Kapitał akcyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał akcyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną przy jednoczesnym przelaniu na kapitał akcyjny kapitału znajdującego się na kapitale zapasowym z tytułu przelania na niego aktywów ze sprzedaży nieruchomości nie powstanie obowiązek zapłaty podatku o którym mowa wart. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT?Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną przy jednoczesnym przelaniu na kapitał akcyjny kapitału znajdującego się na kapitale rezerwowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu przelania na niego opodatkowanych zysków z lat ubiegłych nie powstanie obowiązek zapłaty podatku o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT?

Fragment:

(...) spółki przekształcanej. W wyniku przekształcenia majątek spółki przekształconej staje się majątkiem spółki przekształcanej. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do spółki przekształconej wspólnikom nie stawia się do dyspozycji majątku, co do którego mógł ustalać jego przeznaczenie (wypłata bądź przekazanie na kapitał zakładowy), tak jak to się dzieje w przypadku przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego. Spółka zwraca uwagę na fakt, iż kapitał akcyjny powstaje z zysków uprzednio opodatkowanych. Spółka zapłaci albowiem podatek dochodowy już w poprzedniej fazie obrotu gospodarczego. W takiej sytuacji ponowne płacenie podatku od aktywów, od których Spółka już podatek zapłaciła jest zdaniem nadinterpretacją przepisów prawa podatkowego. Prawno-podatkowy stan faktyczny powinien być interpretowany ściśle. Każde jego rozszerzanie i wykazywanie stanów faktycznych nie objętych normą art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia momentu zwolnienia od podatku dochodu z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanego przez akcjonariusza - Spółkę, mającą siedzibę w Szwajcarii, stanowiącego równowartość kwoty przekazanej na kapitał akcyjny z kapitału zapasowego.

Fragment:

(...) o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału akcyjnego (zakładowego). A zatem ww. termin wiąże się z obowiązkiem poboru podatku przez płatnika. Nie ma więc bezpośredniego zastosowania w przypadku, gdy obowiązek taki nie powstaje tzn. w przypadku zwolnienia dochodu od podatku. Natomiast zwolnienie tego dochodu od podatku odnosi się do momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ww. art. 10 ust. 1 ustawy każde przekazanie całości lub części kapitału zapasowego na kapitał akcyjny (zakładowy) powoduje powstanie obowiązku podatkowego u dotychczasowych akcjonariuszy (udziałowców). Z treści wymienionego art. 26 ust. 2 ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału akcyjnego (zakładowego). Moment ten należy więc przyjąć również za moment uznania przedmiotowego dochodu z udziału w zyskach Spółki, uzyskanego przez Spółkę CFM, za zwolniony od (...)

2011
1
mar

Istota:

W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. spółka akcyjna mogła obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które dotyczyły wyposażenia jej w kapitał akcyjny lub późniejszego podwyższenia kapitału (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.), jeżeli poniesione na ten cel koszty były zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych i podlegały amortyzacji.

Fragment:

(...) od towarów i usług. Podatek naliczony w tym wypadku dotyczył zakupu towarów i usług, które z mocy szczególnego przepisu zostały powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Podsumowując dotychczasowe rozważania, za uprawniony można przyjąć pogląd, że w stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. spółka akcyjna mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które dotyczyły wyposażenia jej w kapitał akcyjny lub późniejszego podwyższenia kapitału (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.), jeżeli poniesione na ten cel koszty były zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych i podlegały amortyzacji. Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy, należy stwierdzić, że organy podatkowe oparły swoje (...)