Kapitał rezerwowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał rezerwowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
16
kwi

Istota:

Powstanie zobowiązania podatkowego w związku z przekazaniem wierzytelności na podwyższenie kapitału rezerwowego w niemieckiej spółce kapitałowej

Fragment:

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału powinna mieć taki skutek, że kapitał będący odpowiednikiem kapitału rezerwowego Spółki A zostanie podwyższony o kwotę równą kwocie głównej oraz kwocie odsetek naliczonych w związku z Pożyczką. Przedmiotem wkładu na kapitał będący odpowiednikiem kapitału rezerwowego będzie wierzytelność z tytułu Pożyczki. ze względów formalnych – w związku z podwyższeniem kapitału będącego odpowiednikiem kapitału rezerwowego Spółki A - Wnioskodawca i Spółka A podpiszą umowę określającą status Pożyczki w kontekście podwyższenia kapitału będącego odpowiednikiem kapitału rezerwowego Spółki A. Zgodnie z tą umową, w związku z podwyższeniem kapitału będącego odpowiednikiem kapitału rezerwowego Spółki A Wnioskodawca potwierdzi, że Spółka nie jest upoważniona domagać się spłaty Pożyczki od Spółki A. Umowa potwierdzająca, że Wnioskodawca nie będzie domagać się spłaty Pożyczki zostanie podpisana przed formalnym podwyższeniem kapitału będącego odpowiednikiem kapitału rezerwowego. Z niemieckiej perspektywy podatkowej, powyższe czynności zostaną zaklasyfikowane jako przekazanie Pożyczki (prawa majątkowego w formie pożyczki) na kapitał będący odpowiednikiem kapitału rezerwowego Spółki A.

2015
17
lip

Istota:

Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wspólnicy - komandytariusze (osoby fizyczne) i komplementariusz (osoba prawna), dokonują w ciągu roku podwyższenia kapitału rezerwowego. Wspólnicy w formie pieniężnej dokonują dopłat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału rezerwowego w spółce przez wspólników nie powiększa wartości wkładów wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS), a zatem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej Nr ILPB2/436-199/12-3/AJ wydanej w dniu 23 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Sp. z o.o. sp. k. za prawidłowe. Wskazał, że ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) – dalej ustawa o PCC – w art. 1 ust. 1 określa zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko czynności wymienione w tym przepisie. W konsekwencji wpłaty dokonywane przez wspólników spółki komandytowej na kapitał rezerwowy niepowodujące podwyższenia wartości wkładów wspólników nie stanowią, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiany umowy spółki osobowej.

2015
29
maj

Istota:

Czy wypłata całego zakumulowanego zysku w spółce jawnej (wraz z kapitałem rezerwowym z lat 1997-2012) na rzecz Wnioskodawcy w odpowiedniej proporcji, wynikającej z umowy spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W najbliższym czasie spółka planuje pojąć uchwałę o wypłacie całego zaległego zysku zakumulowanego obecnie w spółce jawnej (wraz z kapitałem rezerwowym z lat 1997-2012) na rzecz m. in. Wnioskodawcy. A zatem przyjmując za Wnioskodawcą, że w okresie procesu przekształcenia spółka i wspólnicy uiścili wszystkie należne prawem należności podatkowe stwierdzić należy, że wypłata w przyszłości środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki z o.o. przez spółkę osobową (spółkę jawną) nie będzie podlegała opodatkowaniu. Odnosząc się natomiast do wypłaty zysku zakumulowanego w spółce jawnej, który był na bieżąco opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w przepisie art. 5a pkt 6 ww. ustawy, jako działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

2015
1
mar

Istota:

Obowiązek podatkowy - Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wspólnicy - komandytariusze (osoby fizyczne) i komplementariusz (osoba prawna), dokonują w ciągu roku podwyższenia kapitału rezerwowego. Wspólnicy w formie pieniężnej dokonują dopłat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału rezerwowego w Spółce przez wspólników nie powiększa wartości wkładów wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS), a zatem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej Nr ILPB2/436-200/10-2/MK wydanej w dniu 15 grudnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Wskazał, że ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) - dalej ustawa o PCC - w art. 1 ust. 1 określa zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko czynności wymienione w tym przepisie. W konsekwencji wpłaty dokonywane przez wspólników spółki komandytowej na kapitał rezerwowy niepowodujące podwyższenia wartości wkładów wspólników nie stanowią, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiany umowy spółki osobowej.

2013
12
sie

Istota:

Czy w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym zwrotem wpłat na kapitał rezerwowy, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca jako wspólnik Spółki zamierza dokonywać w ciągu roku wpłat na kapitał rezerwowy Spółki. Nastąpi to poprzez uiszczanie wpłat pieniężnych bezpośrednio na kapitał rezerwowy Spółki. W związku z dokonywanymi wpłatami nie dojdzie do zmiany umowy spółki komandytowej. Zasadniczym motywem dokonywania tychże wpłat mogą być czasowe trudności w działalności spółki i potrzeba uzyskania płynności finansowej. Możliwe jest, że wpłaty te będą Wnioskodawcy zwracane. Kwota zwróconych wpłat będzie odpowiadała kwocie wpłat uiszczanych uprzednio na kapitał rezerwowy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym zwrotem wpłat na kapitał rezerwowy, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny zwrot dokonanych przez niego wpłat na kapitał rezerwowy Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Skoro zwrócone wpłaty co do wysokości będą odpowiadały wpłatom uiszczanym uprzednio na kapitał rezerwowy, to zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystąpi dochód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2013
28
mar

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną oraz wynikającej z tego zdarzenia konieczności opodatkowania zgromadzonego na kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym zysku

Fragment:

Reasumując, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków - a więc także tych zgromadzonych na kapitale rezerwowym lub zapasowym spółki z o.o. - stanowić będzie u wspólników spółki będących osobami fizycznymi dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stwierdzić bowiem należy, że zysk z lat poprzednich wypracowany przez spółkę z o.o. i zgromadzony na kapitale rezerwowym lub zapasowym, na dzień przekształcenia spowoduje powstanie u wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w związku z przekazaniem do spółki komandytowej niepodzielonych zysków przekształcanej spółki kapitałowej. Mając powyższe na uwadze, stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Odnosząc się do powołanych przez wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i wiążą jedynie w sprawach, w których zapadły. Orzeczenia sądów powołane przez wnioskodawcę nie prezentują jednolitej linii orzeczniczej. W sprawie wykładni art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pojęcia „ niepodzielonych zysków ” orzecznictwo prezentuje również stanowisko tożsame z zaprezentowanym w niniejszej interpretacji.

2013
24
mar

Istota:

Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wspólnicy Spółki – komandytariusze (osoby fizyczne) i komplementariusz (osoba prawna), dokonują w ciągu roku podwyższenia kapitału rezerwowego Spółki. Wspólnicy w formie pieniężnej dokonują dopłat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału rezerwowego w spółce przez wspólników nie powiększa wartości wkładów wspólników (sumy komandytowej wpisanej do KRS), a zatem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają: następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długówi ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie (...)

2013
15
sty

Istota:

Czy z związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (spółkę komandytowo-akcyjną) powstanie u wspólników spółki dochód podlegający opodatkowaniu, w wysokości wartości funduszu rezerwowego spółki, zgromadzonego w drodze przekazywania do tego funduszu części zysków spółki za lata ubiegłe?

Fragment:

W myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymienia te przychody. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z kapitałów pieniężnych m.in. są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.

2012
22
lis

Istota:

Opodatkowanie wniesienia dopłat do spółki z o.o.

Fragment:

Wspólnicy Spółki (Wnioskodawcy) zamierzają w ramach bieżącego finansowania prowadzonej działalności, na podstawie zapisów w istniejącej umowie spółki, która reguluje m.in. możliwość wnoszenia dopłat do dziesięciokrotnej nominalnej wartości posiadanych przez nich udziałów, podjąć stosowną uchwałę o dopłatach do pozostałych kapitałów Spółki, tj. kapitału rezerwowego (nie o dopłatach mających za cel podwyższenie kapitału zakładowego). Powyższa kwestia uregulowana jest w odrębnych przepisach tj. art. 177 i 179 Kodeksu spółek handlowych. O wykorzystaniu dopłat decydować będzie Zarząd Spółki, który ograniczony będzie celem, dla którego dopłaty będą uchwalone. Wielkość dopłat ujęta będzie w księgach rachunkowych na poczet kapitału rezerwowego. Wobec powyższego zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podjęcie uchwały o dopłatach do kapitału rezerwowego rodziło będzie skutki w postaci konieczności złożenia deklaracji podatkowej PCC-3 oraz konieczności zapłaty podatku w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki, a także zmiany tych umów w przypadku, gdy zmiana powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k). Zasady opodatkowania dotyczące umów spółek i ich zmian stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmian. Podatkowi podlega zarówno ustanowienie umowy lub zmiana umowy spółki osobowej, czyli spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej ale również spółki kapitałowej – spółki z o.o., spółki akcyjnej i spółki europejskiej.

2012
17
lis

Istota:

Czy w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną, na spółce komandytowo – akcyjnej będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu z tytułu niepodzielonego zysku wynikającego z przekazania zysku netto na kapitał rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku zostało przeformułowane pytanie następująco: Czy w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną, na spółce komandytowo – akcyjnej będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu z tytułu niepodzielonego zysku wynikającego z przekazania zysku netto na kapitał rezerwowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością... Zdaniem Wnioskodawcy wartość kapitału rezerwowego powstałego w wyniku przekazania zysków za poszczególne lata nie będzie niepodzielonym zyskiem, od którego należy uiścić stosowny podatek dochodowy od osób prawnych, w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną, gdyż z literalnego brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż opodatkowaniu wynika jedynie zysk, który nie został przeznaczony do podziału przez zgromadzenie wspólników. Z chwilą powzięcia uchwały o podziale zysku i przekazania go na kapitał rezerwowy przekazane wartości przestaną być zaliczane do kategorii zysku. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy wyrażonym w uzupełnieniu wniosku spółka komandytowo – akcyjna działająca jako płatnik nie będzie zobowiązana do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kapitału rezerwowego powstałego w wyniku przeznaczenia zysku netto uchwałami zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na kapitał rezerwowy, gdyż nie mieści się on w kategorii niepodzielonego zysku w spółce kapitałowej – art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.