ITPB1/415-471/13/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym zwrotem wpłat na kapitał rezerwowy, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2013 r. (data wpływu: 22 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wpłat wniesionych na kapitał rezerwowy spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wpłat wniesionych na kapitał rezerwowy spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ponadto Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (dalej: Spółka), która jest firmą deweloperską i prowadzi działalność w zakresie budowy i wynajmu powierzchni biurowych.

Wnioskodawca jako wspólnik Spółki zamierza dokonywać w ciągu roku wpłat na kapitał rezerwowy Spółki. Nastąpi to poprzez uiszczanie wpłat pieniężnych bezpośrednio na kapitał rezerwowy Spółki. W związku z dokonywanymi wpłatami nie dojdzie do zmiany umowy spółki komandytowej.

Zasadniczym motywem dokonywania tychże wpłat mogą być czasowe trudności w działalności spółki i potrzeba uzyskania płynności finansowej.

Możliwe jest, że wpłaty te będą Wnioskodawcy zwracane. Kwota zwróconych wpłat będzie odpowiadała kwocie wpłat uiszczanych uprzednio na kapitał rezerwowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym zwrotem wpłat na kapitał rezerwowy, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny zwrot dokonanych przez niego wpłat na kapitał rezerwowy Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skoro zwrócone wpłaty co do wysokości będą odpowiadały wpłatom uiszczanym uprzednio na kapitał rezerwowy, to zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystąpi dochód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym nie znajdą również zastosowania szczególne przepisy dotyczące ustalania dochodu (przychodu) wskazane w art. 24 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych.

Wobec powyższego uznać należy, że ewentualny zwrot dokonanych przez Wnioskodawcę wpłat na kapitał rezerwowy Spółki będzie dla niego neutralny podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Stosownie do treści art. 102 Kodeksu spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada na gruncie podatku dochodowego zdolności podatkowej. Tym samym z punktu widzenia podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy tych spółek, a nie spółka. Sposób opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce komandytowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem ww. spółki jest osoba fizyczna, to dochód (przychód) z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne, w tym w szczególności osobowe spółki handlowe. Zatem komplementariuszem spółki komandytowej może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z powyższym, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to w swej istocie spółka komandytowa, w której podmiotem prowadzącym sprawy spółki (komplementariuszem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast komandytariuszami są zazwyczaj osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego przepisu, za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego, które są określonym przyrostem majątkowym. A więc jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza dokonywać w trakcie roku wpłat na kapitał rezerwowy spółki komandytowej w której jest wspólnikiem. Ww. wpłaty będą w przyszłości zwracane Wnioskodawcy w tej samej kwocie. Dokonywanie wpłat na kapitał rezerwowy nie będzie powodowało zmiany umowy spółki.

Uznając zatem, że przychodem jako źródłem dochodu jest tylko ta wartość, która stanowi przyrost majątkowy oraz jest definitywna (bezzwrotna), należy stwierdzić, iż w przypadku zwrotu wpłat na kapitał rezerwowy spółki komandytowej nie powstaje przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy (zwrot wpłat nie powoduje realnego przysporzenia majątkowego), zatem kwota otrzymana przez wspólnika z tego tytułu nie powinna podlegać opodatkowaniu.

Reasumując, w sytuacji zwrotu wpłat wniesionych na kapitał rezerwowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy – wspólnika Spółki – obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.