Kapitał | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Czy w związku z podziałem Spółki Kapitałowej poprzez wydzielenie do ISK Działu Wydzielanego w następstwie czego kapitał zakładowy ISK zostanie utworzony z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”)

Fragment:

Jednakże z uwagi na wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podziału źródeł przychodów na zyski kapitałowe oraz zyski osiągnięte z innych źródeł przychodów, ustawodawca zdecydował się zakwalifikować zyski spółki przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki do źródła jakim są zyski kapitałowe, o którym mowa w art. 7b updop. Zgodnie z literalną wykładnią omawianego przepisu określenie „ dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej ” odnosi się do sytuacji, gdy w ramach tej samej spółki na kapitał zakładowy przekazywane są środki m.in. z kapitałów zapasowych. Skoro art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f updop jednoznacznie wskazuje, iż przychód powstaje w przypadku przekazania na kapitał zakładowy kwot z kapitałów zapasowych tej samej osoby prawnej, to stwierdzić należy, że poza zakresem zastosowania tego przepisu jest sytuacja, gdy w ramach podziału Spółki Kapitałowej przez wydzielenie kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie przekazany na kapitał zakładowy nowopowstałej spółki kapitałowej . Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przeniesienie przez Wnioskodawcę kapitału zapasowego na utworzenie kapitału zakładowego nowej spółki kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f updop.

2018
27
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową (niebędącą spółką komandytowo-akcyjną) opodatkowaniu PDOP u wspólnika spółki przekształcanej może podlegać wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej, w tym wartość przekazana na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej. Tym samym, w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową opodatkowaniu PDOP podlegać mogą zarówno zyski bieżące spółki przekształcanej, wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia, jak i zyski spółki przekształcanej z lat ubiegłych, które zostały przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy. W konsekwencji, czynność przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę komandytową będzie mogła spowodować powstanie u Wnioskodawcy, jako udziałowca spółki przekształcanej, przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o PDOP w zakresie, w jakim przekształcana Spółka zależna będzie wykazywała zyski na dzień przekształcenia (tj. zyski niepodzielone na dzień przekształcenia, w tym zyski bieżące, wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia, lub zyski zgromadzone na kapitałach innych niż kapitał zakładowy). Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt (...)

2018
4
lip

Istota:

Należy wskazać, że czynność polegająca na dokonaniu przez komandytariusza Spółki opłacenia (zasilenia) Kapitału Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Pożyczka zawsze ma charakter zwrotny, natomiast środki przeznaczone na opłacenie (zasilenie) Kapitału takiego charakteru nie mają. Należy bowiem wskazać, że u podstaw tworzenia oraz opłacenia (zasilenia) kapitałów rezerwowych w spółkach osobowych (w tym również utworzenia Kapitału wskazanego w zdarzeniu przyszłym) nie stoi zamiar odzyskania wpłaconych środków przez podmioty wnoszące. Opłacenie (zasilenie) Kapitału a wniesienie lub podwyższenie wkładu wspólnika. Utworzenie czy zasilenie kapitału rezerwowego spółki komandytowej nie wiąże się również z wniesieniem lub podwyższeniem wkładu powodującym zwiększenie majątku spółki komandytowej. Związane jest to z tym, że z wkładów tworzy się majątek pierwotny spółki tzw. kapitał założycielski. Tymczasem kapitał rezerwowy jest kapitałem własnym spółki, ale innym niż kapitał pierwotny. Zatem środki przeznaczone na kapitał rezerwowy, choć zwiększają majątek własny spółki komandytowej, nie powodują podwyższenia kapitału pierwotnego, w związku z czym nie pociągają za sobą ani potrzeby wniesienia nowych wkładów, ani też podwyższenia już wniesionych. Stąd też, czynności dokonania przez wspólnika na kapitał rezerwowy spółki komandytowej wpłaty opisanej w zdarzeniu przyszłym nie można rozpatrywać jako wniesienia lub podwyższenia wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy.

2018
27
cze

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodów Wnioskodawcy powstałych zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j tej ustawy, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia w spółce kapitałowej niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy

Fragment:

(...) kapitał inny niż kapitał zakładowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2018 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodów Wnioskodawcy powstałych zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j tej ustawy, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia w spółce kapitałowej niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy. W dniu 10 maja 2018 r. ww. wniosek został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „ Spółka ”). Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Wnioskodawca posiada nieprzerwanie 100% udziałów w innej spółce kapitałowej (dalej: „ Spółka Kapitałowa ”) od ponad 2 lat. Spółka Kapitałowa podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ Ustawa o CIT ”).

2018
2
mar

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych kwoty kapitału zapasowego i rezerwowego przelanej na kapitał zakładowy.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca w przypadku sprzedaży udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych ustalając koszt uzyskania przychodów będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu kwotę kapitału zapasowego i rezerwowego przelaną na kapitał zakładowy jako poniesiony przez niego wydatek. Przelanie kwot z kapitału zapasowego/rezerwowego na kapitał zakładowy nie jest tylko czynnością techniczną, ale wiąże się z realną zmianą sytuacji finansowej po stronie wspólnika. W przypadku kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym i pochodzących z zysku z lat ubiegłych kwoty te stosunkowo swobodnie mogą zostać wypłacone do wspólnika w drodze dywidendy w ramach podziału zysku. Natomiast środki przelane na kapitał zakładowy stają się niedostępne dla wspólnika. Spółka nie ma bowiem prawa wypłacić środków zgromadzonych na kapitale zakładowym do wspólnika w drodze dywidendy. W rezultacie należy uznać, że przeniesienie zysku zgromadzonego na kapitale zapasowym/rezerwowym na kapitał zakładowy wiąże się z poniesieniem przez niego wydatku. Zdaniem Wnioskodawcy, przypadek podwyższenia kapitału zakładowego z przekazania na ten kapitał zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym jest podobny do sytuacji wypłaty dywidendy na rzecz wspólnika, a następnie przeznaczenia jej na wkład pieniężny do spółki. W przypadku takiego wkładu nie ulegałoby wątpliwości, że podatnik wnoszący wkład pieniężny na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy uprawniony byłby w przypadku zbycia tak objętych udziałów do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wniesionego wkładu pieniężnego.

2017
11
maj

Istota:

Czy w zakresie w jakim kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki pokryty został na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Byłego Wspólnika, będzie on stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji?

Fragment:

W konsekwencji, jeżeli możliwość uwzględnienia określonych kapitałów własnych nie została wprost wyłączona, należy je uwzględnić przy obliczaniu wartości kapitału własnego na potrzeby ustalenia niedostatecznej kapitalizacji. W art. 16 ust. 7h updop, ustawodawca nie wprowadził dalszych ograniczeń w odniesieniu do pochodzenia pozostałych poza kapitałem zakładowym, pozycji kapitałów własnych, takich jak przykładowo kapitał zapasowy. Tym samym, obowiązek pomniejszenia kapitału własnego nie będzie miał zastosowania m.in. w sytuacji pokrycia na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności kapitału zapasowego. Wnioskować zatem należy, że w myśl art. 16 ust. 7h updop, przy ustalaniu wartości kapitału własnego dla celów kalkulacji wskaźnika wartości zadłużenia Spółki, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, należy wyłączyć poniższe pozycje: kapitały z aktualizacji wyceny, kapitał własny pochodzący z otrzymanych pożyczek podporządkowanych, część kapitału zakładowego, jaka: nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana; chodzi tu zatem o tę część kapitału, która nie została w całości opłacona lub pokryta wkładami niepieniężnymi; została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek lub z tytułu odsetek od tych pożyczek przysługującym udziałowcom wobec tej spółki; została pokryta wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

2016
11
sie

Istota:

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę Spj Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem PIT wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz zyski z lat ubiegłych alokowane na kapitały inne niż zakładowy?

Fragment:

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, u wspólnika spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia takiej spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej (w tym wartość przekazana na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej). W szczególności nie wystąpi na moment przekształcenia opodatkowanie w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej (nie pochodzące z zysku) w następstwie przekształcenia staną się wkładami w spółce osobowej. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, należy uznać, że w przypadku, gdy przekształcana spółka kapitałowa nie wykazuje zysków niepodzielonych oraz na jej kapitałach innych niż zakładowy nie zostały alokowane zyski z lat ubiegłych, operacja przekształcenia nie będzie dla wspólnika spółki przekształcanej rodzić skutków podatkowych. Jak wskazano powyżej, na moment przekształcenia w Spółce z o.o., na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (to jest na kapitale zapasowym i rezerwowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że czynność przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę Spj spowoduje powstanie u Wnioskodawcy, jako udziałowca spółki przekształcanej, jak też jako komandytariusza w Spółce Komandytowej będącej jednocześnie udziałowcem Spółki z o.o., obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana Spółka z o.o. wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia bądź też zyski wypracowane w latach ubiegłych będą zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy.

2016
7
lip

Istota:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy?

Fragment:

Część konwertowanej wierzytelności, przekraczająca kwotę 50 zł, zostanie potraktowana jako agio i zostanie zaewidencjonowana na kapitale zapasowym zgodnie z dyspozycją art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Przy czym, przedmiotem aportu będzie w całości część odsetkowa wierzytelności oraz odpowiednia część kapitałowa nabytych wierzytelności. W opinii Wnioskodawcy, przeprowadzane operacje doprowadzą do zgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji ekonomicznej Spółki A. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wniesienia przez wierzyciela na kapitał zakładowy Spółki A aportu w postaci wierzytelności, na które składają się narosłe odsetki od udzielonych pożyczek oraz część kapitału udzielonych pożyczek. W odniesieniu do odsetek przysługujących Wnioskodawcy, dokona on przeniesienia prawa do ich żądania na Spółkę A. W rezultacie, Spółka A stanie się jednocześnie dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty przedmiotowych odsetek i wierzycielem uprawnionym do żądania ich zapłaty.

2016
7
lip

Istota:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy?

Fragment:

Część konwertowanej wierzytelności, przekraczająca kwotę 50 zł, zostanie potraktowana jako agio i zostanie zaewidencjonowana na kapitale zapasowym zgodnie z dyspozycją art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Przy czym, przedmiotem aportu będzie w całości część odsetkowa wierzytelności oraz odpowiednia część kapitałowa nabytych wierzytelności. W opinii Wnioskodawcy, przeprowadzane operacje doprowadzą do zgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji ekonomicznej Spółki A. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wniesienia przez wierzyciela na kapitał zakładowy Spółki A aportu w postaci wierzytelności, na które składają się narosłe odsetki od udzielonych pożyczek oraz część kapitału udzielonych pożyczek. W odniesieniu do odsetek przysługujących Wnioskodawcy, dokona on przeniesienia prawa do ich żądania na Spółkę A. W rezultacie, Spółka A stanie się jednocześnie dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty przedmiotowych odsetek i wierzycielem uprawnionym do żądania ich zapłaty.

2016
7
lip

Istota:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy?

Fragment:

Część konwertowanej wierzytelności, przekraczająca kwotę 50 zł, zostanie potraktowana jako agio i zostanie zaewidencjonowana na kapitale zapasowym zgodnie z dyspozycją art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Przy czym, przedmiotem aportu będzie w całości część odsetkowa wierzytelności oraz odpowiednia część kapitałowa nabytych wierzytelności. W opinii Wnioskodawcy, przeprowadzane operacje doprowadzą do zgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji ekonomicznej Spółki A. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie przez Wnioskodawcę na kapitał Spółki A aportu w postaci należności odsetkowych, za co Wnioskodawcy zostanie wydany udział w kapitale Spółki A, należy rozpoznać jako spłatę tych odsetek, co w konsekwencji stanowiłoby przychód Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wniesienia przez wierzyciela na kapitał zakładowy Spółki A aportu w postaci wierzytelności, na które składają się narosłe odsetki od udzielonych pożyczek oraz część kapitału udzielonych pożyczek. W odniesieniu do odsetek przysługujących Wnioskodawcy, dokona on przeniesienia prawa do ich żądania na Spółkę A. W rezultacie, Spółka A stanie się jednocześnie dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty przedmiotowych odsetek i wierzycielem uprawnionym do żądania ich zapłaty.