ITPB2/436-211/14/DSZ | Interpretacja indywidualna

Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
ITPB2/436-211/14/DSZinterpretacja indywidualna
  1. agio
  2. kapitał zapasowy
  3. podstawa opodatkowania
  4. udział
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu do tut. organu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii. Działalność Wnioskodawcy polega głównie na planowaniu, realizacji, finansowaniu, zarzadzaniu technicznym i zrządzaniu handlowym farm wiatrowych oraz sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych. Wnioskodawca jest członkiem grupy kapitałowej P. Obecnie właścicielem 100% udziałów Wnioskodawcy jest spółka z siedzibą na terenie Niemiec (dalej: „PREG”), która udzieliła Wnioskodawcy szeregu pożyczek.

W związku z potrzebą poprawy sytuacji finansowej Wnioskodawcy, planowane jest dokonanie przez PREG wkładu pieniężnego lub niepieniężnego do Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie wyklucza, że wspomniane wkłady niepieniężne mogą objąć także wierzytelności PREG wobec Niego wynikające z zawartych umów pożyczek.

Planowane jest, iż PREG obejmie udziały Wnioskodawcy po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, a nadwyżka ponad wartość nominalną wydanych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów będzie wyższa od ich wartości nominalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy część wkładu przeznaczana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy część wkładu przekazana na kapitał zapasowy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca podnosi, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego planowane jest wniesienie przez PREG wkładu na kapitał Wnioskodawcy, przy czym jego część zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów Wnioskodawcy będzie wyższa od ich wartości nominalnej.

Pojęcie kapitału zakładowego, jak zauważa Wnioskodawca, nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, a zatem jego znaczenia należy poszukiwać w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 152 tej ustawy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, a jego wartość odpowiada łącznej wartości nominalnej udziałów objętych przez udziałowców tej spółki. Jednocześnie, art. 154 § 3 stanowi, iż udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Przepisy prawa spółek dopuszczają natomiast możliwość obejmowania udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. W takiej sytuacji nadwyżka wniesionego wkładu (tj. ceny za obejmowane udziały) ponad wartość nominalną udziałów – stanowiącą tzw. agio – jest przelewana nie na kapitał zakładowy, lecz na kapitał zapasowy spółki (art. 154 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych).

Tym samym, w przypadku obejmowania udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po wartości emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej – co będzie miało miejsce w przypadku Wnioskodawcy – kapitał zakładowy jest powiększany wyłącznie o wartość wkładu odpowiadającą wartości nominalnej objętych udziałów. Natomiast nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów nie powiększa kapitału zakładowego, ale jest przelewana na kapitał zapasowy stanowiący odrębny od kapitału zakładowego kapitał własny spółki. Na podstawie art. 261 ww. Kodeksu zasada ta ma zastosowanie również do podwyższenia kapitału zakładowego.

Wnioskodawca, przechodząc do oceny konsekwencji przedstawionej operacji na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, w pierwszej kolejności wskazuje, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 tej ustawy, w tym wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podlegają też zmiany umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z kolei za zmianę umowy spółki kapitałowej (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i ciąży na spółce. Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Stawka podatku od umowy spółki – stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – wynosi 0,5%.

Mając na uwadze przywołane przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w zakresie czynności skutkujących zmianą wartości kapitałów własnych spółek kapitałowych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają jedynie czynności cywilnoprawne zwiększające kapitał zakładowy spółki kapitałowej, natomiast podwyższenie kapitału zapasowego takiej spółki nie zostało wymienione wśród czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, kwoty przekazane na kapitał zapasowy (nadwyżka wartości wkładu do Wnioskodawcy nad wartością nominalną wydanych udziałów powodująca podwyższenie kapitału zapasowego) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca podkreśla, że przedstawione przez Niego stanowisko, jako wynikające wprost z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostało jednoznacznie potwierdzone przez praktykę organów podatkowych. Wskazuje m.in. na interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 września 2013 r., nr IPPB2/436-370/13-2/AF, z dnia 29 sierpnia 2013 r., nr IPPB2/436-329/13-2/MZ, z dnia 12 czerwca 2013 r., nr IPPB2/436-216/13-2/MZ oraz interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 stycznia 2013 r., nr IBPBII/1/436-377/12/ASz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Podwyższenie kapitału zakładowego oznacza powiększenie środków kapitałowych spółki (bez względu na wybór formy), a fakt ten uważa się za zmianę umowy spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 2) ww. ustawy, użyte w tej ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Na podstawie art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego

Obowiązek podatkowy przy zmianie umowy spółki kapitałowej powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału (art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

  1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
  2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
  3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o którym mowa w pkt 2.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii jest członkiem grupy kapitałowej. Obecnie właścicielem 100% udziałów Wnioskodawcy jest spółka z siedzibą na terenie Niemiec, który udzielił Wnioskodawcy szeregu pożyczek. W związku z potrzebą poprawy sytuacji finansowej Wnioskodawcy, planowane jest dokonanie przez PREG wkładu pieniężnego lub niepieniężnego do Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie wyklucza, że wspomniane wkłady niepieniężne mogą objąć także wierzytelności PREG wobec Niego wynikające z zawartych umów pożyczek. Planowane jest, iż PREG obejmie udziały Wnioskodawcy po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, a nadwyżka ponad wartość nominalną wydanych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Oznacza to, że wartość emisyjna udziałów będzie wyższa od ich wartości nominalnej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego. A zatem, podstawę opodatkowania powyższym podatkiem będzie stanowiła wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 85-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.