro bowiem, w wyniku kapitalizacji kredytobiorca reguluje odsetki poprzez zwiększenie wysokości kredytu, to dzień kapitalizacji tych odsetek będzie dniem, w którym skapitalizowane odsetki staną się kosztem uzyskania przychodu.

2015
5
mar

Istota:

W zakresie ustalenia czy odsetki od pożyczki (pożyczek) udzielonych przez nowego Pożyczkodawcę, mogą stanowić koszt podatkowy wnioskodawcy w momencie kapitalizacji tj. w momencie powiększenia salda kwoty głównej pożyczki (pożyczek) o wartość odsetek naliczonych za dany okres, a niezapłaconych w gotówce bądź nieuregulowanych w inny sposób

Fragment:

W rezultacie więc, w przedmiotowej sytuacji, kapitalizacja tych odsetek na pożyczce (pożyczkach) udzielonej przez Pożyczkodawcę powinna być traktowana jak ich zaplata, a przez to data kapitalizacji powinna stanowić ten moment, w którym skapitalizowane odsetki mogą zostać uznane za koszt podatkowy po stronie Wnioskodawcy. Kapitalizacja ta bowiem będzie stanowić formę zapłaty i dzień jej wystąpienia powinien być traktowany jako moment podatkowy (moment odniesienia kapitalizowanych odsetek w koszty podatkowe). Finalnie więc, moment kapitalizacji tych odsetek będzie stanowił moment, w którym odsetki będą mogły zostać odniesione w koszty podatkowe Wnioskodawcy. Powyższe stanowisko znajduje również poparcie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo zostało potwierdzone w interpretacji Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-670/12/PC : „ (...) skapitalizowane odsetki są kosztem uzyskania przychodu u dłużnika w dacie ich kapitalizacji, dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów. Skoro bowiem, w wyniku kapitalizacji kredytobiorca reguluje odsetki poprzez zwiększenie wysokości kredytu, to dzień kapitalizacji tych odsetek będzie dniem, w którym skapitalizowane odsetki staną się kosztem uzyskania przychodu.

2013
23
cze

Istota:

Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji w związku z zawarciem umowy cash poolingu.

Fragment:

W konsekwencji powołane przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji w opisanej strukturze nie powinny mieć zastosowania, z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek wskazanej w tych przepisach: podstawą dokonywanych transferów w ramach struktury nie będą bowiem pożyczki, o których mowa w tych przepisach. W kontekście powyższego, w odniesieniu do odsetek obciążających Spółkę w ramach Umowy nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Należy przy tym podkreślić, że uzyskanie niezbędnych i koniecznych informacji, istotnych z punktu widzenia prawidłowego opodatkowania powinno stanowić element organizacji cash poolingu i umożliwić prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych. Tut. Organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, jednakże w oparciu o inne uzasadnienie prawne niż to, które Spółka przedstawiła we własnym stanowisku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2013
23
cze

Istota:

Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji w związku z zawarciem umowy cash poolingu

Fragment:

W konsekwencji powołane przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji w opisanej strukturze nie powinny mieć zastosowania, z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek wskazanej w tych przepisach: podstawą dokonywanych transferów w ramach struktury nie będą bowiem pożyczki, o których mowa w tych przepisach. W kontekście powyższego, w odniesieniu do odsetek obciążających Spółkę w ramach Umowy nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Należy przy tym podkreślić, że uzyskanie niezbędnych i koniecznych informacji, istotnych z punktu widzenia prawidłowego opodatkowania powinno stanowić element organizacji cash poolingu i umożliwić prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych. Tut. Organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, jednakże w oparciu o inne uzasadnienie prawne niż to, które Spółka przedstawiła we własnym stanowisku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2013
23
cze

Istota:

Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji w związku z zawarciem umowy cash poolingu

Fragment:

W konsekwencji powołane przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji w opisanej strukturze nie powinny mieć zastosowania, z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek wskazanej w tych przepisach: podstawą dokonywanych transferów w ramach struktury nie będą bowiem pożyczki, o których mowa w tych przepisach. W kontekście powyższego, w odniesieniu do odsetek obciążających Spółkę w ramach Umowy nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Należy przy tym podkreślić, że uzyskanie niezbędnych i koniecznych informacji, istotnych z punktu widzenia prawidłowego opodatkowania powinno stanowić element organizacji cash poolingu i umożliwić prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych. Tut. Organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, jednakże w oparciu o inne uzasadnienie prawne niż to, które Spółka przedstawiła we własnym stanowisku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2013
16
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych po przystąpieniu Spółki do wewnątrzgrupowego programu zbiorowego zarządzania płynnością finansową, w tym: ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów, określenia momentu zapłaty (kapitalizacji) odsetek, zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji , obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) zapłaty (kapitalizacji) odsetek (pytanie Nr 2) - za prawidłowe, zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji (pytanie Nr 3) – za prawidłowe, obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (pytanie Nr 4) – za prawidłowe, obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 5) – za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1, 2, 3 oraz 5. Stanowisko Organu podatkowego odnośnie pytania oznaczonego we wniosku numerem 4. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisie tym, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

2013
14
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych po przystąpieniu Spółki do wewnątrzgrupowego programu zbiorowego zarządzania płynnością finansową, w tym: ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów, określenia momentu zapłaty (kapitalizacji) odsetek, zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji , obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) zapłaty (kapitalizacji) odsetek (pytanie Nr 2) - za prawidłowe, zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji (pytanie Nr 3) – za prawidłowe, obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (pytanie Nr 4) – za prawidłowe, obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 5) – za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1, 2, 3 oraz 5. Stanowisko Organu podatkowego odnośnie pytania oznaczonego we wniosku numerem 4. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisie tym, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

2013
17
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawcy działającemu jako:
a) Pożyczkodawca - przysługuje prawo do rozpoznania przychodu w postaci skapitalizowanych odsetek - w momencie ich kapitalizacji, oraz
b) Pożyczkobiorca (Kredytobiorca) - przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczek (kredytu) w przypadku kapitalizacji odsetek – w momencie ich kapitalizacji?

Fragment:

Czy Wnioskodawcy działającemu jako: Pożyczkodawca – przysługuje prawo do rozpoznania przychodu w postaci skapitalizowanych odsetek – w momencie ich kapitalizacji oraz Pożyczkobiorca (Kredytobiorca) – przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczek (kredytu) w przypadku kapitalizacji odsetek – w momencie ich kapitalizacji... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym uznać należy, iż na mocy art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawcy działającemu jako: Pożyczkodawca – przysługuje prawo do rozpoznania przychodu w postaci skapitalizowanych odsetek – w momencie ich kapitalizacji oraz Pożyczkobiorca (Kredytobiorca) – przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczek (kredytu) w przypadku kapitalizacji odsetek – w momencie ich kapitalizacji... 1. Skutki podatkowe kapitalizacji. W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, iż kapitalizacja odsetek nie jest zdefiniowana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakresu znaczeniowego tego terminu nie definiują również inne ustawy. Niemniej jednak, zgodnie z powszechnie akceptowanym stanowiskiem, kapitalizacja odsetek polega na ich doliczeniu do kwoty głównej długu. Jest to zatem operacja, która polega na dopisaniu odsetek do pierwotnej kwoty pożyczki (kredytu).