IBPBI/1/4511-320/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Głównym przedmiotem ww. działalności gospodarczej są usługi edukacyjne. Wnioskodawca realizuje również projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kursy językowe, komputerowe, kursy dla kadry medycznej, żłobki i przedszkola). Jeden z projektów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 1 Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt konkursowy zgodnie z umową o dofinansowanie projektu przewiduje utworzenie 5 placówek żłobkowych (nowe placówki). Projekt skierowany jest do rodziców zamieszkujących województwo X powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bezrobotnych, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci od 6 m-cy do 3 lat oraz chcą podjąć zatrudnienie. W ramach projektu, z funduszy sfinansowane zostały koszty przystosowania i adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzonej działalności oraz przez okres dwóch lat finansowane są koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobków (np. czynsze, wynagrodzenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne i wszystkie inne określone we wniosku o dofinansowanie projektu). Dotacja w wysokości 85% pochodzi z budżetu środków europejskich i jest wypłacana przez Ministra Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a dotacja w wysokości 15% jest dotacją celową i pochodzi z budżetu krajowego, a wypłacana jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej również za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Beneficjent pokrywa też część wydatków ze środków prywatnych (w postaci opłat wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w żłobkach), wkład własny wynosi 15,77% wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z założeniami projektu placówki będą funkcjonować jeszcze co najmniej przez okres trzech lat po zakończeniu realizacji projektu. Jako Beneficjent, Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu, który w drodze konkursu został wybrany, a umowa została podpisana z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie w ramach projektu Wnioskodawca pełni funkcję asystenta projektu.

Drugi projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt konkursowy zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, przewiduje otworzenie niepublicznego przedszkola (nowa placówka). W ramach projektu z funduszy sfinansowane zostały koszty przystosowania i adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzonej działalności oraz przez okres jednego roku szkolnego, finansowane są koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola, (np. czynsze, wynagrodzenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne i wszystkie inne określone we wniosku o dofinansowanie projektu). Dotacja w wysokości 85% pochodzi z budżetu środków europejskich i jest wypłacana przez Ministra Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a dotacja w wysokości 15% jest dotacją celową i pochodzi z budżetu krajowego, a wypłacana jest przez Wojewódzki Urząd Pracy. Beneficjent pokrywa też część wydatków ze środków prywatnych (w postaci opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola), wkład własny wynosi 15,359% wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z założeniami projektu placówka będzie funkcjonować jeszcze co najmniej przez okres jednego roku szkolnego po zakończeniu realizacji projektu. Jako Beneficjent Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu, który w drodze konkursu został wybrany, a umowa została podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Obecnie w ramach projektu Wnioskodawca pełni funkcję kierownika projektu.

W związku z pełnieniem ww. funkcji, Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie, płatne przelewem z odpowiedniego rachunku bankowego projektu na jego osobisty rachunek bankowy. Kwoty te określone we wniosku o dofinansowanie projektu dokumentowane są wystawianymi w każdym miesiącu poleceniami księgowania.

Ponadto Wnioskodawca otrzymuje tzw. koszty pośrednie z konta projektu na podstawie wystawionych przez siebie not księgowych - koszty te związane są ze zwiększeniem wydatków administracyjnych w związku z realizowanym projektem (zwiększone koszty funkcjonowania biura), które rozliczane są ryczałtem i stanowią określony w umowie o dofinansowanie % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich. Kwoty te przelewane są z konta projektu na wyodrębniony rachunek działalności gospodarczej. W przypadku pierwszego w ww. projektów jest to 5% wydatków bezpośrednich, natomiast drugi z ww. projektów nie przewiduje finansowania kosztów pośrednich.

Jednocześnie w latach 2013 - 2014 Wnioskodawca realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Projekt skierowany był do osób w wieku 50-64 lata z województwa Y (osób pracujących lub zamieszkałych w tym województwie), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach ICT. Dotacja w wysokości 85% pochodziła z budżetu środków europejskich i była wypłacana przez Ministra Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a dotacja w wysokości 15% była dotacją celową i pochodziła z budżetu krajowego, a wypłacana była przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jako Beneficjent Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu, który w drodze konkursu został wybrany, a umowa została podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Również w latach 2013 – 2014 Wnioskodawca realizował projekt, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Projekt skierowany był do osób w wieku 50-64 lata z województwa X (które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze ww. województwa), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji w obszarach ICT lub języka angielskiego. Dotacja w wysokości 85% pochodziła z budżetu środków europejskich i była wypłacana przez Ministra Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a dotacja w wysokości 15% była dotacją celową i pochodziła z budżetu krajowego, wypłacana była przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jako Beneficjent Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu, który w drodze konkursu został wybrany, a umowa została podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

W projektach tych koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem projektami finansowane były ze środków projektu w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, natomiast za każdego uczestnika szkolenia ustalone były tzw. stawki jednostkowe, przelewane z rachunków bankowych projektów na główny rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą po zakończeniu poszczególnych edycji szkolenia (kursów). Różnica pomiędzy sumą wypłaconych kwot stawek jednostkowych, a poniesionymi faktycznie kosztami (podręczniki, nauczyciele itp.) w danym roku podatkowym jest dochodem Wnioskodawcy (ewentualnie stratą). Wypłacane były również koszty pośrednie, rozliczane ryczałtem. W przypadku obu ww. projektów koszty te stanowiły 8% wydatków bezpośrednich.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wymienione przychody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 136 oraz 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako podatnik, osoba fizyczna bezpośrednio realizuje ww. programy, gdyż w sensie ekonomicznym i technicznym powierzono mu realizację poszczególnych projektów. Z tej też przyczyny, dochody z tytułu pełnienia funkcji w projektach, dochody z tytułu otrzymywanych kosztów pośrednich, jak również dochody wynikające z różnicy pomiędzy otrzymanymi kwotami (stawki jednostkowe), a kosztami poniesionymi na realizację szkoleń w ramach stawek jednostkowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 136 oraz 129 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Co do zasady, wszelkie otrzymywane przez podatnika dotacje i dopłaty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią te dotacje, które przeznaczone są na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Niektóre dotacje (dofinansowania) korzystają jednak ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 i 5a – 5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się:

  1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

  1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
  2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  3. dotacje celowe dla beneficjentów,
  4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
  5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić również należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa o finansach publicznych określa również sposób dystrybucji środków finansowych na realizację ww. programów, wprowadzając odrębny podmiot – płatnika dokonującego płatności na rzecz beneficjentów. Płatnikiem tym ustanowiono Bank Gospodarstwa Krajowego, który otrzymuje środki z budżetu państwa (z Ministerstwa Finansów), a następnie przekazuje płatność beneficjentowi. Nowy obieg środków na finansowanie programów przedstawia się następująco: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) – Bank Gospodarstwa Krajowego – beneficjent.

Zgodnie natomiast z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są usługi edukacyjne. W ramach tej działalności realizuje bądź realizował projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (kursy językowe, komputerowe, kursy dla kadry medycznej, żłobki i przedszkola). Dotacje, z których współfinansowane są/były projekty, o których mowa we wniosku, w 85% pochodzą/iły z budżetu środków europejskich i są/były wypłacane przez Ministra Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a w 15% są/były dotacjami celowymi i pochodzą/iły z budżetu krajowego, a wypłacane są/były przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej również za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. W projektach tych Wnioskodawca występuje jako Beneficjent. W ramach nadal realizowanych projektów Wnioskodawca pełni funkcję asystenta projektu, lub kierownika projektu. Ponadto w związku z realizacją jednego z projektów Wnioskodawca na podstawie wystawionych przez siebie not księgowych otrzymuje z konta projektu tzw. koszty pośrednie. Koszty te związane są ze zwiększeniem wydatków administracyjnych realizowanego projektu (zwiększone koszty funkcjonowania biura), i rozliczane są ryczałtem. Stanowią one określony w umowie o dofinansowanie procent poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich. Ponadto Wnioskodawca realizował również projekty w których koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem projektami finansowane były ze środków projektu w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, natomiast za każdego uczestnika szkolenia ustalone były tzw. stawki jednostkowe, przelewane z rachunków bankowych projektów na główny rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą po zakończeniu poszczególnych edycji szkolenia (kursów). Różnica pomiędzy sumą wypłaconych kwot stawek jednostkowych, a sumą faktycznie poniesionych wydatków (podręczniki, nauczyciele itp.) w danym roku podatkowym jest dochodem Wnioskodawcy (ewentualnie stratą).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje, o ile nie zostały przeznaczone na nabycie (wytworzenie) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (w tej bowiem części nie stanowią one przychodu podatkowego na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie cyt. powyżej przepisów, tj. art. 21 ust. 1 pkt 129 (w częściach stanowiących dotacje celowe z budżetu krajowego – 15%) i pkt 136 (w częściach stanowiących środki europejskie – 85%) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym także „nadwyżki” ww. środków powstałe na skutek specyficznego sposobu rozliczania otrzymanych dotacji, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętać jednakże należy, że konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków sfinansowanych z tych środków. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Z brzmienia ww. przepisów wynika, że wolą ustawodawcy wydatki sfinansowane ze środków zwolnionych z opodatkowania (co do zasady) podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 nie dot. wyłącznie kosztów związanych z realizowanym projektem, na który została przyznana dotacja zwolniona z opodatkowania, lecz wszelkich wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z tej dotacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.