PL/LM/830/48/KPV/14/RD-57383 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Obowiązek podatkowy - Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, z urzędu, zmienia interpretację indywidualną Nr ILPB2/436-200/10-2/MK wydaną w dniu 15 grudnia 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów na podstawie § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się obrotem nieruchomościami. Wspólnicy - komandytariusze (osoby fizyczne) i komplementariusz (osoba prawna), dokonują w ciągu roku podwyższenia kapitału rezerwowego. Wspólnicy w formie pieniężnej dokonują dopłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału rezerwowego w Spółce przez wspólników nie powiększa wartości wkładów wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS), a zatem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej Nr ILPB2/436-200/10-2/MK wydanej w dniu 15 grudnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Wskazał, że ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) - dalej ustawa o PCC - w art. 1 ust. 1 określa zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko czynności wymienione w tym przepisie. W konsekwencji wpłaty dokonywane przez wspólników spółki komandytowej na kapitał rezerwowy niepowodujące podwyższenia wartości wkładów wspólników nie stanowią, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiany umowy spółki osobowej. Tym samym dokonane wpłaty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu należy uznać za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wspólnicy, tj. komandytariusze i komplementariusz podwyższają kapitał rezerwowy Wnioskodawcy, dokonując w tym celu dopłat.

Na tym tle odpowiedzieć należy na pytanie czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienie dopłat do spółki komandytowej, która zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) jest rodzajem spółki osobowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki. Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, opodatkowaniu podlegają również zmiany umów objętych katalogiem czynności podlegających opodatkowaniu PCC, jeżeli w wyniku tych zmian dochodzi do podwyższenia podstawy opodatkowania. Za zmianę umowy spółki w świetle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC, przy spółce osobowej uważa się m.in. dopłaty wspólników. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a podstawę opodatkowania stanowi kwota dopłat (art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o PCC).

Analizując przepisy ustawy o PCC w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki osobowej nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w zakresie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepisy te jednoznacznie wskazują, że dokonanie dopłat jest uważane za zmianę umowy spółki osobowej. Sposób ujęcia dopłat w ewidencji rachunkowej spółki osobowej pozostaje kwestią bez znaczenia dla obowiązku zapłaty podatku. Ustawodawca odmiennie bowiem niż w przypadku spółek kapitałowych nie uzależnia opodatkowania dopłat od powiększenia kapitału zakładowego w wyniku ich wniesienia.

Nie znajduje oparcia w przepisach podatkowych stanowisko Wnioskodawcy, iż „podwyższenie kapitału rezerwowego przez wspólników nie powiększa wartości wkładów wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS), a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”. Wysokość sumy komandytowej określa jedynie zakres odpowiedzialności komandytariuszy za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Kwestia zmiany wysokości sumy komandytowej nie stanowi elementu hipotezy przepisu regulującego przedmiot opodatkowania umowy spółki osobowej (jej zmiany). Jest więc nieistotna dla określenia przedmiotu opodatkowania, a w konsekwencji obowiązku zapłaty podatku. Bezpodstawnie przyjął więc Wnioskodawca, że w związku z dokonaniem dopłat jedynie w przypadku podwyższenia wysokości sumy komandytowej należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zdarzenie przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji implikuje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi kwota dopłat, a stawka podatku wynosi 0,5%.

Nieprawidłowa jest więc również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr ILPB2/436-200/10-2/MK uznająca stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów (ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa) - w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zmiany interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach) za pośrednictwem Ministra Finansów w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi tego organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ ten nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.