IPTPP1/443-352/12-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy przekazanie przez Związek Miasta i Gminy wybudowanych środków trwałych, gminom – Uczestnikom Związku tj. Miastu i Gminie, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2012 r. (data wpływu 30 kwietnia 2012 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 28 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekazania wybudowanych środków trwałych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekazania wybudowanych środków trwałych.

Pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 28 czerwca 2012 r.) uzupełniono wniosek w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz prawa do reprezentacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Związek Miasta i Gminy został utworzony w grudniu 2001 roku przez Miasto i Gminę, które są jedynymi Uczestnikami Związku. Zgodnie ze statutem „w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Związek podejmuje działania w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze gmin Uczestników dla zaspakajania potrzeb wspólnot samorządowych...”. Jednym z takich działań była realizacja inwestycji, w zakres której wchodziło m.in. wybudowanie około 25 km sieci kanalizacji ściekowej, około 1,2 km sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody, zlokalizowanych na obszarze obydwu gmin – Uczestników Związku. Infrastruktura została wybudowana w latach 2004-2006.

Inwestycja została sfinansowana częściowo przy wsparciu funduszy pomocowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu PHARE 2002 Spójność Społeczno Gospodarcza. Pozostałe środki na realizację zostały przekazane na rzecz Związku przez jego Uczestników tj. Miasto i Gminę.

Z uwagi na konieczność zachowania trwałości, Związek nie mógł pozbyć się wybudowanej infrastruktury przez okres co najmniej 5 lat. Ponieważ Związek nie miał możliwości samodzielnego prowadzenia eksploatacji wybudowanej infrastruktury, przekazał ją w nieodpłatne użytkowanie na czas określony do 31 grudnia 2012 roku, gminom – Uczestnikom Związku, będąc jednocześnie w dalszym ciągu właścicielem wybudowanej infrastruktury. Przez cały ten okres wybudowane środki trwałe znajdują się w ewidencji Związku i jest naliczane ich umorzenie. Z kolei Gminy – Uczestnicy Związku powierzyły eksploatację przedmiotowej infrastruktury swoim zakładom budżetowym, zajmującym się eksploatacją gminnych sieci komunalnych. W międzyczasie jeden z zakładów budżetowych został przekształcony w spółkę prawa handlowego ze stuprocentowym udziałem gminy.

Związek nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i nie prowadzi żadnej działalności usługowej, ani gospodarczej generującej dochody, które zobowiązywałyby do rozliczania podatku od towaru i usług VAT oraz do sporządzania deklaracji VAT. Tym samym, realizując inwestycje, Związkowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Gminy – Uczestnicy Związku również nie uzyskują z tego tytułu dochodów budżetowych, ponieważ nie świadczą usług, wykorzystując przekazane im urządzenia infrastruktury technicznej. Zadania te wykonują odpowiednio – dla Miasta Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz dla Gminy – Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, które wystawiają faktury VAT wszystkim podmiotom korzystającym ze świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

W 2012 roku Związek zamierza przekazać wybudowane środki trwałe na majątek gmin – Uczestników Związku tj. Miasta i Gminy. Przekazanie nastąpi w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Związku.

Środki trwałe zostaną przekazane poszczególnym gminom nieodpłatnie. Przedmiotowe środki trwałe, które zamierza przekazać Wnioskodawca poszczególnym gminom są budowlami lub ich częściami w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie przez Związek Miasta i Gminy wybudowanych środków trwałych, gminom – Uczestnikom Związku tj. Miastu i Gminie, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez Związek środków trwałych gminom – Uczestnikom Związku tj. Miastu i Gminie nastąpi w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenia Związku. Związek nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i nie prowadzi żadnej działalności usługowej, ani gospodarczej generującej dochody, które zobowiązywałyby do rozliczania podatku od towarów i usług VAT oraz do sporządzania deklaracji VAT. Czynność powyższa nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Natomiast w myśl art. 65 ust. 1 ww. ustawy związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku – o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) „Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynność wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 ustawy oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy) przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Art. 8 ust. 2 ustawy, stanowi, iż za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że Związek został utworzony w grudniu 2001 roku przez Miasto i Gminę, które są jedynymi Uczestnikami Związku. Zgodnie ze statutem „w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Związek podejmuje działania w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze gmin Uczestników dla zaspakajania potrzeb wspólnot samorządowych...”. Jednym z takich działań była realizacja inwestycji, w zakres której wchodziło m.in. wybudowanie około 25 km sieci kanalizacji ściekowej, około 1,2 km sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody, zlokalizowanych na obszarze obydwu gmin – Uczestników Związku. Infrastruktura została wybudowana w latach 2004-2006.

Inwestycja została sfinansowana częściowo przy wsparciu funduszy pomocowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu PHARE 2002 Spójność Społeczno Gospodarcza. Pozostałe środki na realizację zostały przekazane na rzecz Związku przez jego Uczestników.

Z uwagi na konieczność zachowania trwałości. Związek nie mógł pozbyć się wybudowanej infrastruktury przez okres co najmniej 5 lat. Ponieważ Związek nie miał możliwości samodzielnego prowadzenia eksploatacji wybudowanej infrastruktury, przekazał ją w nieodpłatne użytkowanie na czas określony do 31 grudnia 2012 roku, gminom – Uczestnikom Związku, będąc jednocześnie w dalszym ciągu właścicielem wybudowanej infrastruktury. Przez cały ten okres wybudowane środki trwałe znajdują się w ewidencji Związku i jest naliczane ich umorzenie.

Związek nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i nie prowadzi żadnej działalności usługowej, ani gospodarczej generującej dochody, które zobowiązywałyby do rozliczania podatku od towaru i usług VAT oraz do sporządzania deklaracji VAT. Tym samym, realizując inwestycje, Związkowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W 2012 roku Związek zamierza przekazać wybudowane środki trwałe na majątek gmin – Uczestników Związku. Przekazanie nastąpi w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Związku.

Środki trwałe zostaną przekazane poszczególnym gminom nieodpłatnie. Przedmiotowe środki trwałe, które zamierza przekazać Wnioskodawca poszczególnym gminom są budowlami lub ich częściami w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie wybudowanych środków trwałych uczestnikom Związku, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy – podatnikowi nie przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów służących realizacji inwestycji.

Reasumując, przekazanie przez Związek Miasta i Gminy wybudowanych środków trwałych gminom – uczestnikom Związku nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów służących realizacji inwestycji.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie którym przedmiotowe nieodpłatne przekazanie majątku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przekazanie mienia nastąpi w drodze uchwały, a ponadto Związek nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi żadnej działalności generującej dochody i tym samym nie rozlicza podatku od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (zdarzenia przyszłego), w którym wskazano, iż mienie zostanie przekazane nieodpłatnie członkom Związku i, Związkowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisie zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.