Kapitał | Interpretacje podatkowe

Kapitał | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych kwoty kapitału zapasowego i rezerwowego przelanej na kapitał zakładowy.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca w przypadku sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych ustalając koszt uzyskania przychodów będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu kwotę kapitału zapasowego i rezerwowego przelaną na kapitał zakładowy jako poniesiony przez niego wydatek. Przelanie kwot z kapitału zapasowego/rezerwowego na kapitał zakładowy nie jest tylko czynnością techniczną, ale wiąże się z realną zmianą sytuacji finansowej po stronie wspólnika. W przypadku kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym i pochodzących z zysku z lat ubiegłych kwoty te stosunkowo swobodnie mogą zostać wypłacone do wspólnika w drodze dywidendy w ramach podziału zysku. Natomiast środki przelane na kapitał zakładowy stają się niedostępne dla wspólnika. Spółka nie ma bowiem prawa wypłacić środków zgromadzonych na kapitale zakładowym do wspólnika w drodze dywidendy. W rezultacie należy uznać, że przeniesienie zysku zgromadzonego na kapitale zapasowym/rezerwowym na kapitał zakładowy wiąże się z poniesieniem przez niego wydatku. Zdaniem Wnioskodawcy, przypadek podwyższenia kapitału zakładowego z przekazania na ten kapitał zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym jest podobny do sytuacji wypłaty dywidendy na rzecz wspólnika, a następnie przeznaczenia jej na wkład pieniężny do spółki. W przypadku takiego wkładu nie ulegałoby wątpliwości, że podatnik wnoszący wkład pieniężny na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy uprawniony byłby w przypadku zbycia tak objętych udziałów do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wniesionego wkładu pieniężnego.
2018
2
mar

Istota:
Czy w zakresie w jakim kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki pokryty został na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Byłego Wspólnika, będzie on stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji?
Fragment:
W konsekwencji, jeżeli możliwość uwzględnienia określonych kapitałów własnych nie została wprost wyłączona, należy je uwzględnić przy obliczaniu wartości kapitału własnego na potrzeby ustalenia niedostatecznej kapitalizacji. W art. 16 ust. 7h updop, ustawodawca nie wprowadził dalszych ograniczeń w odniesieniu do pochodzenia pozostałych poza kapitałem zakładowym, pozycji kapitałów własnych, takich jak przykładowo kapitał zapasowy. Tym samym, obowiązek pomniejszenia kapitału własnego nie będzie miał zastosowania m.in. w sytuacji pokrycia na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności kapitału zapasowego. Wnioskować zatem należy, że w myśl art. 16 ust. 7h updop, przy ustalaniu wartości kapitału własnego dla celów kalkulacji wskaźnika wartości zadłużenia Spółki, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, należy wyłączyć poniższe pozycje: kapitały z aktualizacji wyceny, kapitał własny pochodzący z otrzymanych pożyczek podporządkowanych, część kapitału zakładowego, jaka: nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana; chodzi tu zatem o tę część kapitału, która nie została w całości opłacona lub pokryta wkładami niepieniężnymi; została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek lub z tytułu odsetek od tych pożyczek przysługującym udziałowcom wobec tej spółki; została pokryta wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.
2017
11
maj

Istota:
Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Spj Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem PIT wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski z lat ubiegłych alokowane na kapitały inne niż zakładowy?
Fragment:
Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, u wspólnika spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia takiej spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej (w tym wartość przekazana na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej). W szczególności nie wystąpi na moment przekształcenia opodatkowanie w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej (nie pochodzące z zysku) w następstwie przekształcenia staną się wkładami w spółce osobowej. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, należy uznać, że w przypadku, gdy przekształcana spółka kapitałowa nie wykazuje zysków niepodzielonych oraz na jej kapitałach innych niż zakładowy nie zostały alokowane zyski z lat ubiegłych, operacja przekształcenia nie będzie dla wspólnika spółki przekształcanej rodzić skutków podatkowych. Jak wskazano powyżej, na moment przekształcenia w Spółce z o.o., na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (to jest na kapitale zapasowym i rezerwowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że czynność przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę Spj spowoduje powstanie u Wnioskodawcy, jako udziałowca spółki przekształcanej, jak też jako komandytariusza w Spółce Komandytowej będącej jednocześnie udziałowcem Spółki z o.o., obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana Spółka z o.o. wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia bądź też zyski wypracowane w latach ubiegłych będą zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy.
2016
11
sie

Istota:
Czy wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy?
Fragment:
Część konwertowanej wierzytelności, przekraczająca kwotę 50 zł, zostanie potraktowana jako agio i zostanie zaewidencjonowana na kapitale zapasowym zgodnie z dyspozycją art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Przy czym, przedmiotem aportu będzie w całości część odsetkowa wierzytelności oraz odpowiednia część kapitałowa nabytych wierzytelności. W opinii Wnioskodawcy, przeprowadzane operacje doprowadzą do zgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji ekonomicznej Spółki A. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wniesienia przez wierzyciela na kapitał zakładowy Spółki A aportu w postaci wierzytelności, na które składają się narosłe odsetki od udzielonych pożyczek oraz część kapitału udzielonych pożyczek. W odniesieniu do odsetek przysługujących Wnioskodawcy, dokona on przeniesienia prawa do ich żądania na Spółkę A. W rezultacie, Spółka A stanie się jednocześnie dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty przedmiotowych odsetek i wierzycielem uprawnionym do żądania ich zapłaty.
2016
7
lip

Istota:
Czy wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy?
Fragment:
Część konwertowanej wierzytelności, przekraczająca kwotę 50 zł, zostanie potraktowana jako agio i zostanie zaewidencjonowana na kapitale zapasowym zgodnie z dyspozycją art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Przy czym, przedmiotem aportu będzie w całości część odsetkowa wierzytelności oraz odpowiednia część kapitałowa nabytych wierzytelności. W opinii Wnioskodawcy, przeprowadzane operacje doprowadzą do zgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji ekonomicznej Spółki A. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wniesienia przez wierzyciela na kapitał zakładowy Spółki A aportu w postaci wierzytelności, na które składają się narosłe odsetki od udzielonych pożyczek oraz część kapitału udzielonych pożyczek. W odniesieniu do odsetek przysługujących Wnioskodawcy, dokona on przeniesienia prawa do ich żądania na Spółkę A. W rezultacie, Spółka A stanie się jednocześnie dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty przedmiotowych odsetek i wierzycielem uprawnionym do żądania ich zapłaty.
2016
7
lip

Istota:
Czy wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy?
Fragment:
Część konwertowanej wierzytelności, przekraczająca kwotę 50 zł, zostanie potraktowana jako agio i zostanie zaewidencjonowana na kapitale zapasowym zgodnie z dyspozycją art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Przy czym, przedmiotem aportu będzie w całości część odsetkowa wierzytelności oraz odpowiednia część kapitałowa nabytych wierzytelności. W opinii Wnioskodawcy, przeprowadzane operacje doprowadzą do zgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji ekonomicznej Spółki A. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wniesienia przez wierzyciela na kapitał zakładowy Spółki A aportu w postaci wierzytelności, na które składają się narosłe odsetki od udzielonych pożyczek oraz część kapitału udzielonych pożyczek. W odniesieniu do odsetek przysługujących Wnioskodawcy, dokona on przeniesienia prawa do ich żądania na Spółkę A. W rezultacie, Spółka A stanie się jednocześnie dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty przedmiotowych odsetek i wierzycielem uprawnionym do żądania ich zapłaty.
2016
7
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną, ustalenia podstawy opodatkowania oraz zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do „wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy”, które powstały przed dniem wejścia w życie tego przepisu.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, w myśl którego przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może mieć zastosowania do zysków niepodzielonych oraz „ wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy ”, które powstały przed dniem wejścia tego przepisu w życie. Dochód, o którym mowa w tym przepisie ustalany jest bowiem na dzień przekształcenia. Nie ma zatem znaczenia kiedy zysk ten został wypracowany, tj. przed 1 stycznia 2015 r., czy po tej dacie. Podsumowując, niepodzielone zyski z lat poprzednich wypracowane przez spółkę komandytowo-akcyjną i przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę jawną będą podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. (tj. w brzmieniu obowiązującym w dniu przekształcenia). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do „ wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy ”, które powstały przed dniem wejścia w życie tego przepisu należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
10
cze

Istota:
Czy Kapitał Zakładowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zakładowego? Czy Kapitał Zapasowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zapasowego?
Fragment:
W konsekwencji Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego, zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, także z uwzględnieniem Kapitału Zapasowego. W odniesieniu do Kapitału Zapasowego wprost zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o CIT powoływane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1. Mając te przepisy na uwadze, Kapitał Zakładowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z następujących powodów: Przewidziane w zdaniu drugim przepisu art. 16 ust. 7h ustawy o CIT wyłączenia określonych pozycji kapitału własnego dotyczą wyłącznie kapitału zakładowego. W tej części, przepis stanowi bowiem, że wartość kapitału własnego pomniejsza się o określone w jego treści źródła pochodzenia kapitału zakładowego spółki (lub funduszu udziałowego w spółdzielni), a nie innych składowych kapitału własnego. Tym samym, ograniczenia w zakresie źródeł pochodzenia kapitału zakładowego nie dotyczą Kapitału Zapasowego. Zgodnie zaś ze zdaniem pierwszym art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, z kapitału własnego (a więc także kapitału zapasowego/rezerwowego) wyłącza się – na potrzeby stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji – kapitały z aktualizacji wyceny oraz pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych.
2016
18
maj

Istota:
Czy Kapitał Zakładowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zakładowego? Czy Kapitał Zapasowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zapasowego?
Fragment:
W konsekwencji Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego, zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, także z uwzględnieniem Kapitału Zapasowego. W odniesieniu do Kapitału Zapasowego wprost zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o CIT powoływane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1. Mając te przepisy na uwadze, Kapitał Zakładowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z następujących powodów: Przewidziane w zdaniu drugim przepisu art. 16 ust. 7h ustawy o CIT wyłączenia określonych pozycji kapitału własnego dotyczą wyłącznie kapitału zakładowego. W tej części, przepis stanowi bowiem, że wartość kapitału własnego pomniejsza się o określone w jego treści źródła pochodzenia kapitału zakładowego spółki (lub funduszu udziałowego w spółdzielni), a nie innych składowych kapitału własnego. Tym samym, ograniczenia w zakresie źródeł pochodzenia kapitału zakładowego nie dotyczą Kapitału Zapasowego. Zgodnie zaś ze zdaniem pierwszym art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, z kapitału własnego (a więc także kapitału zapasowego/rezerwowego) wyłącza się – na potrzeby stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji – kapitały z aktualizacji wyceny oraz pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych.
2016
18
maj

Istota:
Czy wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy?
Fragment:
Część konwertowanej wierzytelności, przekraczająca kwotę 50 zł, zostanie potraktowana jako agio i zostanie zaewidencjonowana na kapitale zapasowym zgodnie z dyspozycją art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Przy czym, przedmiotem aportu będzie w całości część odsetkowa wierzytelności oraz odpowiednia część kapitałowa nabytych wierzytelności. W opinii Wnioskodawcy, przeprowadzane operacje doprowadzą do zgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji ekonomicznej spółki A. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wniesienia przez wierzyciela na kapitał zakładowy spółki A aportu w postaci wierzytelności, na które składają się narosłe odsetki od udzielonych pożyczek oraz część kapitału udzielonych pożyczek. W odniesieniu do odsetek przysługujących Wnioskodawcy, dokona on przeniesienia prawa do ich żądania na spółkę A. W rezultacie, spółka A stanie się jednocześnie dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty przedmiotowych odsetek i wierzycielem uprawnionym do żądania ich zapłaty.
2016
22
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kapitał
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.