Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w razie przekształcenia Spółki I. w Spółkę Komandytową kapitał zapasowy Spółki I. utworzony i zaksięgowany w spółce kapitałowej pochodzący z zysku wygenerowanego w roku przekształcenia Spółki I. ze spółki kapitałowej w Spółkę Komandytową nie będzie stanowić dla wnioskodawcy przychodu w części odpowiadającej jego udziałowi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Tym samym skoro pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, to uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku na inne cele, w tym na kapitał zapasowy i rezerwowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. Oznacza to, że prawidłowo rozdysponowany zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych zysk np. na kapitał zapasowy nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Odnosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w konsekwencji przekazania zysku Spółki I., wygenerowanego w roku przekształcenia, na kapitał zapasowy – w razie przekształcenia Spółki I. w Spółkę Komandytową nie powstanie dochód (przychód), o jakim stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ uznać należy, że zysk ten został podzielony. Skoro tak, to nie wystąpi wartość „ niepodzielonych zysków ” w rozumieniu tego przepisu. Tak więc u wspólnika Spółki I. w momencie przekształcenia Spółki I. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę osobową (spółkę komandytową), równowartość zysków przekazanych na kapitał zapasowy przed przekształceniem nie będzie stanowić dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
22
sty

Istota:
Czy w razie przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę Komandytową kapitał zapasowy Wnioskodawcy utworzony i zaksięgowany w spółce kapitałowej pochodzący z zysku wygenerowanego w roku przekształcenia Wnioskodawcy ze spółki kapitałowej w Spółkę Komandytową nie będzie stanowić dla Wspólników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek poboru podatku?
Fragment:
Tym samym skoro pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, to uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku na inne cele, w tym na kapitał zapasowy i rezerwowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. Oznacza to, że prawidłowo rozdysponowany zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych zysk np. na kapitał zapasowy nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie badanego przepisu. Odnosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w konsekwencji przekazania zysku Wnioskodawcy, wypracowanego w roku przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę Komandytową, na kapitał zapasowy Wnioskodawcy nie powstanie dochód (przychód), o jakim stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ uznać należy, że zysk ten został podzielony. Skoro tak, to nie wystąpi wartość „ niepodzielonych zysków ” w rozumieniu tego przepisu. Tak więc u wspólnika Wnioskodawcy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę osobową (spółkę komandytową), równowartość niepodzielonych zysków przekazanych na kapitał zapasowy przed przekształceniem nie będzie stanowić dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
15
sty

Istota:
Czy na moment przekształcenia Spółki w SPK wartość majątku Spółki zgromadzona na kapitale zapasowym i pochodząca z majątku przekształconego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, będzie podlegać opodatkowaniu jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
Fragment:
IBPBII/2/415-797/14/MZM podkreślił, że: „agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej udziałów nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi w ogóle zysku tej spółki, tym bardziej zatem nie jest „ niepodzielonym zyskiem ” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”; Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2012 r., sygn. IPTPB2/415-473/12-2/Akr zauważył, że: „ nadwyżka wartości wkładów pieniężnych do kapitałowej spółki ponad wartość nominalną obejmowanych przez Wnioskodawczynię udziałów spółki z o.o. przekazana na kapitał zapasowy tejże spółki, tzw. agio, nie stanowi zysku niepodzielonego, o którym, mowa w ww. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że jeżeli jedynym źródłem kapitału zapasowego w spółce przekształcanej będzie agio, to nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w ww. przepisie warunkujące powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i nie będą skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawczym przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ”.
2016
15
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków przekształcenia spółki kapitałowej w osobową.
Fragment:
Norma art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie stanowi, że opodatkowaniu podlegają „ niepodzielone zyski ” a nie „ kapitał zapasowy ”, czy „ rezerwowy ”. Oznacza to, że choć kapitał zapasowy/rezerwowy może mieć różne źródła finansowania, to opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w osobową podlegać będzie jedynie ta jego część, która pochodzi z wypracowanych przez spółkę zysków. Wynika to z faktu, że tylko one, w przypadku podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników, mogłyby zostać między nich podzielone i wypłacone w formie dywidendy. Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, rozważa przekształcenie w spółkę osobową – spółkę komandytową lub spółkę jawną. Na dzień przekształcenia w Spółce będzie wykazany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy/rezerwowy pochodzący z wkładów wspólników. Reasumując, wartość kapitału zapasowego/rezerwowego, pochodząca (utworzona) z tzw. agio, tj. nadwyżki ceny emisyjnej udziałów nad ich wartość nominalną – na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową – nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce.
Fragment:
(...) kapitał zapasowy Spółki zależnej. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stosownie do art. 154 § 3 KSH udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Wskazany przepis ustanawia zasadę, zgodnie z którą udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie można obejmować poniżej jego wartości nominalnej, jakkolwiek dopuszczalna jest sytuacja, w której udział objęty będzie po cenie wyższej od jego wartości nominalnej (w takim przypadku nadwyżka ponad wartość nominalną dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego (tzw. agio), jest przekazywana na kapitał zapasowy). Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że zapłacona przez Wnioskodawcę cena nabycia nowych udziałów w Spółce zależnej (na którą złoży się m.in. suma wartości nominalnej tych udziałów oraz agio), zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną, składać się będzie na łączną kwotę wydatków faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie / nabycie tych udziałów w Spółce zależnej.
2015
23
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w Spółce.
Fragment:
(...) kapitał zapasowy Spółki zależnej. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stosownie do art. 154 § 3 KSH udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Wskazany przepis ustanawia zasadę, zgodnie z którą udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie można obejmować poniżej jego wartości nominalnej, jakkolwiek dopuszczalna jest sytuacja, w której udział objęty będzie po cenie wyższej od jego wartości nominalnej (w takim przypadku nadwyżka ponad wartość nominalną dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego (tzw. agio), jest przekazywana na kapitał zapasowy). Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że zapłacona przez Wnioskodawcę cena nabycia nowych udziałów w Spółce zależnej (na którą złoży się m.in. suma wartości nominalnej tych udziałów oraz agio), zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną, składać się będzie na łączną kwotę wydatków faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie / nabycie tych udziałów w Spółce zależnej.
2015
23
gru

Istota:
Czy niepodzielony zysk (w tym też ten pozostawiony na kapitale zapasowym ) powinien być obowiązkowo wypłacony wspólnikom w chwili przekształcenia spółki z o.o. w osobową i odprowadzony podatek w wysokości 19 % przez wypłacającego?Czy następuje opodatkowanie wspólników z tyt. niewypłaconej dywidendy pozostawionej na kapitale zapasowym?
Fragment:
Przepis ten – jak wyjaśniono – obejmuje swą dyspozycją wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w latach poprzednich zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz przekazane na kapitał zapasowy bądź rezerwowy. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wartość niepodzielonych zysków, w tym zysków przekazanych na mocy uchwał zgromadzenia wspólników na kapitał zapasowy będzie stanowić przychód wspólników spółki z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zatem, pomimo że spółka osobowa w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych może być samodzielnym posiadaczem kapitałów, także tych, które przejdą na nią w wyniku przekształcenia, to w świetle ustawy podatkowej niepodzielony zysk, w tym zysk zgromadzony na kapitale zapasowym spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu na dzień przekształcenia jej w spółkę osobową. To z kolei oznacza, że spółka jawna będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od takiej kwoty zysków jakie na dzień przekształcenia znajdowały się w spółce z o.o. i albo nie były podzielone albo były zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.
2015
10
gru

Istota:
Czy wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, tzn. nadwyżki wartości emisyjnej udziału nad jego wartością nominalną, będzie stanowiła zysk niepodzielony bądź zysk przekazany na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, który na moment przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytową będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników będących osobami fizycznymi, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W tym miejscu należy wyjaśnić, że agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej udziałów nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi w ogóle zysku tej spółki. Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że zgromadzona na kapitale zapasowym spółki z o.o. nadwyżka wartości wkładu wniesionego do tej spółki ponad wartość nominalną udziałów objętych w zamian za ten wkład (tzw. agio) nie jest zyskiem niepodzielonym ani też zyskiem przekazanym na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Agio nie stanowi bowiem w ogóle zysku spółki z o.o. W związku z tym Wnioskodawca nie uzyska dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który podlegałby opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jest udziałowcem w spółkę komandytową - w takim zakresie, w jakim kapitał zapasowy odpowiada wartości agio.
2015
4
gru

Istota:
Czy w sytuacji przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształconej Spółki z o.o., będą stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zyski za lata ubiegłe (do 2011 roku) zostały podzielone uchwałami Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników i w znacznej części przeznaczone na kapitał zapasowy, w pozostałej części została wypłacona dywidenda. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym przekształconej Spółki z o.o., będą stanowiły przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opisany w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy powstanie dla wspólników z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową – jedyną kategorią, podlegającą u wspólników spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, są zyski niepodzielone w spółce przekształcanej. Wnioskodawca uważa, że w wyżej opisanym zdarzeniu przyszłym zyski znajdujące się na kapitale zapasowym będą kwalifikowane jako zyski podzielone. Podziałem zysku jest również – poza dywidendą – przekazanie tego zysku na kapitał zapasowy. Pojęcie zysków niepodzielonych nie zostało zdefiniowane ani w przepisach podatkowych, ani rachunkowych.
2015
2
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną w stosunku do części kapitału zapasowego, którego źródłem jest kwota będąca wynikiem operacji księgowych związanych z powstaniem spółki przekształcanej.
Fragment:
Istota powyższej regulacji polega na tym, że ustawodawca zadecydował, że na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu w tym również zysku przekazanego w drodze uchwały na kapitał zapasowy spółki. Jeżeli zatem na kapitały spółki składają się inne wartości niż jej zyski, to nie następuje ich automatyczne opodatkowanie, gdyż przepis nie mówi o opodatkowaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, ale wyłącznie o opodatkowaniu zysków niepodzielonych. Dlatego też, jeżeli na tych kapitałach znajdują się kwoty, których źródłem są zyski wypracowane przez podmiot, to podlegają one opodatkowaniu. A contrario środki na kapitale zapasowym, których źródłem nie są wypracowane przez podmiot zyski, nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie odpowiadają one postanowieniom art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy, za „ zysk niepodzielony ” w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, może być uznana jedynie ta część kapitałów własnych spółki kapitałowej, która pochodzi z zysków wypracowanych przez spółkę, z jej działalności. Norma art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie stanowi, że opodatkowaniu podlegają „ niepodzielone zyski ” a nie „ kapitał zapasowy ” czy „ rezerwowy ”. Oznacza to, że choć kapitał zapasowy może mieć różne źródła finansowania, to opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w osobową podlegać będzie jedynie ta jego część, która pochodzi z wypracowanych przez spółkę zysków.
2015
1
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.