Kapitał zakładowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zakładowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lip

Istota:

Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego.

Fragment:

Czy jeżeli w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko, że jeżeli w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 152 Kodeksu spółek handlowych – kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.

2018
28
maj

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Infrastrukturalnej z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej.

Fragment:

(...) kapitał zakładowy). Ponadto ustawodawca – stanowiąc w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 4 updop o „ dochodzie przeznaczonym na podwyższenie kapitału zakładowego ” – miał na myśli dochód udziałowca osoby prawnej, pochodzący z zysku wygenerowanego przez tę osobę prawną, który to dochód udziałowiec uzyskuje z tytułu przysługującego mu prawa do uczestnictwa w zysku tej osoby prawnej i następnie przeznacza na kapitał zakładowy tej osoby prawnej. Obowiązek podatkowy z tytułu, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 4 updop powstaje zatem, po stronie udziałowca osoby prawnej tylko w takim przypadku i to pod warunkiem, że w zamian za przekazanie dochodu z zysku na kapitał zakładowy osoby prawnej, udziałowiec uzyska dodatkowe udziały tej osoby prawnej. Skoro art. 10 ust. 1 pkt 4 updop jednoznacznie wskazywał, iż dochód po stronie wspólnika powstaje jedynie w przypadku przekazania na kapitał zakładowy kwot z kapitałów zapasowych tej samej osoby prawnej, zatem poza zakresem zastosowania przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 updop jest sytuacja, gdy z kapitałów zapasowych jednej spółki podwyższany jest kapitał zakładowy innej spółki. Podsumowując, (...)

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie powstania przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym

Fragment:

(...) kapitału zakładowego z kapitału zapasowego Spółki skutkuje powstaniem po stronie MZWiK dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, jednakże dochód ten jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z czym Spółka nie będzie miała obowiązku poboru i odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach z osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Ze wskazanego przepisu wynika, że dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego stanowi dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia przy tym powstania obowiązku podatkowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od rodzaju środków, z jakich dokonano podwyższenia. Zasadniczo zatem, podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki skutkować będzie powstaniem po stronie udziałowca Spółki MZWiK – dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał środków spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji

Fragment:

Zdaniem skarżącego skoro sam aport (wkład niepieniężny) do SKA oraz objęcie akcji w zamian za aport jest neutralne podatkowo, to również późniejsze przekazanie na kapitał zakładowy wartości otrzymanych przez SKA wskutek aportu nie może podlegać opodatkowaniu. Opodatkowanie przekazania na kapitał zakładowy rezerw pochodzących z agio emisyjnego stanowi, zdaniem strony skarżącej, opodatkowanie wydatków poniesionych na objęcie akcji, a nie opodatkowanie dochodów akcjonariusza. Akcjonariusz opłacił bowiem akcje przy ich objęciu, a wkłady zostały przekazane w części na kapitał zapasowy, a w części na kapitał zakładowy. Operacja przeksięgowania części kapitału zapasowego na kapitał zakładowy nie zwiększa majątku akcjonariusza, gdyż nie ma żadnego wpływu na wartość rynkową akcji SKA. Jak wskazał Sąd, negując to stanowisko organ interpretacyjny, stwierdził natomiast, że nieopłatne otrzymanie nowych akcji wyemitowanych w związku z przekazaniem środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy stanowi przychód akcjonariusza z udziału w SKA, którego wysokość odpowiada przypadającej na niego części wartości środków przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego, a więc wartości nominalnej otrzymanych akcji. Źródłem tego przychodu, który należy traktować na równi z przyznaniem dywidendy w formie rzeczowej, jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w przypadku wniesienia przez GM aportem na kapitał zakładowy Wnioskodawcy wierzytelności o zapłatę równowartości nakładów poniesionych przez GM na nieruchomości budynkowej Wnioskodawcy i wydania przez Wnioskodawcę na rzecz GM akcji o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedmiotu wkładu, u Wnioskodawcy może dojść do rozpoznania przychodu na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) kapitał zakładowy Wnioskodawcy, w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Wniesienie aportu nastąpi w całości na kapitał zakładowy Wnioskodawcy (bez agio). W zamian za aport wierzytelności wskazanej powyżej, GM wydane zostaną akcje w kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej odpowiadającej przyjętej na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego wartości przedmiotu wkładu, która będzie odpowiadała ustalonej przez strony (z uwzględnieniem treści ewentualnej ugody) wartości nominalnej wierzytelności będącej przedmiotem aportu lub wartości godziwej tej wierzytelności określonej odmiennie przez biegłego rewidenta lub sąd w ramach badania sprawozdania akcjonariuszy na podstawie art. 311 i 312 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.). Na skutek przedmiotowego aportu wierzytelność przysługująca GM w stosunku do Wnioskodawcy z tytułu nakładów poniesionych na nieruchomości budynkowej będącej własnością Wnioskodawcy, wygaśnie w drodze tzw. konfuzji, wobec faktu, że w związku z nabyciem przedmiotowej wierzytelności przez Wnioskodawcę (w tym przypadku w drodze aportu) Wnioskodawca stanie się jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem tej samej wierzytelności.

2018
15
kwi

Istota:

Połączeniem Wnioskodawcy ze spółką osobową po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 Ustawy, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy oznacza fundusz stanowiący sumę wartości nominalnej udziałów, który w bilansie ujmowany jest po stronie pasywów, a wysokość jego określona jest w umowie spółki. W chwili rozpoczęcia przez spółkę działalności zaksięgowanie po stronie pasywów wysokości kapitału zakładowego odpowiada po stronie aktywów łącznej wartości zadeklarowanych lub faktycznie wniesionych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez dokonanie wpłat/wniesienie aportów przez dotychczasowych i nowych udziałowców, przekazanie zysku netto spółki na kapitał zakładowy oraz przekazanie na kapitał zakładowy środków pochodzących z innych kapitałów takiej spółki, np. z kapitału zapasowego/rezerwowego. Czynności takie odbywają się w myśl przepisów Tytułu III Działu I Rozdziału 4 Kodeksu spółek handlowych dotyczących zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosownie natomiast do treści art. (...)

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy przez jedynego wspólnika Wnioskodawcy (Właściciela), po stronie Wnioskodawcy niepowstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na moment wniesienia wkładu pieniężnego

Fragment:

Nie jest natomiast możliwe podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze przeszacowania wartości wkładów niepieniężnych, wniesionych na poczet kapitału zakładowego. Powyższe regulacje wskazują zatem, że podwyższenie kapitału zakładowego stanowi jeden ze sposobów pozyskiwania kapitału przez spółkę (zgromadzenia środków niezbędnych dla funkcjonowania podmiotu prawnego). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą i miejscem zarządu na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jest również czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy (posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy) jest podmiot publiczny – Miasto („ Właściciel ”).Na dzień składania tego wniosku, kapitał zakładowy Wnioskodawcy („ Kapitał Zakładowy ”) wynosi 6.245.000,00 zł i dzieli się na 12.490 udziałów o wartości 500 zł każdy udział. Planowane jest obniżenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy z kwoty 6.245.000,00 zł do kwoty 4.925.000 zł wraz z jednoczesnym umorzeniem części udziałów Właściciela w kapitale zakładowym Wnioskodawcy (tj. 2640 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.320.000 zł) - za wynagrodzeniem („ Wynagrodzenie ”).

2017
27
paź

Istota:

Umorzenie udziałów należących do wspólnika bez wynagrodzenia przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy spółka jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w trybie art. 199 par. 3 ustawy kodeks spółek handlowych przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy – fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy? Zdaniem wnioskodawcy,w opisanym zdarzeniu przyszłym, umorzenie udziałów należących do wspólnika w trybie art. 199 par. 3, a więc bez wynagrodzenia za zgodą wspólnika przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy – fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy, nie powoduje po stronie spółki, której udziały są umarzane, żadnych konsekwencji podatkowych. Stanowisko nasze wywodzimy z faktu, iż w związku z umorzeniem udziałów i obniżeniem kapitału zakładowego nie następuje po stronie spółki otrzymanie żadnych kwot lub wartości. Brak przychodu określonego art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazują, że przedmiotem tych wyłączeń jest otrzymanie określonych kwot lub wartości, a w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca otrzymanie żadnych środków ani wartości. Ponadto żadne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie odnoszą się ani w zakresie przychodów ani zwolnień do wewnętrznych przeksięgowań pomiędzy funduszami, nie stanowiących otrzymania, w związku z dopuszczanym przez przepisy kodeksu spółek handlowych umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.

2017
19
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na jej kapitale zapasowym.

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (...) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. Z brzmienia przytoczonego przepisu jasno wynika, iż dochód (przychód) do opodatkowania powstaje jedynie na skutek podwyższenia kapitału zakładowego w spółce będącej osobą prawną. Natomiast zgodnie z przepisem art. 8 i art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm. - winno być t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) oraz art. 331 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), spółka komandytowo-akcyjna jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tak jak pozostałym spółkom osobowym. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA, nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu zysku (w tym zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym) na kapitał zakładowy, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje, lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, gdyż obowiązku takiego nie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
12
wrz

Istota:

Czy w uwarunkowaniach przedstawionego stanu faktycznego, podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany statutu SKA, stanowiła wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem przez akcjonariusza wkładu niepieniężnego (aportu) do SKA, został podwyższony kapitał zakładowy SKA, czy też podstawę opodatkowania w ww. podatku stanowiła wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego (aportu), tj. zarówno wartość wniesionego wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego SKA, jak i pozostała część przekazana na kapitał zapasowy Spółki?

Fragment:

Kapitał zakładowy odzwierciedla wniesione do spółki wkłady na ten kapitał. Nie uwzględnia się w kapitale zakładowym innych wkładów, na przykład nadwyżki wartości wkładów nad wartością nominalną (agio), które są wnoszone na kapitał zapasowy. Wielkość formalna, jaką jest kapitał zakładowy, rozumiany jako suma akcji w kapitale zakładowym, powinna odpowiadać substratowi majątkowemu, wpisywanemu po stronie aktywów (suma wkładów wnoszonych do spółki na pokrycie kapitału zakładowego). Istotę spółki komandytowo-akcyjnej, jako spółki osobowej, stanowi występowanie zarówno wkładów komplementariuszy, jak i wpłat na kapitał, pochodzących od akcjonariuszy, toteż biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.c.c. podstawę opodatkowania stanowi przy umowie spółki wartość wkładów do spółki osobowej oraz wartość kapitału zakładowego, należy te wartości rozróżnić, a wartość wkładu kapitałowego odnieść tylko do wartości kapitału zakładowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.