IPPB1/415-744/11-5/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ustalenie rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od całej wartości wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kapitałowej spółki celowej nawet w przypadku, gdy w kapitałowej spółce celowej część wkładu niepieniężnego została przekazana na kapitał zapasowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19.08.2011 r. (data wpływu 23.08.2011 r.) oraz piśmie z dnia 22.11.2011 r. (data nadania 22.11.2011 r., data wpływu 23.11.2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-744/11-2/ES z dnia 09.11.2011 r. (data nadania 09.11.2011 r., data doręczenia – 15.11.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od całej wartości wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kapitałowej spółki celowej nawet w przypadku, gdy w kapitałowej spółce celowej część wkładu niepieniężnego została przekazana na kapitał zapasowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od całej wartości wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kapitałowej spółki celowej nawet w przypadku, gdy w kapitałowej spółce celowej część wkładu niepieniężnego została przekazana na kapitał zapasowy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą P. W jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy wyróżnić można:

(i) działalność wynajmu nieruchomości - Wnioskodawca wynajmuje około 50 lokali mieszkalnych i około 30 lokali usługowych,

(ii) (ii) działalność marketingową, obejmującą w swoim zakresie zarządzanie znakami towarowymi (obejmują one znaki towarowe, do których posiadane są prawa ochronne lub zgłoszone znaki towarowe, do których nie uzyskano jeszcze praw ochronnych).

Ponadto, Wnioskodawca prowadzi działalność poprzez spółki celowe. Wnioskodawca jest pośrednio właścicielem spółek celowych poprzez spółkę I. sp. z o.o. (dalej „I.”). Spółki celowe wykorzystywane są do realizacji określonych celów gospodarczych, tj. są dedykowane do realizacji konkretnych projektów mieszkaniowych. Spółki celowe w toku prowadzonej działalności korzystają ze znaków towarowych będących własnością Wnioskodawcy. Z tego tytułu Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z tychże praw, jeżeli znajdzie to uzasadnienie ekonomiczne (tj. jeżeli spółki te faktycznie korzystając ze znaku towarowego osiągają dzięki niemu wymierne korzyści ekonomiczne m.in. w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży).

Obecnie planowane jest wejście na Giełdę Papierów Wartościowych (dalej GPW) spółki I. Biorąc pod uwagę konieczność przejrzystej struktury właścicielskiej i organizacyjnej wszystkich składników wykorzystywanych przez spółki celowe do prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem planowanego wejścia na GPW spółki I. konieczne jest, aby ta spółka (tj. I.) posiadała bezpośrednio lub pośrednio własność tychże składników. Kwestia ta posiada kluczowe znaczenie z punktu widzenia podejmowania decyzji inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów i sukcesu planowanej emisji akcji (otrzymane z emisji środki pieniężne zostaną przeznaczone na finansowanie nowych projektów, głównie mieszkaniowych).

Ze względu na skalę prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Wnioskodawca planuje wniesienie wkładu niepieniężnego (tj. składników majątkowych działalności marketingowej, które mogą objąć znaki towarowe, do których posiadane są prawa ochronne lub zgłoszone znaki towarowe, do których nie uzyskano jeszcze praw ochronnych) do kapitałowej spółki celowej, który nie będzie elementem zorganizowanej części przedsiębiorstw ani przedsiębiorstwa (lecz rozważane jest również wniesienie tychże składników jako elementu zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Jak wskazano wcześniej, jest to kluczowy i niezbędny element restrukturyzacji działalności, który ma dać pewność inwestorom na GPW, iż spółka wchodząca na GPW posiada pełną kontrolę nad kluczowymi aktywami w działalności grupy.

W zamian za aport Wnioskodawca zamierza objąć udziały w kapitale zakładowym o wartości nominalnej poniżej wartości wkładu niepieniężnego. Powstałą nadwyżkę (tzw. agio) kapitałowa spółka celowa przeleje w całości na kapitał zapasowy

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 9 listopada 2011 r. Nr IPPB1/415-744/11-2/ES Wnioskodawca doprecyzował, iż:

  1. Planuje wniesienie aportem do kapitałowej spółki celowej określonych aktywów (aport niepieniężny), tj. np. znaków towarowych, do których posiadane są prawa ochronne lub zgłoszonych znaków towarowych do których nie uzyskano jeszcze praw ochronnych. Planowane jest również przeniesienie nieistotnych wartościowo środków trwałych,
  2. Wkład niepieniężny nie będzie elementem przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  3. Planowane jest, że na przedmiotowym aporcie powstanie agio w celowej spółce kapitałowej, tzn. kwota nadwyżki ponad nominalną wartość wydanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy,
  4. Wnioskodawca planuje, iż celowa spółka kapitałowa zostanie przekształcona w spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem,
  5. Wnioskodawca będzie posiadał określone prawo do udziału w zysku spółki osobowej,
  6. Wniesione aportem składniki (wartości niematerialne i prawne) będą spełniały definicję podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, do których zastosowanie nie będą miały inne ograniczenia, niż te wynikające z art. 16 ust I pkt 63 lit. d) ustawy CIT. W szczególności wniesione aportem znaki towarowe (do których zostały otrzymane prawa ochronne) będzie stanowiły wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy C1T, tj. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.

W przypadku kapitałowej spółki celowej, do amortyzacji otrzymanych w drodze wkładu niepieniężnego składników majątku znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit d).

Pytanie zadane we wniosku dotyczy sytuacji osoby fizycznej (Wnioskodawcy) i kosztów uzyskania przychodów tego Wnioskodawcy wynikających z amortyzacji składników majątku w tejże spółce osobowej (powstałej z przekształcenia kapitałowej spółki celowej) w stosunku do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zysku spółki osobowej (w szczególności wartości niematerialnych i prawnych - wniesionych aportem do kapitałowej spółki celowej znaków towarowych), które to koszty amortyzacji w spółce kapitałowej (przed przekształceniem jej w spółkę osobową) podlegały opisanemu ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Jaka wartość będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w przypadku, gdy Wnioskodawca obejmie udziały o wartości nominalnej niższej niż wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego a nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy kapitałowej spółki celowej...,
  2. Czy w przypadku, gdy zdaniem Ministra Finansów do objęcia udziałów o wartości nominalnej poniżej wartości wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdą przepisy art. 19 (tj. nie tylko zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 - z czym Wnioskodawca się nie zgadza) uzasadnioną przyczyną odbiegania wartości nominalnej od wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego w rozumieniu art. 19 ust. 1 zdanie drugie Ustawy PIT może być zabezpieczenie interesów dotychczasowych udziałowców kapitałowej spółki celowej (tj. zabezpieczenie przed „rozwodnieniem” ich udziałów)...,
  3. Czy w przypadku przekształcenia kapitałowej spółki celowej w spółkę osobową Wnioskodawca (jako wspólnik tejże spółki osobowej) będzie miał prawo (w rozumieniu art. 8 Ustawy PIT) do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od całej wartości wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kapitałowej spółki celowej nawet w przypadku, gdy w kapitałowej spółce celowej część wkładu niepieniężnego została przekazana na kapitał zapasowy...

Odpowiedź na pytanie Nr 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pozostałe pytania została udzielona interpretacją indywidualną z dnia 16.11.2011 r. Nr IPPB1/415-744/11-3/ES.

Zdaniem Wnioskodawcy, po przekształceniu kapitałowej spółki celowej w spółkę osobową, Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w kapitałowej spółce celowej znajdowała się na kapitale zapasowym i podlegała ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust 1 pkt 63 lit. d) ustawy CIT.

Spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego a uzyskiwane przez nią przychody i ponoszone koszty są rozliczane przez wspólników proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zyskach.

Zdaniem Wnioskodawcy (będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przeciwieństwie do kapitałowej spółki celowej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy CIT nie będą miały zastosowania do Wnioskodawcy będącego wspólnikiem tejże spółki osobowej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy C1T do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy CIT w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych dotyczą więc spółki kapitałowej do której wniesiony został aport natomiast nie mogą mieć zastosowania do wspólnika spółki osobowej będącego osobą fizyczną (stosującego przepisy ustawy PIT). Wnioskodawca podkreśla również, iż ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy CIT nie znajdują swojego odpowiednika w ustawie PIT, a w szczególności do będącego osobą fizyczną wspólnika spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej.

Zgodnie z art. 22g ust 12 ustawy PIT (art. 16g ust. 9 ustawy CIT) w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Zgodnie natomiast z art. 22h ust. 3 ustawy PIT (art. 16h ust 3 ustawy CIT) podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać jedynie należy, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.