IBPBI/1/415-931/13/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu wynagrodzenia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 25 czerwca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 4 września 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych jakie Wnioskodawca otrzymał jako koordynator projektu w związku z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych w odniesieniu do środków otrzymanych:
  • w części pochodzącej ze środków Unii Europejskiej – jest nieprawidłowe,
  • w części pochodzącej z budżetu państwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych jakie Wnioskodawca otrzymał jako koordynator projektu w związku z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-619/13/ESZ, wezwano do jego uzupełnienia co też nastąpiło w dniu 4 września 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna, w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej zawarł dwie niezależne umowy:

 • jako Beneficjent z samorządem województwa (urzędem marszałkowskim), jako Instytucją Pośredniczącą, na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
 • jako Beneficjent z wojewódzkim urzędem pracy, jako Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Zgodnie z zawartymi umowami, Wnioskodawcy zostały przyznane dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu. W ramach przedmiotowych projektów Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej sprawuje funkcję Koordynatora Projektu i z tego tytułu, otrzymuje wynagrodzenie pokrywane z budżetu projektu, które traktowane jest, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 30 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

Pierwsza z umów została zawarta w dniu 29 sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy, a Wnioskodawcą. Projekt zakończył się w dniu 30 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca otrzymywał środki w transzach z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z Ministerstwa Finansów (za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) w okresie od 17 października 2012 r. do 19 sierpnia 2013 r.

Druga z umów została zawarta w dniu 6 grudnia 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa, a Wnioskodawcą. Wnioskodawca otrzymywał środki w transzach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa oraz z Ministerstwa Finansów (za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) w okresie od 18 grudnia 2012 r. do 17 maja 2013 r. Kolejne transze przewidziane są w umowie do wypłaty do końca czerwca 2014 roku. Jak wskazał Wnioskodawca termin wypłaty transz jest związany z akceptacją przez Urząd Marszałkowski Województwa sporządzanych cyklicznie wniosków o płatność (nie rzadziej niż jeden na 3 miesiące).

Podstawy prawne otrzymania ww. środków dotyczących obu zawartych umów stanowi:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm., dalej jako UFP),
 • ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.),
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Krajowe wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków certyfikacji w Programach Operacyjnych i Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu wynagrodzenia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody otrzymane w ramach pełnienia funkcji koordynatora w projektach przekazane przez Instytucje Pośredniczące, wolne będą od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. Natomiast stosownie do treści art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a tego aktu prawnego, podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizacje programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane dalej "dotacjami rozwojowymi". Na podstawie art. 200 ust. 4 ww. ustawy, środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizacje programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje, i jako takie spełniają przesłanki zwolnienia ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wnioskodawca jest beneficjentem środków (dotacji) otrzymywanych z budżetu państwa. Dlatego też, Wnioskodawca uważa, iż wynagrodzenia, jakie otrzymuje z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu, stanowiące przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Na poparcie swojego stanowiska, Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Znak: ILPB1/415-96/09-2/AMN, ILPB1 /415-94/09-2/AMN oraz ILPB1 /415-965/09-3/AMN.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych lub co do których nie zaniechano poboru podatku podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł dwie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tych umów, Wnioskodawca pełnił funkcję koordynatora projektów i jako beneficjent otrzymywał kwoty określone, jako wynagrodzenie.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 • programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006r., str. 1),
 • programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, iż w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przepisem art. 12 pkt 1 lit. a) tiret pięć ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodane zostały pkt 136 i 137, obowiązujące od 1 stycznia 2010r.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż ta część otrzymanego dofinansowania, która pochodzi ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, stanowi dla Wnioskodawcy, przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bowiem jak wskazano we wniosku Wnioskodawca, jest beneficjentem środków pochodzących z Unii Europejskiej, co tym samym wyłącza możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, dotyczącego wyłącznie uczestników projektów realizowanych z ww. środków.

Zatem środki, otrzymane w latach 2012 - 2013 z Europejskiego Funduszu Społecznego a przekazane z rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, są wolne od podatku na podstawie wyżej wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast środki, otrzymywane w latach 2012 - 2013 w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zauważyć jednakże należy, iż jeżeli otrzymane środki finansowe Wnioskodawca przeznaczył na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych np. na zakup lub wytworzenie środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych), wówczas, mając na uwadze brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane środki finansowe, w tej części, nie będą stanowiły przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zauważyć należy, iż środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z pełnieniem funkcji koordynatora projektów, stanowią dla Niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (a nie wynagrodzenie), zwolniony z opodatkowania (z ww. zastrzeżeniem dot. wydatków inwestycyjnych) na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praca wykonywana przez Wnioskodawcę na rzecz projektu jest pracą wykonywaną w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi przychód (dochód) z działalności gospodarczej, od którego jako zwolnionego od opodatkowania, Wnioskodawca nie ma obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych jakie Wnioskodawca otrzymał jako koordynator projektu w związku z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe.
 • podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych w odniesieniu do środków otrzymanych:
  • w części pochodzącej ze środków Unii Europejskiej – jest nieprawidłowe,
  • w części pochodzącej z budżetu państwa – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.