Kanada | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Kanada. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce kanadyjskiej będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z Artykułem 15 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Kanadzie (tj. niezależnie od tego czy przedmiotowy dochód podlega opodatkowaniu, czy też jest zwolniony bądź wyłączony z opodatkowania w Kanadzie)?

Fragment:

(...) Kanadzie), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (tutaj: Kanadzie). Z powyższej regulacji wynika, że dochody z tytułu wykonywania obowiązków członka rady nadzorczej spółki kanadyjskiej co do zasady podlegać będą opodatkowaniu w obu państwach, tj. zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie. Jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania takiego dochodu, Artykuł 21 ust. 1 lit. (a) ww. Konwencji wskazuje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Kanadzie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Powyższy przepis oznacza, że dochody osiągane z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce z siedzibą w Kanadzie nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bez względu na sposób opodatkowania tego typu dochodu w Kanadzie. Szczegółowe kwestie związane ze sposobem unikania podwójnego opodatkowania ww. dochodów reguluje Artykuł 21 ust. 1 pkt (c) Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, który wskazuje na możliwość zastosowania tzw. metody wyłączenia z progresją. W świetle tej regulacji, jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

2018
30
sty

Istota:

W zakresie obowiązku podatkowego

Fragment:

Argumentując powyższe stanowisko, Wnioskodawca wskazuje, że przesłanki, które należy brać pod uwagę w przypadku jego osoby to: posiadanie w Kanadzie prawa stałego pobytu, w tym uzyskanie Karty Pobytu, posiadanie w Kanadzie zezwolenia na pracę, uzyskanie kanadyjskiego certyfikatu rezydencji za dany rok podatkowy, podleganie ubezpieczeniu społecznemu w Kanadzie, posiadanie w Kanadzie rachunków bankowych wraz z lokatami (depozytami) pieniężnymi służącymi osiąganiu dochodów, posiadanie w Kanadzie majątku ruchomego oraz nieruchomości, zamiar Wnioskodawcy stałego (permanentnego) zamieszkiwania w Kanadzie, zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego aktualizacji adresu zamieszkania, tj zmiany adresu zamieszkania na adres Kanadyjski, zamiar zamieszkiwania w Kanadzie wraz ze swym małżonkiem, założenie i prowadzenie w Kanadzie działalności gospodarczej, główne nastawienie Wnioskodawcy na osiąganie dochodów z założonej działalności gospodarczej w Kanadzie, zamiar przebywania w Polsce wyłącznie krótkotrwale, w niezbędnym do tego zakresie. Dodatkowo nie może zostać pominięty fakt, że Wnioskodawca: nie przebywa i nie ma zamiaru przebywać w Polsce powyżej 183 dni w roku (ma zamiar natomiast przebywać w Kanadzie powyżej 183 dni w roku), wyzbył się dotychczas posiadanego w Polsce majątku ruchomego, nie posiada w Polsce majątku nieruchomego, który mógłby mu zapewnić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (posiada natomiast taki majątek w Kanadzie).

2018
30
sty

Istota:

Czy jeżeli Wnioskodawca, w roku 2017 nie przebywał, a w latach następnych nie będzie przebywał w Polsce przez okres dłuższy aniżeli 183 dni w roku, a także (zgodnie z opisem wskazanym w stanie faktycznym) przeniesie centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych do Kanady oraz uzyska Certyfikat Rezydencji Podatkowej w Kanadzie, nie będzie w Polsce podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?Czy po spełnieniu warunków opisanych w pytaniu Nr 1, Wnioskodawca podlegać będzie w Polsce jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polski (np. z tytułu wypłaty)?

Fragment:

Argumentując powyższe stanowisko, Wnioskodawca wskazuje, że przesłanki, które należy brać pod uwagę w przypadku jego osoby to: posiadanie w Kanadzie prawa stałego pobytu, w tym uzyskanie Karty Pobytu, posiadanie w Kanadzie zezwolenia na pracę, uzyskanie kanadyjskiego certyfikatu rezydencji za dany rok podatkowy, podleganie ubezpieczeniu społecznemu w Kanadzie, posiadanie w Kanadzie rachunków bankowych wraz z lokatami (depozytami) pieniężnymi służącymi osiąganiu dochodów, posiadanie w Kanadzie majątku ruchomego oraz nieruchomości, zamiar Wnioskodawcy stałego (permanentnego) zamieszkiwania w Kanadzie, zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego aktualizacji adresu zamieszkania, tj zmiany adresu zamieszkania na adres Kanadyjski, zamiar zamieszkiwania w Kanadzie wraz ze swą małżonką, założenie i prowadzenie w Kanadzie działalności gospodarczej, główne nastawienie Wnioskodawcy na osiąganie dochodów z założonej działalności gospodarczej w Kanadzie, zamiar przebywania w Polsce wyłącznie krótkotrwale, w niezbędnym do tego zakresie. Dodatkowo nie może zostać pominięty fakt, że Wnioskodawca: nie przebywa i nie ma zamiaru przebywać w Polsce powyżej 183 dni w roku (ma zamiar natomiast przebywać w Kanadzie powyżej 183 dni w roku), wyzbył się dotychczas posiadanego w Polsce majątku ruchomego, nie posiada w Polsce majątku nieruchomego, który mógłby mu zapewnić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (posiada natomiast taki majątek w Kanadzie).

2017
10
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczenia pobieranego z Kanady

Fragment:

Wnioskodawczyni zwróciła się z prośbą odpowiedzi na pytanie, czy powinna mieć doliczony podatek do otrzymywanego zasiłku socjalnego tzw. „ Old Age Security ”z Kanady? Wnioskodawczyni obecnie mieszka w Polsce i jest tzw. „ Non-resident ” - dlatego też w Kanadzie płaci wyższy podatek. Zasiłek taki otrzymuje każdy obywatel z chwilą ukończenia 65 roku życia i mieszkający wymaganą urzędowo ilość lat w Kanadzie. Zasiłek taki wynosi 400 $ CAD miesięcznie. Wnioskodawczyni otrzymuje tylko 200 $ CAD miesięcznie, bo kiedy przyjechała do Kanady przepisy się zmieniły. Wnioskodawczyni otrzymuje również drugi czek z Kanady tzw. „ Canada Pension Plan ”. Jest to suma z tytułu wypracowanego okresu w Kanadzie. W tym przypadku jako „ Non-residents ” Wnioskodawczyni płaci w Kanadzie wyższy podatek. W odczuciu Wnioskodawczyni jest to niesprawiedliwe, aby Urząd Skarbowy w Polsce doliczał podatek do wynagrodzeń socjalnych uzyskiwanych w innym państwie i to ludziom starszym. Do tej pory ZUS nie rozwiązał sprawy, aby pieniądze otrzymywane w Kanadzie mogły być bezpośrednio przesyłane do Polski i na konto Wnioskodawczyni w ZUS. W związku z tym Wnioskodawczyni narażona jest na trudności i straty finansowe. Dolary kanadyjskie nie mogą być obecnie bezpośrednio przesyłane do Banku na konto Wnioskodawczyni - muszą być zmienione na dolary amerykańskie w Kanadzie. W Polsce dopiero Wnioskodawczyni może zmienić na złotówki.

2016
17
gru

Istota:

Czy w sytuacji uzyskiwania przez Spółkę dochodu z tytułu odsetek wynikającego z wykorzystania przez „Ax” w ramach cash-poolingu środków finansowych „A”, który to dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła w Kanadzie, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego należnego w Polsce kwotę równą kwocie podatku u źródła zapłaconego w Kanadzie – również w przypadku przekwalifikowania tytułu płatności z odsetek na dywidendę?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w zaprezentowanym we wniosku stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), w sytuacji uzyskiwania przez Spółkę dochodu z tytułu odsetek wynikającego z wykorzystania przez „ Ax ” w ramach cash-poolingu środków finansowych „ A ”, który to dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła w Kanadzie, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego należnego w Polsce kwotę równą kwocie podatku u źródła zapłaconego w Kanadzie (do wysokości tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Kanadzie) – również w przypadku przekwalifikowania (zgodnie z obowiązującymi w Kanadzie regulacjami) tytułu płatności z odsetek na dywidendę? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji uzyskiwania przez Spółkę dochodu z tytułu odsetek wynikającego z wykorzystania przez „ Ax ” w ramach cash-poolingu środków finansowych „ A ”, który to dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła w Kanadzie, Spółka będzie mogła odliczyć od podatku dochodowego należnego w Polsce kwotę równą kwocie podatku u źródła zapłaconego w Kanadzie (do wysokości tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Kanadzie) – również w przypadku przekwalifikowania, zgodnie z obowiązującym w Kanadzie prawem, odsetek płaconych przez „ Ax ” do Spółki na dywidendę. Zgodnie z Konwencją, w odniesieniu do dochodów kapitałowych, tj. dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowanie ma metoda zaliczenia proporcjonalnego.

2016
12
maj

Istota:

Czy z dochodów ze sprzedaży towarów zakupionych w Polsce, a sprzedawanych poza terytorium Polski, głównie poza Unią Europejską, Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczać się w Polsce?

Fragment:

Wynagrodzenie wypłacane przez nowego pracodawcę w Kanadzie nie jest jedynym dochodem wnioskodawcy: dodatkowo w Kanadzie zajmuje się zakupem towarów z Polski i ich sprzedażą poza terytorium Unii Europejskiej. Towar kupuje za pieniądze otrzymane z wynagrodzenia w Kanadzie i kredytów zaciągniętych w Kanadzie, płacąc głównie kartami kredytowymi. Za granicą płaci wszystkie obowiązujące podatki oraz rozlicza się ze wszystkich innych dochodów tam uzyskanych. W Kanadzie zaciągnął w bankach kredyty na spłatę zobowiązań podatkowych w Polsce. Wnioskodawca posiada certyfikaty rezydencji podatkowej w Kanadzie za cześć roku podatkowego 2011 oraz w całości za lata: 2012, 2013, 2014. Wnioskodawca posiada kartę stałego pobytu w Kanadzie. Do Polski nie zamierza już na stałe powrócić. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1371). Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. Konwencji określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się (...)

2015
22
gru

Istota:

Czy migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT?

Fragment:

Główne etapy według prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska: 1.Spółka Przenoszona przedłoży w urzędzie rejestrowym spółek w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (po angielsku „ BC Registry Services ”, dalej „ urząd rejestrowy w Kanadzie ”) pisemne zaświadczenie (w języku angielskim) wydane przez odpowiedni organ administracji centralnej w kraju macierzystym (Brytyjskich Wyspach Dziewiczych) dotyczące statusu Spółki Przenoszonej w tym kraju, które musi: być zaadresowane na urzędnika rejestrowego/urząd rejestrowy w Kanadzie, wskazywać nazwę podmiotu zagranicznego w kraju macierzystym, zawierać numer rejestracji spółki nadany w kraju macierzystym oraz zawierać informację, że podmiot zagraniczny jest uprawniony w kraju macierzystym do kontynuacji w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska. 2.Po zatwierdzeniu przez urząd rejestrowy w Kanadzie pisemnego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, urząd rejestrowy w Kanadzie zawiadomi Spółkę Przenoszoną o możliwości złożenia wniosku w sprawie kontynuacji Spółki Przenoszonej (patrz niżej). 3.Spółka Przenoszona uiści należną opłatę za wniosek i przedstawi urzędowi rejestrowemu w Kanadzie wniosek w sprawie kontynuacji (dalej: „ wniosek ”), który zawiera określone dane dotyczące spółki, w tym nazwę zastrzeżoną (...)

2015
27
lis

Istota:

Czy migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Główne etapy według prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska: Spółka Przenoszona przedłoży w urzędzie rejestrowym spółek w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (po angielsku „ BC Registry Services ”, dalej „ urząd rejestrowy w Kanadzie ”) pisemne zaświadczenie (w języku angielskim) wydane przez odpowiedni organ administracji centralnej w kraju macierzystym (Barbados) dotyczące statusu Spółki Przenoszonej w tym kraju, które musi: być zaadresowane na urzędnika rejestrowego/urząd rejestrowy w Kanadzie, wskazywać nazwę podmiotu zagranicznego w kraju macierzystym, zawierać numer rejestracji spółki nadany w kraju macierzystym oraz zawierać informację, że podmiot zagraniczny uzyskał w kraju macierzystym zezwolenie na kontynuację w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska; po zatwierdzeniu przez urząd rejestrowy w Kanadzie pisemnego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, urząd rejestrowy w Kanadzie zawiadomi Spółkę Przenoszoną o możliwości złożenia wniosku w sprawie kontynuacji Spółki Przenoszonej (patrz niżej), Spółka Przenoszona uiści należną opłatę za wniosek i przedstawi urzędowi rejestrowemu w Kanadzie wniosek w sprawie kontynuacji („ wniosek ”), który zawiera określone dane dotyczące spółki, w tym nazwę zastrzeżoną dla Spółki Przenoszonej, informację (...)

2015
27
lis

Istota:

Czy migracja opisana w zdarzeniu przyszłym będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Główne etapy według prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska: Spółka Przenoszona przedłoży w urzędzie rejestrowym spółek w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (po angielsku „ BC Registry Services ”, dalej „ urząd rejestrowy w Kanadzie ”) pisemne zaświadczenie (w języku angielskim) wydane przez odpowiedni organ administracji centralnej w kraju macierzystym (Barbados) dotyczące statusu Spółki Przenoszonej w tym kraju, które musi: być zaadresowane na urzędnika rejestrowego/urząd rejestrowy w Kanadzie, wskazywać nazwę podmiotu zagranicznego w kraju macierzystym, zawierać numer rejestracji spółki nadany w kraju macierzystym oraz zawierać informację, że podmiot zagraniczny uzyskał w kraju macierzystym zezwolenie na kontynuację w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska; po zatwierdzeniu przez urząd rejestrowy w Kanadzie pisemnego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, urząd rejestrowy w Kanadzie zawiadomi Spółkę Przenoszoną o możliwości złożenia wniosku w sprawie kontynuacji Spółki Przenoszonej (patrz niżej), Spółka Przenoszona uiści należną opłatę za wniosek i przedstawi urzędowi rejestrowemu w Kanadzie wniosek w sprawie kontynuacji („ wniosek ”), który zawiera określone dane dotyczące spółki, w tym nazwę zastrzeżoną dla Spółki Przenoszonej, informację (...)

2015
27
lis

Istota:

Czy Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

Fragment:

Główne etapy według prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska: Spółka Przenoszona przedłoży w urzędzie rejestrowym spółek w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (po angielsku „ BC Registry Services ”, dalej „ urząd rejestrowy w Kanadzie ”) pisemne zaświadczenie (w języku angielskim) wydane przez odpowiedni organ administracji centralnej w kraju macierzystym (Barbados) dotyczące statusu Spółki Przenoszonej w tym kraju, które musi: być zaadresowane na urzędnika rejestrowego/urząd rejestrowy w Kanadzie, wskazywać nazwę podmiotu zagranicznego w kraju macierzystym, zawierać numer rejestracji spółki nadany w kraju macierzystym oraz zawierać informację, że podmiot zagraniczny uzyskał w kraju macierzystym zezwolenie na kontynuację w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska; po zatwierdzeniu przez urząd rejestrowy w Kanadzie pisemnego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, urząd rejestrowy w Kanadzie zawiadomi Spółkę Przenoszoną o możliwości złożenia wniosku w sprawie kontynuacji Spółki Przenoszonej (patrz niżej), Spółka Przenoszona uiści należną opłatę za wniosek i przedstawi urzędowi rejestrowemu w Kanadzie wniosek w sprawie kontynuacji („ wniosek ”), który zawiera określone dane dotyczące spółki, w tym nazwę zastrzeżoną dla Spółki Przenoszonej, informację (...)