Kantor wymiany walut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kantor wymiany walut. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej skup i sprzedaż walut (kantor wymiany walut) do ustalenia wartości przychodów i kosztów mają zastosowanie przepisy art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E We wniosku skierowano zapytanie czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej skup i sprzedaż walut (kantor wymiany walut) do ustalenia wartości przychodów i kosztów mają zastosowanie przepisy art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). Przychodem z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości (...)

2011
1
maj

Istota:

Ponieważ przepisy w zakresie stosowania kursu z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z brzmieniem § 37 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług są rozbieżne, Spółka uważa, że zastosowanie kursu waluty niezgodnego z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przestaje mieć znaczenie, ponieważ z chwilą zapłaty kurs z dnia poniesienia kosztu będzie i tak korygowany o różnice kursowe powstałe między dniem zarachowania kosztu, a dniem faktycznego poniesienia wydatku.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółk i dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w piśmie z dnia 02 lutego 2007r. nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 14 maja 2007r. (wpływ do tut. Urzędu 15 maja 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lipca 2007r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w roku 2005 powinien:stosować proporcję z roku 2004,przedstawiony materiał dowodowy traktować jako podstawę do poprawnego ustalenia współczynnika proporcji na rok 2005 z uwzględnieniem rzeczywistych proporcji obrotu - marży w tak ustalonym obrocie ogółem jako proporcji odpowiadającej braku prawa do odliczenia podatku naliczonego.przedstawiony materiał dowodowy traktować jako podstawę do poprawnego ustalenia współczynnika proporcji na rok 2005 traktując cały przychód kantoru jako obrót.

Fragment:

(...) się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od wielu lat i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Podatnik opłaca liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych. Zakresem działalności gospodarczej jest produkcja i handel w branży włókienniczej, od 2004r. - usługi internetowe, a od 2005r. kantor wymiany walut. Podatnik dokonuje sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami: - branża włókiennicza ( w tym przetwarzanie odpadów) - jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, - usługi internetowe - zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i w roku 2004 i 01-02/2005r. opodatkowane, od 03/2005r, tylko opodatkowane, - kantor - zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Współczynnik struktury sprzedaży prognozowany w 2004r. wyniósł 98%, (...)

2011
1
mar

Istota:

Obowiązek obliczania różnic kursowych z tytułu wymiany gotówki w walucie obcej otrzymanej od kontrahenta zagranicznego, która następnie zostaje wymieniona w kantorze na PLN.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216§1 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie obliczania różnic kursowych z tytułu wymiany gotówki w obcej walucie w kantorze na PLN, uznaje przedstawione we wniosku stanowisko za - prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 22 grudnia 2005 r.do Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wpłynął wniosek uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie konieczności obliczania różnic kursowych z tytułu wymiany gotówki w walucie obcej otrzymanej od kontrahenta zagranicznego, która następnie zostaje wymieniona w kantorze na PLN. Jak poinformowano w przedstawionym stanie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy prowadzenie między innymi kantoru wymiany walut zwalnia podatnika z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie usług kantoru wymiany walut zakwalifikowanych do usług pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU 65-67 wymienionych w poz. 15 załącznika rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706). Udział obrotów z tytułu sprzedaży tych usług w obrotach ogółem Spółki w 2004 r. był większy niż 70 %. W stosunku do Spółki nie istniał wcześniej obowiązek ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Spółka zadaje pytanie, czy prowadzenie kantoru wymiany walut zwalnia spółkę w 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas rejestrujących. Stanowisko podatnika: Zdaniem Spółki uwzględniając wyżej przedstawiony stan faktyczny w oparciu o przepis § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w 2005 r. jako podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi kantoru wymiany walut są zwolnione od podatku VAT?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 w tym między innymi usługi pośrednictwa finansowego (symbol PKWiU sekcja J ex (65-67)), z wyłączeniem: działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez ban transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług w sekcji J „Usługi pośrednictwa finansowego” sklasyfikowane są w następujących grupowaniach: dział 65 – usługi pośrednictwa finansowego z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w skład których wchodzą: • usługi pośrednictwa pieniężnego – PKWiU 65.1, • usługi pośrednictwa finansowego pozostałe – PKWiU 65.2, dział 66 – usługi ubezpieczeniowe oraz funduszów emerytalno – rentowych, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej, dział 67 – usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym i (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w formie lombardu i kantoru wymiany walut mogę rozliczać się w roku 2004 r. ryczałtowo z dochodów z tytułu najmu?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. nr 137 , poz. 926 ze zm/ w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.01.2004r, w którym pyta Pan czy prowadząc lombard i kantor wymiany walut może Pan opłacać zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych z najmu Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer informuje : - przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit b i c ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm./ stanowi, iż przepisów rozdziału 2 ustawy nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw /prowadzenia lombardów/ oraz działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Kwestia opodatkowania przychodów z najmu uregulowana jest art. 6 ust 1a, który zawarty jest w rozdziale 2 cytowanej (...)