0111-KDIB2-1.4010.424.2018.1.BKD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w związku z podziałem Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie do ISK Działu Wydzielanego w następstwie czego kapitał zakładowy ISK zostanie utworzony z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 października 2018 r. (data wpływu 17 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w związku z podziałem Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w związku z podziałem Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Kapitałowa”). Głównym przedmiotem działalności Spółki kapitałowej są szeroko rozumiane usługi z zakresu produkcji elementów elektronicznych. Wnioskodawca planuje dokonać podziału Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie do innej spółki kapitałowej - spółki z o. o. (dalej: „ISK”) jednego z działów funkcjonujących w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (dalej: „Dział Wydzielany”). Podział przez wydzielenie Spółki Kapitałowej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.). W następstwie podziału przez wydzielenie wspólnicy Wnioskodawcy otrzymają udziały w ISK. Na chwilę obecną Wnioskodawca w Spółce Kapitałowej posiada 31.760 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

ISK powstanie w wyniku podziału przez wydzielenie, czyli będzie to nowa spółka z o. o.

Wydzielenie nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej (który pochodzi m.in. w części wypracowanych zysków z lat ubiegłych), który to kapitał w odpowiedniej części zostanie przekazany na utworzenie kapitału zakładowego ISK. W wyniku podziału przez wydzielenie nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Kapitałowej. Udziały w ISK zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Kapitałowej w ilości proporcjonalnej do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej.

Na moment podziału Dział Wydzielany oraz majątek pozostający w Spółce Kapitałowej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z podziałem Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie do ISK Działu Wydzielanego w następstwie czego kapitał zakładowy ISK zostanie utworzony z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”)?

W związku z podziałem Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie do ISK Działu Wydzielanego w następstwie czego kapitał zakładowy ISK zostanie utworzony z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o CIT, przychodem z udziału w zyskach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b jest przychód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także równowartość zysku spółki przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki w spółdzielniach.

Zgodnie z literalną wykładnią powyższego przepisu należy przyjąć, iż sformułowanie „zysk osoby prawnej przeznaczony na podwyższenie jej kapitału zakładowego” odnosi się do sytuacji, gdy na kapitał zakładowy przekazywane są kwoty z kapitałów zapasowych w ramach tej samej spółki/osoby prawnej.

Przepis ten nie ma więc zastosowania w sytuacji, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie z kapitałów jednej spółki podwyższany lub tworzony jest kapitał drugiej spółki.

Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca - stanowiąc w przepisie art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy CIT o „zyskach przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego” - miał na myśli zyski udziałowca osoby prawnej, pochodzący z zysku wygenerowanego przez tę osobę prawną, który to zysk udziałowiec uzyskuje z tytułu przysługującego mu prawa do uczestnictwa w zysku tej osoby prawnej i następnie przeznacza na kapitał zakładowy tej osoby prawnej. Obowiązek podatkowy z tytułu, o którym mowa w przepisie art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstaje zatem, po stronie udziałowca osoby prawnej tylko w takim przypadku i to pod warunkiem, że w zamian za przekazanie zysku osiągniętego z tytułu uczestnictwa w osobie prawnej na kapitał zakładowy tej osoby prawnej, udziałowiec uzyska dodatkowe udziały tej osoby prawnej.

Skoro art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy CIT jednoznacznie wskazuje, iż przychód po stronie wspólnika powstaje jedynie w przypadku przekazania na kapitał zakładowy kwot z kapitałów zapasowych tej samej osoby prawnej, zatem poza zakresem zastosowania przepisu art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest sytuacja, gdy z kapitałów zapasowych jednej spółki podwyższany lub tworzony jest kapitał zakładowy innej spółki.

Podsumowując, w związku z podziałem Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie do ISK Działu Wydzielanego w następstwie czego kapitał zakładowy ISP zostanie utworzony z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem wyznaczającym jej zakres, jest wyłącznie kwestia dot. ustalenia, czy w związku z podziałem Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji nie dotyczy ona skutków podatkowych powstałych dla Wnioskodawcy wynikających z wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki kapitałowej.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm., dalej: „Ksh”).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 Ksh, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Ksh).

Jak wskazuje art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, późn. zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z brzmieniem art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f updop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki.

Jak wynika z powyższego, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami updop, zysk osoby prawnej przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, kwalifikowany jest do nowo powstałego źródła jakim są zyski kapitałowe i stanowi dochód z tego źródła na podstawie ww. art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f updop.

Zgodnie z literalną wykładnią powyższego przepisu należy przyjąć, iż sformułowanie „równowartość zysku osoby prawnej (...) przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego” odnosi się do sytuacji, gdy na kapitał zakładowy przekazywane są kwoty z kapitałów zapasowych w ramach tej samej spółki.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać podziału Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie do innej spółki kapitałowej - spółki z o. o. jednego z działów funkcjonujących w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Podział przez wydzielenie Spółki Kapitałowej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. W następstwie podziału przez wydzielenie wspólnicy Wnioskodawcy otrzymają udziały w ISK. ISK powstanie w wyniku podziału przez wydzielenie, czyli będzie to nowa spółka z o. o. Wydzielenie nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej, który to kapitał w odpowiedniej części zostanie przekazany na utworzenie kapitału zakładowego ISK. W wyniku podziału przez wydzielenie nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Kapitałowej. Udziały w ISK zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Kapitałowej w ilości proporcjonalnej do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej. Na moment podziału Dział Wydzielany oraz majątek pozostający w Spółce Kapitałowej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych.

Powołany powyżej art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f jest odpowiednikiem art. 10 ust. 1 pkt 4 updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r. Przepis ten klasyfikował przekazanie zysku spółki na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki do dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jednakże z uwagi na wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podziału źródeł przychodów na zyski kapitałowe oraz zyski osiągnięte z innych źródeł przychodów, ustawodawca zdecydował się zakwalifikować zyski spółki przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki do źródła jakim są zyski kapitałowe, o którym mowa w art. 7b updop. Zgodnie z literalną wykładnią omawianego przepisu określenie „dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej” odnosi się do sytuacji, gdy w ramach tej samej spółki na kapitał zakładowy przekazywane są środki m.in. z kapitałów zapasowych.

Skoro art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f updop jednoznacznie wskazuje, iż przychód powstaje w przypadku przekazania na kapitał zakładowy kwot z kapitałów zapasowych tej samej osoby prawnej, to stwierdzić należy, że poza zakresem zastosowania tego przepisu jest sytuacja, gdy w ramach podziału Spółki Kapitałowej przez wydzielenie kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie przekazany na kapitał zakładowy nowopowstałej spółki kapitałowej .

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przeniesienie przez Wnioskodawcę kapitału zapasowego na utworzenie kapitału zakładowego nowej spółki kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f updop.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.