Kanalizacja | Interpretacje podatkowe

Kanalizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kanalizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie usług dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Fragment:
Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że po oddaniu kanalizacji sanitarnej do użytkowania nastąpi bezzwłocznie wydzierżawienie sieci kanalizacji sanitarnej przez Gminę na rzecz Spółki, która to czynność – jak rozstrzygnięto wyżej – będzie opodatkowana podatkiem VAT. Zamiar wykorzystywania sieci kanalizacji sanitarnej do czynności opodatkowanych VAT w postaci świadczenia usług dzierżawy tej infrastruktury na rzecz Spółki, Gmina powzięła od momentu zaplanowania inwestycji, co potwierdzone jest m.in. w złożonym wniosku o uzyskanie dofinansowania do realizacji Inwestycji ze środków zewnętrznych, a ponadto wynika z umowy koncesji zawartej w dniu 30 czerwca 2014 r. Ponoszone przez Gminę wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji będą miały związek – jak wskazał Wnioskodawca – wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi Gminy i nie będą miały związku z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. Wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, w odniesieniu do faktur dokumentujących ww. inwestycję nie wystąpią ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w okolicznościach analizowanej sprawy – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – Gmina będzie miała prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją inwestycji w zakresie „ K. ”.
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości A i B”.
Fragment:
Wobec powyższego Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z budową kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości A i B ”? Zadanie dofinansowane będzie ze środków na operację typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości A i B, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.). Bowiem Gmina w zakresie wykonywania czynności z zakresu usług zbiorowego odprowadzania ścieków, działa w charakterze podatnika podatku VAT.
2018
10
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami (...)”.
Fragment:
Wobec powyższego Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z budową kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami (...) ”, finansowanego ze środków realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V „ odnowa środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów ”, Działanie 5.1 „ gospodarka wodno-ściekowa ”, Poddziałanie 5.1.2 „ gospodarka wodno-ściekowa RIT ”? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Bowiem Gmina w zakresie wykonywania czynności z zakresu usług zbiorowego odprowadzania ścieków, działa w charakterze podatnika podatku VAT. Planowana inwestycja po jej zrealizowaniu będzie służyła wyłącznie wykonywaniu czynności opodatkowanych.
2018
10
sty

Istota:
Opodatkowanie odpłatnego udostępniania sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Fragment:
Gmina zamierza przekazać wybudowaną kanalizację sanitarną spółce komunalnej Gminy na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy. Wydzierżawienie sieci kanalizacji sanitarnej stanowi czynność cywilnoprawną, w związku z czym wykonując czynności dzierżawy sieci Gmina będzie działała jako podatnik VAT realizujący działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. W pierwszych latach po oddaniu kanalizacji do użytkowania miesięczny przychód z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej wynosił będzie ok. 30,4 tys. PLN (rocznie ok. 365 tys. PLN). W wartości czynszu uwzględnione są koszty finansowe Gminy związane z wybudowaniem infrastruktury kanalizacyjnej wynoszące prawie 140 tys. PLN rocznie oraz wartość rocznej amortyzacji sieci kanalizacji sanitarnej. W kolejnych latach wartość czynszu dzierżawnego ma ulegać obniżeniu do ok. 18,5 tys. PLN miesięcznie czyli ok. 222 tys. PLN rocznie, co związane jest z zakończeniem spłaty w tych latach pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ”. Wartości czynszu wskazane powyżej skalkulowano przy założeniu, że na moment przyjęcia przedmiotowych środków trwałych do ewidencji dokumentem OT ich wartość początkowa będzie wartością netto inwestycji, bez podatku VAT podlegającego w ocenie Gminy odliczeniu w całości.
2017
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w 100% podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej (...)” po zakończeniu każdego etapu budowy.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zamierza w latach 2017-2018 realizować nową inwestycję pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej (...) ”. Zadanie realizowane będzie z budżetu Gminy oraz przy wsparciu środków (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Faktury VAT za zrealizowane roboty budowlane związane z realizacją inwestycji wystawiane będą na Gminę. Umowa z wykonawcą zadania dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych za zrealizowane etapy budowy kanalizacji. Gmina zamierza przekazywać nowo wybudowane odcinki kanalizacji sanitarnej w postaci aportu rzeczowego spółce komunalnej – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w takich samych etapach jak następować będzie realizacja budowy. Wystawienie faktury za wniesienie aportem majątku do spółki komunalnej ze 100% udziałem Gminy następować będzie w tym samym miesiącu, co zakup robót budowlanych w postaci zrealizowanego odcinka kanalizacji. Na moment przystąpienia do inwestycji Gmina miała zamiar wniesienia powstałej kanalizacji sanitarnej aportem do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., gdyż zadania bieżące Gminy (nie inwestycyjne) polegające na odbiorze i oczyszczaniu ścieków od mieszkańców Gminy realizuje obecnie wymieniona spółka komunalna, która powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę gminną.
2017
30
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji wraz z przepompownią ścieków.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina w latach 2017-2019 będzie realizowała zadanie inwestycyjne mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o długości 15 064 m. Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie zasilanie elektryczne oraz budowa ogrodzenia przepompowni ścieków. Zadanie będzie w całości wykorzystywane do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zakupy dotyczące budowy kanalizacji będą związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wybudowana kanalizacja będzie wykorzystywana przez Gminę do odprowadzania ścieków z budynków mieszkańców Gminy, przedsiębiorców działających na terenie Gminy. Po zakończeniu zadania z mieszkańcami Gminy zawierane będą umowy cywilnoprawne na odbiór ścieków. Budynki jednostek organizacyjnych nie są objęte opisaną we wniosku kanalizacją. Mając na uwadze przywołany przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków bowiem Wnioskodawca wyraźnie wskazuje, że zakupy dotyczące budowy kanalizacji będą związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
2017
24
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową Kanalizacji Komercyjnej, zastosowanie prewspółczynnika właściwego dla jednostki organizacyjnej w odniesieniu do wydatków poniesionych przez Miasto na Kanalizację Mieszaną oraz na Infrastrukturę Oczyszczalni
Fragment:
W ramach tych prac zostanie wybudowanych kilka oddzielnych odcinków kanalizacji sanitarnej. Wśród odcinków kanalizacji, które mają być wybudowane, można wyodrębnić dwa rodzaje: Odcinki kanalizacji, które będą podłączone wyłącznie do budynków nienależących do Miasta (dalej: Kanalizacja Komercyjna). Te odcinki kanalizacji będą wykorzystywane wyłącznie do odpłatnego świadczenia usług odbioru ścieków z posesji i budynków prywatnych. Te odcinki kanalizacji nie będą podłączone do żadnych budynków należących do Miasta lub którejkolwiek z jego jednostek organizacyjnych, ani nie będą one wykorzystywane do odprowadzania ścieków z takich budynków. Te odcinki nie będą również podłączone do żadnych obiektów, z których ścieki byłyby odprowadzane nieodpłatnie. Ścieki odprowadzone przez te nowowybudowane odcinki będą końcowo spływały do zbiorczego kolektora; Odcinki kanalizacji, które będą podłączone zarówno do budynków należących do Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta, jak i do posesji i budynków prywatnych (dalej: Kanalizacja Mieszana). Te odcinki kanalizacji będą obsługiwały odbiór ścieków z szalet miejskich (udostępnianych nieodpłatnie przez Miasto), ze szkoły podstawowej oraz z budynków i posesji prywatnych (nienależących do Miasta ani żadnej jego jednostki organizacyjnej).
2017
20
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami.
Fragment:
(...) kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni ” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku ze wzrostem zapotrzebowania mieszkańców Gminy na infrastrukturę kanalizacyjną, Gmina planuje wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie zrealizowane w ramach zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym Gmina ma zamiar realizować inwestycję pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni ” – operacja typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
9
paź

Istota:
Czy Gmina ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego/wykazanego na fakturach zakupowych związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej?
Fragment:
W opisie sprawy i jego uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości ... oraz wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w miejscowości ... służyły będą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z przebudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości ... oraz z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości ... nie będą korzystały jednostki organizacyjne Gminy, czyli zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe. Gmina ... wykorzystywać będzie przebudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości ... oraz wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową w miejscowości ... do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i Wnioskodawca ma możliwość przyporządkowania całości wydatków do celów działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, Wnioskodawca ma możliwość przyporządkowania kwot naliczonego podatku VAT w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości ... oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości ..., gdyż będą w całości wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: budowa kanalizacji oraz budowa wodociągu
Fragment:
Intencją budowy wodociągu i kanalizacji jest wykonywanie czynności opodatkowanych (sprzedaż usług dla mieszkańców Gminy). Powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura wodociągu i kanalizacji pozostaje własnością Gminy i zostanie przekazana do Samorządowego Zakładu Budżetowego wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków za odpłatnością na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami. Analiza przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że wydatki poniesione na budowę kanalizacji dla mieszkańców wsi oraz budowę wodociągu we wsi będą związane wyłącznie z wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej czynnościami opodatkowanymi, bowiem jak wynika z opisu sprawy ww. sieci będą wykorzystywane jedynie do prowadzenia sprzedaży opodatkowanej na rzecz mieszkańców Gminy. W opisanych przypadkach – jak wynika z wniosku – wybudowana kanalizacja we wsi oraz wodociąg we wsi nie będą jednocześnie służyły działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (tj. działalności jednostek organizacyjnych Gminy).
2017
16
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kanalizacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.