Język polski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to język polski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy można wystawiać faktury dla kontrahentów zagranicznych w walucie obcej, przeliczając je na złotówki, ale z nazewnictwem wyrobów w języku obcym i ujmować je w rejestrach podatkowych w takiej formie?

Fragment:

(...) związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., poz. 76, poz. 694 z późń. zm.) zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane na podstawie dokumentów sporządzonych w języku polskim, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczą one operacji z zagranicznym kontrahentem, wówczas dokument może być sporządzony w języku obcym, ale na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić jego wiarygodne przetłumaczenie na język polski np. przez tłumacza przysięgłego. Brak jest również przeszkód do ujęcia faktury sporządzonej w języku obcym w ewidencjach podatku od towarów i usług. Przepisy o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji. Istotne jest wyłącznie to, aby zawierała ona wszystkie te elementy, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT, a określone w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kwestia wystawienia przez podatnika faktur dokumentujących dostawę towarów w języku angielskim i polskim.

Fragment:

(...) opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przetwarzanie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne tłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym. Ponadto § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stanowi, iż kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest (...)