Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zapasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zapasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitale zapasowym.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. W konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysków, nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. Przyjęcie, że opodatkowaniu podlegają wszystkie niepodzielone kwoty między wspólników prowadziłoby do opodatkowania także tych, które zgodnie z k.s.h. podzielone być nie mogą. Przepisy k.s.h. dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy. Konsekwentnie nie można mieć wątpliwości, że w takim przypadku zysk, prawidłowo rozdysponowany np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT. Wnioskodawca podkreśla ponownie, że ustawodawca w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie zawęził jego działania wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu stanowiącego niepodzielony zysk spółki kapitałowej przekształconej w spółkę osobową.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Redakcja art. 192 k.s.h. wskazuje wyraźnie, że pojęcie „ niepodzielony zysk ” w ujęciu k.s.h. jest różne od pojęcia kapitału rezerwowego lub zapasowego, traktując je jako odrębne pozycje księgowe, w oparciu o wysokość których można określić wielkość kwoty podlegającej podziałowi w ramach podziału zysku. Kapitał zapasowy (rezerwowy) nie wchodzi więc w zakres pojęcia zysk niepodzielony. W konsekwencji może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysków, nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. Przyjęcie, że opodatkowaniu podlegają wszystkie kwoty niepodzielone między wspólników prowadziłoby zatem do opodatkowania także tych kwot, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podzielone być nie mogą.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym środków spółki zgromadzonych na jej kapitale zapasowym.
Fragment:
(...) kapitale zapasowym w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni zostaną przydzielone nowe akcje. Za prawidłowe uznał natomiast jej stanowisko w zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym środków spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym w sytuacji, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej akcji Wnioskodawczyni. W ww. interpretacji wskazano m.in., że w przypadku, gdy walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (bądź zysków) na kapitał zakładowy SKA, w następstwie czego dojdzie do emisji akcji, celem przekazania ich nieodpłatnie dotychczasowym akcjonariuszom i w związku z tym Wnioskodawczyni zostaną przydzielone nowe akcje, uzyska Ona przychód z tytułu udziału w SKA, tj. przychód ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z pozarolniczej działalności gospodarczej), który winien być opodatkowany, stosowanie do wybranej przez Wnioskodawczynię formy opodatkowania, wg skali podatkowej, bądź też podatkiem liniowym.
2017
7
lut

Istota:
Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci przedsiębiorstwa, przy założeniu, że nadwyżka wartości przedsiębiorstwa ponad wartość nominalną wydanych w zamian udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki?
Fragment:
Wnioskodawczyni uważa, że podstawą opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci przedsiębiorstwa, przy założeniu, że nadwyżka wartości przedsiębiorstwa ponad wartość nominalną udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki, będzie wyłącznie wartość kapitału zakładowego powstałego z wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (jeżeli wkład niepieniężny zostanie wniesiony przy zawiązaniu Spółki) lub wartość o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony (jeżeli wkład niepieniężny zostanie wniesiony już po zawiązaniu Spółki). Reasumując, zdaniem Wnioskodawczyni, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega tylko wartość kapitału zakładowego pochodzącego z wkładów wspólników wniesionych przy zawiązaniu spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego (agio). Tak więc nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów (agio) przekazana na kapitał zapasowy spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym podatek od czynności cywilnoprawnych będzie obciążał nie Wnioskodawczynię, a Spółkę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.
2016
16
gru

Istota:
Czy przekazanie wypracowanego w spółce osobowej – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej – zysku na kapitał zapasowy stanowi zmianę umowy spółki w myśl ustawy o podatku od czynność cywilnoprawnych i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynność cywilnoprawnych wg stawki 0,5% ww. ustawy?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekazanie wypracowanego w spółce osobowej – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej – zysku na kapitał zapasowy stanowi zmianę umowy spółki w myśl ustawy o podatku od czynność cywilnoprawnych i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynność cywilnoprawnych wg stawki 0,5% ww. ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy spółki nie stanowi zmiany umowy spółki w myśl ustawy o podatku od czynność cywilnoprawnych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – tj. nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. W spółce osobowej nie ma obowiązku tworzenia kapitału zapasowego; kapitał ten może być tworzony przez wspólników spółki osobowej na zasadzie dobrowolności. Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi, bowiem przekazanie wypracowanego w spółce osobowej zysku na kapitał zapasowy nie wiąże się ze zwiększeniem wkładów wspólników, a w konsekwencji nie wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe zwi1zane z podwy?szeniem kapita3u zak3adowego w zwi1zku z przekszta3ceniem Wnioskodawcy w Spó3ke osobow1.
Fragment:
Spó3ka na moment przekszta3cenia mo?e posiadaa na kapitale zapasowym orodki pochodz1ce z agio (nadwy?ki wyemitowanych akcji ponad ich wartooa nominaln1), które powstanie w zwi1zku z dokonaniem opisanego wy?ej podwy?szenia kapita3u zak3adowego. W tym miejscu nale?y wyjaonia, ?e agio, tj. nadwy?ka ceny emisyjnej udzia3ów nad ich wartooci1 nominaln1 jest odrebnym od wypracowanego zysku Yród3em finansowania kapita3u zapasowego. W przeciwienstwie do wypracowanego zysku orodki pochodz1ce z agio i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegaj1 podzia3owi. Nie mog1 one tak?e zostaa udzia3owcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Nale?y wiec uznaa, ?e agio odniesione na kapita3 zapasowy spó3ki nie stanowi zysku tej spó3ki, nie jest zatem „ niepodzielonym zyskiem ” ani te? nie jest zyskiem przekazanym na inny kapita3 ni? kapita3 zak3adowy – w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosz1c przedstawione powy?ej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy nale?y stwierdzia, ?e zyskiem niepodzielonym ani te? zyskiem przekazanym na inne kapita3y ni? kapita3 zak3adowy w spó3ce przekszta3canej, o którym mowa w ww. przepisie nie bedzie znajduj1ce sie w kapitale zapasowym spó3ki z o. o. agio, tj. nadwy?ka wartooci wk3adu wnoszonego do spó3ki z o. o. ponad wartooa nominaln1 udzia3ów objetych w zamian za ten wk3ad.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
Fragment:
Zgodnie zaś z art. 154 § 3 KSH, jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Zgodnie z treścią art. 192 KSH kapitał zapasowy może zostać wykorzystany na wypłatę dywidendy tylko i wyłącznie w tej części, w której został utworzony z zysku. W świetle art. 42 Ordynacji podatkowej, agio nie stanowi zysku wypracowanego przez spółkę, gdyż nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku finansowego spółki, nie jest klasyfikowane ani jako zysk z działalności operacyjnej, działalności finansowej, czy też jako zysk nadzwyczajny. Nie jest zatem możliwe przeznaczenie do podziału zgromadzonych w funduszu zapasowym środków pochodzących z nadwyżki wkładów wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów. Powyższe ograniczenie wiąże się z szerszą zasadą, sformułowaną w art. 189 KSH, zgodnie z którą zakazane jest dokonywanie zwrotu wkładów na rzecz wspólników. W doktrynie ugruntowane jest stanowisko, iż zakaz zwrotu wkładów dotyczy nie tylko wkładów wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego, ale także części stanowiącej tzw. agio (J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012). W ramach kapitału zapasowego należy zatem wyraźnie rozróżnić kwoty przeniesione z zysku od tzw. agio.
2016
15
gru

Istota:
1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Akcjonariuszy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki, będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem i od takiej wartości Wnioskodawca, zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie zobowiązany pobrać i wpłacić zryczałtowany 19% podatek dochodowy od osób fizycznych?
2) Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Akcjonariuszy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania oraz wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu?
Fragment:
Mając na uwadze plany związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w ocenie Akcjonariuszy, najprostszym i najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem wydaje się być dokapitalizowanie Spółki przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. W związku z powyższym, rozważane jest podwyższenie kapitału zakładowego w następujący sposób: podjęta zostanie uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w formie pieniężnej; kapitał zakładowy zostanie pokryty środkami pieniężnymi zgromadzonymi na kapitale zapasowym Spółki (środkami pieniężnymi, które stanowią zyski wypracowane przez Spółkę w latach ubiegłych); wartość nominalna nowych akcji będzie różniła się od ich wartości emisyjnej, tzn. wartość nominalna akcji będzie niższa niż ich wartość emisyjna; w konsekwencji nadwyżka wartości emisyjnej nowo wyemitowanych udziałów nad ich wartością nominalną, tzw. agio, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki; w konsekwencji Spółka nie będzie dysponowała kapitałem zapasowym utworzonym z zysków z lat ubiegłych przekazanych na kapitał zapasowy, ale kapitałem zapasowym utworzonym z agio. Jednocześnie, w obliczu niepewności co do kondycji finansowej Spółki w toku dalszej działalności, Akcjonariusze nie wykluczają podjęcia dalszych działań restrukturyzacyjnych. W chwili obecnej, Akcjonariusze rozważają wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej i skutki prawne (w tym podatkowe) przekształcenia Spółki ze spółki akcyjnej w spółkę osobową.
2016
15
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem? Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT?
Fragment:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem? Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT? Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem. Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.
2016
15
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem?
Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT?
Fragment:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem? Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT? Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków przekazanych na ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki będzie wartość nominalna udziałów nowej emisji odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy Spółki w związku z jego podwyższeniem. Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie podlegała po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.