Kapitał zakładowy | Interpretacje podatkowe

Kapitał zakładowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał zakładowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał środków spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji.
Fragment:
W przypadku takiego zawężonego stosowania wymienionego przepisu należy zgodzić się ze stanowiskiem strony skarżącej, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało uregulowane opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych podwyższenie kapitału zakładowego, w sytuacji gdy walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a akcjonariuszowi zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Wobec tego dozwolone przepisami k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego wyklucza zastosowanie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy podatkowej, w przypadku, gdy uchwała w tym przedmiocie dotyczy spółki osobowej. Z przedstawionych i rozważonych powyżej powodów prawnych należało więc ocenić, że zdarzenie takie jak przydzielenie akcjonariuszowi będącemu osobą fizyczną akcji z nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (pochodzących z tzw. agio emisyjnego zgromadzonego na kapitale zapasowym) – nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., ponieważ nie stanowi przychodu podatkowego, o którym mowa w wymienionych przepisach. Powyższe uwagi dotyczą tak samo kwestii podwyższenia kapitału zakładowego przez zwiększenie wartości nominalnej akcji już istniejących.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na jej kapitale zapasowym.
Fragment:
Jednocześnie należy zauważyć, że ustawodawca w ustawie podatkowej wyraźnie wskazał sytuację, kiedy podwyższenie kapitału zakładowego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Uczynił to w art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. stanowiąc, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Ustawodawca zawęził zatem stosowanie art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. wyłącznie do spółek kapitałowych. W przypadku takiego zawężonego stosowania ww. przepisu należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało uregulowane opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych podwyższenie kapitału zakładowego, w sytuacji gdy walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a akcjonariuszowi zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Wobec tego dozwolone przepisami Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego wyklucza zastosowanie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f., w przypadku, gdy uchwała w tym przedmiocie dotyczy spółki osobowej.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany umowy Spółki
Fragment:
Z uwagi na to, iż na chwilę obecną Wnioskodawca nie posiada wystarczających środków finansowych, aby uregulować powyższe zobowiązanie, planowana jest konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy Z.P. Wnioskodawca wskazuje, że podwyższenie kapitału zakładowego Z.P. nastąpi w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników Z.P. poprzez zmianę umowy Spółki. Przedmiotowa transakcja miałaby się odbyć poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności zarówno z tytułu udzielonych pożyczek, jak i z tytułu należnych odsetek na kapitał zakładowy, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy. Konwersja ma zostać dokonana według wartości nominalnej wierzytelności. Nowoutworzone udziały miałyby zostać objęte w całości przez Z.H. W konsekwencji, poprzez wniesienie wierzytelności jako wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego w Z.P. i w ten sposób dojdzie do wygaśnięcia w całości długu z tytułu umowy pożyczki na skutek konfuzji. Po stronie Z.H. nastąpi podwyższenie ilości posiadanych przez niego udziałów oraz wygaśnięcie wierzytelności z tytułu zapłaty za nowoutworzone udziały. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż planowane przez Wnioskodawcę podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki pochodzących z pożyczek udzielonych przez wspólnika będzie zatem na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych traktowane jako zmiana umowy spółki kapitałowej podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%.
2017
16
maj

Istota:
Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej i obniżenia wartości nominalnej akcji.
Fragment:
Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia (art. 455 § 2 k.s.h). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Spółka, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 455 Kodeksu spółek handlowych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki nie ulegnie zmianie liczba akcji, obniży się jedynie ich wartość nominalna, a obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez wynagrodzenia. Wnioskodawca jako akcjonariusz Spółki zgodzi się na obniżenie jej kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji bez wynagrodzenia dla siebie. Wnioskodawca podkreśla, że nie otrzyma żadnych środków w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zaś kwota obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Nie nastąpi również jakiekolwiek umorzenie posiadanych przez Wnioskodawcę akcji. Zatem w sytuacji, gdy kapitał zakładowy Spółki ulegnie obniżeniu poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji i obniżenie to będzie – za zgodą akcjonariuszy – dokonane bez wynagrodzenia, brak jest podstaw do uznania, że akcjonariusze uzyskają przysporzenie majątkowe.
2017
11
maj

Istota:
Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej i obniżenia wartości nominalnej akcji.
Fragment:
Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia (art. 455 § 2 k.s.h). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Spółka, w której Wnioskodawczyni jest akcjonariuszem podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 455 Kodeksu spółek handlowych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki nie ulegnie zmianie liczba akcji, obniży się jedynie ich wartość nominalna, a obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez wynagrodzenia. Wnioskodawczyni jako akcjonariusz Spółki zgodzi się na obniżenie jej kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji bez wynagrodzenia dla siebie. Wnioskodawczyni podkreśla, że nie otrzyma żadnych środków w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zaś kwota obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Nie nastąpi również jakiekolwiek umorzenie posiadanych przez Wnioskodawczynię akcji. Zatem w sytuacji, gdy kapitał zakładowy Spółki ulegnie obniżeniu poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji i obniżenie to będzie – za zgodą akcjonariuszy – dokonane bez wynagrodzenia, brak jest podstaw do uznania, że akcjonariusze uzyskają przysporzenie majątkowe.
2017
11
maj

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy), stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem wkładu, zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki (komandytowo-akcyjnej)?
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Odnosząc treść powyższych przepisów do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż planowane wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki, w części przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego będzie zasadniczo podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako zmiana umowy spółki. Powyższe wynika z literalnego brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym wskazano, iż podstawę opodatkowania stanowi wartość: „ o którą podwyższono kapitał zakładowy ”. Wnioskodawca uznał, że skoro ustawodawca wprost zawęził wysokość podstawy opodatkowania jedynie do wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy, niczym nieuzasadniona byłaby rozszerzająca interpretacja ww. przepisu zakładająca określenie wysokości podstawy opodatkowania na poziomie wartości całego wniesionego wkładu. W związku z powyższym, (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy), stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem wkładu, zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki (komandytowo-akcyjnej)?
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego -wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Odnosząc treść powyższych przepisów do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż planowane wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki, w części przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego będzie zasadniczo podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako zmiana umowy spółki. Powyższe wynika z literalnego brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym wskazano, iż podstawę opodatkowania stanowi wartość: „ o którą podwyższono kapitał zakładowy ”. Wnioskodawca uznał, że skoro ustawodawca wprost zawęził wysokość podstawy opodatkowania jedynie do wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy, niczym nieuzasadniona byłaby rozszerzająca interpretacja ww. przepisu zakładająca określenie wysokości podstawy opodatkowania na poziomie wartości całego wniesionego wkładu. W związku z powyższym, (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego akcjonariusza lub nowych akcjonariuszy oraz w konsekwencji podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez akcjonariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem?
Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza oraz w konsekwencji – podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez komplementariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem?
Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza i przeznaczenia go na kapitał zapasowy i/lub inne fundusze (tzn. bez podwyższenia kapitału zakładowego SKA i bez obejmowania przez komplementariusza akcji SKA), wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zapasowy (i/lub inne fundusze niż kapitał zakładowy), nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego akcjonariusza lub nowych akcjonariuszy oraz w konsekwencji podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez akcjonariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem? Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza oraz w konsekwencji – podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez komplementariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (...)
2017
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podjęcia przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez przekazanie na ten kapitał zysków spółki, w tym środków spółki zgromadzonych na jej kapitale zapasowym
Fragment:
Jednocześnie należy zauważyć, że ustawodawca w ustawie podatkowej wyraźnie wskazał sytuację, kiedy podwyższenie kapitału zakładowego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Uczynił to w art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. stanowiąc, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Ustawodawca zawęził zatem stosowanie art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. wyłącznie do spółek kapitałowych. W przypadku takiego zawężonego stosowania ww. przepisu należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało uregulowane opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych podwyższenie kapitału zakładowego, w sytuacji gdy walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a akcjonariuszowi zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Wobec tego dozwolone przepisami Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego wyklucza zastosowanie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f., w przypadku, gdy uchwała w tym przedmiocie dotyczy spółki osobowej.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, gdyż obowiązku takiego nie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy w pełni potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 23 września 2011 r. ( IPPB2/415-615/11-2/MK ). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów w dniu 14 stycznia 2013 r. wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nr IPPB1/415-1442/12-2/KS stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną: w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji – jest nieprawidłowe, w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji – jest prawidłowe. Interpretację doręczono w dniu 17 stycznia 2013 r.
2017
10
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.