0111-KDIB1-3.4010.287.2017.1.BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy uzyskane dochody Spółki korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bez względu czy Wnioskodawca postanowił o ich wypłacie udziałowcowi czy też pozostawieniu na kapitale zapasowym Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2017 r. (data wpływu 7 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskane dochody Spółki korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bez względu czy Wnioskodawca postanowił o ich wypłacie udziałowcowi czy też pozostawieniu na kapitale zapasowym Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2017 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskane dochody korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bez względu czy Wnioskodawca postanowił o ich wypłacie udziałowcowi czy też pozostawieniu na kapitale zapasowym Spółki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), której jedynym udziałowcem jest kościelna osoba prawna. Spółka przekazuje wszystkie wypracowane zyski jedynemu udziałowcowi z przeznaczeniem na cele kultu religijnego, oświatowo- wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, czym spełnia przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „updop”).

Przedmiotem działalności Spółki są inwestycje w nieruchomości, których celem jest pozyskanie majątku w postaci lokali użytkowych i mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem. W przyszłości Spółka zamierza czerpać zyski z najmu posiadanych lokali i dochód w całości przeznaczyć na cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop.

W roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Wnioskodawca sprzedał grunty, których był właścicielem, a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe przeznaczył na zakup udziałów w budowanym osiedlu mieszkaniowym.

Nabyte lokale po zakończeniu inwestycji będą przeznaczone na wynajem.

W związku ze sprzedażą gruntu Wnioskodawca wygenerował dochód, który udziałowiec postanowił pozostawić w Spółce z przeznaczeniem na kapitał zapasowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskane w roku podatkowym dochody korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bez względu na to czy Wnioskodawca postanowił o ich wypłacie udziałowcowi czy też pozostawieniu na kapitale zapasowym Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż jedynym udziałowcem Spółki jest kościelna osoba prawna, a dochody zostają przeznaczone na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop, tj. na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bowiem występują wszystkie przesłanki określone w tym przepisie prawnym.

Bez znaczenia jest sposób rozdysponowania dochodu przez Wnioskodawcę, tj. podział i wypłatę zysku jedynemu udziałowcowi lub pozostawienie w Spółce poprzez odpis na kapitał zapasowy. Fakt pozostawienia dochodów w Spółce poprzez odniesienie ich na kapitał zapasowy powoduje jedynie, że realizacja celu zostanie odłożona w czasie, nie determinując prawa do skorzystania ze zwolnienia. Przepis nie precyzuje zarówno terminu przeznaczenia dochodów na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop, jak również podmiotu, który powinien cele te zrealizować. Pozostawiony w Spółce dochód, odniesiony na kapitał zapasowy, może w kolejnych latach zostać spożytkowany na realizację celów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia bezpośredniego przez Spółkę, jak również zostać wypłacony jedynemu udziałowcowi, którym jest kościelna osoba prawna, który przeznaczy te środki na realizację celów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop.

Reasumując, uzyskane w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, również w przypadku przekazania ich na kapitał zapasowy Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...). Tak określony dochód stanowi – w myśl art. 7 ust. 1 updop – przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a updop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych:

  1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
  2. z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Z kolei, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma charakter warunkowy i nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a updop. Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli uzyskane przez podatnika dochody – bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowane są na inne cele niż określone ww. zwolnieniem.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b updop – warunkiem zwolnienia z opodatkowania dochodów spółek, których jedynym udziałowcem jest kościelna osoba prawna, jest ich przeznaczenie i bez względu na termin, wydatkowanie na cele określone w pkt 4a lit. b powołanej ustawy, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że aby podatnik mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia musi przede wszystkim osiągnąć dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 updop. Następnie, podatnik musi spełnić jeszcze jeden warunek niezbędny dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4b, tj. przeznaczyć (zadeklarować), a następnie wydatkować ten dochód na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że jedynie przeznaczenie dochodu Spółki (i jego wydatkowanie) na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop.

Wskazać należy, że możliwość zwolnienia dochodów w tym zakresie została również przewidziana w przepisach innych ustaw, tj.:

  • w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz 1169 ze zm.) o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, o których mowa w art. 41 ust. 2, i te inwestycje kościelne, o których mowa w art. 41 ust. 3, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów oraz,
  • w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.), dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i inwestycje kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

Postanowienia ww. ustaw w tym zakresie są zgodne z przepisami updop.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika że przedmiotem działalności Spółki są inwestycje w nieruchomości. W przyszłości Spółka zamierza czerpać zyski z najmu posiadanych lokali i dochód w całości przeznaczyć na cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop. Wnioskodawca w roku podatkowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. sprzedał grunty, których był właścicielem, a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe przeznaczył na zakup udziałów w budowanym osiedlu mieszkaniowym. Nabyte lokale po zakończeniu inwestycji będą przeznaczone na wynajem. W związku ze sprzedażą gruntu Wnioskodawca wygenerował dochód, który udziałowiec postanowił pozostawić w Spółce z przeznaczeniem na kapitał zapasowy.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że przeznaczenie dochodu Spółki na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, również w przypadku pozostawienia dochodu na kapitale zapasowym z zamiarem późniejszego wydatkowania na ww. cele.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.