Kapitał ludzki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał ludzki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
maj

Istota:

Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu wynagrodzenia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 125, poz. 846), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Krajowe wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków certyfikacji w Programach Operacyjnych i Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu wynagrodzenia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, dochody otrzymane w ramach pełnienia funkcji koordynatora w projektach przekazane przez Instytucje Pośredniczące, wolne będą od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
5
sie

Istota:

Możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych jakie Wnioskodawczyni otrzymała w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Fragment:

Poza ww. dotacją z Urzędu Gminy Wnioskodawczyni otrzymała również środki związane z realizacją umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z tą umową Wnioskodawczyni otrzymuje zwrot kosztów pośrednich stanowiących 9% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich. Koszty pośrednie zgodnie z umową stanowią następujące koszty administracyjne: koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, obsługi księgowej, utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, koszty usług pocztowych, telefonicznych, koszty sprzątania itp. które wcześniej zostały pokryte z otrzymanej dotacji gminnej. Instytucja Wdrażająca II stopnia, czyli Wojewódzki Urząd Pracy przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nie przekraczającej 151.797,75 zł i stanowiącej nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 129.023,09 zł, oraz dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 22.769,66 zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

2015
5
sie

Istota:

Możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Fragment:

Biura 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Głównym przedmiotem ww. działalności gospodarczej są usługi edukacyjne. Wnioskodawca realizuje również projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kursy językowe, komputerowe, kursy dla kadry medycznej, żłobki i przedszkola). Jeden z projektów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 1 Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt konkursowy zgodnie z umową o dofinansowanie projektu przewiduje utworzenie 5 placówek żłobkowych (nowe placówki).

2015
19
lip

Istota:

Czy wynagrodzenie (dochód) uzyskane przez Wnioskodawcę (podatnika), w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podlega zwolnieniu na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Projekt „ Komputer (...) ” (realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013), na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2008 r., w ramach którego Wnioskodawca wykonywał czynności związane z wykonaniem dzieła polegającego m.in. na: przeprowadzeniu ośmiogodzinnych szkoleń dla 20 grup liczących przeciętnie 15 osób, opracowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu w zakresie budowania własnej kariery zawodowej. Projekt „ Nowa szansa (...) ” (realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013), na podstawie umowy z dnia 25 sierpnia 2008 r., w ramach którego Wnioskodawca wykonywał czynności związane z wykonaniem dzieła polegającego m.in. na: przeprowadzeniu ośmiogodzinnych szkoleń dla 24 grup liczących przeciętnie 12 osób, opracowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu w zakresie budowania własnej kariery zawodowej, opracowania zawartości merytorycznej podręcznika elektronicznego e-book – samozatrudnienie i aktywizacja zawodowa oraz opracowanie grafiki i multimediów do podręcznika. Projekt "Moja kariera (...)” (realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013), na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2008 r., w ramach którego Wnioskodawca (...)

2015
4
lip

Istota:

Stypendia wypłacane stażystom (tj. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Mając zatem na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że stypendia wypłacane stażystom (tj. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2015
4
lip

Istota:

Stypendia wypłacane stażystom (tj. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Mając zatem na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że stypendia wypłacane stażystom (tj. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2015
3
lip

Istota:

Czy usługi świadczone osobiście przez Wnioskodawczynię (wynagrodzenie kierownika projektu oraz wynagrodzenie dotyczące usług szkoleniowych) w ramach realizowanego ww. projektu są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni podpisała umowę z Województwem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na lata 2007-2013. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe dofinansowanie wypłacane było w 85% przez Ministra Finansów (środki europejskie) oraz w 15% przez Urząd Marszałkowski Województwa (budżet państwa). W ramach realizowanego projektu Wnioskodawczyni osobiście świadczyła usługi zarządzania projektem (kierownik projektu) oraz usługi szkoleniowe (trener szkolenia – Prawo pracy – zmiany w Prawie pracy oraz trener szkolenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna). Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że środki, które Wnioskodawczyni otrzymała jako kierownik projektu oraz jako trener szkolenia w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa stanowić będą dla Niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten zwolniony jest z opodatkowania w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z budżetu państwa – na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

2015
19
cze

Istota:

Ustalenie czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Organizatora nieodpłatnych świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zalicza się do przychodu podatkowego

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł z Firmą S. dnia 16 września 2014 r. umowę o przeprowadzeniu doradztwa w ramach projektu „ E-strategia doradztwo w zakresie strategii rozwoju ... firm ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu – Kapitał Ludzki 8.1. Termin szkoleń: maj 2014 r. – marzec 2015 r. Z ww. umowy wynika, że środki na realizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki 8.1 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie – poddziale 8.1.1 – „ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ”. Przedmiotem umowy jest udział Beneficjenta w doradztwie realizowanym w ramach projektu „ E-strategia doradztwo w zakresie strategii rozwoju ... firm ”. Łączny wymiar doradztwa to max 54 dni, a wartość usługi to 75 600 zł i jest w całości finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia, w których będzie uczestniczyć Spółka, będą prowadzone nieodpłatnie przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, a więc w ramach programu rządowego. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, tutejszy Organ stoi na stanowisku, że otrzymane przez Wnioskodawcę nieodpłatnie świadczenie na podstawie Umowy Szkoleniowej nie stanowi przychodu podatkowego w myśl art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015
27
kwi

Istota:

Czy udzielone wsparcie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W myśl § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1598), pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006, str. 5). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, na mocy umowy z dnia 20 sierpnia 2013 r. otrzymała wsparcie w ramach projektu „ W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie .... ”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wsparcie to zostało udzielone przez Urząd Marszałkowski Województwa, zaś realizatorem projektu była D. Wsparcia udzielono w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytułem wsparcia Wnioskodawczyni otrzymała wsparcie finansowe w wysokości ..... zł, wsparcie pomostowe w kwocie .... zł przez okres 6-ciu miesięcy oraz wsparcie doradcze w formie usług doradczych w łącznej ilości 15 h.

2015
6
lut

Istota:

Stypendia wypłacane stażystom (tj. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy, jak również obowiązek wystawienia informacji PIT-8C uczestnikom projektu.

Fragment:

(...) Kapitał Ludzki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu stypendiów wypłacanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Szkoła na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie realizuje projekt „ Ekoinnowacje w mieście ” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Priorytet IV, Działanie 4.3, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020. Uczelnia otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie 2.035.750,50 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 50/100) i stanowiącej 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 1.730.387,93 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 93/100) – 85% dofinansowania; dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 305.362,57 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 57/100) – 15% dofinansowania.