0111-KDIB2-2.4010.1.2018.1.MZA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych kwoty kapitału zapasowego i rezerwowego przelanej na kapitał zakładowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 grudnia 2017 r. (data wpływu 3 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych kwoty kapitału zapasowego i rezerwowego przelanej na kapitał zakładowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2018 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych kwoty kapitału zapasowego i rezerwowego przelanej na kapitał zakładowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka X S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką giełdową dopuszczoną do obrotu publicznego – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka jest spółką holdingową. Obecnie Spółka jest jednostką dominująca Grupy Kapitałowej X S.A., w skład której wchodzi:

  1. Y Sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej: Y Sp. z o.o.), w której Spółka posiada 100% udziałów,
  2. Z S.A. z siedzibą w P. (dalej: Z S.A.), w którym Spółka posiada 100% akcji.

Y Sp. z o.o.

Wnioskodawca objął udziały w spółce Y Sp. z o.o. na podstawie umowy przeniesienia praw własności przedsiębiorstwa z 4 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca wniósł do Y Sp. z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego własność przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego. Z dniem przeniesienia Y Sp. z o.o. wstąpiła na zasadach określonych w art. 231 par. 1 Kodeksu Pracy w prawa i obowiązki Wnioskodawcy wynikające ze stosunków pracy z pracownikami. Ponadto Wnioskodawca objął udziały w Y Sp. z o.o. za wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z S.A.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca nabył akcje w Z S.A. Nabycie nastąpiło w oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji oraz nabycie na podstawie zawartych umów sprzedaży.

Zakup akcji Z S.A. został sfinansowany ze środków własnych oraz z emisji obligacji.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Zarówno Y Sp. z o.o., jak i Z S.A. (dalej łącznie: Spółki Zależne) są zyskowne. W konsekwencji, Spółki Zależne posiadają kapitał zapasowy pochodzący z wypracowanego zysku. Ponadto Y Sp. z o.o. posiada kapitał rezerwowy utworzony z wypracowanego zysku.

Obecnie Wnioskodawca planuje podwyższenie kapitału zakładowego w Spółkach Zależnych z kapitałów zapasowych i rezerwowych. Podwyższenie kapitału odbędzie się w drodze albo utworzenia (emisji) nowych udziałów (akcji) lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów (akcji).

Alternatywnie Wnioskodawca rozważa wypłatę dywidendy ze Spółek Zależnych, a następnie dokonanie do Spółek Zależnych wkładu pieniężnego.

Spółka w przyszłości prawdopodobnie dokona zbycia udziałów w Y Sp. z o.o. w celu pozyskania środków m.in. na realizację strategii inwestycyjnej, wypłatę dywidendy oraz być może skup akcji własnych. Przedmiotem sprzedaży potencjalnie mogą być również akcje w spółce Z S.A.

Potencjalne zbycie udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych nie nastąpi przed 1 stycznia 2018 r. Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółkach Zależnych może nastąpić przed lub po 1 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych Wnioskodawca, ustalając koszt uzyskania przychodów, będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu kwotę kapitału zapasowego i rezerwowego przelaną na kapitał zakładowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych ustalając koszt uzyskania przychodów będzie on mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu kwotę kapitału zapasowego i rezerwowego przelaną na kapitał zakładowy.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca zaznaczył, że przedmiotem wniosku o interpretację nie jest ustalenie wysokości kosztów podatkowych przysługujących mu ze zbycia udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych z innych tytułów, to jest w szczególności z tytułu:

  • wniesienia wkładu pieniężnego,
  • wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa,
  • nabycia akcji w drodze umowy sprzedaży.

Przedmiotem wniosku jest możliwość uwzględnienia w przypadku zbycia udziałów (akcji) Spółek Zależnych w rozpoznawanych kosztach uzyskania przychodów kosztów wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w Spółkach Zależnych w drodze przekazania na ten kapitał kapitału zapasowego lub rezerwowego pochodzącego z wypracowanego zysku.

Wnioskodawca wskazał, że podwyższenie kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym jest w praktyce dokonywane. Przykładowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P. Spółka Akcyjna 5 września 2016 r. głosami Skarbu Państwa, który w tej spółce posiada 57,39% akcji, podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 467.440.207,25 zł z kapitału zapasowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji. Zatem podwyższenie kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym jest dokonywane przez spółki publiczne.

Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów reguluje przede wszystkim art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.). Stosownie do niego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e”. Zatem wydatki na nabycie udziałów nie stanowią kosztu na moment ich nabycia. Niemniej w momencie ich sprzedaży powstaje prawo do rozpoznania tych wydatków jako kosztu uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca w przypadku sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych ustalając koszt uzyskania przychodów będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu kwotę kapitału zapasowego i rezerwowego przelaną na kapitał zakładowy jako poniesiony przez niego wydatek.

Przelanie kwot z kapitału zapasowego/rezerwowego na kapitał zakładowy nie jest tylko czynnością techniczną, ale wiąże się z realną zmianą sytuacji finansowej po stronie wspólnika. W przypadku kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym i pochodzących z zysku z lat ubiegłych kwoty te stosunkowo swobodnie mogą zostać wypłacone do wspólnika w drodze dywidendy w ramach podziału zysku. Natomiast środki przelane na kapitał zakładowy stają się niedostępne dla wspólnika. Spółka nie ma bowiem prawa wypłacić środków zgromadzonych na kapitale zakładowym do wspólnika w drodze dywidendy. W rezultacie należy uznać, że przeniesienie zysku zgromadzonego na kapitale zapasowym/rezerwowym na kapitał zakładowy wiąże się z poniesieniem przez niego wydatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, przypadek podwyższenia kapitału zakładowego z przekazania na ten kapitał zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym jest podobny do sytuacji wypłaty dywidendy na rzecz wspólnika, a następnie przeznaczenia jej na wkład pieniężny do spółki. W przypadku takiego wkładu nie ulegałoby wątpliwości, że podatnik wnoszący wkład pieniężny na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy uprawniony byłby w przypadku zbycia tak objętych udziałów do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wniesionego wkładu pieniężnego. Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do rozpoznania kosztu w takiej samej wysokości powinno przysługiwać w przypadku dokonania takiej operacji w jednym kroku, to jest w przypadku bezpośredniego przelania kwot z kapitału zapasowego i rezerwowego na kapitał zakładowy.

Stanowisko takie znajduje uzasadnienie w interpretacjach organów podatkowych, to jest przykładowo w interpretacji:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 lipca 2016 r. Znak: ILPB2/4511-1-699/16-3/NK, w której Dyrektor potwierdził, że „Wnioskodawca, niejako rezygnując z otrzymania zysków Spółki/Spółki przejmowanej w drodze dywidendy, zgodził się na ich przeznaczenie na kapitał zakładowy. Z perspektywy podatkowej sytuacja taka traktowana jest podobnie do sytuacji wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca – w jednym kroku dochodzi bowiem do sytuacji analogicznej do przypadku, gdyby dywidenda została wypłacona, a następnie przeznaczona na wkład pieniężny do spółki”,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2016 r. Znak: ITPB4/4511-622/16-1/MP, zgodnie z którą „w ocenie tut. organu w momencie zbycia udziałów Spółki Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie tylko wydatki związane z pierwotnym objęciem udziałów przy zawiązaniu Spółki, ale również wartość przypadającego na Wnioskodawcę (w stosunku do posiadanych udziałów) kapitału zapasowego spółki, który został przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego”,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 czerwca 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511- 484/16/NG, który uznał, że „przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży udziałów kosztami uzyskania przychodu będą wydatki na objęcie/nabycie udziałów, tj. kwota za którą Wnioskodawca kupił udział, a także kwota odpowiadająca wartości, o którą została podniesiona wartość nominalna udziału w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału rezerwowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.