IPTPB1/4511-133/15-6/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy usługi świadczone osobiście przez Wnioskodawczynię (wynagrodzenie kierownika projektu oraz wynagrodzenie dotyczące usług szkoleniowych) w ramach realizowanego ww. projektu są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) oraz pismem z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr IPTPP1/4512-127/15-2/AK, IPTPB1/4511-133/15-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 21 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 25 kwietnia 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Następnie, pismem z dnia 19 maja 2015 r., Nr IPTPP1/4512-127/15-4/AK, IPTPB1/4511-133/15-4/KO, ponownie wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 27 maja 2015 r., a w dniu 3 czerwca 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 1 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Firma Wnioskodawczyni otrzymała w 2014 r. dofinansowanie na realizację projektu „Pracownicy to nasza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”. Projekt ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących do potrzeb regionalnego rynku.

W ramach projektu realizowane są ogólne i specjalistyczne szkolenia dla właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, m.in. w zakresie zarządzania, rozwoju osobistego, nauki języków obcych, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, zdobywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń (wózki widłowe, koparka, ładowarka, przecinarka, zagęszczarka). Szkolenia odbywają się w godzinach pracy pracowników firm. Pracownicy kierowani są na poszczególne szkolenia przez pracodawcę (w porozumieniu z pracownikiem) na podstawie sporządzonego harmonogramu. Szkolenia skierowane są do dorosłych osób pracujących. Nie uczestniczą w nich osoby młodociane. W szkoleniach uczestniczą osoby zarówno o wysokich, jak i niskich kwalifikacjach.

Do realizacji projektu Wnioskodawczyni wyłoniła przedsiębiorstwa, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniach. Są to przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej PKD 42.11.Z (Roboty związane z budową dróg i autostrad), PKD 43.11.Z (Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych), PKD 43.12.Z (Przygotowanie terenu pod budowę). W szkoleniach biorą udział wszyscy pracownicy Beneficjenta pomocy, w tym także właściciele firm i osoby zarządzające (za Beneficjenta uważa się firmę delegującą pracownika na szkolenie). Celem szkoleń jest dostosowanie umiejętności pracowników do potrzeb pracodawców, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym także uzyskanie i uaktualnienie wiedzy przydatnej w zakresie wykonywanego zawodu/stanowiska.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania (czynności, usługi):

 1. Realizacja szkoleń dla firm,

1.1 Szkolenie z obsługi koparki jednonaczyniowej,

1.2 Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej,

1.3 Szkolenie z obsługi przecinarki do nawierzchni drogowej,

1.4 Szkolenie z obsługi zagęszczarki,

1.5 Szkolenie z obsługi maszyn do produkcji mieszanek betonowych,

1.6 Szkolenie z obsługi wózka widłowego,

1.7 Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,

1.8 Szkolenie „Zarządzanie logistyczne magazynami”,

1.9 Szkolenie „Praca zespołowa”,

1.10 Szkolenie „Coaching-skuteczna forma rozwoju pracowników”,

1.11 Szkolenie „Rozwiązywanie konfliktów w zespole”,

1.12 Szkolenie „Prawo pracy - zmiany w prawie pracy”,

1.13 Szkolenie „Kierowanie zespołem pracowniczym”,

1.14 Szkolenie „Prawo zamówień publicznych”,

1.15 Szkolenie „Ochrona środowiska”,

1.16 Szkolenie z j. niemieckiego - poziom podstawowy,

1.17 Szkolenie z j. angielskiego - poziom podstawowy,

1.18 Szkolenie z j. rosyjskiego - poziom podstawowy,

1.19 Szkolenie z j. hiszpańskiego - poziom podstawowy,

1.20 Wydruk skryptów dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn dla wszystkich pracowników.

 1. Zarządzanie projektem,

2.1 Wynagrodzenie Kierownika Projektu,

2.2 Wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń,

2.3 Wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych,

2.4 Promocja projektu w internecie (założenia i utrzymanie strony internetowej).

 1. Koszty pośrednie,

3.1 Zakup materiałów biurowych,

3.2 Zakup usług pocztowych i kurierskich,

3.3 Koszty utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą projektu. Najem biura projektu,

3.4 Koszt obsługi księgowej projektu.

Wydatki pośrednie są elementem projektu, które zgodnie z regulacjami Poddziałania 8.1.1 POKL są pośrednio związane z celami projektu i służą realizacji projektu przez Wnioskodawczynię.

Wnioskodawczyni - właściciel firmy, w ramach projektu osobiście świadczy usługi:

 • zarządzania projektem (Kierownik projektu) - wymiar ok. 120 godzin miesięcznie,
 • usługi szkoleniowe (trener szkolenia Prawo pracy - zmiany w prawie pracy oraz trener szkolenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna).

W ramach usług zarządzania projektem Wnioskodawczyni odpowiedzialna jest za:

 • podejmowanie decyzji w swoim imieniu,
 • koordynację projektu od strony merytorycznej,
 • realizację projektu,
 • terminowość i zgodność z harmonogramem,
 • monitoring budżetu (w tym ponoszonych wydatków i szacowanie oszczędności),
 • rozwiązywane problemów organizacyjnych,
 • monitoring wskaźników,
 • podpisanie umów z firmami,
 • kontakt z IP,
 • zatwierdzanie płatności,
 • administrację projektu,
 • opracowanie koncepcji i realizację promocji,
 • przygotowanie działań PR (w tym kontakty z mediami i interesariuszami),
 • przygotowanie dokumentów do IP,
 • archiwizację dokumentów,
 • kontakty z uczestnikami,
 • opracowanie ankiet ewaluacyjnych,
 • monitoring działań w projekcie,
 • przygotowanie raportu z monitoringu na koniec projektu.

W ramach usług szkoleniowych (trener) Wnioskodawczyni odpowiedzialna jest za:

 • prowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem,
 • wypełnienie dziennika zajęć i kart czasu pracy,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych,
 • opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy (pre testy i post testy),
 • przygotowanie raportu po szkoleniu.

Funkcję Specjalisty ds. rozliczeń pełni w projekcie osoba zatrudniona u Beneficjenta Wnioskodawczyni) na umowę o pracę. Osoba ta została oddelegowana do pełnienia funkcji w projekcie „Pracownicy to nasza przyszłość” w wymiarze ok. 100 godzin miesięcznie. Jej wynagrodzenie w tym zakresie finansowane jest ze środków projektu. Odpowiedzialna jest za:

 • sporządzanie opisów dokumentów związanych z realizacją projektu,
 • kontrolę faktur i dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentów dotyczących projektu,
 • przygotowywanie dokumentów dla potrzeb sporządzania wniosków o płatność,
 • sporządzanie wniosków o płatność w części dot. postępu finansowego,
 • nadzorowanie budżetu,
 • monitoring ewidencji księgowej,
 • controling kosztów,
 • utrzymywanie kontaktów z bankiem w celu kontrolowania płatności związanych z realizacją projektu,
 • przygotowanie umów z personelem, dostawcami, itp.

Pozostała realizacja projektu będzie zlecona różnym wykonawcom (umowa zlecenie, faktura).

Przeprowadzane przez Wnioskodawczynię usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozważając, czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy wskazać, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (D. U. UE L 77/1). Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Zatem usługi szkoleniowe, które przeprowadza Wnioskodawczyni, są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń oraz mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Jest to również zgodne z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr ...., które mówi, że na podstawie definicji zawartej w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/1127 WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatków od wartości dodanej, art. 44, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL można stwierdzić, że wszystkie szkolenia w ramach Programu KL powinny być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Projekt jest dofinansowany w 100% ze środków publicznych (płatność ze środków europejskich - 85 %, dotacja celowa z budżetu krajowego - 15%). W projekcie nie będzie wnoszony wkład własny, a Wnioskodawczyni otrzyma dofinansowanie na pełną wartość szkolenia w postaci pomocy de minimis. Dofinansowanie obejmuje wszystkie koszty projektu. Dofinansowanie będzie wypłacone w formie zaliczki, którą następnie Wnioskodawczyni będzie wydatkowała na pokrycie kosztów realizacji projektu. Podstawą wypłaty kolejnej transzy zaliczki będzie rozliczenie przez Wnioskodawczynię co najmniej 70% uprzednio otrzymanych transz zaliczki.

Dofinansowanie jakie Wnioskodawczyni otrzymała na realizację projektu nie jest formą wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, jest to zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu (dofinansowanie nie ma wpływu na inne szkolenia czy działania realizowane przez Wnioskodawczynię). Ma ono pokrywać bezpośrednie koszty przeprowadzanych szkoleń, jak też koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem firmy w zakresie, w jakim dotyczą one realizacji niniejszego projektu (np. najem biura projektu, wynagrodzenie biura rachunkowego odpowiedzialnego za księgowanie projektu, etc). Dotacja nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawczynię kosztów. Zatem dofinansowanie, jakie otrzymuje Wnioskodawczyni na realizację projektu nie stanowi dopłaty do ceny usług świadczonych w związku z realizacją projektu.

Pomoc de minimis nie stanowi zapłaty przedsiębiorcy na rzecz Wnioskodawczyni (ani jej nie zastępuje), ponieważ nie ma w ramach niniejszego projektu obrotu/sprzedaży, a pomoc ta stanowi jedynie zwrot kosztów Wnioskodawczyni poniesionych w związku z realizacją projektu.

W związku z tym, że dotacja jest udzielana w formie pomocy de minimis (100% dofinansowania do kosztów realizacji projektu), ostateczny beneficjent nie dokonuje wpłaty żadnego wkładu własnego w związku z uczestnictwem w szkoleniach realizowanych przez Wnioskodawczynię.

W uzupełnieniu z dnia 29 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że usługi szkoleniowe świadczone przez Nią prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach - zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat, wpis w dniu 24 września 2013 r., (placówka kształcenia ustawicznego). Wpis dokonany został na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a oraz art. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioskodawczyni, w zakresie usług szkoleniowych, nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawczyni podpisała w dniu 3 października 2014 r. umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z której jasno wynika, że 85% dofinansowania pochodzi ze środków europejskich, a 15% stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego. Wnioskodawczyni zapewnia kompleksowe szkolenia (sala, materiały, wykłady). Faktury dokumentujące wydatki związane w realizacją projektu są wystawione na Wnioskodawczynię.

Wnioskodawczyni dodała, że prowadzi działalność m.in. w zakresie doradztwa obejmującego prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie, sklasyfikowane jako PKD 70.22.Z oraz pozostałe pozaszkolne formy edukacji, sklasyfikowane jako PKD 85.59.B. Przychody z działalności gospodarczej w 2014 r. były opodatkowane podatkiem liniowym, a w 2015 r. są opodatkowane wg skali podatkowej.

Umowa na realizację projektu została podpisana 3 października 2014 r. z Województwem, zwanym w umowie „Instytucją Pośredniczącą”, w imieniu którego działa Zarząd Województwa, reprezentowany przez Wicemarszałka Województwa oraz Członka Zarządu Województwa. Wnioskodawczyni jest Beneficjentem projektu. Zgodnie z umową 85% dofinansowania pochodzi ze środków europejskich, a 15% stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego. Środki wpłynęły na konto w dwóch transzach (od Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa) w dniu 24 października 2014 r. Dofinansowanie nie zostało otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawą prawną przyznania środków jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K (2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K (2011) 9058. Kwota kosztów pośrednich przekazana została wraz z dofinansowaniem kwoty wydatków bezpośrednich. Kwoty wpłynęły na specjalnie otwarte konto projektu. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie było przekazywane odrębnie od zwrotu kosztów bezpośrednich i pośrednich projektu.

W uzupełnieniu z dnia 29 maja 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że zarządzanie projektem oraz usługi szkoleniowe są elementem realizacji całego projektu, który ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących do potrzeb regionalnego rynku. Usługi kierowania projektem są zatem elementem kompleksowej usługi szkoleniowej, bowiem bez tych usług (znalezienia zainteresowanych, pozyskania środków na realizację szkoleń, znalezienie wykonawców usług szkoleniowych, zorganizowanie sal, rozliczenie z otrzymanych środków itp.) nie można byłoby zrealizować projektu, a co za tym idzie żadnych szkoleń, w tym tych, które prowadziła Wnioskodawczyni.

Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię (zarówno szkoleniowe, jak i kierowania projektem) są świadczone w ramach jednej umowy podpisanej w dniu 3 października 2014 r., tj. umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to usługi, które są wykonywane w celu realizacji projektu. Są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu. Nie wykonanie jakiegokolwiek zadania z budżetu wiąże się z nierealizowaniem projektu, a w konsekwencji cofnięciem dofinansowania.

Zgodnie z budżetem projektu przyjętym i zaakceptowanym przez Zarząd Województwa, usługi szkoleniowe są zaliczane do zadania 1 Realizacja szkoleń dla firm. W budżecie podana jest konkretna stawka wynagrodzenia za dane szkolenie. Natomiast usługi zarządzania projektem są zaliczone do zadania 3 Zarządzania projektem. Wynagrodzenie Kierownika Projektu jest również określone konkretną kwotą.

Pomimo tego, że usługi są wydzielone w budżecie zgodnie z wytycznymi realizacji projektu, są one elementem całego projektu. Niespełnienie chociażby jednego warunku wyklucza rozliczenie projektu.

Usługi zarządzania projektem są niezbędne do wykonania usługi szkolenia, bowiem kierownik projektu organizuje szkolenia, tj. znajduje zainteresowanych, pozyskuje środki na realizację szkoleń, znajduje wykonawców usług szkoleniowych, organizuje sale, rozlicza wydatki z projektu. Usługi zarządzania projektem nie służą osiągnięciu dodatkowego dochodu, a jedynie do realizacji założeń budżetu i zrealizowania projektu. Jest to zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu (dofinansowanie nie ma wpływu na inne szkolenia, czy działania realizowane przez Wnioskodawczynię). Ma ono pokrywać bezpośrednie koszty przeprowadzanych szkoleń, jak też koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem firmy w zakresie, w jakim dotyczą one realizacji niniejszego projektu (najem biura projektu, wynagrodzenie biura rachunkowego odpowiedzialnego za księgowanie projektu).

Wnioskodawczyni jest podmiotem świadczącym usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wnioskodawczyni jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie art. 82 ust. 5 w związku z art. 82 ust. 3 i 3a oraz art. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i została wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Powiat jako Placówka Kształcenia Ustawicznego (pod numerem ....). Od 21 października 2013 r. działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.

Wnioskodawczyni dodała, że dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich wpłynęło z konta ...., a zatem z Banku Gospodarstwa Krajowego. W poprzednim uzupełnieniu wniosku błędnie odpowiedziano na zadane pytanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy usługi świadczone osobiście przez Wnioskodawczynię (wynagrodzenie kierownika projektu oraz wynagrodzenie dotyczące usług szkoleniowych) w ramach realizowanego ww. projektu podlegają zwolnieniu z VAT...
 2. Czy Wnioskodawczyni będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ponoszeniem kosztów związanych z projektem szkoleniowym...
 3. Czy usługi świadczone osobiście przez Wnioskodawczynię (wynagrodzenie kierownika projektu oraz wynagrodzenie dotyczące usług szkoleniowych) w ramach realizowanego ww. projektu są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 3. W zakresie pytań Nr 1 i 2 dotyczących podatku od towarów i usług wydane zostały interpretacje indywidualne z dnia 10 czerwca 2015 r., Nr IPTPP1/4512-127/15-6/AK oraz IPTPP1/4512-127/15-7/AK.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jako kierownika projektu i trenera (usługi szkoleniowe), realizowane w ramach ww. projektu, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawczyni, ww. wynagrodzenie pochodzące ze środków unijnych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast część pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika niewymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych lub co do których nie zaniechano poboru podatku podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła z Województwem umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (środki Unii Europejskiej) w 85% i w 15% ze środków budżetu krajowego. Wnioskodawczyni jest beneficjentem ww. dofinansowania.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa w ww. przepisach, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 powyższej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Należy dodać, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Unii Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 25 ze zm.).

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

W myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Podkreślić należy, że w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Stosownie do art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności (...).

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa obejmującego prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie oraz pozostałe pozaszkolne formy edukacji. W dniu 3 października 2014 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę z Województwem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na lata 2007-2013. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe dofinansowanie wypłacane było w 85% przez Ministra Finansów (środki europejskie) oraz w 15% przez Urząd Marszałkowski Województwa (budżet państwa). W ramach realizowanego projektu Wnioskodawczyni osobiście świadczyła usługi zarządzania projektem (kierownik projektu) oraz usługi szkoleniowe (trener szkolenia – Prawo pracy – zmiany w Prawie pracy oraz trener szkolenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna).

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że środki, które Wnioskodawczyni otrzymała jako kierownik projektu oraz jako trener szkolenia w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa stanowić będą dla Niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten zwolniony jest z opodatkowania w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z budżetu państwa – na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.