IPPB3/4510-101/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie straty bilansowej będzie skutkowało dla Spółki powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w rozumieniu przepisów ustawy o CIT?
IPPB3/4510-101/15-2/EŻinterpretacja indywidualna
 1. bilans
 2. kapitał zapasowy
 3. przychód
 4. strata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015r. (data wpływu 9 lutego 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w sytuacji przeznaczenia kapitału zapasowego powstałego z agio na pokrycie straty bilansowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Głównym przedmiotem działalności X. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest dystrybucja i sprzedaż piwa, a także prowadzenie działalności marketingowej. Za ostatni rok obrotowy Spółka osiągnęła zysk. Niemniej jednak w poprzednich latach Spółka osiągnęła straty. Strata podatkowa, której wartość była znacznie mniejsza niż strata bilansowa, została już rozliczona, natomiast stratę bilansową Spółka zamierza pokryć środkami pochodzącymi z agio przelanymi na kapitał zapasowy. Agio powstało w 2006r. w wyniku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast w przyszłości Spółka planuje podjęcie uchwały o przedmiocie pokrycia straty bilansowej środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym z agio.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie straty bilansowej będzie skutkowało dla Spółki powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w rozumieniu przepisów ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Kapitały zapasowe odzwierciedlają źródła sfinansowania aktywów osiągnięte przez jednostkę gospodarczą w trakcie jej działalności. Kapitały zapasowe tworzone są:

 • z podziału zysku,
 • z nadwyżki ceny objęcia nad ceną nominalną udziałów tzw. agio,
 • z dopłat akcjonariuszy, udziałowców,
 • z wyniku na przeszacowaniu zlikwidowanych lub sprzedanych środków trwałych.

Podstawowym celem tworzenia kapitału zapasowego w spółce z o.o. jest możliwość pokrycia strat (ujemnego wyniku finansowego), jakie mogą powstać w przyszłości, w trakcie kontynuowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działalności gospodarczej.

W świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o pokryciu straty bilansowej:

 • z kapitału zapasowego lub rezerwowego,
 • z dopłat wspólników,
 • z zysków lat następnych.

Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z wniesienia wkładu powyżej wartości nominalnej, regulują przepisy ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Powyższy przepis wskazuje jednakże, że ustawa o CIT przewiduje liczne wyjątki w zakresie kwalifikacji zdarzeń, które należy traktować jako przychody podatkowe.

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Oznacza to, że zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu prawa podatkowego. Ponadto w myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się również kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

Użyty przez ustawodawcę w ww. przepisie zwrot "kwot i wartości" wskazuje, że wyłączone z opodatkowania jest zarówno agio pieniężne, jak i agio aportowe.

W konsekwencji, agio aportowe powstaje w przypadku nabycia udziałów w zamian za wkład niepieniężny na podstawie art. 158 w zw. z art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. dalej „KSH”), czyli nadwyżki, która zgodnie z postanowieniami art. 154 KSH powinna zostać w całości przekazana na fundusz zapasowy Spółki. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego w zamian za wkład pojawiła się nadwyżka wartości wnoszonego wkładu nad wartością wydanych udziałów, a Spółka nie uzyskała przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ nadwyżka ta została w całości przekazana na kapitał zapasowy spółki.

Zatem, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewana jest nadwyżka (czyli tzw. agio) osiągnięta w tej spółce z tytułu objęcia udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2010 r. (sygn. ITPB3/423-153/10/PST) potwierdził, iż nadwyżka uzyskana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ponad wartość nominalną udziałów i przekazana na kapitał zapasowy, nie będzie zaliczana do przychodów tej spółki w myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 Ustawy CIT. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2011r. (sygn. ITPB3/423-251/11/PST).

W ocenie Spółki przeznaczenie kapitału zapasowego pozyskanego z agio na pokrycie strat nie zmienia ogólnej wysokości kapitałów własnych. A więc skoro nie zmieni się stan kapitałów własnych, to w opisanym stanie faktycznym nie wystąpi zdarzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o CIT nie wymienia bowiem wprost zdarzenia polegającego na pokryciu strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego utworzonego z agio jako zdarzenia powodującego konieczność opodatkowania przychodu na poziomie Spółki. Przesunięcie z kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat poprzednich nie mieści się również w żadnej kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu wymienionych w poszczególnych punktach ust. 1 Art. 12 ustawy o CIT. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. IPPB3/423-911/11-2/PK1).

Żaden przepis podatkowy nie zawiera również ograniczeń w zakresie późniejszego dysponowania tym kapitałem (np. w celu pokrycia straty). Spółka analizowała, czy warunkiem wystarczającym i koniecznym jest przekazanie agio na kapitał zapasowy w roku podatkowym nabycia udziałów, czy też warunek ten obowiązuje przez czas nieokreślony. Mając na uwadze wykładnię celowościową oraz logikę prowadzenia działalności gospodarczej, wydaje się Spółce, że takie uregulowanie byłoby bezpośrednią ingerencją ustawodawcy w wewnętrzne decyzje zarządu spółki w zakresie kształtowania kapitałów własnych, a tym samym powinno być uznane za nieprawidłowe z prawno-podatkowego punktu widzenia.

Mając na względzie powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż przekazanie przez nią środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na pokrycie straty nie będzie skutkowało powstaniem przychodu w rozumieniu przepisów Ustawy CIT. Określenie przedmiotu opodatkowania musi być ścisłe, a wykładnia rozszerzająca, prowadząca do objęcia zakresem przedmiotowym jak najszerszego kręgu stanów faktycznych, nie wynikających wprost z przepisów prawa podatkowego jest sprzeczna z prawem.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca, na gruncie innych przepisów, przewiduje niekiedy sytuacje, gdy np. w związku ze zmianą przeznaczenia składników majątkowych przedsiębiorstwa, następuje konieczność dokonania korekty pierwotnie poczynionych rozliczeń na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Brak odpowiednich regulacji w odniesieniu do wykorzystania środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i przeznaczenia ich na pokrycie straty prowadzi do wniosku, że czynność ta nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki.

Zasadność takiej wykładni przepisów ustawy o CIT potwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 15 kwietnia 2005 r., (sygn. II/423- 005/59/1106/05/MZ), gdzie organ ten wskazał wprost, iż "pokrycie straty Spółki z o.o. z kapitału zapasowego i z zysku roku obrotowego nie powodują konsekwencji z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem tylko faktycznie uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu, a czynność pokrycia straty nie jest wymieniona w cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.