IPPB2/4511-236/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

PIT - w zakresie uznania, że wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z agio, wkładu komplementariusza, dopłat akcjonariuszy, udziałowców nie stanowi niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem Spółki w spółkę jawną.
IPPB2/4511-236/15-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. agio
 2. kapitał zapasowy
 3. przekształcanie
 4. spółka jawna
 5. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania, że wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z agio, wkładu komplementariusza, dopłat akcjonariuszy, udziałowców nie stanowi niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem Spółki w spółkę jawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania, że wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z agio, wkładu komplementariusza, dopłat akcjonariuszy, udziałowców nie stanowi niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem Spółki w spółkę jawną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, polskim rezydentem podatkowym (dalej Wnioskodawca lub Spółka). Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wspólnikami Wnioskodawcy są m.in. osoby fizyczne.

Planuje się, że Spółka zostanie przekształcona w spółkę jawną. Proces przekształcenia odbywać się będzie w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Przewiduje się, że na dzień przekształcenia (data wpisu przekształconej spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS) Spółka może wykazywać m.in. takie pozycje bilansowe jak kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy powstały:

 • w części z wkładu komplementariusza
 • w części z nadwyżki wartości wkładów akcjonariuszy nad wartością nominalną objętych akcji (agio emisyjne)
 • w części z zysków z lat ubiegłych, które na podstawie uchwały walnego zgromadzenia zostały przekazane na kapitał zapasowy.

Ponadto Spółka może wykazywać zysk wypracowany przez Spółkę w roku przekształcenia (tj. od 1 stycznia do dnia przekształcenia).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Spółka wnosi o potwierdzenie, że opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegają kwota zysku wypracowanego w roku przekształcenia oraz kwota zysków z lat ubiegłych jaka została przekazana na kapitał zapasowy - w wysokości określonej na dzień przekształcenia. Innymi słowy Spółka wnosi o potwierdzenie, że na dzień przekształcenia opodatkowaniu nie będą podlegać kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym w części powstałej z innych niż zyski źródeł finansowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, kapitały zapasowe odzwierciedlają źródła sfinansowania aktywów osiągnięte przez jednostkę gospodarczą w trakcie jej działalności.

Kapitały zapasowe tworzone są m.in.:

 • z podziału zysku,
 • z nadwyżki ceny objęcia nad ceną nominalną udziałów,
 • z dopłat akcjonariuszy, udziałowców.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na i dzień przekształcenia”.

Analizowany przepis nie daje żadnych podstaw do opodatkowania na dzień przekształcenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych kapitału zapasowego w części utworzonej z innych źródeł niż zyski, takich jak np. agio czy dopłaty wspólników.

Zdaniem Wnioskodawcy opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegają kwota zysku wypracowanego w roku przekształcenia oraz kwota zysków z lat ubiegłych jaka została przekazana na kapitał zapasowy - w wysokości określonej na dzień przekształcenia. Jednocześnie na dzień przekształcenia opodatkowaniu nie będą podlegać kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym w części powstałej z innych niż zyski źródeł finansowania.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 marca 2014 r. (znak IPTPB1/415-4/14-3/AG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.