Kanalizacja | Interpretacje podatkowe

Kanalizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kanalizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: budowa kanalizacji oraz budowa wodociągu
Fragment:
Intencją budowy wodociągu i kanalizacji jest wykonywanie czynności opodatkowanych (sprzedaż usług dla mieszkańców Gminy). Powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura wodociągu i kanalizacji pozostaje własnością Gminy i zostanie przekazana do Samorządowego Zakładu Budżetowego wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków za odpłatnością na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami. Analiza przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że wydatki poniesione na budowę kanalizacji dla mieszkańców wsi oraz budowę wodociągu we wsi będą związane wyłącznie z wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej czynnościami opodatkowanymi, bowiem jak wynika z opisu sprawy ww. sieci będą wykorzystywane jedynie do prowadzenia sprzedaży opodatkowanej na rzecz mieszkańców Gminy. W opisanych przypadkach – jak wynika z wniosku – wybudowana kanalizacja we wsi oraz wodociąg we wsi nie będą jednocześnie służyły działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (tj. działalności jednostek organizacyjnych Gminy).
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.
Fragment:
(...) kanalizacji sanitarnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie pt. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłoczonej, budowie jednej nowej przepompowni ścieków sanitarnych oraz przebudowie dwóch istniejących przepompowni ścieków. W wyniku realizacji do sieci kanalizacji sanitarnej będą podłączone gospodarstwa domowe, jak również budynki użyteczności publicznej, tj. urzędy, szkoła, placówki ochrony zdrowia oraz obiekty handlowo-usługowe. Planowany do realizacji projekt zlokalizowany jest na odcinku przy ośrodku zdrowia, z przejściem pod rzeką i walami przeciwpowodziowymi do istniejącej pompowni (do przebudowy).
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia wydatków związanych z budową II etapu kanalizacji deszczowej
Fragment:
Gmina ma zamiar w 2017 roku kontynuować budowę kanalizacji deszczowej. W II etapie pobudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, co pozwoli to na odbiór wód opadowych i roztopowych z posesji zlokalizowanych w ciągu ulic oraz rozpocznie pobieranie opłat za w/w usługę. W celu realizacji inwestycji Gmina zamierza zawrzeć umowę z wykonawcą wybranym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Ponadto Gmina ubiega się o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja II etapu inwestycji pozwoli rozpocząć pobieranie opłat za korzystanie z gminnej kanalizacji deszczowej od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zrealizowana inwestycja wykorzystywana będzie do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina zamierza zawrzeć z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, od których odbierane będą wody opadowe i roztopowe umowy cywilnoprawne dotyczące opłat za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, na podstawie których wystawiane będą faktury VAT. W linii budowy sieci kanalizacji deszczowej nie ma usytuowanych jednostek organizacyjnych gminy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z budową II etapu kanalizacji deszczowej.
2017
2
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Fragment:
Gmina ma zamiar realizować inwestycję pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej ... ” w ramach realizacji operacji typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem budowy jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi . Jest to kontynuacja budowy tej sieci, ponieważ w roku 2015 został oddany pierwszy etap sieci. Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie zrealizowane w ramach zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie stanowić własność Gminy i zostanie przyjęta na stan środków trwałych jako budowla. W celu wybudowania sieci kanalizacji Gmina będzie dokonywać zakupów usług od podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego typu pracami budowlanymi. Podmioty te będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, a nabycie usług zostanie udokumentowane fakturami, z których będzie wynikał podatek VAT w stawce 23%. Gmina zamierza sfinansować ww. zadanie ze środków pochodzących z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, środków własnych oraz z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka).
2017
28
cze

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
Fragment:
Gminie jako zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W terminach obliczeń wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług w ramach zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków, do której zostanie podłączona rozbudowana sieć kanalizacji. Odbiór ścieków od mieszkańców jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie służyła czynnościom mieszanym. Sprzedaż dokonywana przez Gminę na rzecz jednostek gminnych będzie się odbywała bez opodatkowania podatkiem VAT, a dla pozostałych odbiorców będzie opodatkowana podatkiem VAT. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro budowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie służyła czynnościom mieszanym - sprzedaż dokonywana przez Gminę na rzecz jednostek gminnych będzie się odbywała bez opodatkowania podatkiem VAT, a dla pozostałych odbiorców będzie opodatkowana podatkiem VAT - to wydatki na realizację projektu nie będą służyły w całości do celów prowadzonej działalności gospodarczej, ale również innej działalności, tj. wykonywanej poza zakresem podatku od towarów i usług.
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (...)”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (...) ”. Wniosek uzupełniono w dniu 23 maja 2017 r. o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń, ilości zdarzeń przyszłych oraz doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina i Miasto jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT zamierza realizować projekt pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (...) ”, w ramach poddziałania: „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym celu złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu: „ Gospodarka wodno-ściekowa ”. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostanie zawarta pomiędzy Gminą i Miastem a Urzędem Marszałkowskim Województwa. Projekt będzie polegał na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości A oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy B ze zlewnią w miejscowości C do przepompowni zlokalizowanej w Gminie D. Nastąpi poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.
2017
15
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od kosztów budowy oraz eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446), w tym obejmujące budowę kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Gmina planuje rozpocząć inwestycję polegającą na rozbudowie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja sfinansowana będzie ze środków własnych Gminy oraz ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A i ul. B oraz terenach przyległych w miejscowości Z ma na celu podłączenie odbiorców indywidualnych do istniejącej sieci. Po wybudowaniu sieci odbiorcy indywidualni będą obciążani kosztami za odprowadzanie ścieków przez Gminę na podstawie umów zawartych z mieszkańcami. Ponadto w piśmie z dnia 23 lutego 2017 r. – stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu – Wnioskodawca poinformował, że całość wytworzonej infrastruktury w ramach planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od kosztów budowy oraz eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w sytuacji, gdy sama zajmuje się odbiorem ścieków? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od kosztów budowy oraz eksploatacji kanalizacji sanitarnej, skoro nabyte towary i usługi z tym związane będą docelowo wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych – usług odbioru ścieków.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach A i B”.
Fragment:
Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa będzie stanowić własność Gminy i zostanie przyjęta na stan środków trwałych jako budowla. Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków, do której zostanie podłączona rozbudowana sieć kanalizacji i sieć wodociągowa. Odbiór ścieków oraz dostarczanie wody mieszkańcom jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Operatorem oraz podmiotem zarządzającym ww. sieciami będzie Zakład Komunalny – jednostka organizacyjna gminy. Faktury dla mieszkańców będą wystawiane przez Gminę – Zakład Komunalny. W związku z centralizacją rozliczeń VAT jednostka samorządu terytorialnego musi rozpocząć rozliczanie VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Planowany projekt pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach A i B ” będzie realizowany w latach 2017-2018 i jest związany ze sprzedażą usług opodatkowanych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.
2017
18
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
Fragment:
Za korzystanie z kanalizacji pobierane będą opłaty na podstawie wystawianych przez podatnika faktur VAT. Wnioskodawca podał, że w ramach realizacji inwestycji wszelkie zakupione przez podatnika towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wybudowana kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków o długości 15064 m. oraz zasilanie elektryczne i ogrodzenie przepompowni w całości będą wykorzystywane do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zakupy dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków będą związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wybudowana kanalizacja będzie wykorzystywana przez Gminę do odprowadzania ścieków z budynków mieszkańców gminy (przedsiębiorców działających na terenie gminy) na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Budynki jednostek organizacyjnych nie są objęte opisaną we wniosku kanalizacją zatem nie będą zawierane z nimi żadne umowy cywilnoprawne. Opisana we wniosku inwestycja oraz zakupy z nią związane realizowane będą w latach 2017-2019 udokumentowane zostaną fakturami VAT, a nabywcą będzie Gmina.
2017
2
lut

Istota:
Prawo do obni?enia podatku VAT od wydatków zwi1zanych z realizacj1 operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w G w gminie D”.
Fragment:
(...) kanalizacji sanitarnej w G w gminie D ” – jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do obni?enia podatku VAT od wydatków zwi1zanych z realizacj1 operacji pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w G w gminie D ” . We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Sp. z o.o. w D nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego i jest podatnikiem czynnym podatku VAT, samodzielnie wykonuj1cym dzia3alnooa gospodarcz1 (w rozumieniu ustawy o VAT), bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). W zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, Spó3ce przys3uguje prawo do obni?enia kwoty VAT nale?nego o kwote VAT naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Sp. z o.o. w D, w dniu 16 listopada 2016 r. wyst1pi3 z wnioskiem pt. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w G w gminie D ” o dofinansowanie w naborze wniosków na operacje typu „ Gospodarka wodno-ociekowa ” w ramach poddzia3ania „ Wsparcie inwestycji zwi1zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow1 wszystkich rodzajów ma3ej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialn1 i w oszczedzanie energii ”, objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
12
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kanalizacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.