IPTPB1/415-715/13-4/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy udzielone wsparcie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2013 r. (data wpływu 15 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 19 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków finansowych, które otrzymane zostaną w związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2013 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 lutego 2014 r., Nr ......, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 6 lutego 2014 r. (data doręczenia 10 lutego 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 19 lutego 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od dnia 16 sierpnia 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: kancelaria adwokacka. Rozlicza się na zasadach ogólnych. Jest podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawczyni na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej otrzymała wsparcie finansowe w kwocie .... zł brutto oraz wsparcie pomostowe w wysokości .... zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy. Wsparcie udzielone zostało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu „W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie .....” zawarta została w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie zostało udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1598).

Wnioskodawczyni otrzymała również specjalistyczne wsparcie doradcze w formie nieodpłatnych usług doradczych - łącznie 15 h indywidualnego wsparcia, dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcie doradcze zostało udzielone na tych samych zasadach co wsparcie finansowe. Projekt realizowany jest przez firmę D. z siedzibą w. Z regulaminu firmy D. dotyczącego zasad przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wynika, że projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu państwa.

W ramach wsparcia doradczego z firmy D. Wnioskodawczyni uzyskała informację, że wsparcie jest zwolnione od podatku, a wydatki sfinansowane wsparciem stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem zakupu środków trwałych. Udzielone wsparcie nie ma wpływu na podatek VAT.

Wnioskodawczyni na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła środek trwały, używany samochód osobowy w cenie 26829,27 zł netto plus 6170,73 zł VAT, razem brutto 33.000 zł. Na zakup samochodu otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 20.000 zł brutto, pozostałą część 13.000 zł pokryła z własnych środków.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji, Wnioskodawczyni wskazała, że:

 • dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów;
 • wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostało udzielone przez Urząd Marszałkowski Województwa, zaś realizatorem projektu była firma D.; wsparcia udzielono w sierpniu 2013 r. (umowa z dnia 20 sierpnia 2013 r.);
 • środki finansowe z tytułu wsparcia otrzymała w dniu 23 sierpnia 20l3 r.;
 • źródłami pochodzenia środków finansowych, które otrzymała są: w 85% Europejski Fundusz Społeczny, a w 15% budżet państwa;
 • ze środków wsparcia zakupiła używany samochód osobowy oraz wyposażenie biura (biurko, krzesła, stół, witryny, fotel, komputer, drukarkę, lampę oraz drobny sprzęt biurowy);
 • zakupiony samochód jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • podatek VAT naliczony przy zakupie środka trwałego podlegał odliczeniu od podatku VAT należnego w wysokości 3.702,44 zł (60%, nie więcej niż 6.000,00 zł);
 • skorzystała z prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony;
 • amortyzacja środka trwałego następuje według metody liniowej.

W zakresie podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni nie uzupełniła braków wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy udzielone wsparcie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy wydatki sfinansowane wsparciem, oprócz wydatków na zakup środków trwałych, stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej...
 3. Czy podatek VAT od zakupionego samochodu osobowego nie podlegający odliczeniu <6170,70-3702,44 (60%) = 2468,29> podwyższa wartość początkową tego środka trwałego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pozostałych pytań oraz podatku od towarów i usług wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, udzielone wsparcie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Powyższy przepis zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, które:

 1. są finansowane lub współfinansowane ze środków:
  • budżetu państwa,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • agencji rządowych,
  • agencji wykonawczych, lub
  • pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, i jednocześnie
 2. są finansowane lub współfinansowane w powyższy sposób w ramach rządowych programów.

Według art. 21 ust. 1 pkt 137 wymienionej ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa w ww. przepisach, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 powyższej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m. in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Należy tutaj dodać, że jednym z funduszy strukturalnych był w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 12 ze zm.).

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 ww. ustawy, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Stosownie do art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Zauważyć przy tym należy, że Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

Program ten, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), przyjętymi w listopadzie 2006 r. przez Radę Ministrów, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów. przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. ze środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, został zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 r. i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K(2007) 4547, z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Okoliczność, że ww. program przyjęty został przez Radę Ministrów wskazuje, że jest to program rządowy.

W myśl § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1598), pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006, str. 5).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, na mocy umowy z dnia 20 sierpnia 2013 r. otrzymała wsparcie w ramach projektu „W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie ....”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wsparcie to zostało udzielone przez Urząd Marszałkowski Województwa, zaś realizatorem projektu była D. Wsparcia udzielono w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tytułem wsparcia Wnioskodawczyni otrzymała wsparcie finansowe w wysokości ..... zł, wsparcie pomostowe w kwocie .... zł przez okres 6-ciu miesięcy oraz wsparcie doradcze w formie usług doradczych w łącznej ilości 15 h. Środków finansowych, z których sfinansowane zostało ww. wsparcie pochodziły w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z budżetu państwa.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię, na podstawie umowy z dnia 20 sierpnia 2013 r. wsparcie finansowe oraz pomostowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, w związku z realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w części nieprzeznaczonej na cele inwestycyjne (takie, jak m.in. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże przychód ten – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Natomiast środki finansowe przeznaczone na cele inwestycyjne nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane zaś przez Wnioskodawczynię wsparcie doradcze stanowiące nieodpłatne świadczenie stanowi przychód z działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy. Jest to bowiem świadczenie współfinansowane z budżetu państwa oraz zostało przyznane w ramach programu rządowego, jakim jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Z uwagi na fakt, że jako podstawę rozstrzygnięcia Wnioskodawczyni wskazała wyłącznie przepis art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Jej stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w tym zakresie uznano za nieprawidłowe.

Nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w ..... działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonego do wniosku dokumentu, tj. „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu: „W kierunku Nowego Zatrudnienia – Program outplacement w województwie”. Tut. Organ jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.