IBPBI/1/4511-122/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych jakie Wnioskodawczyni otrzymała w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym 4 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie: -możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych jakie Wnioskodawczyni otrzymała w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe, -podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych w odniesieniu do środków otrzymanych:

 • ze środków Unii Europejskiej – jest nieprawidłowe,
 • z budżetu państwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych jakie Wnioskodawczyni otrzymała w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-122/15/ESZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4 maja 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Uchwałą Rady Miejskiej z 30 maja 2012 r. oraz na podstawie umowy z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia szkoły publicznej osobie fizycznej Wnioskodawczyni stała się organem prowadzącym publiczną Szkołę Podstawową (wg § 2 tej umowy od 1 września 2012 r.). W dniu 3 sierpnia 2012 r. szkoła ta została wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych publicznych na terenie Gminy. Na realizację statutowych zadań Gmina udziela szkole dotacji na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Jako osoba przejmująca prowadzenie szkoły Wnioskodawczyni ma wynikający z ww. umowy obowiązek wydatkowania otrzymanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem i jej rozliczenia z Gminą. Otrzymana dotacja ma pokryć bieżące wydatki funkcjonowania szkoły m.in. opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie nauczycieli, a także wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymane z tytułu prowadzenia szkoły i prowadzenia zajęć lekcyjnych. Wnioskodawczyni nie dokonywała wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ponieważ w myśl art. 83a ust 1. ustawy o systemie oświaty, prowadzenie szkoły, o której mowa w art. 90a ust. 1 nie jest działalnością gospodarczą.

Poza ww. dotacją z Urzędu Gminy Wnioskodawczyni otrzymuje również środki związane z realizacją umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z tą umową Wnioskodawczyni otrzymuje zwrot kosztów pośrednich stanowiących 9% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich. Koszty pośrednie zgodnie z umową stanowią następujące koszty administracyjne: koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, obsługi księgowej, utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, koszty usług pocztowych, telefonicznych, koszty sprzątania itp.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 28 kwietnia 2015 r., Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. ww. projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
 2. umowa wskazana we wniosku została zawarta 30 czerwca 2014 r, a pierwszą transzę dofinansowania Wnioskodawczyni otrzymała 17 lipca 2014 r.
 3. podstawą prawną przyznania wskazanych we wniosku środków finansowych jest Umowa o finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 4. na warunkach określonych w ww. umowie, Instytucja Wdrażająca II stopnia, czyli Wojewódzki Urząd Pracy przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nie przekraczającej 151.797,75 zł i stanowiącej nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym:
  • płatność ze środków europejskich w kwocie 129.023,09 zł,
  • dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 22.769,66 zł.
 5. zgodnie z umową Wnioskodawczyni otrzymuje zwrot kosztów pośrednich, stanowiący 9% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich. Koszty pośrednie zgodnie z umową stanowią następujące koszty administracyjne: koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, obsługi księgowej, utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, koszty usług pocztowych, telefonicznych, koszty sprzątania itp., które wcześniej zostały pokryte z otrzymanej dotacji gminnej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość otrzymanego, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwrotu kosztów pośrednich stanowiących 9% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość otrzymanego, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwrotu kosztów pośrednich stanowiących 9% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Co do zasady, wszelkie otrzymywane przez podatnika dotacje i dopłaty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią te dotacje, które przeznaczone są na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątek ten nie ma jednak zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby Wnioskodawczyni z otrzymanej dotacji finansowała nabycie lub wytworzenie ww. składników majątku.

Niektóre dotacje (dofinansowania) korzystają jednak ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna prowadzi publiczną szkołę podstawową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek oświatowych publicznych. Na realizację statutowych zadań Gmina udziela szkole dotacji na każdego ucznia. Otrzymana dotacja ma pokryć bieżące wydatki funkcjonowania szkoły m.in. opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie nauczycieli, a także wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymane z tytułu prowadzenia szkoły i prowadzenia zajęć lekcyjnych. Poza ww. dotacją z Urzędu Gminy Wnioskodawczyni otrzymała również środki związane z realizacją umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z tą umową Wnioskodawczyni otrzymuje zwrot kosztów pośrednich stanowiących 9% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich. Koszty pośrednie zgodnie z umową stanowią następujące koszty administracyjne: koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, obsługi księgowej, utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, koszty usług pocztowych, telefonicznych, koszty sprzątania itp. które wcześniej zostały pokryte z otrzymanej dotacji gminnej. Instytucja Wdrażająca II stopnia, czyli Wojewódzki Urząd Pracy przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nie przekraczającej 151.797,75 zł i stanowiącej nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 129.023,09 zł, oraz dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 22.769,66 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić również należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa o finansach publicznych określa również sposób dystrybucji środków finansowych na realizację ww. programów, wprowadzając odrębny podmiot – płatnika dokonującego płatności na rzecz beneficjentów. Płatnikiem tym ustanowiono Bank Gospodarstwa Krajowego, który otrzymuje środki z budżetu państwa (z Ministerstwa Finansów), a następnie przekazuje płatność beneficjentowi. Nowy obieg środków na finansowanie programów przedstawia się następująco: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) – Bank Gospodarstwa Krajowego – beneficjent.

Zgodnie natomiast z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, otrzymane przez Wnioskodawczynię środki finansowe, będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający jednakże zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie cyt. powyżej przepisów, tj. art. 21 ust. 1 pkt 129 (w części stanowiącej dotację celową z budżetu krajowego – 15%) i pkt 136 (w części stanowiącej środki europejskie – 85%) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika bowiem z wniosku Wnioskodawczyni, jest beneficjentem środków pochodzących z Unii Europejskiej, co tym samym wyłącza możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, dotyczącego wyłącznie uczestników projektów realizowanych z ww. środków.

Nadmienić również należy, że konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawczynię środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków sfinansowanych z tych środków. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Z brzmienia ww. przepisu wynika, że wolą ustawodawcy wydatki sfinansowane ze środków zwolnionych z opodatkowania (co do zasady) podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie:

-możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych jakie Wnioskodawczyni otrzymała w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe,

-podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych w odniesieniu do środków otrzymanych:

 • ze środków Unii Europejskiej – jest nieprawidłowe,
 • z budżetu państwa – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.