IPPB2/4511-178/16-3/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spólkę z o.o

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 zw zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę z o.o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

V. Sp. z o.o. S.K.A. („Spółka”, „Wnioskodawca”) oraz jej wspólnicy, tj. V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Komplementariusz”) i będący osobami fizycznymi dwaj akcjonariusze („Akcjonariusze”) podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości ich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania oraz nie są zwolnieni od odpowiednio CIT lub PIT. Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność deweloperską, tj. buduje na własny rachunek budynki mieszkalne i sprzedaje mieszkania lub też buduje na zlecenie osób trzecich i wówczas mieszkania sprzedaje zleceniodawca a nie Wnioskodawca.

Wnioskodawca dąży do wzrostu swojego potencjału gospodarczego. W ramach związanej z tym celem strategii marketingowej Wnioskodawca zamierza m.in. zwracać uwagę potencjalnym nabywcom na swoją dobrą kondycję finansową i fakt, że przeznacza zyski z poprzednich lat na rozwój kolejnych projektów.

W tym celu Wnioskodawca rozważa podniesienie swojej kapitalizacji. Stąd też Wnioskodawca zakłada, że wyemituje nowe akcje na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy, które za zgodą organów Spółki zostaną pokryte z jej zysków z lat poprzednich na zasadach przewidzianych w art. 442 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej jako: „KSH”), przy czym wartość emisyjna akcji może być wyższa od ich wartości nominalnej, a nadwyżka wartości emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną przelana zostanie na kapitał zapasowy (agio) Wnioskodawcy. W efekcie tych działań Wnioskodawca dobrowolnie pozbawi się potencjalnej możliwości wypłaty zysków z lat poprzednich jako dywidendy.

Alternatywnie Wnioskodawca może zostać przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a do podwyższenia kapitału zakładowego na opisanych powyżej zasadach dojdzie w ramach tego przekształcenia albo już po zarejestrowaniu przekształcenia. Wówczas nowo wyemitowane udziały zostaną przydzielone wszystkim wspólnikom (a więc zarówno obecnym Akcjonariuszom jak i Komplementariuszowi, dalej wspólnicy Wnioskodawcy sp. z o.o. nazywani „Wspólnikami”) w proporcji do posiadanych przez nich udziałów. W chwili dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnik będący wcześniej Komplementariuszem może posiadać mniej niż 10% udziałów w Spółce przekształconej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem (dochodem) u Akcjonariuszy albo Wspólników (w przypadku gdy do podwyższenia kapitału zakładowego dojdzie u Wnioskodawcy przekształconego w spółkę z o. o.) z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy z jego zysków z lat poprzednich będzie kwota zysków zatrzymanych przekazana na kapitał zakładowy Wnioskodawcy i od takiej kwoty Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie pobrać należny PIT lub CIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie interpretacji w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Akcjonariuszy albo Wspólników (w przypadku gdy do podwyższenia kapitału zakładowego dojdzie u Wnioskodawcy przekształconego w spółkę z o.o.) z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy z jego zysków zatrzymanych będzie kwota zysków zatrzymanych przekazana na kapitał zakładowy Wnioskodawcy. Od tej kwoty, działając jako płatnik, Wnioskodawca powinien pobrać należny podatek.

Zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) („Ustawa o PIT) oraz art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) (Ustawa o CIT) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Zgodnie natomiast z art. 41 ust 4. Ustawy o PIT oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT osoby prawne zobowiązane są do pobierania tego podatku od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Natomiast na podstawie art. 41 ust. 5 Ustawy o PIT oraz art. 26 ust. 2 Ustawy o CIT w razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego - od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału.

W świetle powyższego podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji (udziałów) pokrytych z zysków zatrzymanych w spółce bez wątpienia spowoduje u wspólników otrzymujących nowo wyemitowane akcje (udziały) powstanie przychodu podatkowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wysokość tego przychodu odpowiadać będzie wartości zysków zatrzymanych lub kwot z kapitałów zapasowego lub rezerwowych przelanych do kapitału zakładowego. Innymi słowy kwota, o którą podwyższony będzie kapitał zakładowy spółki będzie przychodem każdego wspólnika w proporcji do otrzymanych przez danego wspólnika, nowo utworzonych udziałów. Pobranie podatku od tego przychodu obciążać będzie spółkę kapitałową (podatnika CIT), w której dokonano podwyższenia.

Prawidłowość powyższego poglądu Wnioskodawcy wynika z treści art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy o PIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, które wprost jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wskazują dochody (kwoty kapitałów innych niż zakładowy) przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego. W konsekwencji, dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie jest zatem dochód przekazywany na inne kapitały spółki, w tym na kapitał zapasowy (agio) powstały w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Zdaniem Wnioskodawcy treść analizowanego przepisu wprost wskazuje, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie kwoty zysków zatrzymanych przekazywanych na kapitał zakładowy spółki przy jednoczesnym świadomym wyłączeniu z opodatkowania przekazywania zysków zatrzymanych spółki na inne niż kapitał zakładowy kapitały spółki.

Za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy świadczy nie tylko omówiona powyżej wykładnia językowa analizowanej regulacji, lecz także jej wykładnia systemowa, celowościowa i funkcjonalna.

Zgodnie z tymi metodami wykładni opodatkowaniu podlegają dochody faktycznie uzyskane z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dochodem takim nie jest natomiast zysk zatrzymany i przekazywany na inne niż kapitał zakładowy kapitały spółki. Już bowiem sama treść art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy o PIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT wskazuje, że opodatkowaniu podlega jedynie dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na kapitał zakładowy z innych kapitałów spółki (nie tylko z zysków zatrzymanych). Tymi innymi kapitałami, zgodnie z praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych, jest też kapitał zapasowy powstały w wyniku przelania na ten kapitał nadwyżki wkładu na pokrycie akcji (udziałów) ponad ich wartość nominalną. W rezultacie kapitał zapasowy powstały w związku z emisją akcji (udziałów) pokrytych z zysków zatrzymanych spółki, których wartość nominalna (tj. wartość akcji (udziałów)) będzie niższa od ich wartości emisyjnej, będzie przedmiotem opodatkowania w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego z tak powstałego kapitału zapasowego. Wobec powyższego opodatkowanie przekazania zysków niepodzielonych na kapitał zapasowy spółki i późniejsze przekazanie tych środków na kapitał zakładowy prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tej samej kwoty, co stanowiłoby naruszenie podstawowych zasad prawa podatkowego.

Za prawidłowością przedstawionego w niniejszym wniosku stanowiska Wnioskodawcy zgodnie ze wskazanymi powyżej regułami wykładni przemawia także treść innych przepisów. Przykładowo należy tu wskazać art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, zgodnie z którymi przychodem jest nominalna wartość akcji (udziałów) w spółce będącej podatnikiem CIT objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przepis ten wskazuje zatem, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przyrostu kapitału zakładowego nie zaś innych kapitałów spółki. Tym samym Wnioskodawca podkreśla, iż opodatkowania przekazania dochodu na inne kapitały spółki niż kapitał zakładowy nie miałoby żadnego uzasadnienia celowościowego, funkcjonalnego i systemowego, co więcej niweczyłoby oczywiste wyniki niebudzącej wątpliwości wykładni językowej art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy o PIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego w wyniku emisji nowych udziałów Wnioskodawcy pokrytych z jego zysków zatrzymanych wartość emisyjna udziałów objęta przez wspólników może być niższa od wartości nominalnej tych udziałów.

W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym przychodem (dochodem) Akcjonariuszy albo Wspólników Spółki jest tylko ta część kapitałów (zapasowego, rezerwowych, niepodzielonych zysków), która zostanie przekazana na jej kapitał zakładowy. Innymi słowy w przypadku emisji nowych akcji (udziałów) Spółki pokrytych z zysków zatrzymanych, nadwyżka wartości emisyjnej akcji (udziałów) ponad ich wartość nominalną (agio) nie będzie przychodem Akcjonariuszy ani Wspólników, gdyż w tej części zyski zatrzymane nie są przekazane na kapitał zakładowy Wnioskodawcy, ale na kapitał zapasowy. Zatem jedynie w zakresie tych przychodów (dochodów) Wnioskodawca będzie działał jako płatnik obowiązany do pobrania i wpłacenia podatku PIT albo PIT oraz CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 257 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz 1030), jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. W myśl § 2 tego przepisu, podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Natomiast zgodnie z art. 257 § 3, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 260 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. 260 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz, 361 z póśn. am.), źródłem przychodów są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328)) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Z kolei przepis art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni.

Użyte w ww. przepisie wyrażenie „dochód faktycznie uzyskany z tego udziału” należy rozumieć jako dochód należny udziałowcowi, a nie dochód przyszły. Powyższy przepis nie zawiera żadnych ograniczeń w jego stosowaniu. Wyrażenie „dochód faktycznie uzyskany z tego udziału” w sposób szeroki definiuje pojęcie dochodu z udziału w zyskach, włączając do jego obszaru enumeratywnie wymienione w analizowanym przepisie dochody, których związek z zyskiem osoby prawnej nie musi być bezpośredni. Świadczy o tym ustawowy zwrot „w tym także” i następujące po nim wyliczenie.

Analiza art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że nie jest istotne źródło finansowania dochodu podatnika z tytułu posiadanego przez niego udziału w osobie prawnej. Znaczenie ma natomiast to, że dochód ten ma swoje źródło w samym fakcie bycia właścicielem udziału w osobie prawnej, a więc wynika z samego faktu posiadania udziału danej spółki.

W opisanym, zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca rozważa podniesienie swojej kapitalizacji. Stąd też Wnioskodawca zakłada, że wyemituje nowe akcje na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy, które za zgodą organów Spółki zostaną pokryte z jej zysków z lat poprzednich na zasadach przewidzianych w art. 442 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych przy czym wartość emisyjna akcji może być wyższa od ich wartości nominalnej, a nadwyżka wartości emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną przelana zostanie na kapitał zapasowy (agio) Wnioskodawcy. W efekcie tych działań Wnioskodawca dobrowolnie pozbawi się potencjalnej możliwości wypłaty zysków z lat poprzednich jako dywidendy.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Obowiązki płatnika w przypadku dochodów z udziału w zyskach osób prawnych reguluje art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 (m.in. osoby prawne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 5 ww. ustawy w razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, albo w przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe stwierdzić należy, że każde podwyższenie kapitału zakładowego osoby prawnej z jej środków finansowych, bez względu na źródło pochodzenia tych środków, rodzi po stronie wspólnika dochód do opodatkowania, tj. bez względu na to, czy pochodzą one z wypracowanych w latach poprzednich zysków Spółki, czy z innych środków nie pochodzących z wypracowanego zysku, rodzi po stronie wspólnika dochód do opodatkowania.

Z powyższego wynika, że dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest nie tylko dochód, który powstaje na skutek podwyższenia kapitału zakładowego w spółce będącej osobą prawną ale również dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) spółki kapitałowej.

Z analizy cyt. przepisów, tj. art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a) oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że w przypadku, gdy w następstwie przekazania środków z kapitału zapasowego spółki z o.o na kapitał zakładowy tej spółki dochodzi do podwyższenia wartości nominalnej posiadanych przez wspólnika udziałów lub objęcia nowych udziałów, powstaje dochód (przychód) do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości przypadającej na niego części wartości środków przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego, który należy potraktować, jako przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka, jako płatnik będzie miała obowiązek pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a następnie przekazania go do właściwego urzędu skarbowego.

Tym samym należy stwierdzić, że dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, bez względu na źródło podwyższenia tego kapitału.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego akcjonariusze bądź wspólnicy spółki otrzymają akcje nowej emisji i w tym przypadku dochodem będzie wartość nominalna akcji nowej emisji bądź udziałów odpowiadająca kwocie przekazanej z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy w związku z jego podniesieniem. Dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.