IPPB2/436-646/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy związane z nabyciem majątku wydzielanego w wyniku podziału Spółki Dzielonej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/436-646/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. kapitał zakładowy
 3. podział spółki
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. spółka kapitałowa
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X.S.A. (dalej: „X.”) jest jedynym udziałowcem spółki Y. sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”).
X. zamierza nabyć 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Z. sp. z o.o. (dalej: „Z.” lub „Spółka Dzielona”), będącej obecnie własnością innego podmiotu z grupy kapitałowej Wnioskodawcy (dalej: „Grupa D.”).

Następnie planowane jest przeprowadzenie procesu reorganizacyjnego, w wyniku którego dojdzie do konsolidacji (integracji) części działalności Spółki Dzielonej ze Spółką. W tym celu nastąpi podział Z. w trybie przewidzianym w art. 529 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 j.t.; dalej: „KSH”), tj. wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Wnioskodawcę.

Wskutek nabycia majątku wydzielonego ze Spółki Dzielonej dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną otrzymane przez X..

Majątek podlegający wydzieleniu oraz majątek, który pozostanie w Spółce Dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Planowana restrukturyzacja ma na celu uzyskanie synergii zarówno w obszarze kosztów działalności jak i synergii procesów sprzedaży: rozszerzenie i zwiększenie atrakcyjności oferty rynkowej polskich spółek Grupy D. świadczących usługi w tym samym segmencie klientów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy związane z nabyciem majątku wydzielanego w wyniku podziału Spółki Dzielonej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy związane z nabyciem wydzielanego majątku w wyniku podziału Spółki Dzielonej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Podział przez wydzielenie polega na wyodrębnieniu przez spółkę dzieloną części majątku oraz przeniesieniu go na spółkę przejmującą (tu: Wnioskodawcę). W wyniku tego przeniesienia udziałowiec spółki dzielonej (tu: X.) staje się udziałowcem spółki przejmującej (art. 529 par. 1 pkt 4 i art. 531 par. 5 KSH).

W art. 1 ustawy o PCC zostały enumeratywnie wskazane wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu PCC. Stanowią one katalog zamknięty. Podział spółek nie jest czynnością wymienioną w tych przepisach jako czynność opodatkowana PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz ust. 2 ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. W myśl art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC umowa spółki oraz jej zmiany podlegają PCC, jeżeli w chwili dokonania czynności siedziba spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o PCC, przez zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (pkt 2), a także przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego (pkt 3).

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Wnioskodawcę. Wskutek nabycia majątku wydzielonego ze Spółki Dzielonej dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku nabycia majątku Spółki Dzielonej w ramach podziału, nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o PCC.

Na podstawie przepisów art. 1 ust. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy o PCC opodatkowaniu PCC podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (i) z wkładów lub środków spółki, oraz (ii) będące następstwem przekształcenia lub łączenia spółek. Wykładnia językowa tych przepisów prowadzi zatem do jasnych i nie budzących wątpliwości wniosków, że czynność podziału spółki i będące jego efektem zmiany kapitału zakładowego, w tym utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej, nie podlega opodatkowaniu PCC.

Wnioskodawca pragnie również zauważyć, że artykuł 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC w brzmieniu obowiązującym, do końca 2008 r. stanowił, że za zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu PCC uważa się „przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego”. Na mocy art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „Nowelizacja”), z dniem 1 stycznia 2009 r. art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC zyskał nowe brzmienie, zgodnie z którym za zmianę umowy spółki dla celów opodatkowania PCC uznaje się jedynie „przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego”. Powyższa zmiana przepisów prowadzi zatem do jasnego i jednoznacznego wniosku, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki, związane z czynnością restrukturyzacyjną, jaką jest podział spółki (w tym podział przez wydzielenie) nie podlega opodatkowaniu PCC.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu ustawodawcy do Nowelizacji (Druk Sejmowy nr 748 Sejmu RP VI kadencji) gdzie wskazano, że ma ona na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, a na gruncie przepisów tej dyrektywy (art. 5 ust 1 lit. e) w zw. z art. 4) podział spółki stanowi zwolnioną z podatku kapitałowego (w Polsce: PCC) czynność restrukturyzacyjną. W dalszej części uzasadnienia Nowelizacji ustawodawca wskazuje wprost, że: „(...) w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych (...) zaszły (...) zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym (...) zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy (...)”. W konsekwencji, wykładnia historyczna przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC w kontekście powołanego uzasadnienia Nowelizacji wyraźnie potwierdza, że intencją ustawodawcy było wyłączenie podziału z katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że w myśl art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC opodatkowaniu PCC nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane m.in. z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenie przyszłego przenoszona część majątku Spółki Dzielonej na Wnioskodawcę będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zatem nawet gdyby - wbrew stanowisku Wnioskodawcy wynikającym z przytoczonych powyżej przepisów prawa - przyjąć, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku nabycia majątku Spółki Dzielonej w ramach podziału, mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o PCC, to czynność ta będzie wyłączona z opodatkowania PCC na bazie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC.

Brak konieczności opodatkowania kapitału zakładowego Spółki, utworzonego/podwyższonego w wyniku podziału Spółki Dzielonej wynika także z naczelnej zasady jednokrotności opodatkowania PCC. Kapitał ten miał bowiem swoje źródło w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, który został już raz opodatkowany podatkiem PCC przez Spółkę Dzieloną.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy skarbowe, przykładowo:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 28 listopada 2013 r., sygn. IPPB2/436-560/13-2/AF,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 25 kwietnia 2013 r., sygn. IPPB2/436-128/13-3/AF,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 24 października 2012 r., sygn. IPPB2/436-398/12-2/AF.

Reasumując, w opisanym zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy związane z nabyciem składników działalności wydzielanej w wyniku podziału Spółki Dzielonej nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że X. zamierza nabyć 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Z. sp. z o.o. (dalej: „Z.” lub „Spółka Dzielona”), będącej obecnie własnością innego podmiotu z grupy kapitałowej Wnioskodawcy (dalej: „Grupa D.”). Następnie planowane jest przeprowadzenie procesu reorganizacyjnego, w wyniku którego dojdzie do konsolidacji (integracji) części działalności Spółki Dzielonej ze Spółką. W tym celu nastąpi podział Z. w trybie przewidzianym w art. 529 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 j.t.; dalej: „KSH”), tj. wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Wnioskodawcę. Wskutek nabycia majątku wydzielonego ze Spółki Dzielonej dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną otrzymane przez X.. Majątek podlegający wydzieleniu oraz majątek, który pozostanie w Spółce Dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność podziału przez wydzielenie, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania powyższej czynności.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.