ILPB4/423-570/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. do skutków podatkowych związanych z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów oraz umorzenia udziałów, powstania dochodu (przychodu) w związku z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów, powstania dochodu (przychodu) w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w formie wierzytelności pożyczkowej, zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) w związku z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w formie wierzytelności pożyczkowej.
ILPB4/423-570/14-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. kapitał
 3. kapitał zakładowy
 4. pożyczka
 5. przychód
 6. rok
 7. rok podatkowy
 8. udział w zyskach
 9. umorzenie
 10. umorzenie udziałów
 11. wierzytelność
 12. wynagrodzenia
 13. zwolnienie
 14. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zastosowania przepisów w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. do skutków podatkowych związanych z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów oraz umorzenia udziałów – jest prawidłowe,
 • powstania dochodu (przychodu) w związku z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów – jest prawidłowe,
 • powstania dochodu (przychodu) w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w formie wierzytelności pożyczkowej – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) w związku z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w formie wierzytelności pożyczkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zastosowania przepisów w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. do skutków podatkowych związanych z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów oraz umorzenia udziałów,
 • powstania dochodu (przychodu) w związku z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów,
 • powstania dochodu (przychodu) w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w formie wierzytelności pożyczkowej,
 • zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) w związku z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów,
 • zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w formie wierzytelności pożyczkowej.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. A” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „Podatek CIT”), mającym siedzibę na terytorium Polski. Spółka należy do międzynarodowej grupy „B”.
 2. Spółka jest jedynym udziałowcem spółki prawa holenderskiego „C” (dalej „Spółka Zależna”). Spółka Zależna podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Holandii bez względu na miejsce ich osiągania.
 3. W latach 2012-2014 Spółka kilkakrotnie dokonywała wkładów niepieniężnych na kapitał Spółki Zależnej – wkłady te były odnoszone zarówno na kapitał zakładowy Spółki Zależnej, jak i na inne kapitały Spółki Zależnej. Przedmiotem powyższych wkładów nigdy nie było przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część.
 4. W przeszłości Spółka Zależna udzieliła oprocentowanej pożyczki udziałowcowi Spółki (dalej „Pożyczka”). Pożyczka nie została jeszcze spłacona przez udziałowca Spółki i Spółka Zależna ma w stosunku do udziałowca Spółki wierzytelność z tytułu Pożyczki.
 5. Rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy, rozpoczął się 1 kwietnia i trwa do 31 marca.
 6. Rok podatkowy Spółki Zależnej jest również inny niż rok kalendarzowy, rozpoczął się 1 kwietnia i trwa do 31 marca.
 7. W ramach realizacji celów biznesowych Spółka Zależna planuje przekazać na swój kapitał zakładowy kwoty z innych kapitałów Spółki Zależnej (zgodnie z przepisami prawa holenderskiego).
 8. Następnie planowane jest umorzenie własnych udziałów w Spółce Zależnej w trybie przewidzianym przez przepisy prawa holenderskiego, przy czym:
  1. Udziały Spółki Zależnej zostaną umorzone bez konieczności ich wcześniejszego nabycia od Spółki (podobnie jak w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego przewidzianego w art. 199 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, t.j. ze zm.; dalej „KSH”)).
  2. Oznacza to, że nie będzie miał miejsca mechanizm, jaki działa w przypadku umorzenia dobrowolnego regulowanego prawem polskim, tj. sytuacja, w której spółka nabywa udziały własne w celu umorzenia, a dopiero następnie te udziały są przedmiotem umorzenia.
 9. W skutek dokonanego umorzenia Spółka Zależna wypłaci na rzecz Spółki wynagrodzenie w formie wierzytelności przysługującej Spółce Zależnej z tytułu udzielonej Pożyczki.
 10. Przekazanie na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów Spółki Zależnej oraz wypłata wynagrodzenia w tytułu umorzenia udziałów Spółki Zależnej nie będą dokonane w wyniku likwidacji Spółki Zależnej.
 11. Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Zależnej nieprzerwanie przez okres 2 lat oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
 12. Posiadanie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej wynika z tytułu własności.
 13. Spółka Zależna nie posiada w Polsce zagranicznego zakładu w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 216, poz. 2120; dalej „Umowa UPO”).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dla rozpoznania skutków podatkowych zdarzeń przyszłych wskazanych w niniejszym wniosku (tj. przekazania środków Spółki Zależnej na kapitał zakładowy z innych kapitałów Spółki Zależnej oraz umorzenia udziałów w Spółce Zależnej), które wydarzą się do dnia zakończenia trwającego roku podatkowego Spółki (tj. do 31 marca 2015 r.), Spółka powinna stosować przepisy Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r....
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w wyniku przekazania przez Spółkę Zależną na kapitał zakładowy Spółki Zależnej kwot z innych kapitałów Spółki Zależnej, Spółka uzyska dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w wyniku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej w formie wierzytelności z tytułu Pożyczki, Spółka uzyska dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dochód (przychód) Spółki z tytułu przekazania przez Spółkę Zależną na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów Spółki Zależnej będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dochód (przychód) Spółki z tytułu otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej w formie wierzytelności z tytułu Pożyczki będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Spółki dla rozpoznania skutków podatkowych zdarzeń przyszłych wskazanych w niniejszym wniosku (tj. przekazania środków Spółki Zależnej na kapitał zakładowy z innych kapitałów Spółki Zależnej oraz umorzenia udziałów w Spółce Zależnej), które wydarzą się do dnia zakończenia trwającego roku podatkowego Spółki (tj. do 31 marca 2015 r.), Spółka powinna stosować przepisy Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie.

 • 1.1. Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328, dalej „Ustawa Zmieniająca”), ustawa ta, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 • 1.2. Jednakże zgodnie z art. 12 Ustawy Zmieniającej „podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1 (tj. Ustawy o CIT – przypisek Spółki), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • 1.3. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, rok podatkowy Spółki rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa do 31 marca. Zatem, odnosząc się do cytowanego art. 12 Ustawy Zmieniającej, skoro rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. (tj. w dniu 1 kwietnia 2014 r.) oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r. (tj. w dniu 31 marca 2015 r.), to w konsekwencji Spółka w zakresie zmian wprowadzanych przez Ustawę Zmieniającą będzie zobowiązana do stosowania przepisów Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. aż do zakończenia trwającego roku podatkowego (tj. do dnia 31 marca 2014 r.).
 • 1.4. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy Ustawy Zmieniającej, Spółka stoi na wskazanym wyżej stanowisku, zgodnie z którym dla rozpoznania skutków podatkowych zdarzeń przyszłych wskazanych w niniejszym wniosku (tj. przekazania środków Spółki Zależnej na kapitał zakładowy z innych kapitałów Spółki Zależnej oraz umorzenia udziałów w Spółce Zależnej), które wydarzą się do dnia zakończenia trwającego roku podatkowego Spółki (tj. do 31 marca 2015 r.), Spółka powinna stosować przepisy Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Spółki w wyniku przekazania przez Spółkę Zależną na kapitał zakładowy Spółki Zależnej kwot z innych kapitałów Spółki Zależnej, Spółka uzyska dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

 1. Uzasadnienie.
  • 1.1. Zgodnie z art. 7 Ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
  • 1.2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o CIT „dochodem” (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (...) jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji)”.
  • 1.3. W ustawowym katalogu dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych znalazł się m.in. „dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego (...) oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (...) z innych kapitałów (...) osoby prawnej” (art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT).
  • 1.4. W analizowanym zdarzeniu przyszłym Spółka Zależna planuje dokonać przekazania na swój kapitał zakładowy kwot pochodzących z innych swoich kapitałów (zgodnie z ustawodawstwem prawa wewnętrznego Holandii).
  • 1.5. Zdaniem Spółki opisane powyżej planowane przekazanie na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów stanowi dochód (przychód) Spółki z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wskazany wprost w art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.
  • 1.6. Konkludując Spółka stoi na wskazanym wyżej stanowisku, zgodnie z którym w wyniku przekazania przez Spółkę Zależną na kapitał zakładowy Spółki Zależnej kwot z innych kapitałów Spółki Zależnej, Spółka uzyska dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.
 2. Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów.
  • 2.1. Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r. znak IBPBI/2/423-509/14/MS, zgodnie z którą „Zarząd Spółki zamierza wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z części kapitału zapasowego Spółki oraz o podwyższeniu wartości pojedynczego udziału. (...) Z przytoczonego przepisu wprost wynika, że dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego stanowi dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa podatkowa nie uzależnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od rodzaju środków, z jakich dokonano podwyższenia. Każde podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki rodzi po stronie udziałowca dochód do opodatkowania. Oznacza to, że przekazanie części kapitału zapasowego na kapitał zakładowy – przy czym podatkowo nie jest istotne w jaki sposób kapitał zapasowy został utworzony – powoduje powstanie, u osoby prawnej będącej udziałowcem spółki, dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. (...) W konsekwencji stwierdzić należy, że co do zasady objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym rodzi po stronie udziałowców dochód do opodatkowania, stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT”;
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2014 r. znak ILPB4/423-509/13-2/MC, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym „w sytuacji, w której Spółka dokona konwersji kapitału zapasowego powstałego z agio (czyli nadwyżki ceny sprzedaży nad ceną nominalną) na kapitał podstawowy poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT”;
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. znak IBPBI/2/423-1232/13/SD, zgodnie z którą „Czynność podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze przeznaczenia na ten cel środków z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych, utworzonych z zysku spółki, powoduje powstanie po stronie udziałowców spółki przychodu z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej. Wynika to z treści art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: «ustawa o pdop»)”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Spółki w wyniku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej w formie wierzytelności z tytułu Pożyczki, Spółka uzyska dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT.

 1. Uzasadnienie.
  • .1.1. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2011 r., „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: dochód z umorzenia udziałów (akcji).
  • 1.2. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy o CIT w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2010 r. „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: dochód z umorzenia udziałów (akcji) oraz dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji).
  • 1.3. Zdaniem Spółki, mając na uwadze powyższą zmianę przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT (w szczególności usunięcie z katalogu dochodów objętych tym przepisem dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów), oczywista jest intencja Ustawodawcy, zgodnie z którą dochodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Rozumując a contrario – dochód z umorzenia udziałów (akcji) przeprowadzonego w sposób nie wymagający wcześniejszego nabycia tych udziałów przez spółkę w celu umorzenia stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.
  • 1.4. W analizowanym zdarzeniu przyszłym planowane umorzenie własnych udziałów Spółki Zależnej zostanie dokonane bez ich wcześniejszego nabycia przez Spółkę Zależną w celu umorzenia (podobnie jak to ma miejsce w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego regulowanych w KSH, w przypadku których również nie dochodzi do nabycia własnych udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia).
  • 1.5. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż uzyskane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej (porównywalne w swym prawnym mechanizmie do umorzenia przymusowego lub automatycznego na gruncie polskich przepisów) będzie traktowane jako dochód z umorzenia udziałów, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, stanowiący jedną z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu Ustawy o CIT.
  • 1.6. Zdaniem Spółki nie ma żadnego przepisu Ustawy o CIT, który uzależniałby powyższą kwalifikację od tego, czy dochód z tytułu umorzenia wypłacany jest w gotówce czy w innej formie (np. w formie przekazania wierzytelności).
  • 1.7. W konsekwencji, mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa, Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym w wyniku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej w formie wierzytelności z tytułu Pożyczki, Spółka uzyska dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT.
 2. Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów podatkowych.
  • 2.1. Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r. znak ITPB3/423-164a/14/DK, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym „powyższa procedura nie przewiduje zbycia udziałów przez udziałowca (tu Spółkę) na rzecz spółki kapitałowej (tu Spółki Cypryjskiej) w celu umorzenia. W efekcie, zdaniem Spółki, wynagrodzenie, które otrzyma Wnioskodawca w związku z umorzeniem udziałów w Spółce Cypryjskiej powinno zostać zakwalifikowane na gruncie polskich przepisów podatkowych jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851) – dalej: Ustawa”;
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 r. znak IPPB3/423-268/14-4/MS1, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym „powyższa procedura nie przewiduje zbycia udziałów przez udziałowca (tu Spółkę) na rzecz spółki kapitałowej (tu Spółki Cypryjskiej) w celu umorzenia. W efekcie, zdaniem Spółki, wynagrodzenie, które otrzyma Wnioskodawca w związku z umorzeniem udziałów w Spółce Cypryjskiej powinno zostać zakwalifikowane na gruncie polskich przepisów podatkowych jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851) – dalej: Ustawa”;
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 r. znak IPPB5/423-912/13-3/AJ, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym „Dokonane zgodnie z prawem cypryjskim Umorzenie Udziałów i następujące z nim równocześnie obniżenie kapitału zakładowego (capital reduction) – będzie podobne w skutkach z umorzeniem dokonanym na podstawie przepisów KSH Umorzenie Udziałów skutkowało będzie prawnym unicestwieniem Udziałów, czyli wygaśnięciem wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z Udziałów. Zgodnie z prawem cypryjskim, Umorzenie Udziałów nastąpi bez konieczności nabycia ich przez spółkę w celu umorzenia. (...) Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, należy stwierdzić, iż uzyskane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu Umorzenia Udziałów w Spółce Nabywanej będzie traktowane jako dochód z umorzenia udziałów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, stanowiący jedną z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu Ustawy o CIT”;
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. znak ILPB4/423-373/13-4/MC, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „umorzenie udziałów w spółkach maltańskich zasadniczo różni się od umorzenia dobrowolnego na gruncie KSH. Zgodnie z przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego zasadami umarzania udziałów na Malcie, spółki maltańskie nie nabywają swoich udziałów w ramach analizowanej procedury umorzenia. Spółki takie mogą jedynie umorzyć udziały zgodnie z zasadami określonymi na poziomie umowy spółki, przez co procedura ta przypomina w pewnej mierze umorzenie automatyczne uregulowane w przepisach art. 199 § 4 i § 5 KSH. (...) należy stwierdzić, iż uzyskane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w X będzie traktowane jako dochód z umorzenia udziałów, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, stanowiący jedną z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu Ustawy o CIT”, wskazując jednocześnie, iż „wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu umorzenia udziałów w X będzie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4.

Zdaniem Spółki dochód (przychód) z tytułu przekazania przez Spółkę Zależną na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów Spółki Zależnej będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT.

 1. Uzasadnienie.
  • 1.1. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 20 ust. 1 Ustawy o CIT, jeżeli podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Polski i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Polski.
  • 1.2. W świetle poczynionych dotychczas rozważań oraz przedstawionego stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 2, w związku z przekazaniem na kapitał zakładowy Spółki Zależnej kwot z innych kapitałów, Spółka uzyska dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.
  • 1.3. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Ustawa o CIT przewiduje zwolnienie od opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski w przypadku spełnienia szeregu warunków określonych w przepisach art. 20 ust. 3, ust. 9, ust. 10, ust. 11 oraz ust. 15 Ustawy o CIT.
  • 1.4. Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, z tytułu przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
   1. wypłacającym przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
   2. uzyskującym przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1), jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
   3. spółka, o której mowa w pkt 2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1);
   4. spółka, o której mowa w pkt 2), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
  • 1.5. Stosownie natomiast do art. 20 ust. 9 Ustawy o CIT wskazane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka uzyskująca dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej przedmiotowe zyski nieprzerwanie przez okres 2 lat. Jednocześnie, w myśl art. 20 ust. 10 Ustawy o CIT, zwolnienie to znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy powyższy okres upływa po dniu uzyskania dochodu (przychodu).
  • 1.6. Zgodnie z art. 20 ust. 11 Ustawy o CIT wskazane powyżej zwolnienie z opodatkowania nie ma zastosowania, jeżeli wypłata należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.
  • 1.7. Zgodnie z art. 20 ust. 15 Ustawy o CIT zwolnienie, o których mowa w ust. 3, stosuje się:
   1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 wynika z tytułu własności;
   2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
    1. własności,
    2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
  • 1.8. Mając na uwadze powyższe przepisy Spółka pragnie zaznaczyć, iż zgodnie z planowanym zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku:
   1. przekazanie na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów Spółki Zależnej będzie miało miejsce w Spółce Zależnej – podlegającej w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
   2. uzyskującym przedmiotowe dochody z udziału w zyskach osób prawnych będzie Spółka – podatnik podatku dochodowego od osób prawnych mający siedzibę na terytorium Polski;
   3. Spółka będzie posiadać nieprzerwanie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Zależnej przez okres ponad 2 lat;
   4. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
   5. przekazanie na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów Spółki Zależnej nie będzie dokonane w wyniku likwidacji Spółki Zależnej;
   6. posiadanie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej wynika z tytułu własności.
  • 1.9. W konsekwencji zostaną spełnione wszystkie warunki dla zastosowania zwolnienia z art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT.
  • 1.10. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa Spółka stoi na wskazanym wyżej stanowisku, zgodnie z którym dochód (przychód) Spółki z tytułu przekazania przez Spółkę Zależną na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów Spółki Zależnej będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT.
 2. Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów.
  • 2.1.Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2014 r. znak ILPB4/423-509/13-3/MC, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym „Dochód osiągnięty w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zwiększenie wartości udziałów pokrytych środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym Spółki powstałym z agio, będzie podlegał zwolnieniu na mocy art. 20 ust. 3 oraz ust. 12 pkt 2 Ustawy o CIT”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5.

Zdaniem Spółki dochód (przychód) Spółki z tytułu otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej w formie wierzytelności z tytułu Pożyczki będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT.

 1. Uzasadnienie.
  • 1.1.Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 20 ust. 1 Ustawy o CIT, jeżeli podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce osiągają dochody poza terytorium Polski i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Polski.
  • 1.2. W świetle poczynionych dotychczas rozważań oraz przedstawionego stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 3, w związku z umorzeniem udziałów Spółki Zależnej bez wcześniejszego nabycia przez Spółkę Zależną w celu umorzenia podobnym w skutkach do umorzenia przymusowego lub automatycznego na gruncie polskich przepisów, Spółka uzyska dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT.
  • 1.3. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Ustawa o CIT przewiduje zwolnienie od opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski w przypadku spełnienia szeregu warunków określonych w przepisach art. 20 ust. 3, ust. 9, ust. 10, ust. 11 oraz ust. 15 Ustawy o CIT.
  • 1.4.Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, z tytułu przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
   1. wypłacającym przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
   2. uzyskującym przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1), jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
   3. spółka, o której mowa w pkt 2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1);
   4. spółka, o której mowa w pkt 2), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
  • 1.5. Stosownie natomiast do art. 20 ust. 9 Ustawy o CIT wskazane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka uzyskująca dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej przedmiotowe zyski nieprzerwanie przez okres 2 lat. Jednocześnie, w myśl art. 20 ust. 10 Ustawy o CIT, zwolnienie to znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy powyższy okres upływa po dniu uzyskania dochodu (przychodu).
  • 1.6. Zgodnie z art. 20 ust. 11 Ustawy o CIT wskazane powyżej zwolnienie z opodatkowania nie ma zastosowania, jeżeli wypłata należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.
  • 1.7.Zgodnie z art. 20 ust. 15 Ustawy o CIT zwolnienie, o których mowa w ust. 3, stosuje się:
   1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 wynika z tytułu własności;
   2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
    1. własności,
    2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
  • 1.8.Mając na uwadze powyższe przepisy Spółka pragnie zaznaczyć, iż zgodnie z planowanym zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku:
   1. wypłacającym wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej w formie wierzytelności z tytułu Pożyczki będzie Spółka Zależna – podlegająca w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
   2. uzyskującym przedmiotowe dochody z udziału w zyskach osób prawnych będzie Spółka – podatnik podatku dochodowego od osób prawnych mający siedzibę na terytorium Polski;
   3. Spółka będzie posiadać nieprzerwanie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Zależnej przez okres ponad 2 lat;
   4. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
   5. wypłata wynagrodzenia w tytułu umorzenia udziałów Spółki Zależnej nie będzie dokonana w wyniku likwidacji Spółki Zależnej;
   6. posiadanie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej wynika z tytułu własności.
  • 1.9. W konsekwencji zostaną spełnione wszystkie warunki dla zastosowania zwolnienia z art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT.
  • 1.10.Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa Spółka stoi na wskazanym wyżej stanowisku, zgodnie z którym dochód (przychód) Spółki z tytułu otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej w formie wierzytelności z tytułu Pożyczki będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT.
 2. Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów.
  • 2.1.Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r. znak ITPB3/423-164a/14/DK, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym „powyższa procedura nie przewiduje zbycia udziałów przez udziałowca (tu Spółkę) na rzecz spółki kapitałowej (tu Spółki Cypryjskiej) w celu umorzenia. W efekcie, zdaniem Spółki, wynagrodzenie, które otrzyma Wnioskodawca w związku z umorzeniem udziałów w Spółce Cypryjskiej powinno zostać zakwalifikowane na gruncie polskich przepisów podatkowych jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851) – dalej: Ustawa. Powyższy dochód, na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 9 Ustawy, podlegałby zwolnieniu, gdyby Spółka posiadała udziały w Spółce Cypryjskiej przez nieprzerwany okres co najmniej 2 lat, przy czym warunek ten również zostałby spełniony jeżeli ww. termin upłynąłby po dokonaniu umorzenia udziałów w Spółce Cypryjskiej”;
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 r. znak IPPB5/423-912/13-3/AJ, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym „Dokonane zgodnie z prawem cypryjskim Umorzenie Udziałów i następujące z nim równocześnie obniżenie kapitału zakładowego (capital reduction) – będzie podobne w skutkach z umorzeniem dokonanym na podstawie przepisów KSH Umorzenie Udziałów skutkowało będzie prawnym unicestwieniem Udziałów, czyli wygaśnięciem wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z Udziałów. Zgodnie z prawem cypryjskim, Umorzenie Udziałów nastąpi bez konieczności nabycia ich przez spółkę w celu umorzenia. (...) Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, należy stwierdzić, iż uzyskane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu Umorzenia Udziałów w Spółce Nabywanej będzie traktowane jako dochód z umorzenia udziałów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, stanowiący jedną z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu Ustawy o CIT. (...) Jednocześnie przedmiotowe wynagrodzenie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT”;
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. znak ILPB4/423-373/13-4/MC, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (dalej «Spółka») zostanie 100% bądź większościowym udziałowcem w spółce kapitałowej prawa maltańskiego (dalej «X»), prowadzącej działalność w formie private limited liability company, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Miejscem zarządu oraz siedziby X będzie Malta i spółka ta będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Udziały w X zostaną objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część, bądź za wkłady pieniężne. Nie jest wykluczone, że część udziałów posiadanych przez Spółkę w X zostanie w przyszłości umorzona za wynagrodzeniem. Status przedmiotowych udziałów, termin umorzenia bądź inne okoliczności, których wystąpienie skutkuje umorzeniem, a także wysokość wynagrodzenia przekazywanego udziałowcom (bądź sposób kalkulacji takiego wynagrodzenia) oraz wszelkie inne warunki umorzenia powinny zostać określone na poziomie umowy spółki lub memorandum założycielskiego. Wobec powyższego opisu, do zbadania pozostaje, czy spełnione będą pozostałe warunki zwolnienia dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów wynikające z art. 20 ust. 3 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...) Reasumując, wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu umorzenia udziałów w X będzie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
   • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2013 r. znak IPPB5/423-256/13-3/MK, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym „Reasumując, zdaniem Spółki, w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał bezpośrednio co najmniej 10% udziałów/akcji w Spółce Zbywanej przez nieprzerwany okres co najmniej 2 lat, dochód z tytułu umorzenia udziałów/akcji Spółki Zbywanej będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych, na zasadach przewidzianych w art. 20 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy o pdop”.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania przepisów w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. do skutków podatkowych związanych z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów oraz umorzenia udziałów jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania dochodu (przychodu) w związku z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania dochodu (przychodu) w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w formie wierzytelności pożyczkowej jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) w związku z przekazaniem środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w formie wierzytelności pożyczkowej jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2014 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.