ITPB2/436-68/12/TJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie wniesienia dopłat do spółki z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2012 r. (data wpływu 24 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 15 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania dopłat – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 15 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania dopłat.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wspólnicy Spółki (Wnioskodawcy) zamierzają w ramach bieżącego finansowania prowadzonej działalności, na podstawie zapisów w istniejącej umowie spółki, która reguluje m.in. możliwość wnoszenia dopłat do dziesięciokrotnej nominalnej wartości posiadanych przez nich udziałów, podjąć stosowną uchwałę o dopłatach do pozostałych kapitałów Spółki, tj. kapitału rezerwowego (nie o dopłatach mających za cel podwyższenie kapitału zakładowego). Powyższa kwestia uregulowana jest w odrębnych przepisach tj. art. 177 i 179 Kodeksu spółek handlowych. O wykorzystaniu dopłat decydować będzie Zarząd Spółki, który ograniczony będzie celem, dla którego dopłaty będą uchwalone. Wielkość dopłat ujęta będzie w księgach rachunkowych na poczet kapitału rezerwowego.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podjęcie uchwały o dopłatach do kapitału rezerwowego rodziło będzie skutki w postaci konieczności złożenia deklaracji podatkowej PCC-3 oraz konieczności zapłaty podatku w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki, a także zmiany tych umów w przypadku, gdy zmiana powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k). Zasady opodatkowania dotyczące umów spółek i ich zmian stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmian. Podatkowi podlega zarówno ustanowienie umowy lub zmiana umowy spółki osobowej, czyli spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej ale również spółki kapitałowej – spółki z o.o., spółki akcyjnej i spółki europejskiej. Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie innych kapitałów w spółkach, np. kapitału zapasowego. Wnioskodawca wskazuje również, że podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi tylko wartość podwyższenia kapitału zakładowego. Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy wartość podwyższenia innych kapitałów tj. rezerwowego, zapasowego nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Planowana uchwała dotycząca dopłaty nie ma na celu podwyższenia kapitału zakładowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki.

Stosownie do ust. 2 ww. przepisu podatkowi podlegają także zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 ww. artykułu przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany;

Wskazać również należy, że zgodnie z art. 1a pkt 2 użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wspólnicy Spółki zamierzają w ramach bieżącego finansowania, podjąć uchwałę o wniesieniu dopłat na kapitał rezerwowy. Powyższe dokonane zostanie na podstawie postanowień umowy oraz przepisów art. 177 i 179 ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie wskazać należy, że zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Analiza zacytowanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy spółki, jak również ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W regulacji zawartej w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawodawca postanowił natomiast, że w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się m.in. dopłaty. Powyższe upoważnia do wniosku, że przyjęta w ustawie generalna zasada, zgodnie z którą zmiany umów podlegają podatkowi, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, doznaje wyłomu w odniesieniu do umów spółki. Przepisami ustawy objęto bowiem wszystkie te przypadki, gdy na skutek zmiany umowy spółki dochodzi do podwyższenia podstawy opodatkowania, jak i inne czynności, uznane przez ustawodawcę za zmianę takiej umowy. W konsekwencji więc w odniesieniu do umowy spółki przedmiotem opodatkowania są zmiany tej umowy (aktu założycielskiego lub statutu), powodujące podwyższenie podstawy opodatkowania, jak i inne czynności wymienione w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. dopłaty udzielone spółce przez wspólników.

W rezultacie stwierdzić należy, że planowane przez wspólników Spółki wniesienie dopłat stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Bez znaczenia dla opodatkowania opisanej czynności pozostaje fakt, że dopłaty te przeznaczone zostaną na kapitał rezerwowy a nie zakładowy spółki. W świetle treści art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy wniesienie dopłat stanowi, co wykazano wyżej, odrębne od zmiany umowy spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, zdarzenie podatkowoprawne, skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, które, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9, podlega opodatkowaniu według stawki wynoszącej 0,5%, a podstawę opodatkowania w tym przypadku, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) stanowi kwota dopłat. Konsekwencją powyższego będzie ciążący na Spółce, a wynikający z art. 10 ust. 1 ustawy obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.