Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przekazania zysku na kapitał zapasowy
Fragment:
Wspólnicy Spółki planują podjąć uchwałę o przekazaniu części wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki. Wspólnicy Spółki nie planują zmieniać umowy spółki. Przekazanie części zysku na kapitał zapasowy nie będzie wiązało się ze zmianą umowy spółki ani z powiększeniem wkładów Wspólników. Ponadto, przekazanie części zysku na kapitał zapasowy Wnioskodawcy na podstawie uchwały Wspólników nie będzie miało charakteru pożyczki, dopłaty, depozytu nieprawidłowego ani oddania praw majątkowych do nieodpłatnego używania. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zastanawia się, czy w związku z planowanym przekazaniem części wypracowanego zysku na kapitał zapasowy będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekazanie części zysku wypracowanego przez Spółkę na jej kapitał zapasowy mocą uchwały Wspólników będzie skutkowało opodatkowaniem tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie części zysku wypracowanego przez Spółkę na jej kapitał zapasowy mocą uchwały Wspólników nie skutkuje opodatkowaniem tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2018
13
sty

Istota:
Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał nie będzie wiązało się z wniesieniem czy podwyższeniem wkładów przez wspólników, opisana we wniosku czynność przekazania części wypracowanego zysku Wnioskodawcy na kapitał zapasowy nie będzie stanowiła zmiany umowy spółki i nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyłączeniem części zysku od podziału między wspólników i przeznaczeniem go na kapitał zapasowy.
Fragment:
Dzieląc roczny zysk, część tego zysku zostanie przeznaczona na mocy uchwały wspólników na kapitał zapasowy Spółki. Tym samym, do podziału między wspólników nie zostanie w całości przeznaczony wypracowany zysk. Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazywanie części zysku na ten kapitał nie będzie stanowić zmiany umowy Spółki w zakresie określenia wartości wnoszonych wkładów, czy też podwyższenia wartości wniesionych do Spółki wkładów. Utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał, nie będzie wiązało się więc z wniesieniem czy podwyższeniem wkładów przez wspólników. Zysk przekazany na kapitał zapasowy nie będzie stanowić pożyczki, dopłaty, depozytu nieprawidłowego ani też oddania Wnioskodawcy przez wspólników środków finansowych do nieodpłatnego używania. Należy wskazać, że uchwała wspólników o pozostawieniu zysku w spółce i przekazaniu go na kapitał zapasowy, co do zasady, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, chyba że z treści uchwały wynika, że wspólnicy podjęli decyzję np. o przeznaczeniu go na powiększenie wysokości swoich wkładów. Z uwagi na fakt, że z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że utworzenie kapitału zapasowego oraz przekazanie części zysku na ten kapitał nie będzie wiązało się z wniesieniem czy podwyższeniem wkładów przez wspólników, opisana we wniosku czynność przekazania części wypracowanego zysku Wnioskodawcy na kapitał zapasowy nie będzie stanowiła zmiany umowy spółki i nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
21
paź

Istota:
Czy uzyskane dochody Spółki korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bez względu czy Wnioskodawca postanowił o ich wypłacie udziałowcowi czy też pozostawieniu na kapitale zapasowym Spółki
Fragment:
Bez znaczenia jest sposób rozdysponowania dochodu przez Wnioskodawcę, tj. podział i wypłatę zysku jedynemu udziałowcowi lub pozostawienie w Spółce poprzez odpis na kapitał zapasowy. Fakt pozostawienia dochodów w Spółce poprzez odniesienie ich na kapitał zapasowy powoduje jedynie, że realizacja celu zostanie odłożona w czasie, nie determinując prawa do skorzystania ze zwolnienia. Przepis nie precyzuje zarówno terminu przeznaczenia dochodów na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop, jak również podmiotu, który powinien cele te zrealizować. Pozostawiony w Spółce dochód, odniesiony na kapitał zapasowy, może w kolejnych latach zostać spożytkowany na realizację celów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia bezpośredniego przez Spółkę, jak również zostać wypłacony jedynemu udziałowcowi, którym jest kościelna osoba prawna, który przeznaczy te środki na realizację celów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop. Reasumując, uzyskane w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, również w przypadku przekazania ich na kapitał zapasowy Spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2017
14
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki hiszpańskiej oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) uzyskanego z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki hiszpańskiej.
Fragment:
Wnioskodawca nie wyklucza, że w tym okresie udziałowcy Spółki podejmą uchwałę o wypłacie środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. Na moment podjęcia takiej uchwały kapitał zapasowy Spółki pokryty będzie wkładami w postaci środków pieniężnych oraz udziałów w spółce zależnej. Wnioskodawca pragnie jednocześnie wskazać, że kapitał zapasowy Spółki został utworzony z tzw. agio, tj. nadwyżki wartości wkładów wniesionych do Spółki nad wartością nominalną wydanych przez nią udziałów. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki nie nastąpi w związku z jej likwidacją. Pismem z 4 listopada 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że: zgodnie z hiszpańskimi regulacjami prawnymi wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki ma charakter redukcji agio (tj. nadwyżki wartości wniesionych do Spółki wkładów nad wartością nominalną wyemitowanych przez nią udziałów alokowaną na kapitał zapasowy); Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki stanowić będzie dla Udziałowca (...)
2017
15
wrz

Istota:
Czy podział zysku w części przypadający na zwiększenie kapitału zapasowego należy traktować jako nieodpłatne świadczenie uzyskane od wspólników, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy?
Fragment:
Część osiągniętego zysku Wnioskodawca chce wykorzystać na pokrycie straty z lat ubiegłych a pozostałą część chce przekazać na zwiększenie kapitału zapasowego (wypłata dywidendy zatem nie nastąpi). Aby dokonać powyższego podziału zysku netto zostanie podjęta stosowna uchwała przez zwyczajne zgromadzenie wspólników z której wynikać będzie jaka część zysku przekazana będzie na pokrycie straty a jaka na kapitał zapasowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podział zysku w części przypadający na zwiększenie kapitału zapasowego należy traktować jako nieodpłatne świadczenie uzyskane od wspólników, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie części wypracowanego zysku netto na kapitał zapasowy spółki jest obojętne podatkowo i nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń uzyskanych od wspólników. Prawo wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do udziału w zysku określa art. 191 Kodeksu spółek handlowych, stanowiąc, że wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Roszczenie wspólników spółek kapitałowych o wypłatę dywidendy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego przez spółkę do podziału między wspólników.
2017
25
lip

Istota:
W zakresie skutków przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
W związku z tym wspólnik Spółki nie uzyska dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który podlegałby opodatkowaniu na moment jej przekształcenia w spółkę komandytową, w takim zakresie, w jakim kapitał zapasowy odpowiada wartości agio. Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że zgromadzona na kapitale zapasowym Spółki z o.o. nadwyżka wartości wkładu wniesionego do tej spółki ponad wartość nominalną udziałów objętych w zamian za ten wkład (tzw. agio) nie jest zyskiem niepodzielonym ani też zyskiem przekazanym na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej ”, interpretacja indywidualna wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2015 r. [sygn. IBPB-1-2/4510-514/15/AK ]: "W tym miejscu należy wyjaśnić, że agio, tj. nadwyżka ceny emisyjnej udziałów nad ich wartością nominalną jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi w ogóle zysku tej spółki, nie jest zatem „ niepodzielonym zyskiem ” ani też nie jest zyskiem przekazanym na inny kapitał niż kapitał zakładowy.” interpretacja indywidualna wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 września 2016 r. [sygn.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitale zapasowym.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. W konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysków, nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. Przyjęcie, że opodatkowaniu podlegają wszystkie niepodzielone kwoty między wspólników prowadziłoby do opodatkowania także tych, które zgodnie z k.s.h. podzielone być nie mogą. Przepisy k.s.h. dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy. Konsekwentnie nie można mieć wątpliwości, że w takim przypadku zysk, prawidłowo rozdysponowany np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT. Wnioskodawca podkreśla ponownie, że ustawodawca w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie zawęził jego działania wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu stanowiącego niepodzielony zysk spółki kapitałowej przekształconej w spółkę osobową.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Redakcja art. 192 k.s.h. wskazuje wyraźnie, że pojęcie „ niepodzielony zysk ” w ujęciu k.s.h. jest różne od pojęcia kapitału rezerwowego lub zapasowego, traktując je jako odrębne pozycje księgowe, w oparciu o wysokość których można określić wielkość kwoty podlegającej podziałowi w ramach podziału zysku. Kapitał zapasowy (rezerwowy) nie wchodzi więc w zakres pojęcia zysk niepodzielony. W konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysków, nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. Przyjęcie, że opodatkowaniu podlegają wszystkie kwoty niepodzielone między wspólników prowadziłoby zatem do opodatkowania także tych kwot, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podzielone być nie mogą.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym środków spółki zgromadzonych na jej kapitale zapasowym.
Fragment:
(...) kapitale zapasowym w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni zostaną przydzielone nowe akcje. Za prawidłowe uznał natomiast jej stanowisko w zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym środków spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym w sytuacji, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej akcji Wnioskodawczyni. W ww. interpretacji wskazano m.in., że w przypadku, gdy walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (bądź zysków) na kapitał zakładowy SKA, w następstwie czego dojdzie do emisji akcji, celem przekazania ich nieodpłatnie dotychczasowym akcjonariuszom i w związku z tym Wnioskodawczyni zostaną przydzielone nowe akcje, uzyska Ona przychód z tytułu udziału w SKA, tj. przychód ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z pozarolniczej działalności gospodarczej), który winien być opodatkowany, stosowanie do wybranej przez Wnioskodawczynię formy opodatkowania, wg skali podatkowej, bądź też podatkiem liniowym.
2017
7
lut

Istota:
Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci przedsiębiorstwa, przy założeniu, że nadwyżka wartości przedsiębiorstwa ponad wartość nominalną wydanych w zamian udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki?
Fragment:
Wnioskodawczyni uważa, że podstawą opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci przedsiębiorstwa, przy założeniu, że nadwyżka wartości przedsiębiorstwa ponad wartość nominalną udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki, będzie wyłącznie wartość kapitału zakładowego powstałego z wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (jeżeli wkład niepieniężny zostanie wniesiony przy zawiązaniu Spółki) lub wartość o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony (jeżeli wkład niepieniężny zostanie wniesiony już po zawiązaniu Spółki). Reasumując, zdaniem Wnioskodawczyni, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega tylko wartość kapitału zakładowego pochodzącego z wkładów wspólników wniesionych przy zawiązaniu spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego (agio). Tak więc nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów (agio) przekazana na kapitał zapasowy spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym podatek od czynności cywilnoprawnych będzie obciążał nie Wnioskodawczynię, a Spółkę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.
2016
16
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.