DD5/8211/7/13/KSM/AWE/RD-7084 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
DD5/8211/7/13/KSM/AWE/RD-7084interpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. niedostateczna kapitalizacja
 5. odsetki
 6. odsetki od pożyczki
 7. pożyczka
 8. spłata
 9. wkłady niepieniężne
 10. wydatek
 11. zobowiązanie
 12. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 10 września 2012 r. Nr ILPB3/423-230/12-3/EK w ten sposób, iż uznaje stanowisko Spółki reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2012 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wniosek S.A. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu wyliczania współczynnika „trzykrotności wartości kapitału zakładowego spółki”, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: ustawa CIT).

Z treści wniosku, uzupełnionego pismem z dnia 15 czerwca 2012 r. (data wpływu 18 czerwca 2012 r.) wynika, iż

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży środków powierzchniowo czynnych. Obecnie Jej jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji jest „A”. W momencie powstania Spółki w roku 2009 kapitał zakładowy został pokryty środkami pieniężnymi, następnie w roku 2010 został podwyższony również o wartość pokrytą środkami pieniężnymi. Z kolei, w 2011 r. Spółka nabyła w drodze aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa od „B” w zamian za akcje w ponownie podwyższonym kapitale zakładowym. W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka otrzymała różne aktywa (między innymi wartości niematerialne i prawne, od których Spółka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z regulacjami art. 16g ust. 9 i 10a w związku z art. 15 ust. 1s oraz art. 16c pkt 4 tej ustawy CIT, gdyż stanowi je wytworzony przez wnoszącego aport know - how, jak również powstały one wyłącznie w związku z rozliczeniem transakcji w księgach Spółki (w przypadku wartości firmy)). W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejęła też od wnoszącego aport długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a co za tym idzie również dokonanego w zamian za wkład niepieniężny podwyższenia kapitału zakładowego, została określona na potrzeby transakcji w kwocie netto, to jest z uwzględnieniem wartości przejmowanych zobowiązań, w rezultacie czego wartość przejmowanych aktywów, w tym wartości niematerialnych i prawnych, od których Spółka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, jest wyższa od wartości kapitału zakładowego pokrytego wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Spółka posiada obecnie zobowiązania z tytułu pożyczki (a w najbliższym czasie będzie posiadać także zobowiązania z tytułu obligacji) w stosunku do swojego jedynego akcjonariusza, „A”. W związku z powyższym, Spółka jest zobowiązana wyliczyć limit zadłużenia na potrzeby przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, określony w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy CIT na podstawie art. 16 ust. 7 tej ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dla celów wyliczenia wartości trzykrotności kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 w związku z art. 16 ust. 7 ustawy CIT, która to wartość wyznacza limit wartości zadłużenia, od której odsetki mogą stanowić koszty uzyskania przychodu:

 • Spółka powinna traktować odrębnie poszczególne części Jej kapitału zakładowego, w zależności od sposobu w jaki zostały pokryte, tj. przyjąć, że pojęcie „wartości kapitału zakładowego, jaka została pokryta wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m”, odnosi się jedynie do tej części jej aktualnego kapitału zakładowego, która została pokryta aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • w przypadku gdy wartość wartości niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, przewyższa wartość kapitału zakładowego, które wartości niematerialne i prawne pokryły w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nadwyżka ta nie pomniejsza tych części kapitału zakładowego, które zostały wcześniej pokryte wkładem pieniężnym...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku pokrycia kapitału zakładowego w drodze trzech odrębnych transakcji o odmiennym charakterze – dwukrotnie wkładem pieniężnym, a następnie wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla celów obliczenia wartości trzykrotności kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 w związku z art. 16 ust. 7 ustawy CIT, należy przyjąć, że jedynie w tej części kapitału zakładowego Spółki, która została pokryta wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie uwzględnia się części tego kapitału, pokrytej wartościami niematerialnymi i prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy CIT, natomiast w przypadku, gdy wartość wartości niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jest wyższa od wartości kapitału zakładowego pokrytego wkładem niepieniężnym, w skład którego wchodziły te wartości niematerialne i prawne, nadwyżka ta nie powinna pomniejszać tych części kapitału zakładowego, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

W świetle powyższego, na potrzeby ustalenia wartości trzykrotności kapitału zakładowego dla celów niedostatecznej kapitalizacji, należy:

 • wyodrębnić z całości kapitału zakładowego Spółki poszczególne jego części, w zależności od sposobu, w jaki zostały one pokryte (tj. wkładem pieniężnym oraz wkładem niepieniężnym), a następnie
 • dodać do wartości części kapitału zakładowego, które zostały pokryte wkładem pieniężnym różnicę pomiędzy wartością kapitału zakładowego pokrytego w drodze wkładu niepieniężnego a wartością wartości niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy CIT, o ile różnica ta nie jest wartością ujemną, powstającą wówczas, gdy wartość kapitału zakładowego pokrytego wkładem niepieniężnym jest niższa od wartości niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 10 września 2012 r. interpretację indywidualną Nr ILPB3/423-230/12-3/EK, w której uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, przedstawionego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 10 września 2012 r. Nr ILPB3/423-230/12-3/EK nie można uznać za prawidłowe.

Minister Finansów podziela pogląd wyrażony przez Spółkę we wniosku z dnia 5 czerwca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jak wynika bowiem z treści art. 16 ust. 7 ustawy CIT regulującego sposób określenia wartości kapitału zakładowego na potrzeby obliczenia części odsetek od pożyczek (kredytów) nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów w oparciu o przepisy o niedostatecznej kapitalizacji „wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 (...) kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego (...) kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi (...) udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Kierując się wykładnię językową, wspartą wykładnią celowościową, z powyższego przepisu a contrario wynika, iż wysokość kapitału zakładowego spółki uwzględniana zgodnie z jego treścią przy wyliczaniu współczynnika „trzykrotności wartości kapitału zakładowego spółki”, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT obejmuje:

 • całkowitą wartość wkładów pieniężnych wniesionych (i wpłaconych) na poczet tego kapitału, o ile kapitał zakładowy po ich wniesieniu nie został obniżony, oraz
 • wartość wkładów niepieniężnych o którą został podwyższony kapitał zakładowy, innych niż wkłady niepieniężne wskazane w art. 16 ust. 7 ustawy CIT.

Wobec powyższego, brak jest podstaw, aby o wartość wkładów niepieniężnych wskazanych w art. 16 ust. 7 ustawy CIT pomniejszać wartość wkładów pieniężnych wniesionych i opłaconych, jeżeli po ich wniesieniu kapitał zakładowy spółki nie był następnie obniżony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.