Kanalizacja | Interpretacje podatkowe

Kanalizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kanalizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach A i B”.
Fragment:
Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa będzie stanowić własność Gminy i zostanie przyjęta na stan środków trwałych jako budowla. Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków, do której zostanie podłączona rozbudowana sieć kanalizacji i sieć wodociągowa. Odbiór ścieków oraz dostarczanie wody mieszkańcom jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Operatorem oraz podmiotem zarządzającym ww. sieciami będzie Zakład Komunalny – jednostka organizacyjna gminy. Faktury dla mieszkańców będą wystawiane przez Gminę – Zakład Komunalny. W związku z centralizacją rozliczeń VAT jednostka samorządu terytorialnego musi rozpocząć rozliczanie VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Planowany projekt pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach A i B ” będzie realizowany w latach 2017-2018 i jest związany ze sprzedażą usług opodatkowanych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.
2017
18
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
Fragment:
Za korzystanie z kanalizacji pobierane będą opłaty na podstawie wystawianych przez podatnika faktur VAT. Wnioskodawca podał, że w ramach realizacji inwestycji wszelkie zakupione przez podatnika towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wybudowana kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków o długości 15064 m. oraz zasilanie elektryczne i ogrodzenie przepompowni w całości będą wykorzystywane do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zakupy dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków będą związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wybudowana kanalizacja będzie wykorzystywana przez Gminę do odprowadzania ścieków z budynków mieszkańców gminy (przedsiębiorców działających na terenie gminy) na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Budynki jednostek organizacyjnych nie są objęte opisaną we wniosku kanalizacją zatem nie będą zawierane z nimi żadne umowy cywilnoprawne. Opisana we wniosku inwestycja oraz zakupy z nią związane realizowane będą w latach 2017-2019 udokumentowane zostaną fakturami VAT, a nabywcą będzie Gmina.
2017
2
lut

Istota:
Prawo do obni?enia podatku VAT od wydatków zwi1zanych z realizacj1 operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w G w gminie D”.
Fragment:
(...) kanalizacji sanitarnej w G w gminie D ” – jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do obni?enia podatku VAT od wydatków zwi1zanych z realizacj1 operacji pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w G w gminie D ” . We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Sp. z o.o. w D nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego i jest podatnikiem czynnym podatku VAT, samodzielnie wykonuj1cym dzia3alnooa gospodarcz1 (w rozumieniu ustawy o VAT), bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). W zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, Spó3ce przys3uguje prawo do obni?enia kwoty VAT nale?nego o kwote VAT naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Sp. z o.o. w D, w dniu 16 listopada 2016 r. wyst1pi3 z wnioskiem pt. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w G w gminie D ” o dofinansowanie w naborze wniosków na operacje typu „ Gospodarka wodno-ociekowa ” w ramach poddzia3ania „ Wsparcie inwestycji zwi1zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow1 wszystkich rodzajów ma3ej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialn1 i w oszczedzanie energii ”, objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
12
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych na sieci kanalizacji deszczowej w deklaracji na marzec 2015 r. w trybie art. 90a ust. 1 ustawy.
Fragment:
(...) kanalizacji deszczowej na osiedlu (...) w X, oddanej do użytkowania w 2013 r., kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w X, oddanej do użytkowania w roku 2013, kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w X, oddanej do użytkowania w roku 2014, kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w X, oddanej do użytkowania w roku 2014, kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w (...), oddanej do użytkowania w roku 2014, kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w (...), oddanej do użytkowania w roku 2014, kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w (...), oddanej do użytkowania w roku 2014, kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w X, oddanej do użytkowania w roku 2014, kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w X, oddanej do użytkowania w roku 2014, kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w X, oddanej do użytkowania w 2014 r., kanalizacji deszczowej włączniku między ul. (...) a ul. (...) w X, oddanej do użytkowania w roku 2014, kanalizacji deszczowej przy al. (...) w X, oddanej do użytkowania w roku 2014, kanalizacji deszczowej przy ul. (...) w (...), oddanej do użytkowania w roku 2014, (zwane dalej łącznie „ sieciami kanalizacji deszczowej ”). Wydatki inwestycyjne na sieci kanalizacji deszczowej są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.
2016
26
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania odpłatnego przekazania kanalizacji deszczowej
Fragment:
Nie została zawarta żadna umowa z Gminą o budowanie kanalizacji deszczowej, ale prowadzone były rozmowy z Urzędem Miasta na temat przejęcia wybudowanej przez Wnioskodawcę kanalizacji; Wnioskodawca przygotował i przekazał do Urzędu Miasta projekt umowy przejęcia, ale Urząd Miasta tej umowy nie podpisał. Budowa kanalizacji deszczowej została zakończona protokołem odbioru końcowego w dniu 12 grudnia 2013 r. UM nie ponosił żadnych wydatków związanych z budową kanalizacji deszczowej. W trakcie procesu sadowego Wnioskodawca żądał nakazania Gminie złożenia oświadczenia woli o zakupie od Wnioskodawcy wymienionej w pozwie kanalizacji deszczowej za kwotę 205.256,99 zł powiększonej o podatek VAT w wysokości 23% tj. o kwotę 47.209,11 zł, łącznie za kwotę 252.466,10 zł. W dniu 14 stycznia 2016 r. strony zawarły przed Sądem Okręgowym ugodę sądową. Przy budowie ww. kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego. Kanalizacja deszczowa jest trwale związana z gruntem. Sieć kanalizacji deszczowej stanowi budowlę w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane PKOB: kanalizacja 2223. Kanalizacja deszczowa do czasu podpisania ugody była własnością Wnioskodawcy, nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy na rzecz innych podmiotów. Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie ww. kanalizacji.
2016
30
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży sieci kanalizacji deszczowej
Fragment:
Budowlą jest m. in. obiekt liniowy (kanał) określony według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: kanalizacja 2223. Miasto ...zamierza przedmiotowe sieci kanalizacji deszczowej odsprzedać spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji „ ... ” Sp. z o. o., w której posiada 100% udziałów. Sprzedaż przedmiotowej infrastruktury będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podatkowych nastąpi pierwszemu nabywcy podczas sprzedaży powyższych sieci. Miasto ... nie ponosiło wydatków na ulepszenie przedmiotowych budowli. Na pytanie Organu „ Jeżeli Miasto ... ponosiło wydatki na ulepszenie, w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej sieci kanalizacji deszczowej, to czy wykorzystywało przedmiotową nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych co najmniej przez 5 lat... ” Wnioskodawca wskazał – „ Nie dotyczy ”. Kod Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 2112. Sieć Kanalizacji deszczowej nie była wykorzystywana do działalności opodatkowanej jak i zwolnionej z podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dokonanie sprzedaży przez Miasto ... sieci kanalizacji deszczowej do spółki, w której Miasto posiada 100% udziałów, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...
2015
24
lis

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
Fragment:
W wyniku zrealizowania zadania inwestycyjnego wybudowano: 9,40818 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 0,98125 km kanalizacji sanitarnej tłocznej, 5,74420 km kanalizacji deszczowej, 5 tłoczni ścieków sanitarnych, 2 przepompownie wód deszczowych, 258 przyłączy sanitarnych oraz dostarczono 1 samochód osobowo-dostawczy i 3 agregaty prądotwórcze. W dniu 8 marca 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej przekazano nieodpłatnie powstałą infrastrukturę na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w C. – podmiot ten jest statutowo powołany do prowadzenia eksploatacji oraz konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta, jako samorządowy zakład budżetowy. Ww. zakład będzie zawierał umowy z mieszkańcami miasta na odpłatny odbiór ścieków sanitarnych z ich nieruchomości. Miasto, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w ramach zrealizowanej inwestycji, gdyż czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności są: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, sprzedaż mienia komunalnego oraz zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi. Wymienione wyżej czynności opodatkowane nie mają związku z zakończoną inwestycją, ponadto w ramach zrealizowanej inwestycji Miasto nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego na podstawie zasad określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
2015
9
sie

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportem sieci kanalizacji deszczowej.
Fragment:
Sieć kanalizacji deszczowej od momentu przyjęcia do użytkowania była eksploatowana i konserwowana przez Miasto. Sieć kanalizacji deszczowej stanowi budowlę zgodnie z art. 3 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Budowlą jest m. in. obiekt liniowy (kanał) określony według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: kanalizacja 2223. Miasto .... zamierza przedmiotowe sieci kanalizacji deszczowej przekazać aportem do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji ...., w której posiada 100% udziałów. Aport przedmiotowej infrastruktury będzie dokonywany w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podatkowych nastąpi pierwszemu nabywcy podczas przekazania aportem powyższych sieci. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie sieci kanalizacji deszczowej. Miasto nie uzyskiwało przychodów z tytułu posiadania i eksploatacji kanalizacji deszczowej, w związku z tym kanalizacja deszczowa nie była wykorzystywana do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie przez Miasto .... aportem sieci kanalizacji deszczowej do spółki, w której Miasto posiada 100% udziałów, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...
2015
22
lip

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na wykonanie/modernizację kanalizacji deszczowej?
Fragment:
Za przyjmowanie wód opadowych sieci kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy wystawiane będą faktury VAT. Pozostałe mienie nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności, które generowałyby podatek należny. Tak więc towary i usługi, jakie będą nabywane w związku z realizacją projektu (z wyjątkiem kanalizacji deszczowej) nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców figuruje MZD. W zakresie modernizacji kanalizacji deszczowej MZD dokonuje zakupu towarów i usług w związku z realizacją inwestycji z zamiarem wykorzystywania ich do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca jest w stanie do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego w związku ze sprzedażą opodatkowaną budowy i modernizacji kanalizacji deszczowej. Projekt nie jest realizowany ze środków poakcesyjnych. Po oddaniu do użytkowania MZD będzie wykorzystywać kanalizację deszczową do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto MZD będzie zawierać umowy, wystawiać faktury i pobierać opłaty z tytułu odprowadzania wód deszczowych za pomocą przedmiotowej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2014
28
wrz

Istota:
Czy Gmina może lub mogła odzyskać poniesiony koszt podatku VAT (w części lub całości ) w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej (...)”?
Fragment:
Gmina wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „ (...) ” współfinansowanego z funduszy strukturalnych. Podatek VAT w ww. projekcie był kosztem kwalifikowanym. Sieć kanalizacyjna została przyjęta do użytku w dniu 31 grudnia 2007 r. Po tym dniu dokonywano modernizacji tej sieci, których wartość łącznie nie przekroczyła 30% wartości początkowej. Gmina nie dokonywała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej, jak i jej ulepszenie. Po wybudowaniu ww. sieć kanalizacyjna była nieodpłatnie udostępniana Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Sieć kanalizacji sanitarnej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 r. została wniesiona przez Gminę w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Aport przedmiotowej sieci został zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy Gmina może lub mogła odzyskać poniesiony koszt podatku VAT (w części lub całości ) w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „ (...) ”.
2014
11
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kanalizacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.