IPPB4/415-615/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stypendia wypłacane stażystom (tj. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy, jak również obowiązek wystawienia informacji PIT-8C uczestnikom projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu stypendiów wypłacanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu stypendiów wypłacanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szkoła na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie realizuje projekt „Ekoinnowacje w mieście” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Priorytet IV, Działanie 4.3, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020. Uczelnia otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie 2.035.750,50 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 50/100) i stanowiącej 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:

  1. płatność ze środków europejskich w kwocie 1.730.387,93 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 93/100) – 85% dofinansowania;
  2. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 305.362,57 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 57/100) – 15% dofinansowania.

Okres realizacji projektu: 1 lipiec 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Jednym z zadań projektu jest organizacja miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów szkoły biorących udział w projekcie „Ekoinnowacje w mieście” i kształcących się na specjalności „Eco-innovations in the urban regeneration projects”. Praktyki są elementem programu kształcenia studentów oraz lepszego ich przygotowania do nowoczesnego rynku pracy w Unii Europejskiej. Praktyki będą odbywać się w instytucjach w kraju oraz dla 10% najlepszych studentów na specjalności, w wybranych ośrodkach akademickich Unii. Praktyki studenckie są płatne a środki finansowe na realizację praktyk są zagwarantowane w projekcie POKL w kwocie 224.800,00 zł. Realizacja praktyk jest niezbędna do osiągnięcia głównego celu projektu, a mianowicie wykształcenia 80 specjalistów oczekiwanych przez rynek pracy oraz do osiągnięcia celu szczegółowego polegającego na zwiększeniu elementów praktycznych w procesie dydaktycznym. Na realizację praktyk krajowych oraz zagranicznych przeznaczonych jest w budżecie projektu łącznie 224.800,00 zł. wsparcia. Grupa studentów Szkoły objęta wsparciem to 80 osób – uczestników projektu „Ekoinnowacje w mieście” POKL. Środki finansowe, które otrzymają studenci przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji praktyk takich jak zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy itp. Praktyka będzie realizowana w oparciu o trójstronną umowę cywilnoprawną zawieraną pomiędzy Szkołą, Zakładem Pracy i Stażystą. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i dokumentacją sprawozdawczą, praktykant – student jest uczestnikiem projektu, a opłaty za praktyki są środkami niezbędnymi, potrzebnymi do realizacji praktyk. Student otrzyma świadczenie pieniężne jednorazowo po odbyciu praktyki krajowej, a w przypadku praktyki zagranicznej dla 10% najlepszych studentów, świadczenie będzie wypłacone przed wyjazdem na praktykę do ośrodka akademickiego w Unii Europejskiej celem zapewnienia studentowi możliwości opłacenia zakwaterowania i wyżywienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wypłacane studentom Szkoły świadczenia na realizację praktyk w projekcie „Ekoinnowacje w mieście” finansowane:
    • w 85% ze środków europejskich
    • w 15 % z dotacji celowej budżetu państwa na podstawie umowy UDA-POKL podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. l pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).
  2. Czy w przypadku opodatkowania, uczelnia jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na podatek,czy też powinna wystawić uczestnikom praktyk formularz PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, środki wypłacane studentom uczelni w ramach projektu „Ekoinnowacje w mieście” powinny być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu w ramach pomocy udzielonej z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty nalezności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego i przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 pkt 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Szkoła na podstawie umowy UDA-POKL zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie realizuje w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. projekt „Ekoinnowacje w mieście” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Priorytet IV, Działanie 4.3, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020. Uczelnia otrzymała dofinansowanie na realizacje Projektu w łącznej kwocie 2.035.750,50 zł i stanowiącej 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:

  1. płatność ze środków europejskich w kwocie 1.730.387,93 zł – 85% dofinansowania;
  2. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 305.362,57 zł – 15% dofinansowania.

Jednym z zadań projektu jest organizacja miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów Szkoły biorących udział w projekcie „Ekoinnowacje w mieście” i kształcących się na specjalności „Eco-innovations in the urban regeneration projects”. Praktyki studenckie są płatne a środki finansowe na realizację praktyk są zagwarantowane w projekcie POKL w kwocie 224.800,00 zł. Grupa studentów Szkoły objęta wsparciem to 80 osób – uczestników projektu „Ekoinnowacje w mieście” POKL. Środki finansowe, które otrzymają studenci przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji praktyk takich jak zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy itp. Praktyka będzie realizowana w oparciu o trójstronną umowę cywilnoprawną zawieraną pomiędzy Szkołą, Zakładem Pracy i Stażystą. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i dokumentacją sprawozdawczą, praktykant – student jest uczestnikiem projektu, a opłaty za praktyki są środkami niezbędnymi, potrzebnymi do realizacji praktyk. Student otrzyma świadczenie pieniężne jednorazowo po odbyciu praktyki krajowej, a w przypadku praktyki zagranicznej dla 10% najlepszych studentów, świadczenie będzie wypłacone przed wyjazdem na praktykę do ośrodka akademickiego w Unii Europejskiej.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W rozpatrywanej sprawie – jak wynika z treści wniosku – uczestnikami przedmiotowego projektu są stażyści. Z kolei, użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Jak wielokrotnie podkreślał w swym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, „zwolnienia nie stanowią uznanego przez ustawodawcę standardu prawnego lecz są ustawowym wyjątkiem od zasady powszechności i równości obowiązków podatkowych” (orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. Akt K 26/94). Stąd należy je interpretować ściśle, tj. bez stosowania wykładni rozszerzającej, ani zawężającej.

Dlatego też, jeśli stypendia stażowe wypłacane z dotacji celowej budżetu państwa, są realizowane z udziałem środków europejskich (tak jak w przedmiotowej sprawie), to oznacza, że spełniają warunek określony w powyższej regulacji, dotyczący udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu, w związku z tym korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Mając zatem na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że stypendia wypłacane stażystom (tj. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy, jak również obowiązek wystawienia informacji PIT-8C uczestnikom projektu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W związku z tym, że ilość stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych była mniejsza niż ilość wniesionych opłat kwota w wysokości 40 zł stanowi nadpłatę i podlega zwrotowi zgodnie z art. 14f ustawy Ordynacja podatkowa dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.