Kapitał własny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał własny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
1
kwi

Istota:

Ustalenia wartości kapitału własnego w świetle przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

Fragment:

Zgodnie zaś ze zdaniem pierwszym art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, z kapitału własnego (a więc także kapitału zapasowego/rezerwowego) wyłącza się - na potrzeby stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji - kapitały z aktualizacji wyceny oraz pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Tymczasem, Kapitał Zapasowy nie będzie pochodzić ani z aktualizacji wyceny ani z pożyczek podporządkowanych. Biorąc pod uwagę, że art. 16 ust. 7h ustawy o CIT zawiera szereg szczegółowych wyłączeń i ograniczeń, należy stwierdzić, że warunki obliczania wartości kapitału własnego zostały przez prawodawcę określone w sposób wyczerpujący. W konsekwencji, jeżeli możliwość uwzględnienia określonych kapitałów własnych nie została wprost wyłączona, należy je uwzględnić przy obliczaniu wartości kapitału własnego na potrzeby ustalenia niedostatecznej kapitalizacji. Przewidziane w art. 16 ust. 7h ustawy o CIT ograniczenia stanowią bowiem wyjątki od ogólnej reguły wliczania wszystkich elementów kapitałów własnych spółki dla celu określenia kapitału własnego w rozumieniu przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Zgodnie zaś z zasadami wykładni prawa podatkowego, potwierdzonymi także w orzecznictwie sądów administracyjnych (m.in. wyrok NSA z dnia 10.12.2014 r. sygn.

2015
16
gru

Istota:

W wartości kapitału własnego o którym mowa w art. 16 ust. 7h uwzględnia się wniesione kwoty dopłat do kapitału.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w wartości kapitału własnego, o którym mowa w art. 16 ust 7h, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla ustalenia relacji zadłużenia do kapitału własnego uwzględnia się wniesione kwoty dopłat do kapitału ... Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Zdaniem Wnioskodawcy kwoty dopłat do kapitału stanowią składową kapitału własnego, o którym mowa w art. 16 ust.7h w związku z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia 2015r. pojęcie kapitału zakładowego, który był brany pod uwagę przy rozpatrywaniu zagadnienia tzw. cienkiej kapitalizacji zastąpiono pojęciem kapitału własnego. Zgodnie z art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa w tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub (...)

2015
30
paź

Istota:

Czy przez kapitał własny dla potrzeb przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, tj. kapitał własny, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, po planowanym połączeniu odwrotnym, należy rozumieć kapitał własny P, z uwzględnieniem kapitałów własnych wynikających z nowej emisji udziałów dokonanej w ramach planowanego połączenia?

Fragment:

Czy przez kapitał własny dla potrzeb przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, tj. kapitał własny, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, po planowanym połączeniu odwrotnym, należy rozumieć kapitał własny P, z uwzględnieniem kapitałów własnych wynikających z nowej emisji udziałów dokonanej w ramach planowanego połączenia... Zdaniem Wnioskodawcy, przez kapitał własny dla potrzeb przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji tj. kapitał własny, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: „ ustawy o CIT ”), po planowanym połączeniu odwrotnym, należy rozumieć kapitał własny P, z uwzględnieniem kapitałów własnych wynikających z nowej emisji udziałów. Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT ograniczają - dla pewnych sytuacji - możliwość zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów pożyczkobiorcy (kredytobiorcy). Są to przepisy przeciwdziałające tzw. cienkiej kapitalizacji. Mają one zastosowanie w przypadkach, kiedy wartość zadłużenia spółki (pożyczkobiorcy) wobec innych podmiotów (powiązanych kapitałowo) przekroczy określony pułap liczony w stosunku do wielkości kapitału własnego pożyczkobiorcy.

2015
28
paź

Istota:

Zasada ustalania wartości kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym w przypadku spłaty odsetek od pożyczki zachodzić będzie konieczność ustalenia, czy wartość zadłużenia wobec udziałowców kwalifikowanych (oraz wobec wierzyciela w przypadku opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 61) przekracza wartość kapitału własnego dłużnika. Zgodnie z art. 16 ust. 7h updop, wartość kapitału własnego, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. Powyższy ustęp art. 16 updop wymienia różne kategorie funduszy składające się na kapitał własny podatnika, o które należy pomniejszyć limit, do którego porównuje się wartość zadłużenia: kapitały z aktualizacji wyceny, kapitał własny pochodzący z otrzymanych pożyczek podporządkowanych, kapitał zakładowy w wartości, jaka nie została faktycznie przekazana, kapitał zakładowy w wartości, jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, kapitał zakładowy w wartości, jaka została pokryta wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

2015
1
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „kapitał własny" (będący jednym ze wskaźników determinujących limit w zaliczeniu odsetek od Pożyczek do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, określony w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy CIT), należy utożsamiać, w przypadku Pożyczek zaciąganych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r, od Podmiotów Kwalifikowanych w celu finansowania działalności Oddziału, z Hipotetycznym kapitałem własnym Oddziału (a nie kapitałem własnym Centrali) ?

Fragment:

Należy podkreślić, że Wnioskodawca wylicza wysokość Hipotetycznej wartości kapitału własnego Oddziału w oparciu o założenie, że stopień finansowania aktywów kapitałem własnym w całej spółce X. (tj. we wszystkich jej jednostkach, w tym również w Oddziale) jest taki sam. Oznacza to, że stosunek kapitałów własnych do sumy aktywów we wszystkich jednostkach X. jest identyczny jak w Centrali. Wnioskodawca stosuje zatem mechanizm wyliczenia Hipotetycznej wartości kapitału własnego polegający na: w pierwszej kolejności na wyliczeniu procentowego udziału wartości kapitału własnego Centrali (przy uwzględnieniu zasad określonych w z art. 16 ust 7h ustawy CIT) w ogólnej wartości aktywów Centrali wykazanej w sprawozdaniu finansowym Centrali, następnie, procent tak wyliczony (tj. proporcja między kapitałem własnym Centrali a jej aktywami) odnoszony (pomnożony) jest do ogólnej wartości aktywów Oddziału wykazanej w sprawozdaniu finansowym Oddziału. - tak wyliczona wartość stanowi rzetelną i autentyczną hipotetyczną wartość kapitałów własnych Oddziału (reasumując proporcja na linii kapitał własny Centrali - aktywa Centrali, jest taka sama jak na linii Hipotetyczny kapitał własny Oddziału - aktywa Oddziału). Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy „ kapitał własny ” (będący jednym ze wskaźników determinujących od dnia 1 stycznia 2015 r, limit w zaliczeniu odsetek od Pożyczek do kosztów uzyskania przychodów), należy utożsamiać, w przypadku Pożyczek zaciąganych przez Centralę od Podmiotów Kwalifikowanych w celu finansowania działalności Oddziału, z Hipotetycznym kapitałem własnym Oddziału.

2015
3
lip

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia proporcji wartości zadłużenia do kapitału własnego, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku

Fragment:

Powyższe uzasadnione jest literalnym brzmieniem ww. przepisów, które odwołują się do pojęcia „ kapitału własnego ”. Kapitałem własnym natomiast dysponuje jednostka macierzysta przedsiębiorcy zagranicznego, a nie jego Oddział. Ponadto jak wykazano powyżej podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest spółka (jednostka macierzysta) będąca rezydentem Francji, Oddział natomiast stanowi jedynie formę organizacyjną prowadzonej działalności. Brak jest jednocześnie podstaw by uznać, że do ustalenia wartości odsetek od pożyczek stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, należy odnieść jedynie wartość zadłużenia jednostki macierzystej związanego z działalnością Oddziału („ przypisanego ” do Oddziału) do wartości kapitału własnego jednostki macierzystej. Skoro przyjmujemy, że w celu obliczenia wskazanej proporcji odnosimy się do wartości kapitału własnego jednostki macierzystej (całego), a nie jedynie kapitału własnego „ przypisanego ” do oddziału, to nie możemy tej wartości odnosić tylko do wartości zadłużenia jednostki macierzystej „ przypisanego ” do oddziału, ponieważ byłaby to działanie niesymetryczne.

2015
3
lip

Istota:

Czy w związku z brakiem kapitału własnego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, jak również faktem, iż oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, lecz wyłącznie źródłem przychodu zagranicznej spółki będącej tym podatnikiem, do ustalenia wartości odsetek od pożyczek stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UPDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, należy odnieść (porównać) wartość zadłużenia tego oddziału względem podmiotów powiązanych z pożyczkobiorca bezpośrednio lub pośrednio do wartości kapitału własnego jednostki macierzystej przedsiębiorcy zagranicznego, tj. zagranicznej spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ?

Fragment:

Powyższe uzasadnione jest literalnym brzmieniem ww. przepisów, które odwołują się do pojęcia „ kapitału własnego ”. Kapitałem własnym natomiast dysponuje jednostka macierzysta przedsiębiorcy zagranicznego, a nie jego Oddział. Ponadto jak wykazano powyżej podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest spółka (jednostka macierzysta) będąca rezydentem Francji, Oddział natomiast stanowi jedynie formę organizacyjną prowadzonej działalności. Brak jest jednocześnie podstaw by uznać, że do ustalenia wartości odsetek od pożyczek stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, należy odnieść jedynie wartość zadłużenia jednostki macierzystej związanego z działalnością Oddziału („ przypisanego ” do Oddziału) do wartości kapitału własnego jednostki macierzystej. Skoro przyjmujemy, że w celu obliczenia wskazanej proporcji odnosimy się do wartości kapitału własnego jednostki macierzystej (całego), a nie jedynie kapitału własnego „ przypisanego ” do oddziału, to nie możemy tej wartości odnosić tylko do wartości zadłużenia jednostki macierzystej „ przypisanego ” do oddziału, ponieważ byłaby to działanie niesymetryczne.

2015
11
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia „wartości kapitałów własnych”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) kapitału własnego spółki – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni. Odpowiadając na pytanie 2, które dotyczy tylko przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r., Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku kapitałów własnych ustawodawca nie sprecyzował jak należy określić wspomnianą wartość kapitałów, tj. w oparciu o jakie przepisy. Ze znowelizowanych przepisów wynika jedynie, że wartość kapitału własnego, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, którą określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa w tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej wspólnika, spółka może zaliczyć w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Nie zgadzając się z powyższym, w dniu 13.05.2005r. – za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew - złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (data wpływu: 31.05.2005r.). W Pana ocenie art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie od osoby fizycznej prowadzącej samodzielną działalność, nie zaś do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej. Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew zawarte w przywołanym powyżej postanowieniu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast przepis art. 23 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów. Przepis ten oznacza, iż w przypadku kiedy wspólnik spółki osobowej udzieli spółce pożyczki, odsetki zapłacone przez spółkę z tytułu tej pożyczki nie będą u takiego wspólnika kosztem uzyskania przychodów.