IBPB-2-1/4514-491/15/PM | Interpretacja indywidualna

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem przez Spółkę holenderską wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zagranicznej będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-491/15/PMinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. kapitał zakładowy
  3. obowiązek podatkowy
  4. umowa spółki
  5. wkłady niepieniężne
  6. wymiana udziałów
  7. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 1 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich przychodów niezależnie od źródła ich osiągania.

Wnioskodawca należy do grupy kapitałowej N. Udziałowcem Wnioskodawcy, w momencie realizowania opisywanej transakcji, będzie spółka kapitałowa z siedzibą w Holandii („Spółka holenderska”).

Spółka holenderska będzie również udziałowcem innej kapitałowej spółki z siedzibą w Holandii („Spółka zagraniczna”). Formą prawną Spółki zagranicznej będzie „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach planowanych działań restrukturyzacyjnych Wnioskodawca planuje podwyższyć kapitał zakładowy. Nowe udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zostaną objęte przez Spółkę holenderską. Na pokrycie objętych udziałów, Wnioskodawca otrzyma od Spółki holenderskiej udziały w Spółce zagranicznej, które będą dawać Wnioskodawcy większość praw głosu w Spółce zagranicznej (tzw. transakcja wymiany udziałów).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem przez Spółkę holenderską wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zagranicznej będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem przez Spółkę holenderską wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zagranicznej nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Natomiast w świetle art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Jednocześnie, na mocy art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają opodatkowaniu umowy spółki i ich zmiany związane m.in. z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów (tzw. transakcja wymiany udziałów).

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku transakcji wymiany udziałów podwyższenie kapitału zakładowego spółki otrzymującej wkład niepieniężny nie jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile przedmiotem wkładu są udziały w spółce kapitałowej. Jak wskazano powyżej, w świetle art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, spółka kapitałowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz spółka europejska.

W związku z powyższym należy przeanalizować, czy w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku Spółka zagraniczna powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu art. la pkt 2 ustawy o CIT (winno być: ustawy o PCC – ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) a w konsekwencji, czy do analizowanej transakcji wymiany udziałów znajdzie zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przysługujące na mocy art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie Wnioskodawcy w zakres powyższej definicji wchodzą zarówno spółki kapitałowe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.), tj. polskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, jak również zagraniczne spółki będące odpowiednikiem polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. W szczególności za takie należy uznać spółki wskazane w Załączniku 1 do dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału („dyrektywa”).

Na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wskazuje fakt, iż w definicji pojęcia „spółka kapitałowa” ustawodawca nie zawarł odwołania do przepisów ustawy polskiego prawa spółek. Gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie zakresu znaczeniowego pojęcia „spółka kapitałowa” jedynie do polskich spółek kapitałowych wskazałby to wyraźnie w dyspozycji art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością stanowiska Wnioskodawcy jest fakt, iż regulacja zawarta w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych została wprowadzona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz., 1319).

Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie brzmienia ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do dyrektywy. W wyniku tej nowelizacji wprowadzono nowe regulacje dotyczące spółek kapitałowych, zgodnie z którymi wyłączono z opodatkowania czynności niepodlegające podatkowi pośredniemu w świetle dyrektywy, w tym działania restrukturyzacyjne, o czym mowa jest w art. 5 ust. 1 lit. e) dyrektywy. Za takie działania dyrektywa uznaje m.in. czynności polegające na przejęciu przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub też istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki.

Zgodnie z art. 2 dyrektywy przez spółkę kapitałową należy rozumieć m.in. każdą ze spółek funkcjonujących w krajach UE wymienioną w Załączniku 1 do dyrektywy.

Z tego względu przyjęcie odmiennego stanowiska, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawęża pojęcie spółki kapitałowej jedynie do spółek wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz spółki europejskiej uregulowanej przepisami rozporządzenia Rady 2157/2001/WE, byłoby sprzeczne z przepisami dyrektywy, która nakazuje takie same traktowanie wszystkich podmiotów spełniających warunki zawarte w art. 2 dyrektywy.

Ponadto brak zastosowania wyłączenia z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach wymiany udziałów przez zagraniczną spółkę kapitałową byłby również sprzeczny z celem dyrektywy, którym było wyłączenie transakcji restrukturyzacyjnych spod ciężaru podatku kapitałowego.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż forma prawna Spółki zagranicznej (rj. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) jest wymieniona w Załączniku 1 do dyrektywy.

W związku z tym, że Spółka zagraniczna będzie mieć formę wyszczególnioną w Załączniku l do dyrektywy, w ocenie Wnioskodawcy będzie ona spełniać warunki uznania jej za „spółkę kapitałową” w rozumieniu dyrektywy i w konsekwencji w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazuje, że również w uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano, że projekt przewiduje: „(...) 4) w art. 1 w pkt 3 – wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „wymiana udziałów” w spółkach kapitałowych, (...)”.

W konsekwencji zmiana umowy spółki Wnioskodawcy, jako czynność związana z transakcją wymiany udziałów, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 5 ust. 1 lit. e) dyrektywy.

W ocenie Wnioskodawcy, nawet gdyby przyjąć, iż definicja spółki kapitałowej zawarta w art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ogranicza się jedynie do polskich spółek kapitałowych, to i tak z uwagi na fakt, że forma prawna Spółki zagranicznej (tj. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) wymieniona jest w Załączniku 1 do dyrektywy, należałoby uznać ją za spółkę, do której mają zastosowanie przepisy art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z niewłaściwą implementacją dyrektywy do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, miałby on prawo bezpośredniego powołania się na przepisy dyrektywy. W konsekwencji Wnioskodawca stwierdza, że Spółka zagraniczna, jako spółka kapitałowa w rozumieniu dyrektywy powinna być traktowana na równi z polskimi spółkami kapitałowymi.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki zagranicznej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał stanowiska zaprezentowane przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 odstąpiono od oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.