Kanalizacja | Interpretacje podatkowe

Kanalizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kanalizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w 100% podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej (...)” po zakończeniu każdego etapu budowy.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zamierza w latach 2017-2018 realizować nową inwestycję pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej (...) ”. Zadanie realizowane będzie z budżetu Gminy oraz przy wsparciu środków (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Faktury VAT za zrealizowane roboty budowlane związane z realizacją inwestycji wystawiane będą na Gminę. Umowa z wykonawcą zadania dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych za zrealizowane etapy budowy kanalizacji. Gmina zamierza przekazywać nowo wybudowane odcinki kanalizacji sanitarnej w postaci aportu rzeczowego spółce komunalnej – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w takich samych etapach jak następować będzie realizacja budowy. Wystawienie faktury za wniesienie aportem majątku do spółki komunalnej ze 100% udziałem Gminy następować będzie w tym samym miesiącu, co zakup robót budowlanych w postaci zrealizowanego odcinka kanalizacji. Na moment przystąpienia do inwestycji Gmina miała zamiar wniesienia powstałej kanalizacji sanitarnej aportem do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., gdyż zadania bieżące Gminy (nie inwestycyjne) polegające na odbiorze i oczyszczaniu ścieków od mieszkańców Gminy realizuje obecnie wymieniona spółka komunalna, która powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę gminną.
2017
30
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji wraz z przepompownią ścieków.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina w latach 2017-2019 będzie realizowała zadanie inwestycyjne mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o długości 15 064 m. Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie zasilanie elektryczne oraz budowa ogrodzenia przepompowni ścieków. Zadanie będzie w całości wykorzystywane do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zakupy dotyczące budowy kanalizacji będą związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wybudowana kanalizacja będzie wykorzystywana przez Gminę do odprowadzania ścieków z budynków mieszkańców Gminy, przedsiębiorców działających na terenie Gminy. Po zakończeniu zadania z mieszkańcami Gminy zawierane będą umowy cywilnoprawne na odbiór ścieków. Budynki jednostek organizacyjnych nie są objęte opisaną we wniosku kanalizacją. Mając na uwadze przywołany przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków bowiem Wnioskodawca wyraźnie wskazuje, że zakupy dotyczące budowy kanalizacji będą związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
2017
24
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową Kanalizacji Komercyjnej, zastosowanie prewspółczynnika właściwego dla jednostki organizacyjnej w odniesieniu do wydatków poniesionych przez Miasto na Kanalizację Mieszaną oraz na Infrastrukturę Oczyszczalni
Fragment:
W ramach tych prac zostanie wybudowanych kilka oddzielnych odcinków kanalizacji sanitarnej. Wśród odcinków kanalizacji, które mają być wybudowane, można wyodrębnić dwa rodzaje: Odcinki kanalizacji, które będą podłączone wyłącznie do budynków nienależących do Miasta (dalej: Kanalizacja Komercyjna). Te odcinki kanalizacji będą wykorzystywane wyłącznie do odpłatnego świadczenia usług odbioru ścieków z posesji i budynków prywatnych. Te odcinki kanalizacji nie będą podłączone do żadnych budynków należących do Miasta lub którejkolwiek z jego jednostek organizacyjnych, ani nie będą one wykorzystywane do odprowadzania ścieków z takich budynków. Te odcinki nie będą również podłączone do żadnych obiektów, z których ścieki byłyby odprowadzane nieodpłatnie. Ścieki odprowadzone przez te nowowybudowane odcinki będą końcowo spływały do zbiorczego kolektora; Odcinki kanalizacji, które będą podłączone zarówno do budynków należących do Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta, jak i do posesji i budynków prywatnych (dalej: Kanalizacja Mieszana). Te odcinki kanalizacji będą obsługiwały odbiór ścieków z szalet miejskich (udostępnianych nieodpłatnie przez Miasto), ze szkoły podstawowej oraz z budynków i posesji prywatnych (nienależących do Miasta ani żadnej jego jednostki organizacyjnej).
2017
20
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami.
Fragment:
(...) kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni ” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku ze wzrostem zapotrzebowania mieszkańców Gminy na infrastrukturę kanalizacyjną, Gmina planuje wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie zrealizowane w ramach zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym Gmina ma zamiar realizować inwestycję pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni ” – operacja typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
9
paź

Istota:
Czy Gmina ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego/wykazanego na fakturach zakupowych związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej?
Fragment:
W opisie sprawy i jego uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości ... oraz wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w miejscowości ... służyły będą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z przebudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości ... oraz z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości ... nie będą korzystały jednostki organizacyjne Gminy, czyli zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe. Gmina ... wykorzystywać będzie przebudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości ... oraz wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową w miejscowości ... do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i Wnioskodawca ma możliwość przyporządkowania całości wydatków do celów działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, Wnioskodawca ma możliwość przyporządkowania kwot naliczonego podatku VAT w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości ... oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości ..., gdyż będą w całości wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: budowa kanalizacji oraz budowa wodociągu
Fragment:
Intencją budowy wodociągu i kanalizacji jest wykonywanie czynności opodatkowanych (sprzedaż usług dla mieszkańców Gminy). Powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura wodociągu i kanalizacji pozostaje własnością Gminy i zostanie przekazana do Samorządowego Zakładu Budżetowego wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków za odpłatnością na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami. Analiza przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że wydatki poniesione na budowę kanalizacji dla mieszkańców wsi oraz budowę wodociągu we wsi będą związane wyłącznie z wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej czynnościami opodatkowanymi, bowiem jak wynika z opisu sprawy ww. sieci będą wykorzystywane jedynie do prowadzenia sprzedaży opodatkowanej na rzecz mieszkańców Gminy. W opisanych przypadkach – jak wynika z wniosku – wybudowana kanalizacja we wsi oraz wodociąg we wsi nie będą jednocześnie służyły działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (tj. działalności jednostek organizacyjnych Gminy).
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.
Fragment:
(...) kanalizacji sanitarnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie pt. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłoczonej, budowie jednej nowej przepompowni ścieków sanitarnych oraz przebudowie dwóch istniejących przepompowni ścieków. W wyniku realizacji do sieci kanalizacji sanitarnej będą podłączone gospodarstwa domowe, jak również budynki użyteczności publicznej, tj. urzędy, szkoła, placówki ochrony zdrowia oraz obiekty handlowo-usługowe. Planowany do realizacji projekt zlokalizowany jest na odcinku przy ośrodku zdrowia, z przejściem pod rzeką i walami przeciwpowodziowymi do istniejącej pompowni (do przebudowy).
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia wydatków związanych z budową II etapu kanalizacji deszczowej
Fragment:
Gmina ma zamiar w 2017 roku kontynuować budowę kanalizacji deszczowej. W II etapie pobudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, co pozwoli to na odbiór wód opadowych i roztopowych z posesji zlokalizowanych w ciągu ulic oraz rozpocznie pobieranie opłat za w/w usługę. W celu realizacji inwestycji Gmina zamierza zawrzeć umowę z wykonawcą wybranym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Ponadto Gmina ubiega się o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja II etapu inwestycji pozwoli rozpocząć pobieranie opłat za korzystanie z gminnej kanalizacji deszczowej od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zrealizowana inwestycja wykorzystywana będzie do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina zamierza zawrzeć z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, od których odbierane będą wody opadowe i roztopowe umowy cywilnoprawne dotyczące opłat za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, na podstawie których wystawiane będą faktury VAT. W linii budowy sieci kanalizacji deszczowej nie ma usytuowanych jednostek organizacyjnych gminy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z budową II etapu kanalizacji deszczowej.
2017
2
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Fragment:
Gmina ma zamiar realizować inwestycję pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej ... ” w ramach realizacji operacji typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem budowy jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi . Jest to kontynuacja budowy tej sieci, ponieważ w roku 2015 został oddany pierwszy etap sieci. Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie zrealizowane w ramach zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie stanowić własność Gminy i zostanie przyjęta na stan środków trwałych jako budowla. W celu wybudowania sieci kanalizacji Gmina będzie dokonywać zakupów usług od podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego typu pracami budowlanymi. Podmioty te będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, a nabycie usług zostanie udokumentowane fakturami, z których będzie wynikał podatek VAT w stawce 23%. Gmina zamierza sfinansować ww. zadanie ze środków pochodzących z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, środków własnych oraz z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka).
2017
28
cze

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
Fragment:
Gminie jako zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W terminach obliczeń wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług w ramach zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków, do której zostanie podłączona rozbudowana sieć kanalizacji. Odbiór ścieków od mieszkańców jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie służyła czynnościom mieszanym. Sprzedaż dokonywana przez Gminę na rzecz jednostek gminnych będzie się odbywała bez opodatkowania podatkiem VAT, a dla pozostałych odbiorców będzie opodatkowana podatkiem VAT. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro budowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie służyła czynnościom mieszanym - sprzedaż dokonywana przez Gminę na rzecz jednostek gminnych będzie się odbywała bez opodatkowania podatkiem VAT, a dla pozostałych odbiorców będzie opodatkowana podatkiem VAT - to wydatki na realizację projektu nie będą służyły w całości do celów prowadzonej działalności gospodarczej, ale również innej działalności, tj. wykonywanej poza zakresem podatku od towarów i usług.
2017
26
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kanalizacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.