Kanalizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kanalizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach projektu.

Fragment:

W związku z realizacją Zadania 3 i 4, o których mowa wyżej, zaplanowane jest również wykonanie/przebudowa kanalizacji deszczowej. Wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone na podstawie faktur VAT wystawianych na Gminę jako nabywcę towaru/usługi, natomiast odbiorcą faktur będzie Miejski Zarząd Dróg. Faktury będą wystawiane oddzielnie na prace związane z komunikacją publiczną (przystanki autobusowe i wiaty przystankowe), oddzielnie na prace związane z kanalizacją deszczową oraz oddzielnie na pozostały zakres robót. Jak wskazał Wnioskodawca, wydatki poniesione na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej w związku z realizacją Zadania 3 i 4 w ramach ww. projektu nie są związane z czynnością opodatkowaną, ponieważ Gmina nie uzyskuje przychodów z tytułu przyjmowania wód opadowych do przebudowanej/wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w odniesieniu do realizowanych Zadań 3 i 4 w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury transportu publicznego ” w świetle aktualnie obowiązujących przepisów przysługuje/będzie przysługiwać mu prawo do odliczania podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
31
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej (...)".

Fragment:

Planuje się w ramach zadania wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Zakres zadania: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – zlewnia 1: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – kpl. 1 (1.065 mb). Przyłącza – kpl. 1 (253 mb). Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – zlewnia 2: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — kpl. 1 (1.857 mb). Przyłącza – kpl. 1 (554,5 mb). Kanalizacja tłoczna – zlewnia 2: Kanalizacja sanitarna tłoczna – kpl. 1 (618,5 mb). Przepompownie przydomowe – kpl. 6. Przepompownia sieciowa PS2 – kpl. 1. Zasilanie przepompowni PS2 – kpl. 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – zlewnia 3: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – kpl. 1 (1.965 mb). Przyłącza – kpl. 1 (497,5 mb) Kanalizacja tłoczna – zlewnia 3: Kanalizacja sanitarna tłoczna – kpl. 1 (398 mb). Przepompownia sieciowa PS3 – kpl. 1. Zasilanie przepompowni P53 – kpl. 1. Towary i usługi, które Gmina nabędzie w ramach realizacji projektu będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskowane zadanie realizowane będzie w związku z działalnością statutową Gminy i należy do zadań własnych, tj. spraw obejmujących kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych – art. 7 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

2018
10
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z wykonaniem/przebudową kanalizacji deszczowej w ramach realizacji projektu

Fragment:

Zakres prac obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód opadowych, której zadaniem będzie oczyszczanie wód deszczowych pochodzących z kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym. Inwestycja obejmuje także budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, a także zatok autobusowych, wiat przystankowych oraz ścieżki rowerowej. W związku ze wspomnianą inwestycją zostaną wywłaszczone grunty na podstawie decyzji odszkodowawczych. Wytworzona infrastruktura stanowić będzie własność Gminy. MZD, jako zarządca sieci kanalizacji deszczowej, uzyskiwał przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z tytułu przyjmowania wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych z podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi w tych sieciach. Obecnie, w związku z obowiązującym stanem prawnym, wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) zawieszono pobieranie opłat z tytułu umów dot. odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zawartej z poszczególnymi podmiotami. Na podstawie art. 494 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm., dalej: „ ustawa Prawo wodne ”), zostały wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.

2018
10
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z wykonaniem/przebudową kanalizacji deszczowej w ramach realizacji projektu

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że wydatki związane z wykonaniem/przebudową kanalizacji deszczowej w ramach realizacji projektu pn. „ ... ” nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wykonaniem/przebudową kanalizacji deszczowej w ramach realizacji projektu. Reasumując, Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT związanego z wykonaniem/przebudową kanalizacji deszczowej w ramach realizacji projektu pn. „ ... ”, ponieważ wydatki dotyczące wykonania/przebudowy kanalizacji deszczowej nie są/nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.

2018
16
kwi

Istota:

Dostawa (odpłatne przekazanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej Gminie) podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, Wnioskodawca winien udokumentować przedmiotową dostawę fakturą.

Fragment:

Nastąpiło pierwsze zajęcie (używanie) sieci kanalizacji sanitarnej. Pomiędzy pierwszym zajęciem (używaniem) sieci kanalizacji sanitarnej a dostawą nie upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Spółdzielnia nie ponosiła wydatków na ulepszenie sieci kanalizacji sanitarnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana od podstaw. Sieć kanalizacji sanitarnej jest wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz opodatkowanych podatkiem VAT. Sieć kanalizacji sanitarnej nie była wykorzystywana przez Spółdzielnie wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wybudowana sieć kanalizacji deszczowej spełnia definicje budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) Wybudowana sieć kanalizacji deszczowej jest na trwałe związana 2 gruntem. Klasyfikacja budowli według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112. poz. 1316 z późn. zm,): Sieć kanalizacji deszczowej - sekcja 2 Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej, dział 22 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, grupa 221 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe, klasa 2212 Rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia wydatków związanych z budową kanalizacji deszczowej

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez wykonawcę budowy kanalizacji deszczowej. Analiza okoliczności faktycznych sprawy pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z czynnościami, które mieszczą się w definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca w zakresie wykonywania czynności z zakresu usług zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych prowadzi działalność gospodarczą, a tym samym działa w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, nabyte przez Wnioskodawcę towary i usługi dotyczące budowy kanalizacji deszczowej są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro zakupy związane z budową kanalizacji deszczowej służą wyłącznie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to nie będzie miał zastosowania cytowany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy. Tym samym, Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez wykonawcę budowy kanalizacji deszczowej, ponieważ ta inwestycja związana jest z aktywnością Wnioskodawcy jako podatnika VAT i służy czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Gminę.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT dokumentujących dokonanie zakupów związanych z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej (...)”.

Fragment:

(...) kanalizacji sanitarnej (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT dokumentujących dokonanie zakupów związanych z realizacją projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej (...) ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”). Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej (...) ”, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt obejmuje realizację kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej, dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączy do posesji przyległych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Fragment:

Wnioskodawca planuje realizację Inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej (...) w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy ”. Powyższa inwestycja obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej mieszczącej się na terenie Gminy, polegające na tworzeniu nowych odcinków gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (dalej jako: „ Inwestycje ”). Realizacja Inwestycji poprzedzona była sporządzeniem projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz operatu wodno-prawnego. Zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym, tworzone i przebudowywane odcinki kanalizacji sanitarnej przebiegają wzdłuż ulic, przy których znajdują się wyłącznie nieruchomości należące do Odbiorców zewnętrznych. Jednostki organizacyjne, jak i żadna z nieruchomości będących w posiadaniu Gminy, nie znajdują się w obszarze tworzonych w ramach Inwestycji nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Dlatego też, w wyniku prac realizowanych w ramach Inwestycji wyłącznie Odbiorcy zewnętrzni będą mieli możliwość podłączenia się do nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i jej użytkowania. Po zakończeniu Inwestycji, Wnioskodawca będzie zarządzał przebudowaną siecią kanalizacji sanitarnej i nie przekaże jej w administrowanie innemu podmiotowi.

2018
17
mar

Istota:

Opodatkowanie usług dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Fragment:

Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że po oddaniu kanalizacji sanitarnej do użytkowania nastąpi bezzwłocznie wydzierżawienie sieci kanalizacji sanitarnej przez Gminę na rzecz Spółki, która to czynność – jak rozstrzygnięto wyżej – będzie opodatkowana podatkiem VAT. Zamiar wykorzystywania sieci kanalizacji sanitarnej do czynności opodatkowanych VAT w postaci świadczenia usług dzierżawy tej infrastruktury na rzecz Spółki, Gmina powzięła od momentu zaplanowania inwestycji, co potwierdzone jest m.in. w złożonym wniosku o uzyskanie dofinansowania do realizacji Inwestycji ze środków zewnętrznych, a ponadto wynika z umowy koncesji zawartej w dniu 30 czerwca 2014 r. Ponoszone przez Gminę wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji będą miały związek – jak wskazał Wnioskodawca – wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi Gminy i nie będą miały związku z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. Wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, w odniesieniu do faktur dokumentujących ww. inwestycję nie wystąpią ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w okolicznościach analizowanej sprawy – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – Gmina będzie miała prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją inwestycji w zakresie „ K. ”.

2018
10
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości A i B”.

Fragment:

Wobec powyższego Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z budową kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości A i B ”? Zadanie dofinansowane będzie ze środków na operację typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości A i B, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.). Bowiem Gmina w zakresie wykonywania czynności z zakresu usług zbiorowego odprowadzania ścieków, działa w charakterze podatnika podatku VAT.