ITPB3/4510-168/15/MJ | Interpretacja indywidualna

W wartości kapitału własnego o którym mowa w art. 16 ust. 7h uwzględnia się wniesione kwoty dopłat do kapitału.
ITPB3/4510-168/15/MJinterpretacja indywidualna
  1. dopłata do kapitału
  2. kapitał własny
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wartości kapitału własnego, o którym mowa w art. 16 ust. 7h, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla ustalenia relacji zadłużenia do kapitału własnego uwzględnia się wniesione kwoty dopłat jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy w wartości kapitału własnego, o którym mowa w art. 16 ust. 7h, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla ustalenia relacji zadłużenia do kapitału własnego uwzględnia się wniesione kwoty dopłat.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wspólnik Spółki (...) Sp. z o.o. dochowując wszystkich wymogów wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 poz 1030 z późn. zm), oraz Umowy Spółki wniósł w okresie od 2003 r. do 2005 r. tzw. dopłaty do kapitału. Na potrzeby prezentacji w sprawozdaniu finansowym ww. dopłaty były do 2009 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości prezentowane w bilansie jako kapitał rezerwowy (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników).

W 2010 roku, w wyniku decyzji biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie ksiąg rachunkowych Spółki, z uwagi na to, że Spółka podlega regulacjom zawartym w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, kwoty dopłat są prezentowane w bilansie Spółki jako "zobowiązania długoterminowe". Do dnia złożenia niniejszego wniosku nie zostały podjęte uchwały o zwrocie wspólnikowi dopłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wartości kapitału własnego, o którym mowa w art. 16 ust 7h, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla ustalenia relacji zadłużenia do kapitału własnego uwzględnia się wniesione kwoty dopłat do kapitału ...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy kwoty dopłat do kapitału stanowią składową kapitału własnego, o którym mowa w art. 16 ust.7h w związku z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2015r. pojęcie kapitału zakładowego, który był brany pod uwagę przy rozpatrywaniu zagadnienia tzw. cienkiej kapitalizacji zastąpiono pojęciem kapitału własnego. Zgodnie z art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa w tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. W powyższym przepisie ustawodawca nie wyłączył z kapitału własnego wniesionych przez wspólników dopłat. Należy podkreślić, że prawo podatkowe cechuje się autonomią wobec innych gałęzi prawa, w szczególności prawa bilansowego. Wnioskodawca wskazuje również na dopuszczalny dualizm, jeżeli chodzi o prezentowanie dopłat do kapitału w bilansie Spółek, a mianowicie podmioty sporządzające sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) wykazują dopłaty do kapitału w pozycji "kapitał rezerwowy z dopłat wspólników", natomiast w przypadku stosowania MSSF te same dopłaty prezentowane są jako zobowiązania długoterminowe.

Należy podkreślić, że tego typu różna prezentacja dopłat do kapitału jest zgodna z przepisami prawa bilansowego. Z uwagi jednak na autonomię prawa podatkowego, niezależnie od tego, czy w bilansie ww. dopłaty widnieją jako kapitał rezerwowy albo zobowiązania długoterminowe stanowią one element kapitału własnego, o którym mowa w art. 16 ust 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Innymi słowy prezentacja w bilansie, czy to w kapitale rezerwowym czy w zobowiązaniach długoterminowych nie ma wpływu na wartość kapitału własnego branego pod uwagę w aspekcie tzw. cienkiej kapitalizacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.