IPPB4/415-1005/14-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stypendia wypłacane stażystom (tj. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków europejskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków europejskich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Uczelnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna przyznana kwota dofinansowania wynosi 796.521,60 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 60/100) i stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:

  • płatność ze środków europejskich w kwocie 677.043,36 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści trzy złote trzydzieści sześć groszy) stanowi 85% dofinansowania;
  • dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 119.478,24 PLN (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze) stanowi 15% dofinansowania.

Celem projektu jest doprowadzenie do wzrostu poziomu kluczowych kompetencji zawodowych i analitycznych oczekiwanych przez pracodawców dla prawidłowego wykonywania zawodów w obszarach finansowo-księgowych u 100 studentek/ów kierunku finanse i rachunkowość. Jednym z zadań projektu, które prowadzić będą do osiągnięcia ww. celu jest przygotowanie i realizacja 4-tygodniowych staży (po 20h/tydzień) kształtujących kompetencje oczekiwane przez pracodawców od absolwentów kierunku finanse i rachunkowość. W stażach wezmą udział uczestnicy, do których faktycznie skierowana jest pomoc w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich tj. studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość S. w roku akademickim 2014/2015. W projekcie przewidziano środki finansowe na stypendia dla stażystów w łącznej kwocie 144.000 PLN (po 1440 PLN dla każdego stażysty/stażystki). Staże będą realizowane w oparciu o umowy trójstronne zawierane pomiędzy Uczelnią, stażystą/stażystką i przedsiębiorcą organizującym staż.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stypendium stażowe wypłacane w ramach projektu „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość” podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy stypendium stażowe wypłacane w ramach projektu „Program doskonalenia kompetencji dla kierunku finanse i rachunkowość” podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 361, z późn. zm.), jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu w ramach pomocy udzielonej z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego. W zakresie stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 -15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 , art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Zaprezentowana definicja, mająca swoje źródło w orzecznictwie sądów administracyjnych, znajduje odzwierciedlenie w definicji słownikowej omawianego pojęcia, zgodnie z którą „nieodpłatne świadczenie” oznacza wszelkie świadczenia nie wymagające opłaty; takie za które się nie płaci, bezpłatne.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) – przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego).

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak tylko u uczestnika projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast użyte w tym przepisie sformułowanie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, stypendium stażowe wypłacane będzie uczestnikom projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1. Celem projektu jest doprowadzenie do wzrostu poziomu kluczowych kompetencji zawodowych i analitycznych oczekiwanych przez pracodawców dla prawidłowego wykonywania zawodów w obszarach finansowo-księgowych u 100 studentek/ów kierunku finanse i rachunkowość S.. Jednym z zadań projektu, które prowadzić będą do osiągnięcia ww. celu jest przygotowanie i realizacja 4-tygodniowych staży (po 20h/tydzień) kształtujących kompetencje oczekiwane przez pracodawców od absolwentów kierunku finanse i rachunkowość. W stażach wezmą udział uczestnicy, do których faktycznie skierowana jest pomoc w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, tj. studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2014/2015. Staże będą realizowane w oparciu o umowy trójstronne zawierane pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie, stażystą/stażystką i przedsiębiorcą organizującym staż.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W rozpatrywanej sprawie – jak wynika z treści wniosku – uczestnikami przedmiotowego projektu są stażyści. Z kolei, użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Jak wielokrotnie podkreślał w swym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, „zwolnienia nie stanowią uznanego przez ustawodawcę standardu prawnego lecz są ustawowym wyjątkiem od zasady powszechności i równości obowiązków podatkowych” (orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. Akt K 26/94). Stąd należy je interpretować ściśle, tj. bez stosowania wykładni rozszerzającej, ani zawężającej.

Dlatego też, jeśli stypendia stażowe wypłacane z dotacji celowej budżetu państwa, są realizowane z udziałem środków europejskich (tak jak w przedmiotowej sprawie), to oznacza, że spełniają warunek określony w powyższej regulacji, dotyczący udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu, w związku z tym korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Mając zatem na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że stypendia wypłacane stażystom (tj. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.