IBPB-2-1/4514-123/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym przypadku podstawę opodatkowania będzie stanowiła przyjęta w planie przekształcenia wartość bilansowa przedsiębiorstwa przedsiębiorcy przekształcanego, które w wyniku dokonanego przekształcenia stanie się majątkiem nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształconej) czy też wyłącznie ustalona w akcie założycielskim takiej spółki i oświadczeniu o przekształceniu (niższa w związku z zamierzonym agio) wartość kapitału zakładowego spółki?
IBPB-2-1/4514-123/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. kapitał zakładowy
  2. kapitał zapasowy
  3. obowiązek podatkowy
  4. przekształcanie
  5. umowa spółki
  6. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 17 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu – 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy przekształceniu działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy przekształceniu działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w charakterze przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. W najbliższej przyszłości Wnioskodawczyni planuje jednak przekształcenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5841 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 5844 Kodeksu spółek handlowych do przekształcenia osoby fizycznej w spółkę kapitałową stosuje się – w kwestiach nieuregulowanych odrębnie – przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, co w opisywanym stanie faktycznym oznacza zastosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. art. 151 i następne Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie natomiast z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych do immanentnych cech normatywnych tego typu spółki ustawa zalicza kompetencję wspólników do swobodnego kształtowania jej struktury kapitałowej. Oznacza to, że udziały w spółce z o.o. mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, co rodzi wyłącznie ten skutek, iż powstała w ten sposób nadwyżka (agio) nie znajdzie odzwierciedlenia w wysokości kapitału zakładowego, lecz podlega przelaniu na kapitał zakładowy (winno być zapasowy). Przepisy art. 5841 Kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają w powyższym zakresie żadnych odmienności. Świadczy o tym z jednej strony brak jakiejkolwiek, szczególnej regulacji prawnej poświęconej temu zagadnieniu, z drugiej zaś okoliczność, iż tam, gdzie ustawodawca w kontekście przekształcenia zamierzał wykluczyć taką możliwość, uczynił to w sposób wyraźny, jak ma to miejsce w odniesieniu do przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych). Innymi słowy, przepisy prawa nie sprzeciwiają się temu, by w razie przekształcenia działalności przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy spółki przekształconej został ukształtowany na poziomie niższym niż ustalona w planie przekształcenia wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego. Jedyne ograniczenie w tym względzie stwarza minimalna wartość kapitału zakładowego przewidziana dla spółki z o.o., tj. 5.000 zł. W takim wypadku dochodzi do objęcia przez przedsiębiorcę przekształcanego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powyżej ich wartości nominalnej, natomiast nadwyżka – stosownie do art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5844 Kodeksu spółek handlowych – przelana zostanie do kapitału zapasowego. Z możliwości takiej zamierza skorzystać Wnioskodawczyni, która pomimo ustalonej wartości bilansowej swojego przedsiębiorstwa, chciałaby określić wysokość kapitału zakładowego powoływanej do życia spółki przekształconej na poziomie niższym. Wątpliwość Wnioskodawczyni budzą natomiast skutki podatkowe opisanego przedsięwzięcia w sferze podatku od czynności cywilnoprawnych. Chodzi mianowicie o to czy w takim przypadku podstawę opodatkowania będzie stanowiła przyjęta w planie przekształcenia wartość bilansowa przedsiębiorstwa przedsiębiorcy przekształcanego, które w wyniku dokonanego przekształcenia stanie się majątkiem nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też wyłącznie ustalona w akcie założycielskim spółki i oświadczeniu o przekształceniu (niższa w związku z zamierzonym agio) wartość kapitału zakładowego spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym przypadku podstawę opodatkowania będzie stanowiła przyjęta w planie przekształcenia wartość bilansowa przedsiębiorstwa przedsiębiorcy przekształcanego, które w wyniku dokonanego przekształcenia stanie się majątkiem nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształconej) czy też wyłącznie ustalona w akcie założycielskim takiej spółki i oświadczeniu o przekształceniu (niższa w związku z zamierzonym agio) wartość kapitału zakładowego spółki...

Zdaniem Wnioskodawczyni przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie regulują w sposób odrębny sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, iż skutki podatkowe kształtują się w tym wypadku tak, jak przy zawarciu umowy spółki z o.o. W takiej natomiast sytuacji – stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek powinien być naliczany wyłącznie od ustalonej w oświadczeniu o przekształceniu wysokości kapitału zakładowego bez względu na rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa przekształcanego przedsiębiorcy, która to wartość – w części stanowiącej agio – wpłynie na kapitał zapasowy nie powiększając kapitału zakładowego a więc pozostanie obojętna podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.), podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Stosownie do art. 1a pkt 2 cyt. ustawy użyte w tej ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi – przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ww. ustawy od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

  1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
  2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
  3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w charakterze przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. W najbliższej przyszłości Wnioskodawczyni planuje jednak przekształcenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5841 Kodeksu spółek handlowych. Przepisy prawa nie sprzeciwiają się temu, by w razie przekształcenia działalności przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy spółki przekształconej został ukształtowany na poziomie niższym niż ustalona w planie przekształcenia wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego. Jedyne ograniczenie w tym względzie stwarza minimalna wartość kapitału zakładowego przewidziana dla spółki z o.o., tj. 5.000 zł. W takim wypadku dochodzi do objęcia przez przedsiębiorcę przekształcanego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powyżej ich wartości nominalnej, natomiast nadwyżka – stosownie do art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5844 Kodeksu spółek handlowych – przelana zostanie do kapitału zapasowego. Z możliwości takiej zamierza skorzystać Wnioskodawczyni, która pomimo ustalonej wartości bilansowej swojego przedsiębiorstwa, chciałaby określić wysokość kapitału zakładowego powoływanej do życia spółki przekształconej na poziomie niższym.

W związku z powyższym należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 551 § 5 ustawa z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że z treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, że przy zawarciu umowy spółki kapitałowej podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego. Określając zatem podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wziąć pod uwagę wartość kapitału zakładowego. Natomiast nadwyżka wartości bilansowej przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni ponad wartość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w wyniku przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, która zostanie przekazana przez Wnioskodawczynię na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.