Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. W konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone zysków nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. Przyjęcie, że opodatkowaniu podlegają wszystkie niepodzielone kwoty między wspólników prowadziłoby do opodatkowania także tych, które zgodnie z K.s.h. podzielone być nie mogą. Przepisy K.s.h. dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy. Konsekwentnie nie można mieć wątpliwości, że w takim przypadku zysk, prawidłowo rozdysponowany, np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Wobec tego każdy dozwolony przepisami K.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. (na gruncie stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2014 r.), w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2018
3
paź

Istota:

W zakresie określenia, czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z przeniesieniem części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.

Fragment:

Wskazuje się przy tym, że w istocie na kapitał rezerwowy składa się kapitał zapasowy i pozostałe kapitały rezerwowe. W tym znaczeniu kapitał zapasowy jest jednym z możliwych rodzajów kapitałów rezerwowych. Można przy tym przyjmować, iż kapitał zapasowy spełnia rolę samoubezpieczenia się spółki przed przyszłymi stratami, podczas gdy zadaniem kapitału rezerwowego jest stabilizacja wysokości rocznej dywidendy w okresie wystąpienia gorszych wyników finansowych [Fedak, 2005, s. 107] (za Halina Buk, Gracjan Chrobak, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 240, 2015). Ponadto z treści art. 260 § 1 KSH wynika, że uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Powyższe podkreśla odrębność kapitału zakładowego od kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych. Podkreśla jednocześnie podobieństwo kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych. Zatem ponieważ przesunięcie pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałami (funduszami) rezerwowymi jest w istocie przesunięciem pomiędzy kapitałami tego samego rodzaju, w szczególności nie jest przesunięciem na kapitał zakładowy, należy uznać, iż nie jest to czynność, o której mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1) lit. f) ustawy o CIT.

2018
5
wrz

Istota:

Czy w przypadku podwyższeń kapitału Banku i objęcia przez X Bank S.A. akcji Banku po cenie emisyjnej wyższej niż ich wartość nominalna oraz przekazania nadwyżki ceny emisyjnej na kapitał zapasowy Banku, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla Banku stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony jego kapitał zakładowy, a wyłączona z opodatkowania będzie ta część wkładów do Banku, która zostanie przekazana na kapitał zapasowy, bez względu na jej wysokość i proporcję w stosunku do wartości nominalnej akcji Banku, wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji?

Fragment:

Podkreślenia wymaga także okoliczność, że Ustawa PCC nie tylko że nie przewiduje objęcia opodatkowaniem tej części wkładu do spółki, która zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy. Ustawa PCC nie zawiera również regulacji, która w jakikolwiek sposób modyfikowałaby zakres opodatkowania wkładu do spółki kapitałowej w zależności od wysokości tej jego części, która jest alokowana na kapitał zapasowy lub proporcji, w jakiej ta część pozostaje do części wkładu alokowanej na kapitał zapasowy. Wobec powyższego, w świetle obwiązujących przepisów, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego, prawidłowe jest stanowisko Banku, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie wyłącznie ta część wnoszonych do Banku wkładów, która będzie alokowana na jego kapitał zakładowy. Nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nadwyżka wkładów ponad wartość nominalną akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia (danej emisji), niezależnie od wysokości części wkładu przekazywanej na kapitał zapasowy, oraz proporcji tej części wkładu w stosunku do wartości wkładu wnoszonego na kapitał zakładowy (do wartości nominalnej akcji emitowanych w ramach poszczególnych emisji). Aktualnie wydawane interpretacje indywidualne potwierdzają, że (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym środków spółki zgromadzonych na jej kapitale zapasowym.

Fragment:

(...) kapitale zapasowym. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. W przyszłości zostanie akcjonariuszem kolejnych spółek komandytowo-akcyjnych (dalej łącznie wszystkie spółki komandytowo-akcyjne jako „ SKA ”) oraz wspólnikiem spółki komandytowej. Walne zgromadzenie w SKA podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Na ten cel zostaną przekazane zgromadzone przez SKA zyski, w tym zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym. Akcje przydzielone (nabyte) w tym trybie nie wymagają objęcia, będą przysługiwały akcjonariuszom, w tym Wnioskodawczyni w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni, jako akcjonariusz SKA, jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawczyni zostaną przydzielone nowe akcje, lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji? Zdaniem Wnioskodawczyni, przepis art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2018
15
kwi

Istota:

Ustalenie, czy kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki, który został pokryty na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Spółki Matki, będzie stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o PDOP, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji.

Fragment:

(...) Kapitał Zapasowy ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 28 lipca 2015 r., sygn. ITPB3/4510-199/15/PS , w której organ stwierdził: ,Spółka będzie zobowiązana jednak uwzględnić część kapitału zapasowego pokrytą wierzytelnościami z tytułu pożyczek (oraz ewentualnie odsetek od tych pożyczek). Tym samym, nie będzie ona zobowiązana pomniejszyć wartości kapitału własnego o część kapitału zapasowego pokrytą wierzytelnościami z tytułu pożyczek (oraz ewentualnie odsetek od tych pożyczek) od udziałowca”. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie, w jakim kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki pokryty został na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Spółki Matki tj. (i) wierzytelności tytułem zwrotu pożyczek (oraz potencjalnie odsetek od tych pożyczek) przysługującej Spółce Matce wobec Spółki oraz (ii) wierzytelności tytułem zapłaty ceny emisyjnej za akcje przysługującej Spółce wobec Spółki Matki będzie on (kapitał zapasowy) stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o PDOP, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji.

2018
15
kwi

Istota:

1. Czy wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki P GmbH stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT?
2. Czy wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki P GmbH stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT?

Fragment:

Wnioskodawca będzie utrzymywał bezpośrednio nie mniej niż 10% udziału w kapitale Spółki P GmbH nieprzerwanie przez okres dwóch lat, w trakcie których nastąpi wypłata środków z jej kapitału zapasowego, co oznacza, iż spełni warunek wskazany w art. 20 ust. 9 i ust. 10 ustawy o CIT. Wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki P GmbH nie nastąpi w związku z likwidacją tej spółki, co oznacza, że spełniony zostanie również warunek określony w art. 20 ust. 11 ustawy o CIT. Ponadto, na mocy art. 27 UPO PL DE istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych pomiędzy Polską - krajem siedziby Wnioskodawcy, a Niemcami - krajem siedziby Spółki P GmbH, z której kapitału zapasowego nastąpi wypłata środków na rzecz Wnioskodawcy, co zgodnie z art. 22b ustawy o CIT, jest warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Wypłata środków z kapitału zapasowego niemieckiej spółki nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i stanowić będzie czynność o rzeczywistym charakterze, z którą wiązało się będzie jednoczesne obniżenie kapitału zapasowego Spółki P GmbH. Oznacza to, że w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku nie znajdzie zastosowania art. 22c ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2018
13
sty

Istota:

Skutki podatkowe przekazania zysku na kapitał zapasowy

Fragment:

Wspólnicy Spółki planują podjąć uchwałę o przekazaniu części wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki. Wspólnicy Spółki nie planują zmieniać umowy spółki. Przekazanie części zysku na kapitał zapasowy nie będzie wiązało się ze zmianą umowy spółki ani z powiększeniem wkładów Wspólników. Ponadto, przekazanie części zysku na kapitał zapasowy Wnioskodawcy na podstawie uchwały Wspólników nie będzie miało charakteru pożyczki, dopłaty, depozytu nieprawidłowego ani oddania praw majątkowych do nieodpłatnego używania. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zastanawia się, czy w związku z planowanym przekazaniem części wypracowanego zysku na kapitał zapasowy będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekazanie części zysku wypracowanego przez Spółkę na jej kapitał zapasowy mocą uchwały Wspólników będzie skutkowało opodatkowaniem tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie części zysku wypracowanego przez Spółkę na jej kapitał zapasowy mocą uchwały Wspólników nie skutkuje opodatkowaniem tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2017
21
paź

Istota:

Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał nie będzie wiązało się z wniesieniem czy podwyższeniem wkładów przez wspólników, opisana we wniosku czynność przekazania części wypracowanego zysku Wnioskodawcy na kapitał zapasowy nie będzie stanowiła zmiany umowy spółki i nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyłączeniem części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniem go na kapitał zapasowy.

Fragment:

Dzieląc roczny zysk, część tego zysku zostanie przeznaczona na mocy uchwały wspólników na kapitał zapasowy Spółki. Tym samym, do podziału między wspólników nie zostanie w całości przeznaczony wypracowany zysk. Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazywanie części zysku na ten kapitał nie będzie stanowić zmiany umowy Spółki w zakresie określenia wartości wnoszonych wkładów, czy też podwyższenia wartości wniesionych do Spółki wkładów. Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał, nie będzie wiązało się więc z wniesieniem czy podwyższeniem wkładów przez wspólników. Zysk przekazany na kapitał zapasowy nie będzie stanowić pożyczki, dopłaty, depozytu nieprawidłowego ani też oddania Wnioskodawcy przez wspólników środków finansowych do nieodpłatnego używania. Należy wskazać, że uchwała wspólników o pozostawieniu zysku w spółce i przekazaniu go na kapitał zapasowy, co do zasady, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, chyba że z treści uchwały wynika, że wspólnicy podjęli decyzję np. o przeznaczeniu go na powiększenie wysokości swoich wkładów. Z uwagi na fakt, że z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał nie będzie wiązało się z wniesieniem czy podwyższeniem wkładów przez wspólników, opisana we wniosku czynność przekazania części wypracowanego zysku Wnioskodawcy na kapitał zapasowy nie będzie stanowiła zmiany umowy spółki i nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2017
14
paź

Istota:

Czy uzyskane dochody Spółki korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bez względu czy Wnioskodawca postanowił o ich wypłacie udziałowcowi czy też pozostawieniu na kapitale zapasowym Spółki

Fragment:

Bez znaczenia jest sposób rozdysponowania dochodu przez Wnioskodawcę, tj. podział i wypłatę zysku jedynemu udziałowcowi lub pozostawienie w Spółce poprzez odpis na kapitał zapasowy. Fakt pozostawienia dochodów w Spółce poprzez odniesienie ich na kapitał zapasowy powoduje jedynie, że realizacja celu zostanie odłożona w czasie, nie determinując prawa do skorzystania ze zwolnienia. Przepis nie precyzuje zarówno terminu przeznaczenia dochodów na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop, jak również podmiotu, który powinien cele te zrealizować. Pozostawiony w Spółce dochód, odniesiony na kapitał zapasowy, może w kolejnych latach zostać spożytkowany na realizację celów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia bezpośredniego przez Spółkę, jak również zostać wypłacony jedynemu udziałowcowi, którym jest kościelna osoba prawna, który przeznaczy te środki na realizację celów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop. Reasumując, uzyskane w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, również w przypadku przekazania ich na kapitał zapasowy Spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2017
15
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki hiszpańskiej oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) uzyskanego z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki hiszpańskiej.

Fragment:

Wnioskodawca nie wyklucza, że w tym okresie udziałowcy Spółki podejmą uchwałę o wypłacie środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. Na moment podjęcia takiej uchwały kapitał zapasowy Spółki pokryty będzie wkładami w postaci środków pieniężnych oraz udziałów w spółce zależnej. Wnioskodawca pragnie jednocześnie wskazać, że kapitał zapasowy Spółki został utworzony z tzw. agio, tj. nadwyżki wartości wkładów wniesionych do Spółki nad wartością nominalną wydanych przez nią udziałów. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki nie nastąpi w związku z jej likwidacją. Pismem z 4 listopada 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że: zgodnie z hiszpańskimi regulacjami prawnymi wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki ma charakter redukcji agio (tj. nadwyżki wartości wniesionych do Spółki wkładów nad wartością nominalną wyemitowanych przez nią udziałów alokowaną na kapitał zapasowy); Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki stanowić będzie dla Udziałowca (...)