IPPB2/436-26/13-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Zakres skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.
IPPB2/436-26/13-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. podwyższenie
 3. przedsiębiorstwa
 4. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2013 r. (data wpływu 14.01.2013 r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 25.03.2013 r., Nr IPPB2/436-26/13-2/MZ (data nadania 26.03.2013 r., data doręczenia 28.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Obecny model funkcjonowania Grupy M.

 1. K. Sp. z o.o. (dalej: “K. CP”) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski, należącą do międzynarodowej Grupy M. (dalej: „Grupa M.”). Przedmiotem działalności K.CP jest w szczególności produkcja produktów spożywczych (takich jak np. kakao, czekolada, wyroby cukiernicze), w zakładach produkcyjnych należących do K.CP.
 2. Do Grupy M. należą także inne podmioty, m.in. L. S.A. (dalej: „L.”) i K. S.A. (dalej: „K.”). Przedmiotem działalności L. jest w szczególności produkcja produktów spożywczych (takich jak np. ciastka, pieczywo cukiernicze) oraz ich sprzedaż do podmiotów, które występują w roli dystrybutorów tych produktów na rynku polskim i rynkach zagranicznych. L. udziela również licencji do korzystania ze znaków towarowych będących zarówno własnością L. jak i udostępnianych L. przez inne podmioty na podstawie odpowiednich umów. Z kolei przedmiotem działalności K. jest w szczególności produkcja i sprzedaż produktów spożywczych (takich jak np. ciastka, czekolada, kawa, cukierki), zarówno tych wyprodukowanych, jak i nabytych przez K., na rynku polskim i rynkach zagranicznych.
 3. K. i L. prowadzą działalność produkcyjną w całości za pośrednictwem zakładów produkcyjnych (dalej: „Zakłady K.”) oraz w J i P (dalej: „Zakłady L”). Zakłady te zostały zarejestrowane zarówno przez K., jak i L w Krajowym Rejestrze Sądowym i każdy z nich jest odrębnym pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Docelowy model funkcjonowania Grupy M.

 1. Obecnie Grupa M. planuje przeprowadzenie restrukturyzacji mającej na celu zmianę modelu funkcjonowania poszczególnych spółek z Grupy M. w Regionie Europy Centralnej, Południowej i Wschodniej, w trybie K. i L.

Celem powyższej restrukturyzacji jest między innymi usprawnienie procesu produkcji, poprawienie płynności finansowej, a także zredukowanie kosztów zaopatrzenia, kosztów ogólnych działalności, kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego.

W docelowym modelu funkcjonowania Grupy M.:

 1. produkcja produktów spożywczych, produkowanych w chwili obecnej przez K. i L., będzie odbywała się w K.CP.
 2. K.CP będzie produkować powyższe produkty na podstawie tzw. umów „T.” (dalej: „Umowa T.”), zgodnie z którymi produkcja będzie się odbywała na zlecenie spółki z Grupy M., K., spółki prawa szwajcarskiego (dalej: „K.”).
 3. L. pozostanie właścicielem znaków towarowych generujących przychody w postaci opłat licencyjnych (o ile nie zostaną podjęte dalsze działania restrukturyzacyjne). Z kolei K. będzie pełniła zasadniczo role dystrybutorów produktów przeznaczonych na rynek polski, zakupionych od K..
 1. W celu osiągnięcia modelu funkcjonowania, L. i K. najpierw wzmocnią wyodrębnienie w swoich strukturach działalności produkcyjnej (aktualnie już skupionej w Zakładach L. i Zakładach K.), a następnie wniosą tak wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zespoły składników majątkowych (w tym zobowiązania) służących tej działalności aportem do K.CP w zamian za jej udziały. W rezultacie, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego K.CP o wartość nominalną udziałów wydanych L. i K. w zamian za wkłady w postaci powyższych zespołów składników majątkowych.
 2. Obecnie jedynym udziałowcem K.CP jest K. B.V., spółka prawa holenderskiego. Przed datą dokonania powyższych aportów może dojść do zmiany wspólnika K.CP.

Planowane działania restrukturyzacyjne – wzmocnienie wyodrębnienia działalności produkcyjnej w formie Działów Produkcji

 1. Dział Produkcji L.
 1. W celu powyższego wzmocnienia wyodrębnienia w strukturze L.U działalności produkcyjnej, L. planuje wydzielić w strukturze organizacyjnej L. dedykowany w tym celu dział produkcji (dalej: „Dział Produkcji L.”). Dział Produkcji L. będzie składał się z dwóch zakładów produkcyjnych L. położonych w J i P. Dział Produkcji L. zostanie wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym w strukturach dotychczasowej działalności biznesowej L. na podstawie stosownej uchwały Zarządu L. (w sposób opisany w niniejszym wniosku).

Dział Produkcji L. będzie składał się z dwóch odrębnych Zakładów L., które będą posiadały własną hierarchiczną strukturę organizacyjną, złożoną z jednostek organizacyjnych niższego rzędu, oraz będą posiadały własnych kierowników. W strukturze organizacyjnej L. kierownicy Zakładów L. będą podlegali bezpośrednio Zarządowi L..

Funkcja produkcji przypisana do Działu Produkcji L. będzie obejmowała wszelkie składniki i funkcje niezbędne do wyprodukowania produktów spożywczych, które produkuje L..

Dział Produkcji L. będzie obejmował w szczególności takie obszary działalności jak:

 1. produkcja produktów spożywczych;
 2. zarządzanie bieżącą działalnością Zakładów L. produkujących powyższe produkty na terenie fabryk posiadanych przez L.;
 3. zarządzanie jakością i rozwój procesów produkcji;
 4. inżynieria produkcji;
 5. utrzymanie parku maszynowego znajdującego się w fabrykach;
 6. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie kwestiami środowiskowymi.
 1. Do Działu Produkcji L. zostaną przypisane składniki materialne i niematerialne służące do produkcji produktów spożywczych (zgodnie z nowym modelem funkcjonowania Grupy M.), obejmujące w szczególności:
 1. aktywa trwałe służące produkcji, takie jak:
  • własność/prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budowlami fabrycznymi na nich położonymi;
  • cały park maszynowy (urządzenia techniczne i maszyny) znajdujący się w fabrykach;
  • środki transportu;
  • inne środki trwałe, w tym wyposażenie, sprzęt komputerowy itd. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produkcji;
 2. wartości niematerialne i prawne służące produkcji, w szczególności licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w fabrykach;
 3. części zamienne;
 4. prawa i obowiązki (w tym należności i zobowiązania) wynikające z umów zawartych w związku z działalnością Działu Produkcji L., w szczególności:
  • prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących nabywanych usług niezbędnych do działalności fabryk (umowy dotyczące dostaw energii, mediów, ochrony, utrzymania czystości, serwisu maszyn fabrycznych);
  • prawa i obowiązki wynikające z Umowy T. pomiędzy L. a K., zgodnie z którą L. będzie zobowiązana do produkcji w swoich fabrykach produktów spożywczych na materiale powierzonym przez K., który przez cały proces produkcyjny pozostanie własnością K.;
 5. nakłady poczynione na środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie;
 6. prawa z umów rachunków bankowych/środki na rachunkach bankowych przypisane do poszczególnych Zakładów L..
 1. L. dokona również wyodrębnienia finansowego Działu Produkcji L., które będzie przejawiało się w następujących płaszczyznach:
 1. Zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane, w strukturze prowadzonej przez L. sprawozdawczości księgowej, w sposób umożliwiający identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Działu Produkcji L..
  Dodatkowo, możliwe będzie przypisanie do Działu Produkcji L., w strukturze prowadzonej przez L. sprawozdawczości księgowej, poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów (zarówno zewnętrznych generowanych przez Dział Produkcji L. jak również przychodów alokowanych w ramach wewnętrznej sprawozdawczości zarządczej odzwierciedlających funkcje pełnione przez Dział Produkcji L. w docelowym modelu funkcjonowania Grupy M.).
  W tym celu L. opracuje wewnętrzne procedury określające zasady identyfikacji aktywów, pasywów, kosztów/wydatków i przychodów przypisanych do Działu Produkcji L..
  W wykonaniu powyższych procedur dla Działu Produkcji L. będą sporządzane odrębne bilanse w formie uproszczonej oraz odrębne rachunki zysków i strat.
 2. Dział Produkcji L. będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Dział Produkcji L. będzie posiadał rachunki bankowe przypisane do jego działalności (w szczególności służące do obsługi płac oraz Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych).
 4. Działalność Działu Produkcji L. będzie finansowana ze środków L. w ramach odrębnego budżetu Działu Produkcji L., którego realizacja będzie podlegać wewnętrznej kontroli.

W rezultacie ewidencja księgowa L. będzie umożliwiała faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działu Produkcji L..

 1. Dział produkcji K.
 1. W celu wzmocnienia wyodrębnienia w strukturze K. działalności produkcyjnej, K. planuje wydzielić w strukturze organizacyjnej K. dedykowany w tym celu dział produkcji (dalej: „Dział Produkcji K.”). Dział Produkcji K. będzie składał się z dwóch zakładów produkcyjnych K. położonych w J koło P i C. Dział Produkcji K. zostanie wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym w strukturze dotychczasowej działalności biznesowej K. na podstawie stosownej uchwały Zarządu K. (w sposób opisany w niniejszym wniosku).

Dział Produkcji K. będzie składał się z dwóch odrębnych Zakładów K., które będą posiadały własną hierarchiczną strukturę organizacyjną, złożoną z jednostek organizacyjnych niższego rzędu, oraz będą posiadały własnych kierowników. W strukturze organizacyjnej K. kierownicy Zakładów K. będą podlegali bezpośrednio Zarządowi K..

Funkcja produkcji przypisana do Działu Produkcji K. będzie obejmowała wszelkie składniki i funkcje niezbędne do wyprodukowania produktów spożywczych, które produkuje K..

Dział Produkcji K. będzie obejmował w szczególności takie obszary działalności jak:

 1. produkcja produktów spożywczych;
 2. zarządzanie bieżącą działalnością Zakładów K. produkujących powyższe produkty na terenie fabryk posiadanych przez K.;
 3. zarządzanie jakością i rozwój procesów produkcji;
 4. inżynieria produkcji;
 5. utrzymanie parku maszynowego znajdującego się w fabrykach;
 6. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie kwestiami środowiskowymi.
 1. Do Działu Produkcji K. zostaną przypisane składniki materialne i niematerialne służące do produkcji spożywczych (zgodnie z nowym modelem funkcjonowania Grupy M.), obejmujące w szczególności:
 1. aktywa trwałe służące produkcji, takie jak:
  • własność/prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budynkami fabrycznymi na nich położonymi;
  • cały park maszynowy (urządzenia techniczne i maszyny) znajdujący się w fabrykach;
  • środki transportu;
  • inne środki trwałe, w tym wyposażenie, sprzęt komputerowy itd. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produkcji;
 2. wartości niematerialne i prawne służące produkcji, w szczególności licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w fabrykach;
 3. części zamienne;
 4. prawa i obowiązki (w tym należności i zobowiązania) wynikające z umów zawartych w związku z działalnością Działu Produkcji K., w szczególności:
  • prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących nabywanych usług niezbędnych do działalności fabryk (umowy dotyczące dostaw energii, mediów, ochrony, utrzymania czystości, serwisu maszyn fabrycznych);
  • prawa i obowiązki wynikające z Umowy T. pomiędzy K. a K., zgodnie z którą K. będzie zobowiązana do produkcji w swoich fabrykach produktów spożywczych na materiale powierzonym przez K., który przez cały proces produkcyjny pozostanie własnością K.;
 5. nakłady poczynione na środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie;
 6. środki pieniężne znajdujące się w kasie Zakładów K. oraz prawa z umów rachunków bankowych/środki na rachunkach bankowych przypisane do poszczególnych Zakładów K..
 1. K. dokona również wyodrębnienia finansowego Działu Produkcji K., które będzie przejawiało się w następujących płaszczyznach:
 1. Zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane, w strukturze prowadzonej przez K. sprawozdawczości księgowej, w sposób umożliwiający identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Działu Produkcji K..
  Dodatkowo, możliwe będzie przypisanie do Działu Produkcji K., w strukturze prowadzonej przez K. sprawozdawczości księgowej, poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów (zarówno zewnętrznych generowanych przez Dział Produkcji K. jak również przychodów alokowanych w ramach wewnętrznej sprawozdawczości zarządczej odzwierciedlających funkcje pełnione przez Dział Produkcji K. w docelowym modelu funkcjonowania Grupy M.).
  W tym celu K. opracuje wewnętrzne procedury określające zasady identyfikacji aktywów, pasywów, kosztów/wydatków i przychodów przypisanych do Działu Produkcji K..
  W wykonaniu powyższych procedur dla Działu Produkcji K. będą sporządzane odrębne bilanse w formie uproszczonej oraz odrębne rachunki zysków i strat.
 2. Dział Produkcji K. będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Dział Produkcji K. będzie posiadał rachunki bankowe przypisane do jego działalności (w szczególności służące do obsługi płac oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
 4. Działalność Działu Produkcji K. będzie finansowana ze środków K. w ramach odrębnego budżetu Działu Produkcji K., którego realizacja będzie podlegać wewnętrznej kontroli.

W rezultacie ewidencja księgowa K. będzie umożliwiała faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działu Produkcji K..

 1. W efekcie powyższych działań dojdzie do wyodrębnienia w ramach L. i w ramach K. Działów Produkcji zorganizowanych pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym w opisany wyżej sposób.
 2. Należy zaznaczyć, że do Działu Produkcji L. i Działu Produkcji K. nie zostaną przypisane tylko te składniki majątkowe, które zgodnie z docelowym modelem funkcjonowania Grupy M. nie będą związane z funkcją produkcji i które nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez Dział Produkcji L. i Dział Produkcji K. do produkcji produktów spożywczych w tym modelu, tj.:
  1. w L. produkty, które zostaną zbyte przez L. do podmiotów powiązanych, będących dystrybutorami tych produktów na rynku polskim i rynkach zagranicznych;
  2. w K. produkty, które będą przedmiotem sprzedaży przez K., i które jako związane z funkcją dystrybucji produktów, zostaną do nie przypisane;
  3. zarówno w L., jak i K. materiały i produkcja w toku, gdyż w związku ze zmianą modelu funkcjonowania Grupy M. składniki te zostaną zbyte przez L. i K. na rzecz K. (K. powierzy te składniki K.CP w celu świadczenia przez K.CP usług na rzecz K. na podstawie Umów T.
 3. Dodatkowo, do Działu Produkcji L. nie zostaną przypisane (niezwiązane z funkcją produkcji) znaki towarowe udostępniane przez L. podmiotom powiązanym na podstawie odpowiednich umów licencyjnych oraz prawa i obowiązki wynikające z umów, na podstawie których inne podmioty udostępniają L. znaki towarowe. Dodatkowo, do Działu Produkcji L. nie zostaną przypisane (niezwiązane z funkcją produkcji) prawa i obowiązki wynikające z umów, w przypadku których L. występuje jako licencjodawca.

Planowane działania restrukturyzacyjne – aporty Działów Produkcji

 1. Na dalszym etapie restrukturyzacji, wyodrębnione w sposób opisany powyżej Dział Produkcji L. i Dział Produkcji K., obejmujące składniki majątkowe (w tym zobowiązania) służące do działalności produkcyjnej przypisane do Działu Produkcji L. i Działu Produkcji K., zostaną wniesione odpowiednio przez L. i K. w drodze aportu do K.CP.
 1. Aport Działu Produkcji LU
 1. Transakcja aportu do K.CP, która ma zostać dokonana przez L. będzie obejmowała w szczególności następujące składniki materialne i niematerialne służące do produkcji produktów spożywczych:
 1. aktywa trwałe służące produkcji, takie jak:
  • własność/prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budowlami fabrycznymi na nich położonymi;
  • cały park maszynowy (urządzenia techniczne i maszyny) znajdujący się w fabrykach;
  • środki transportu;
  • inne środki trwałe, w tym wyposażenie, sprzęt komputerowy itd. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produkcji;
 2. wartości niematerialne i prawne służące produkcji, w szczególności licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w fabrykach;
 3. części zamienne;
 4. prawa i obowiązki (w tym należności i zobowiązania) wynikające z umów zawartych w związku z działalnością Działu Produkcji L., w szczególności:
  • prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących nabywanych usług niezbędnych do działalności fabryk (umowy dotyczące dostaw energii, mediów, ochrony, utrzymania czystości, serwisu maszyn fabrycznych);
  • prawa i obowiązki wynikające z Umowy T. pomiędzy L. a K., zgodnie z którą L. będzie zobowiązana do produkcji w swoich fabrykach produktów spożywczych na materiale powierzonym przez K., który przez cały proces produkcyjny pozostanie własnością K.;
 5. nakłady poczynione na środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie;
 6. prawa z umów rachunków bankowych/środki na rachunkach bankowych przyznane do poszczególnych Zakładów L..
 1. Aport Działu Produkcji K.
 1. Transakcja aportu do K.CP, która ma zostać dokonana przez K. będzie obejmowała w szczególności następujące składniki materialne i niematerialne służące do produkcji produktów spożywczych:
 1. aktywa trwałe służące produkcji, takie jak:
  • własność/prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budowlami fabrycznymi na nich położonymi;
  • cały park maszynowy (urządzenia techniczne i maszyny) znajdujący się w fabrykach;
  • środki transportu;
  • inne środki trwałe, w tym wyposażenie, sprzęt komputerowy itd. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produkcji;
 2. wartości niematerialne i prawne służące produkcji, w szczególności licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w fabrykach;
 3. części zamienne;
 4. prawa i obowiązki (w tym należności i zobowiązania) wynikające z umów zawartych w związku z działalnością Działu Produkcji K., w szczególności:
  • prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących nabywanych usług niezbędnych do działalności fabryk (umowy dotyczące dostaw energii, mediów, ochrony, utrzymania czystości, serwisu maszyn fabrycznych):
  • prawa i obowiązki wynikające z Umowy T.pomiędzy K. a K., zgodnie z którą K. będzie zobowiązana do produkcji w swoich fabrykach produktów spożywczych na materiale powierzonym przez K., który przez cały proces produkcyjny pozostanie własnością K.;
 5. nakłady poczynione na środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie;
 6. środki pieniężne znajdujące się w kasie Zakładów K. oraz prawa z umów rachunków bankowych/środki na rachunkach bankowych przypisane do poszczególnych Zakładów K..
 1. W związku z aportami wszyscy pracownicy Działu Produkcji L. i Działu Produkcji K. zostaną przeniesieni do K.CP na mocy art. 23 (1) Kodeksu Pracy, w ramach tzw. przejścia zakładu pracy.
 2. Należy podkreślić, że w związku z dokonaniem aportów w postaci Działu Produkcji L. i Działu Produkcji K. zasadniczo nie nastąpi przerwa w produkcji, praca fabryk będzie toczyła się normalnym trybem (za wyjątkiem kilkudniowego przestoju związanego z techniczną rekonfiguracją systemów). K.CP będzie kontynuowała produkcję zasadniczo tego samego asortymentu produktów wykorzystując nabyte od L. i K. zorganizowane, kompletne i samodzielne agregaty/zespoły składników materialnych i niematerialnych, przejęte umowy oraz pracowników. Do kontynuowania przez K.CP działalności L. i K. nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.
 3. Wartość Działu Produkcji L. i Działu Produkcji K. wnoszonych aportem zostanie określona z uwzględnieniem ich zorganizowanego charakteru oraz pełnionych funkcji biznesowych. Wartość udziałów otrzymanych przez L. i K. od K.CP będzie skalkulowana w oparciu odpowiednio o wartość Działu Produkcji L. i Działu Produkcji K. pomniejszoną o wartość zobowiązań obciążających przedmiot aportów.

Pozostałe działania restrukturyzacyjne

 1. Funkcje, które L. i K. pełnią w ramach Grupy M., inne niż funkcje będące przedmiotem działalności Działu Produkcji L. i Działu Produkcji K. (opisane powyżej), pozostaną odpowiednio w L. i K. lub zostaną wydzielone (sprzedane) do innych podmiotów Grupy M. (przykładowo, w odniesieniu do L.: funkcje zaopatrzenia, planowania długoterminowego, wsparcia administracyjnego, udostępnianie znaków towarowych podmiotom trzecim, a w odniesieniu do K.: funkcje dystrybucji, marketingu, zaopatrzenia, planowania długoterminowego, wsparcia administracyjnego). Analogiczna restrukturyzacja obejmie aktywa i pasywa związane z wyżej wskazanymi funkcjami (które zostaną przypisane do tych funkcji przez L. i K.).

Pismem z dnia 25.03.2013 r. Nr IPPB2/436-26/13-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • doprecyzowanie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku poprzez wskazanie, czy przedmioty wkładów niepieniężnych w postaci Działu Produkcji L. oraz Działu Produkcji K. stanowić będą część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowić będzie jednostkę zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności...

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż:

 • Jak Spółka wskazała opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku:
  • Funkcja produkcji przypisana do działu Produkcji L. będzie obejmowała wszelkie składniki i funkcje niezbędne do wyprodukowania produktów spożywczych, które produkuje L.” <pkt 7 zdarzenia przyszłego>;
  • Do Działu Produkcji L. zostaną przypisane składniki materialne i niematerialne służące do produkcji produktów spożywczych” <pkt 8 zdarzenia przyszłego>;
  • Funkcja produkcji przypisana do działu Produkcji K. będzie obejmowała wszelkie składniki i funkcje niezbędne do wyprodukowania produktów spożywczych, które produkuje K.” <pkt 10 zdarzenia przyszłego>;
  • Do Działu Produkcji K. zostaną przypisane składniki materialne i niematerialne służące do produkcji produktów spożywczych” <pkt 11 zdarzenia przyszłego>;
  • W efekcie powyższych działań dojdzie do wyodrębnienia w ramach L. i w ramach K. Działów Produkcji zorganizowanych pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym w opisany wyżej sposób” <pkt 13 zdarzenia przyszłego>;
  • Na dalszym etapie restrukturyzacji, wyodrębnione w sposób opisany powyżej Dział Produkcji L. i Dział Produkcji K., obejmujące składniki majątkowe (w tym zobowiązania) służące do działalności produkcyjnej przypisane do Działu Produkcji L. i Działu Produkcji K., zostaną wniesione odpowiednio przez L. i K. w drodze aportu do K.CP” <pkt 16 zdarzenia przyszłego>;
  • K.CP będzie kontynuowała produkcję zasadniczo tego samego asortymentu produktów wykorzystując nabyte od L. i K. zorganizowane, kompletne i samodzielne agregaty/zespoły składników materialnych i niematerialnych, przejęte umowy oraz pracowników. Do kontynuowania przez K.CP działalności L. i K. nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów” <pkt 20 zdarzenia przyszłego>.
 • Zdaniem Spółki, z powyższych fragmentów wniosku jednoznacznie wynika, że przedmioty wkładów niepieniężnych w postaci Działu Produkcji L. oraz Działu Produkcji K. stanowić będą część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowić będzie jednostkę zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności.
 • Jednakże, w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, niniejszym Spółka potwierdza niezależnie od powyższego, że przedmioty wkładów niepieniężnych w postaci Działu Produkcji L. oraz Działu Produkcji K. stanowić będą część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowić będzie jednostkę zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko K.CP, zgodnie z którym przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego zespoły składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzące w skład Działu Produkcji L. oraz Działu Produkcji K. będą stanowiły, każdy z osobna, zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o PCC...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko K.CP, zgodnie z którym podwyższenie kapitału zakładowego K.CP dokonane w wyniku otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci Działu Produkcji L. oraz wkładu niepieniężnego w postaci Działu Produkcji K. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) po stronie K.CP...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie nr 2, odnośnie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem K.CP, podwyższenie kapitału zakładowego K.CP dokonane w wyniku otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci Działu Produkcji L. oraz wkładu niepieniężnego w postaci Działu Produkcji K. nie będzie podlegało opodatkowaniu PCC po stronie K.CP.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o PCC:

 1. Opodatkowaniu PCC podlegają m.in. umowy spółki oraz zmiany umów spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC, z zastrzeżeniem przypadków niemających zastosowania w analizowanej sprawie (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 ust. 1 pkt 2).
 2. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się, przy spółce kapitałowej, podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (art. 1 ust. 3 pkt 2).
 3. Nie podlegają opodatkowaniu PCC umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części (art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze).
 4. Określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską (art. 1a pkt 2).

Zdaniem K.CP, skoro zarówno Dział Produkcji L., jak i Dział Produkcji K., które mają być wniesione do K.CP w drodze aportów w zamian za jej udziały, należy uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o PCC (co zostało przez K.CP wykazane w ramach prezentowania stanowiska w zakresie pytania pierwszego), to dokonane w wyniku tych transakcji podwyższenie kapitału zakładowego K.CP nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 marca 2012 roku, znak IBPBII/1/436-496/11/MZ, zgodnie z którą: „W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jest zatem wprost określone jako czynność wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych”,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 roku, znak IPPB2/436-337/10-3/MZ zgodnie z którą: „Jeżeli zatem przedmiotem aportu do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie istotnie zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowi jednostkę gospodarczą zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy od czynności cywilnoprawnych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy urnowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, iż implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Odnosząc się do pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej, biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w Dyrektywie, należy stwierdzić, iż zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, które z organizacyjnego punktu widzenia stanowią jednostkę zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności.

Definicję „przedsiębiorstwa” zawiera przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W oparciu o powyższą definicję można również wywieść, iż część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, o którym mowa w Kodeksie cywilnym, jeżeli jest to przedsiębiorstwo spółki kapitałowej, tworząca niezależną jednostkę gospodarczą zdolną do samodzielnej działalności można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.

Jak wskazuje przepis art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Należy zaznaczyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jest zatem wprost określone jako czynność wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

A zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, iż przedmiot wkładów niepieniężnych w postaci Działu Produkcji L oraz Działu Produkcji K. do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa rozumiane jako część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, które z organizacyjnego punktu widzenia stanowią jednostki gospodarcze zdolne do niezależnej, samodzielnej działalności, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji indywidualnych w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.