Kanada | Interpretacje podatkowe

Kanada | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Kanada. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego
Fragment:
Argumentując powyższe stanowisko, Wnioskodawca wskazuje, że przesłanki, które należy brać pod uwagę w przypadku jego osoby to: posiadanie w Kanadzie prawa stałego pobytu, w tym uzyskanie Karty Pobytu, posiadanie w Kanadzie zezwolenia na pracę, uzyskanie kanadyjskiego certyfikatu rezydencji za dany rok podatkowy, podleganie ubezpieczeniu społecznemu w Kanadzie, posiadanie w Kanadzie rachunków bankowych wraz z lokatami (depozytami) pieniężnymi służącymi osiąganiu dochodów, posiadanie w Kanadzie majątku ruchomego oraz nieruchomości, zamiar Wnioskodawcy stałego (permanentnego) zamieszkiwania w Kanadzie, zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego aktualizacji adresu zamieszkania, tj zmiany adresu zamieszkania na adres Kanadyjski, zamiar zamieszkiwania w Kanadzie wraz ze swym małżonkiem, założenie i prowadzenie w Kanadzie działalności gospodarczej, główne nastawienie Wnioskodawcy na osiąganie dochodów z założonej działalności gospodarczej w Kanadzie, zamiar przebywania w Polsce wyłącznie krótkotrwale, w niezbędnym do tego zakresie. Dodatkowo nie może zostać pominięty fakt, że Wnioskodawca: nie przebywa i nie ma zamiaru przebywać w Polsce powyżej 183 dni w roku (ma zamiar natomiast przebywać w Kanadzie powyżej 183 dni w roku), wyzbył się dotychczas posiadanego w Polsce majątku ruchomego, nie posiada w Polsce majątku nieruchomego, który mógłby mu zapewnić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (posiada natomiast taki majątek w Kanadzie).
2018
30
sty

Istota:
Czy jeżeli Wnioskodawca, w roku 2017 nie przebywał, a w latach następnych nie będzie przebywał w Polsce przez okres dłuższy aniżeli 183 dni w roku, a także (zgodnie z opisem wskazanym w stanie faktycznym) przeniesie centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych do Kanady oraz uzyska Certyfikat Rezydencji Podatkowej w Kanadzie, nie będzie w Polsce podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?Czy po spełnieniu warunków opisanych w pytaniu Nr 1, Wnioskodawca podlegać będzie w Polsce jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polski (np. z tytułu wypłaty)?
Fragment:
Argumentując powyższe stanowisko, Wnioskodawca wskazuje, że przesłanki, które należy brać pod uwagę w przypadku jego osoby to: posiadanie w Kanadzie prawa stałego pobytu, w tym uzyskanie Karty Pobytu, posiadanie w Kanadzie zezwolenia na pracę, uzyskanie kanadyjskiego certyfikatu rezydencji za dany rok podatkowy, podleganie ubezpieczeniu społecznemu w Kanadzie, posiadanie w Kanadzie rachunków bankowych wraz z lokatami (depozytami) pieniężnymi służącymi osiąganiu dochodów, posiadanie w Kanadzie majątku ruchomego oraz nieruchomości, zamiar Wnioskodawcy stałego (permanentnego) zamieszkiwania w Kanadzie, zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego aktualizacji adresu zamieszkania, tj zmiany adresu zamieszkania na adres Kanadyjski, zamiar zamieszkiwania w Kanadzie wraz ze swą małżonką, założenie i prowadzenie w Kanadzie działalności gospodarczej, główne nastawienie Wnioskodawcy na osiąganie dochodów z założonej działalności gospodarczej w Kanadzie, zamiar przebywania w Polsce wyłącznie krótkotrwale, w niezbędnym do tego zakresie. Dodatkowo nie może zostać pominięty fakt, że Wnioskodawca: nie przebywa i nie ma zamiaru przebywać w Polsce powyżej 183 dni w roku (ma zamiar natomiast przebywać w Kanadzie powyżej 183 dni w roku), wyzbył się dotychczas posiadanego w Polsce majątku ruchomego, nie posiada w Polsce majątku nieruchomego, który mógłby mu zapewnić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (posiada natomiast taki majątek w Kanadzie).
2018
30
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczenia pobieranego z Kanady
Fragment:
Wnioskodawczyni zwróciła się z prośbą odpowiedzi na pytanie, czy powinna mieć doliczony podatek do otrzymywanego zasiłku socjalnego tzw. „ Old Age Security ”z Kanady? Wnioskodawczyni obecnie mieszka w Polsce i jest tzw. „ Non-resident ” - dlatego też w Kanadzie płaci wyższy podatek. Zasiłek taki otrzymuje każdy obywatel z chwilą ukończenia 65 roku życia i mieszkający wymaganą urzędowo ilość lat w Kanadzie. Zasiłek taki wynosi 400 $ CAD miesięcznie. Wnioskodawczyni otrzymuje tylko 200 $ CAD miesięcznie, bo kiedy przyjechała do Kanady przepisy się zmieniły. Wnioskodawczyni otrzymuje również drugi czek z Kanady tzw. „ Canada Pension Plan ”. Jest to suma z tytułu wypracowanego okresu w Kanadzie. W tym przypadku jako „ Non-residents ” Wnioskodawczyni płaci w Kanadzie wyższy podatek. W odczuciu Wnioskodawczyni jest to niesprawiedliwe, aby Urząd Skarbowy w Polsce doliczał podatek do wynagrodzeń socjalnych uzyskiwanych w innym państwie i to ludziom starszym. Do tej pory ZUS nie rozwiązał sprawy, aby pieniądze otrzymywane w Kanadzie mogły być bezpośrednio przesyłane do Polski i na konto Wnioskodawczyni w ZUS. W związku z tym Wnioskodawczyni narażona jest na trudności i straty finansowe. Dolary kanadyjskie nie mogą być obecnie bezpośrednio przesyłane do Banku na konto Wnioskodawczyni - muszą być zmienione na dolary amerykańskie w Kanadzie. W Polsce dopiero Wnioskodawczyni może zmienić na złotówki.
2017
10
maj

Istota:
Czy w sytuacji uzyskiwania przez Spółkę dochodu z tytułu odsetek wynikającego z wykorzystania przez „Ax” w ramach cash-poolingu środków finansowych „A”, który to dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła w Kanadzie, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego należnego w Polsce kwotę równą kwocie podatku u źródła zapłaconego w Kanadzie – również w przypadku przekwalifikowania tytułu płatności z odsetek na dywidendę?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w zaprezentowanym we wniosku stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), w sytuacji uzyskiwania przez Spółkę dochodu z tytułu odsetek wynikającego z wykorzystania przez „ Ax ” w ramach cash-poolingu środków finansowych „ A ”, który to dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła w Kanadzie, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego należnego w Polsce kwotę równą kwocie podatku u źródła zapłaconego w Kanadzie (do wysokości tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Kanadzie) – również w przypadku przekwalifikowania (zgodnie z obowiązującymi w Kanadzie regulacjami) tytułu płatności z odsetek na dywidendę? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji uzyskiwania przez Spółkę dochodu z tytułu odsetek wynikającego z wykorzystania przez „ Ax ” w ramach cash-poolingu środków finansowych „ A ”, który to dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła w Kanadzie, Spółka będzie mogła odliczyć od podatku dochodowego należnego w Polsce kwotę równą kwocie podatku u źródła zapłaconego w Kanadzie (do wysokości tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Kanadzie) – również w przypadku przekwalifikowania, zgodnie z obowiązującym w Kanadzie prawem, odsetek płaconych przez „ Ax ” do Spółki na dywidendę. Zgodnie z Konwencją, w odniesieniu do dochodów kapitałowych, tj. dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowanie ma metoda zaliczenia proporcjonalnego.
2016
17
gru

Istota:
Czy z dochodów ze sprzedaży towarów zakupionych w Polsce, a sprzedawanych poza terytorium Polski, głównie poza Unią Europejską, Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczać się w Polsce?
Fragment:
Wynagrodzenie wypłacane przez nowego pracodawcę w Kanadzie nie jest jedynym dochodem wnioskodawcy: dodatkowo w Kanadzie zajmuje się zakupem towarów z Polski i ich sprzedażą poza terytorium Unii Europejskiej. Towar kupuje za pieniądze otrzymane z wynagrodzenia w Kanadzie i kredytów zaciągniętych w Kanadzie, płacąc głównie kartami kredytowymi. Za granicą płaci wszystkie obowiązujące podatki oraz rozlicza się ze wszystkich innych dochodów tam uzyskanych. W Kanadzie zaciągnął w bankach kredyty na spłatę zobowiązań podatkowych w Polsce. Wnioskodawca posiada certyfikaty rezydencji podatkowej w Kanadzie za cześć roku podatkowego 2011 oraz w całości za lata: 2012, 2013, 2014. Wnioskodawca posiada kartę stałego pobytu w Kanadzie. Do Polski nie zamierza już na stałe powrócić. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1371). Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. Konwencji określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się (...)
2016
12
maj

Istota:
Czy migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT?
Fragment:
Główne etapy według prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska: 1.Spółka Przenoszona przedłoży w urzędzie rejestrowym spółek w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (po angielsku „ BC Registry Services ”, dalej „ urząd rejestrowy w Kanadzie ”) pisemne zaświadczenie (w języku angielskim) wydane przez odpowiedni organ administracji centralnej w kraju macierzystym (Brytyjskich Wyspach Dziewiczych) dotyczące statusu Spółki Przenoszonej w tym kraju, które musi: być zaadresowane na urzędnika rejestrowego/urząd rejestrowy w Kanadzie, wskazywać nazwę podmiotu zagranicznego w kraju macierzystym, zawierać numer rejestracji spółki nadany w kraju macierzystym oraz zawierać informację, że podmiot zagraniczny jest uprawniony w kraju macierzystym do kontynuacji w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska. 2.Po zatwierdzeniu przez urząd rejestrowy w Kanadzie pisemnego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, urząd rejestrowy w Kanadzie zawiadomi Spółkę Przenoszoną o możliwości złożenia wniosku w sprawie kontynuacji Spółki Przenoszonej (patrz niżej). 3.Spółka Przenoszona uiści należną opłatę za wniosek i przedstawi urzędowi rejestrowemu w Kanadzie wniosek w sprawie kontynuacji (dalej: „ wniosek ”), który zawiera określone dane dotyczące spółki, w tym nazwę zastrzeżoną (...)
2015
22
gru

Istota:
Czy migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Główne etapy według prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska: Spółka Przenoszona przedłoży w urzędzie rejestrowym spółek w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (po angielsku „ BC Registry Services ”, dalej „ urząd rejestrowy w Kanadzie ”) pisemne zaświadczenie (w języku angielskim) wydane przez odpowiedni organ administracji centralnej w kraju macierzystym (Barbados) dotyczące statusu Spółki Przenoszonej w tym kraju, które musi: być zaadresowane na urzędnika rejestrowego/urząd rejestrowy w Kanadzie, wskazywać nazwę podmiotu zagranicznego w kraju macierzystym, zawierać numer rejestracji spółki nadany w kraju macierzystym oraz zawierać informację, że podmiot zagraniczny uzyskał w kraju macierzystym zezwolenie na kontynuację w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska; po zatwierdzeniu przez urząd rejestrowy w Kanadzie pisemnego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, urząd rejestrowy w Kanadzie zawiadomi Spółkę Przenoszoną o możliwości złożenia wniosku w sprawie kontynuacji Spółki Przenoszonej (patrz niżej), Spółka Przenoszona uiści należną opłatę za wniosek i przedstawi urzędowi rejestrowemu w Kanadzie wniosek w sprawie kontynuacji („ wniosek ”), który zawiera określone dane dotyczące spółki, w tym nazwę zastrzeżoną dla Spółki Przenoszonej, informację (...)
2015
27
lis

Istota:
Czy migracja opisana w zdarzeniu przyszłym będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Główne etapy według prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska: Spółka Przenoszona przedłoży w urzędzie rejestrowym spółek w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (po angielsku „ BC Registry Services ”, dalej „ urząd rejestrowy w Kanadzie ”) pisemne zaświadczenie (w języku angielskim) wydane przez odpowiedni organ administracji centralnej w kraju macierzystym (Barbados) dotyczące statusu Spółki Przenoszonej w tym kraju, które musi: być zaadresowane na urzędnika rejestrowego/urząd rejestrowy w Kanadzie, wskazywać nazwę podmiotu zagranicznego w kraju macierzystym, zawierać numer rejestracji spółki nadany w kraju macierzystym oraz zawierać informację, że podmiot zagraniczny uzyskał w kraju macierzystym zezwolenie na kontynuację w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska; po zatwierdzeniu przez urząd rejestrowy w Kanadzie pisemnego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, urząd rejestrowy w Kanadzie zawiadomi Spółkę Przenoszoną o możliwości złożenia wniosku w sprawie kontynuacji Spółki Przenoszonej (patrz niżej), Spółka Przenoszona uiści należną opłatę za wniosek i przedstawi urzędowi rejestrowemu w Kanadzie wniosek w sprawie kontynuacji („ wniosek ”), który zawiera określone dane dotyczące spółki, w tym nazwę zastrzeżoną dla Spółki Przenoszonej, informację (...)
2015
27
lis

Istota:
Czy Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
Główne etapy według prawa kanadyjskiego, prowincja Kolumbia Brytyjska: Spółka Przenoszona przedłoży w urzędzie rejestrowym spółek w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (po angielsku „ BC Registry Services ”, dalej „ urząd rejestrowy w Kanadzie ”) pisemne zaświadczenie (w języku angielskim) wydane przez odpowiedni organ administracji centralnej w kraju macierzystym (Barbados) dotyczące statusu Spółki Przenoszonej w tym kraju, które musi: być zaadresowane na urzędnika rejestrowego/urząd rejestrowy w Kanadzie, wskazywać nazwę podmiotu zagranicznego w kraju macierzystym, zawierać numer rejestracji spółki nadany w kraju macierzystym oraz zawierać informację, że podmiot zagraniczny uzyskał w kraju macierzystym zezwolenie na kontynuację w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska; po zatwierdzeniu przez urząd rejestrowy w Kanadzie pisemnego zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, urząd rejestrowy w Kanadzie zawiadomi Spółkę Przenoszoną o możliwości złożenia wniosku w sprawie kontynuacji Spółki Przenoszonej (patrz niżej), Spółka Przenoszona uiści należną opłatę za wniosek i przedstawi urzędowi rejestrowemu w Kanadzie wniosek w sprawie kontynuacji („ wniosek ”), który zawiera określone dane dotyczące spółki, w tym nazwę zastrzeżoną dla Spółki Przenoszonej, informację (...)
2015
27
lis

Istota:
Czy i w jaki sposób zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych oszczędności zgromadzone w trakcie pobytu w Kanadzie a przekazane na rachunek bankowy polskiego banku?
Fragment:
Wnioskodawca będzie mieszkać w Kanadzie ponad 182 dni, czyli w roku 2015 podatkowo będą rezydentami Kanady i rozliczą się podatkowo za ten okres jeszcze w Kanadzie. Zysk ze sprzedaży domu w Kanadzie zostanie opodatkowany w Kanadzie. Środki pieniężne ze sprzedaży domu w Kanadzie zostaną przekazane na rachunek bankowy w banku polskim w lipcu 2015 r. Wynagrodzenie, o którym mowa we wniosku, zostanie uzyskane podczas pobytu w Kanadzie do lipca 2015 r. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy i w jaki sposób zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż udziału w nieruchomości w X. nabytej przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w dniu 1 czerwca 2011 roku... Czy i w jaki sposób zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych oszczędności zgromadzone w trakcie pobytu w Kanadzie a przekazane na rachunek bankowy polskiego banku... Czy i w jaki sposób zostanie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie uzyskane w roku 2015 w Kanadzie... Niniejsza interpretacja dotyczy skutków podatkowych transferu środków pieniężnych do Polski zgromadzonych na rachunku bankowym w Kanadzie (pyt. Nr 2). Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.
2015
30
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kanada
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.