Kapitał zakładowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zakładowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zakładowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego akcjonariusza lub nowych akcjonariuszy oraz w konsekwencji podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez akcjonariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem?
Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza oraz w konsekwencji – podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez komplementariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem?
Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza i przeznaczenia go na kapitał zapasowy i/lub inne fundusze (tzn. bez podwyższenia kapitału zakładowego SKA i bez obejmowania przez komplementariusza akcji SKA), wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zapasowy (i/lub inne fundusze niż kapitał zakładowy), nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego akcjonariusza lub nowych akcjonariuszy oraz w konsekwencji podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez akcjonariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem? Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza oraz w konsekwencji – podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez komplementariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (...)
2017
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym środków spółki zgromadzonych na jej kapitale zapasowym
Fragment:
Jednocześnie należy zauważyć, że ustawodawca w ustawie podatkowej wyraźnie wskazał sytuację, kiedy podwyższenie kapitału zakładowego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Uczynił to w art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. stanowiąc, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Ustawodawca zawęził zatem stosowanie art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. wyłącznie do spółek kapitałowych. W przypadku takiego zawężonego stosowania ww. przepisu należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało uregulowane opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych podwyższenie kapitału zakładowego, w sytuacji gdy walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a akcjonariuszowi zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Wobec tego dozwolone przepisami Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego wyklucza zastosowanie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f., w przypadku, gdy uchwała w tym przedmiocie dotyczy spółki osobowej.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, gdyż obowiązku takiego nie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy w pełni potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 23 września 2011 r. ( IPPB2/415-615/11-2/MK ). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów w dniu 14 stycznia 2013 r. wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nr IPPB1/415-1442/12-2/KS stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną: w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji – jest nieprawidłowe, w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji – jest prawidłowe. Interpretację doręczono w dniu 17 stycznia 2013 r.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie określenia momentu potrącenia kosztów pośrednio związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
Fragment:
(...) kapitału zakładowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu potrącenia kosztów pośrednio związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Bank jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie Bank podjął prace zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w drodze oferty publicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S.A. (d. N. S.A.) w podjętej uchwale upoważniło Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych podwyższeniem kapitału zakładowego, emisją i ofertą publiczną akcji nowej emisji, dematerializacją akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (d. GPW) oraz zmiany statutu Banku. W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w drodze oferty publicznej, (...)
2017
8
lut

Istota:
Skutki podatkowe podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym środków spółki zgromadzonych na jej kapitale zapasowym
Fragment:
Jednocześnie należy zauważyć, że ustawodawca w ustawie podatkowej wyraźnie wskazał sytuację, kiedy podwyższenie kapitału zakładowego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Uczynił to w art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. stanowiąc, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Ustawodawca zawęził zatem stosowanie art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. wyłącznie do spółek kapitałowych. W przypadku takiego zawężanego stosowania ww. przepisu należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącej że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało uregulowane opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych podwyższenie kapitału zakładowego, w sytuacji gdy walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a akcjonariuszowi zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Wobec tego dozwolone przepisami Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego wyklucza zastosowanie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f., w przypadku, gdy uchwała w tym przedmiocie dotyczy spółki osobowej.
2017
31
sty

Istota:
Skutki podatkowe związane z podwyższeniem kapitału zakładowego.
Fragment:
Powstała nadwyżka (agio) jest obligatoryjnie przekazywana na kapitał zapasowy i może być przekazana na kapitał zakładowy w celu jego podwyższenia (Podatki 2011 meritum a Wolters Kluwer buisnes str. 633 nr 966). W doktrynie prawa handlowego wskazuje się, że podwyższenie kapitału zakładowego z wykorzystaniem środków własnych spółki jest szczególnym sposobem podwyższenia realizowanym bez wnoszenia wkładów. Krąg osób, których dotyczy, jest zamknięty. Cechą tego trybu podwyższenia jest to, że może dotyczyć tylko akcjonariuszy i to wszystkich, bez udziału osób trzecich. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (tzw. podwyższenie kapitału metodą kapitalizacji rezerw, „ papierowe ” podwyższenie) polega na przeksięgowaniu środków finansowych wykazanych w bilansie spółki pod pozycją kapitałów rezerwowych utworzonych w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Następuje w ten sposób zwiększenie wartości kapitału zakładowego, a zmniejszenie w pozycjach innych kapitałów o określoną wartość. W przypadku takiego podwyższenia kapitału zakładowego, które może być zrealizowane przez zwiększenie liczby akcji lub zwiększenie ich wartości nominalnej (albo obie te sytuacje łącznie), nie dochodzi do „ zasilenia ” kapitałowego spółki, nie zwiększa się jej majątek, ale dochodzi do wzmocnienia sytuacji akcjonariuszy, którzy dzięki temu będą posiadać większą liczbę akcji lub akcje większej wartości.
2017
11
sty

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany umowy Spółki, stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego, zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki?
Fragment:
Z kolei za zmianę umowy spółki kapitałowej, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Przy umowie spółki podstawę opodatkowania stanowi – przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy). Art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą na terytorium Polski. W przyszłości planowane jest dokapitalizowanie Spółki, które zostanie przeprowadzone w drodze podwyższenia jej kapitału zakładowego poprzez wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego (w postaci nieruchomości). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Kodeks spółek handlowych. Wartość wkładu wniesionego do Spółki będzie przewyższać wartość nominalną objętych akcji. Nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną objętych akcji (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
2016
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia sp. z o.o. w sp. komandytową – opodatkowanie agio.
Fragment:
Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki nie stanowi w ogóle zysku tej spółki, nie jest zatem niepodzielonym zyskiem ani też nie jest zyskiem przekazanym na inny kapitał niż kapitał zakładowy w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy zatem stwierdzić, że zyskiem niepodzielonym ani też zyskiem przekazanym na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, o którym mowa w ww. przepisie nie będzie w żadnym wypadku znajdujące się na kapitale zapasowym Spółki l agio, tj. w tym przypadku nadwyżka wartości majątku przekształcanego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nad wartością nominalną udziałów, jakie obejmie on w Spółce l; agio nie będzie bowiem w ogóle stanowiło zysku Spółki l. W związku z powyższym wyjaśnieniem należy przyjąć, że przekształcenie Spółki l w Spółkę 2 (komandytową) będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia Spółka l będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., wypracowane przez tę Spółkę (Spółkę l) w okresie jej istnienia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji
Fragment:
W tym przypadku nie można było przyznać racji Wnioskodawcy, który twierdził, że akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych również w sytuacji otrzymania akcji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego. Reasumując należy zauważyć, iż Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować. Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy ze środków własnych z kapitału zapasowego dochodzi do podwyższenia wartości nominalnej posiadanych akcji należy uznać za prawidłowe. W pozostałej części dotyczącej przypadku przekazania środków własnych z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy, gdy dochodzi do emisji nowych akcji, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej
Fragment:
Reasumując, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko wnioskodawcy zgodnie, z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, otrzymanych (objętych lub nabytych) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych obu SKA poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji będzie on uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów tej części środków przekazanych z kapitału zapasowego lub zysku na kapitał zakładowy, która przypada na zbywane przez niego akcje. W przypadku bowiem gdy w momencie podwyższenia wartości kapitału zakładowego u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie nastąpiło zaliczenie do przychodów i opodatkowanie kwoty przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego, to przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu późniejszego odpłatnego zbycia tych akcji nie można uwzględniać tej kwoty. Warunkiem jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jest uprzednie opodatkowanie przy podwyższeniu kapitału zakładowego. Argumentacja wnioskodawcy o rzekomym zrzeczeniu się środków oraz utracie możliwości otrzymania dywidendy, które są jego wydatkiem na objęcie nie mogła, zatem znaleźć uznania. Odnosząc się do powołanych interpretacji i postanowień Organ podatkowy podkreśla, iż jakkolwiek orzeczenia podatkowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.