IBPBII/1/4514/5/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku objęcia udziałów przez przystępującego do Spółki 2 nowego wspólnika (wspólników) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 2 po cenie wyższej aniżeli wartość nominalna tych udziałów, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie podlegała jedynie wartość nominalna nowo utworzonych udziałów odpowiadająca kwocie, o którą zostanie podwyższony został kapitał zakładowy, a nadwyżka ponad wartość nominalną (agio) przekazana na kapitał zapasowy będzie neutralna z punktu widzenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/4514/5/15/DPinterpretacja indywidualna
  1. agio
  2. kapitał zakładowy
  3. kapitał zapasowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (wpływ do Biura – 5 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spowodowanym przystąpieniem do spółki nowych wspólników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spowodowanym przystąpieniem do spółki nowych wspólników.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jest jedynym udziałowcem spółki pod firmą P. Sp. z o.o. (dalej: Spółka 1). Spółka 1 w najbliższym czasie zostanie podzielona przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i powstanie, obok istniejącej już Spółki 1, Spółka 2, która będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i na którą zostanie przeniesiona część majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wnioskodawca obejmie w całości udziały w Spółce 2.

Po podziale do Spółki 2 przystąpi dwóch wspólników co będzie powodowało konieczność podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce 2. Każdy z nowo przystępujących wspólników na pokrycie swoich udziałów wniesie do Spółki 2 wkład niepieniężny w postaci wierzytelności o wartości nominalnej 300.000,00 zł każda, przy czym jedynie część wartości wierzytelności zostanie przekazana na kapitał zakładowy, pozostała zaś część zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki 2 (objęcie udziałów z agio). W konsekwencji przystępujący do Spółki 2 wspólnicy obejmą udziały poniżej (winno być powyżej) ich wartości nominalnej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 2.

Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem Spółki 1, stąd też – mając na uwadze przepisy Kodeksu spółek handlowych regulujące procedurę podziału przez wydzielenie – należy wskazać, iż ma on decydujący i samodzielny wpływ zarówno na podjęcie i wykonanie decyzji co do podziału Spółki 1 jak i utworzenie Spółki 2 w procedurze podziału przez wydzielenie; na skutek zaś tego podziału stanie się jedynym udziałowcem i zarazem jedynym wspólnikiem -założycielem Spółki 2.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku objęcia udziałów przez przystępującego do Spółki 2 nowego wspólnika (wspólników) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 2 po cenie wyższej aniżeli wartość nominalna tych udziałów, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie podlegała jedynie wartość nominalna nowo utworzonych udziałów odpowiadająca kwocie, o którą zostanie podwyższony został kapitał zakładowy, a nadwyżka ponad wartość nominalną (agio) przekazana na kapitał zapasowy będzie neutralna z punktu widzenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy podstawą opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość nominalna nowo utworzonych udziałów odpowiadająca kwocie, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy a nadwyżka ponad wartość nominalną (agio) przekazana na kapitał zapasowy będzie neutralna z punktu widzenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca wskazał na art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którymi opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Wnioskodawca podkreśla, że ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej a w konsekwencji o jej podleganiu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne) a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na jej kwalifikację pod względem prawnym.

Wnioskodawca wskazuje, że agio w spółkach kapitałowych powstaje na skutek nabycia przez udziałowca udziałów (akcjonariusza akcji) w cenie nabycia wyższej od ceny nominalnej. Ustawa Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość objęcia udziałów lub akcji po cenie wyższej niż nominalna odpowiednio: w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej. W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 154) przewidują, że wartość nominalna jednego udziału w kapitale zakładowym nie może być niższa niż 50 zł, zaś minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 5.000 zł.

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wprowadzają zakaz obejmowania udziałów oraz akcji poniżej ich wartości nominalnej. Jeśli zaś udziały (akcje) są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej wówczas, nadwyżkę (agio) przelewa się do kapitału zapasowego. Zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w spółce akcyjnej nadwyżka wartości wnoszonego przez wspólnika (akcjonariusza) wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów (akcji), zwana agio (agio emisyjne, premia emisyjna), powinna być pokryta w całości przed zarejestrowaniem spółki bądź podwyższeniem jej kapitału zakładowego.

Wnioskodawca powołuje treść art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Wnioskodawca podkreśla, że jak wynika z przedmiotowego wniosku, Spółka zamierza podwyższyć kapitał zakładowy poprzez utworzenie nowych udziałów. Udziały te będę objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym – udziałami w innej spółce kapitałowej.

Obowiązek podatkowy przy zmianie umowy spółki kapitałowej powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału (art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy w przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Wnioskodawca wskazuje, że po utworzeniu Spółki 2, która powstanie poprzez dokonanie podziału przez wydzielenie Spółki 1, do Spółki 2 przystąpi dwóch wspólników, którzy na pokrycie swoich udziałów w Spółce 2 wniosą wkład niepieniężny w postaci wierzytelności. Udziały zostaną objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Reasumując Wnioskodawca stwierdza, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego. A zatem, podstawę opodatkowania powyższym podatkiem będzie stanowiła wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Z kolei za zmianę umowy spółki kapitałowej, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Przez spółkę kapitałową należy rozumieć wskazaną w art. 1a pkt 2 ustawy spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Podwyższenie kapitału zakładowego oznacza powiększenie środków kapitałowych spółki (bez względu na wybór formy), a fakt ten uważa się za zmianę umowy spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się, w przypadku spółki kapitałowej:

  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Obowiązek podatkowy przy zmianie umowy spółki kapitałowej powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału (art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 4 pkt 9 cyt. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Przytoczony przepis jest niewątpliwie konsekwencją uregulowania zawartego art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, stąd też do ustalenia podstawy w niniejszej sprawie przyjąć należy – wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stosownie zaś do art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że po utworzeniu Spółki 2, która powstanie poprzez dokonanie podziału przez wydzielenie Spółki 1, do Spółki 2 przystąpi dwóch wspólników, którzy na pokrycie swoich udziałów w Spółce 2 wniosą wkład niepieniężny w postaci wierzytelności. Udziały zostaną objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki 2.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż podstawę opodatkowania powyższym podatkiem będzie stanowiła wartość wkładów przekazanych na podwyższenie kapitału zakładowego. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.