Kantor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kantor. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Co jest obrotem przy prowadzeniu działalności kantorowej polegającej wyłącznie na pośrednictwie sprzedaży i skupie walut?

Fragment:

(...) której przedmiotem jest wymiana jednego środka płatniczego na inny środek płatniczy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT prowadzenie działalności kantorowej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Działalność kantorowa została uregulowana w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.). W art. 2 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy prawo dewizowe ustawodawca postanowił, iż działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza, polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy czynności związane z pośrednictwem skupu i sprzedaży walut zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami) o podatku od towarów i usług – art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 4 załącznika do ustawy są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) usług. Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) „usługi kantorów i wymiany walut” mieszczą się pod symbolem 67.13.10-00.30. Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, że świadczone przez Zainteresowanego usługi polegające na pośrednictwie przy sprzedaży walut zaklasyfikowane do grupowania „usługi kantorów i wymiany walut” (PKWiU 67.13.10-00.30) mieszczące się w grupowaniu PKWiU 67.13 „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane”, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r., art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Nadmienia się, że art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy przestał obowiązywać z dniem (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy dochód uzyskany z rozliczenia transakcji wymiany walut w kantorach wymiany walut stanowi dochód do opodatkowania i z jakiego źródła?

Fragment:

(...) źródeł), a po drugie na poparcie tego założenia należy odwołać się do reguły ogólnej określonej w art. 9 ust. 1 wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem ściśle określonych. Z tych wszystkich względów należy przyjąć, że źródłami przychodu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, mogą być także przychody z innych źródeł niż określonych w art. 20 ust. 1 ustawy np. z tytułu wymiany walut obcych w kantorach wymiany walut lub bankach. Dochody z tego źródła opodatkowane są zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg którego podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 28 – 30, art. 30a – 30d oraz 44 ust. 4, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali. Dochody te podlegają wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym. Reasumując, jeżeli dokonywane przez Pana – opisane we wniosku transakcje – nie dotyczą pochodnych instrumentów finansowych, to (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dla celów ewidencyjnych podatnik powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy też powinien prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości?

Fragment:

(...) U. nr 152, poz. 1475 ze zm.) podatnicy wykonujący działalność kantorową – prowadzą również według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego ewidencję wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej, zwaną dalej „ewidencją kupna i sprzedaży wartości dewizowych”. Stosownie do pkt 7 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowiących załącznik Nr 1 do ww. rozporządzenia podatnicy prowadzący działalność kantorową w kol. 7 „Przychód – wartość sprzedanych towarów i usług” wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych. A zatem wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i ewidencjonująca przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów winien ustalić przychody stanowiące podstawę do ustalenia limitu o którym mowa w art. 24a ust. 4 ww. ustawy o podatku (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dla potrzeb prawidłowego rozliczenia dochodu uzyskiwanego z działalności kantorowej można do ksiązki przychodów i rozchodów wpisywać na koniec każdego miesiąca wartość rzeczywiście uzyskanego dochodu na poszczególnych operacjach kantorowych wynikającego z podsumowania elektronicznej ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych?

Fragment:

(...) do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Natomiast z pkt 10 tych objaśnień wynika, że kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych. W świetle powyższych przepisów przychodem z działalności w zakresie sprzedaży i kupna walut jest cała kwota uzyskana ze sprzedaży walut, a kosztem uzyskania cała kwota wydatkowana na ich zakup. Reasumując - nie jest możliwe w księdze przychodów i rozchodów księgowanie na koniec każdego miesiąca wyłącznie dochodu wynikającego z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy
rozliczania różnic kursowych w związku z zakupem walut obcych w kantorze, za które regulowane są następnie zobowiązania

Fragment:

(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych nie upoważniają podatników do rozliczania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnic kursowych od transakcji zakupu walut obcych w kantorze. Sposób liczenia różnic kursowych został, bowiem określony w przepisie art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które za podstawę przyjmują transakcje dokonywane za pośrednictwem banków. Do zastosowania przeliczenia w/g kursów obowiązujących w kantorach wymiany walut brak jest podstaw, gdyż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera uregulowań w tym przedmiocie. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe. Dodatkowo informuję, że: Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja powyższa przestanie być (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wspólnik może wnieść do spółki cywilnej wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa (działalność polegająca na prowadzeniu kantoru) na pokrycie udziału w spółce?

Fragment:

(...) regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02.07.2004 r., o swobodzie gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej, prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Osoba uprawniona do prowadzenia kantoru może go wnieść do spółki cywilnej po zachowaniu warunków określonych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03.09.2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej... (Dz. U. Nr 154 poz. 1274 ). (...)